Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen (BGAE) erregistroa

Deskribapena


Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeak, eta haien federazioak, euren egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan badute, jarduerari ekin aurretik “Euskal Autonomia Erkidegoko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroa”n inskribatu beharko dira. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko Finantza Politikako eta Erakundeen Baliabideetako Zuzendaritzari dagokio Erregistro hori zuzentzea, antolatzea eta kudeatzea.

 

Hauek dira Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroaren funtzioak:
a.Lege honen eta indarrean dagoen araudiaren arabera, aipatutako erregistroan gizarte-aurreikuspeneko planen, borondatezko gizarteaurreikuspeneko erakundeen eta horien federazioen inguruan bildu behar diren egintzak kalifikatu, egoki diren liburuetan inskribatu eta egiaztatzea.
b.Ikuskatutako urteko kontuen gordailua, kudeaketa-txostena eta txosten aktuariala jasotzea, hala badagokio.
c.Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeen eta gizarteaurreikuspeneko planen izendapenei eta erregistratutako edozein daturi buruzko ziurtagiriak ematea.
d.Bere eskumeneko gaien inguruko kontsultei erantzutea.
e.Bazkideen Fitxategi Orokorra anonimoki kudeatzea, borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakunde bakoitzaren bazkideen altak eta bajak sartzeko eta, horrela, sektoreko bazkideen benetako kopurua ezagututa, bikoiztasunak eragozteko, prestazioak egoki erabiltzen direla bermatzeko eta plangintza antolatua laguntzeko, erregelamendu bidez ezarritakoaren arabera.
f.Lege honek edo hori garatzeko arauek esleitutako beste edozein.

 

Datu hauek jasoaraziko dira Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroan:
a.Erakundearen eraketa eta izena.
b.BGAE modalitatea.
c.Sozietatearen egoitza.
d.Gobernu-organoetako kideen, zuzendarien eta funtsezko funtzioen arduradunen identifikazioa eta, hala dagokionean, curriculum vitaea.
e.Estatutuak eta erregelamenduak.
f.Integratzen dituen Aurreikuspen Planak, horrelakorik dagoenean.
g.Estatutuen edo erregelamenduen aldaketak.
h.Bat-egitea, zatitzea, desegitea, likidazioa eta kontu-hartzea.
i.Lehentasunezko enpleguko borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundearen kalifikazioa, hala dagokionean.
j.Indarrean dagoen araudiak ezarritako beste edozein.

 

Erakundeen Erregistroan gordailutuko dira:
a.BGAEen Inbertitzeko Printzipioen Deklarazioa, horrelakorik dagoenean.
b.BGAEek egiten dituzten kontratuak, arreta berezia emanez Erregelamendu honen 63. artikuluan jasotako funtsezko funtzioak kanpora ateratzeko kontratuei.
c.Urteko kontuak, kudeaketa-txostena eta txosten aktuariala, hala dagokionean.
d.Likidatutako BGAEen liburuak eta dokumentazioa.

Nori dago zuzenduta


Hauentzat da erregistro hori:
a.Otsailaren 23ko 5/2012 Legearen eta hura garatzeko Erregelamenduaren arabera, borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakunde bati dagozkion jarduerak egiten dituzten erakundeentzat.
b.Bazkide edo onuradun bihurtzen diren mota eta izaera orotako pertsonentzat.
c.Edozein tituluren pean, borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeetako administrazio edo zuzendaritzako karguak betetzen dituzten pertsona fisiko eta juridikoentzat; otsailaren 23ko 5/2012 Legean eta hura garatzeko Erregelamenduan aurreikusitako dokumentuak sinatzen dituzten profesional eta erakundeentzat; eta otsailaren 23ko 5/2012 Legea garatzeko Erregelamenduaren eremu objektiboari lotuta debeku nahiz mandaturen bat legez ezartzen zaien pertsona fisiko eta juridikoentzat.
d.Borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateen federazioentzat.

 

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Ekonomia eta Ogasuna / Ekonomia, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetza > Finantza Politikako Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Ekonomia eta Ogasuna / Ekonomia, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetza > Finantza Politikako Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea(k)

BGAEren Eraketa


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

BGAEen estatutuen aldaketak


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

BGAE Bat-egitea


Prozedura hau bat egiteko erabakia hartzen duten BGAEtariko batek eskatuta abiarazi behar da. Bat egitea xurgatzearen bidez bada, xurgatzaileak abiarazi behar du.

Bat egitearen ondorioz, BGAE berri bat sortzen bada, prozedura izapidetzen hasi aurretik BGAE berria eratzeko prozedura izapidetu behar da.

 

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Zatiketa


Prozedura hau zatitzeko erabakia hartzen duen BGAEk eskatuta abiarazi behar da.

Zatiketaren ondorioz, BGAE berri bat edo gehiago sortzen badira, prozedura izapidetzen hasi aurretik BGAE berria edo berriak eratzeko prozedura izapidetu behar da.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

BGAEaren likidazio gabeko desegitea


BGAEa likidazioa egin gabe desegiteko prozeduran, a) BGAEa desegiteko eta b) likidatzaileak izendatzeko erabakiak hartzen dira. Gainera, hurrengo erabaki baterako uzten dira erakundearen likidazioa eta baja.

Erakundea likidatzeko eta Erregistroan baja emateko hartu den erabaki hori prozedura desberdin batean izapidetu behar da, «Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundea (BGAE) likidatzeko» prozeduran, alegia. Esteka honetan dago:

https://www.euskadi.eus/base-erregistroa/web01-tramite/eu/

Elektronikoki izapidetzeko, ziurtatu onartutako identifikazio-bitarteko bat duzula.

Hauek dira urratsak:

1. BGAEen likidazioa duen DISOLUZIO-APLIKAZIORAKO sarbidea.
2. Bete itzazu eskatutako inprimakiak.

BGAEren likidazioa


Prozedura hau gauzatzeko, aurrena «Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundea (BGAE) likidazioa egin gabe desegitea» prozedura izapidetu behar da. Esteka honetan dago:

https://www.euskadi.eus/base-erregistroa/web01-tramite/eu/

Elektronikoki izapidetzeko, ziurtatu onartutako identifikazio-bitarteko bat duzula.

Hauek dira urratsak:

1. BGAEen likidazioa duen DISOLUZIO-APLIKAZIORAKO sarbidea.
2. Bete itzazu eskatutako inprimakiak.

Desegitea likidazioarekin


Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundea (BGAE) desegin eta likidatzeko prozeduran, BGAE egintza bakarrean a) desegiteko eta b) likidatzeko erabakiak hartzen dira, eta batzar nagusi bakarra egiten da.

Elektronikoki izapidetzeko, ziurtatu onartutako identifikazio-bitarteko bat duzula.

Hauek dira urratsak:

1. BGAEen likidazioa duen DISOLUZIO-APLIKAZIORAKO sarbidea.
2. Bete itzazu eskatutako inprimakiak.


 

Planaren alta


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Planaren baja


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Planaren erreglamenduaren aldaketa


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Planaren lekualdatzea


Prozedura hau planak jasoko dituen BGAEak egin behar du; hau da, helmugako BGAEak.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Bazkide babesleen alta, baja eta aldaketak, Aurreikuspen Plan bateanAurreikuspen planetan bazkide babesle berriak sartzen dituen edo horien baja eman nahi duen BGAEak hasi behar du prozedura. Era berean, aldez aurretik alta emandako bazkide babesle baten ezaugarri batzuk aldatzeko erabiliko da (bazkide babeslearen izena, helbidea, EJSN, IFK…).

Alta emateko, zehaztuko dira, batetik, alta eman beharreko bazkide babeslearen datuak, eta, bestetik, BGAEren zein planetan integratuko den bazkide babeslea (Entitatearen planen goitik beherako menuan). Baja-kasuetan, bazkide babeslea integratu den plana aukeratuko da, bazkide babeslea hautatuko da, eta baja emango zaio.

Aldez aurretik alta emandako bazkide babesle baten datuak aldatzeko, "Editatu" funtzioa erabiliko da, eta, ondoren, aldaketak gorde behar dira.

Jarduketa horietan, bazkide babeslearen alta edo baja egiaztatzen duen dokumentazioa erantsiko da (atxikitze-buletina, bazkide babeslearen erabakia edo eskaera).

Behar beste bazkide babesleri eman ahal izango zaio alta edo baja prozedura berean, baldin eta altak edo bajak PLAN BERAREN BARRUAN gertatzen badira. Bestela, plan bakoitzean egingo da prozedura.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Berrorekatzeko plana


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Dokumentazioaren gordailutzea


Prozedura horren bidez, BGAEek, haien federazioek eta erakunde gordailuzainek Euskadiko BGAEen Erregistroan gordailutu beharreko dokumentuak aurkezten dituzte.

«Dokumentazioa» atalean, gordailutu daitezkeen dokumentuak adierazten dira.

«Betekizunak» atalean, prozedura honen betekizun espezifikoak adierazten dira.

 

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ziurtagiriak


Erregistratutako edukiei buruzko ziurtagiriak ematea

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Gobernu Organoetako kideak


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Eginkizun nagusien arduraduna


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Baimenak ematea


BGAEek, batzuetan, Eusko Jaurlaritzaren borondatezko gizarte-aurreikuspenaren arloko organo eskudunaren baimena behar dute beren jardueraren alderdi batzuk gauzatzeko.

Baimen hauek eska ditzakete:

Batzar orokorrari buruzkoak, hala nola geroratzea edo batzarra egiteko lekua aldatzea, edo beste batzuk.

Funtsezko funtzioen gaineko salbuespena. Enpleguko BGAEak salbuets daitezke funtsezko funtzio bat betetzen duen pertsonak edo unitate organikoak enpresa sustatzailean antzeko funtsezko funtzio bat betetzen duenaren desberdina izateko betebeharretik. Gizarte-aurreikuspeneko erakundeen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak murrizketa horretatik salbuetsi ahal izango du jardueren tamaina, izaera, irismen eta konplexutasunaren arabera. Salbuespen hori BGAEen Erregelamenduaren 58.3 artikuluan dago aurreikusita (urriaren 27ko 203/2015 Dekretua), eta Araudia atalean kontsulta daiteke.

• Gobernu onaren politikaren salbuespena. 100 bazkide eta onuradun baino gutxiago dituzten BGAEek gobernu onaren eta funtsezko funtzioen arloko xedapenak aplikatzeko salbuespena eska dezakete. Salbuespen hori Finantza Politikako Zuzendaritzaren 2017ko abenduaren 29ko 1/2017 Instrukzioan dago aurreikusita. Jarraibide hau Araudiaren atalean kontsulta daiteke.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Erreklamazioak, kexak eta salaketak


Bai BGAEetako bazkideek bai BGAEek berek BGAEen funtzionamenduari buruzko erreklamazioak, kexak eta salaketak aurkez ditzakete Eusko Jaurlaritzan borondatezko gizarte-aurreikuspenaren arloan eskumena duen organoaren aurrean.

Formularioa betetzerakoan, erreklamazioaren, kexaren edo salaketaren arrazoia jasotzen duen dokumentu bat erantsi behar da. Halaber, erreklamazio, kexa edo salaketarekin lotutako dokumentazio guztia eranstea gomendatzen da.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Kontsulta formalizatuak


Herritarrek zein BGAEek kontsulta egin diezaiokete Eusko Jaurlaritzan borondatezko gizarte-aurreikuspenaren arloan eskumena duen organoari.

Kontsultak egiteko modurik arinena honako helbide elektroniko honetara bidaltzea da: epsv@euskadi.eus . Egun batzuen buruan erantzungo zaio mezuari.

Kontsultak erantzun formalizatu bat behar badu, edukiagatik, garrantziagatik edo beste edozein inguruabarrengatik, "Kontsulta formalizatuak" prozeduraren bidez formulatu ahal izango da.

Era berean, prozedura honen bidez BGAEei buruzko datuak eta txostenak eskatu ahal izango dira, baldin eta interes legitimoa agertzen bada. Eskaerarekin batera, eskatutako datuen arrazoia edo beharra aurkeztu beharko da.

Azkenik, BGAEak eta herritarrek eskerrak eta iradokizunak egin ahal izango dituzte prozedura honetan.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Herri-galdeketa


Interes legitimoa duen edozein herritarrek Euskal Autonomia Erkidegoko BGAE-etako Bazkideen Fitxategi Orokorrerako sarbidea izan dezake, informazioa eskuratu ahal izateko, ea hildako pertsona bat BGAE edo aurreikuspen-planen bateko bazkide edo onuradun ote zen.

Pertsona interesdunek aurrez aurre edo bitarteko elektronikoen bidez egin ahal izango dituzte prozedura horretako eskaerak, kontsultak eta izapideak.

Bitarteko elektronikoak erabili nahi badituzte, euren burua identifikatu beharko dute, identifikazio elektronikorako onartutako bideetatik edozein erabiliz, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

BGAEen Kontsulta


BGAE-ek, bazkide pasiboei edo kobratu gabeko eskubide ekonomikoak dituzten onuradunei dagokienez, horiei buruzko informazioa eman badiote Bazkideen Fitxategi Orokorrari, informazioa eskatu ahal izango dute, euren bazkide pasibo edo onuradunetakoren bat hil den jakiteko.

BGAE batek kontsulta egin ahal izateko, gutxienez 3 hilabete igaro behar dira aurreko informazio-eskaera egin zuenetik.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Gordailuzainen inskripzioa


Prozedura hau Erakunde Gordailuzainak eskatuta abiarazi behar da, eta ez BGAEk

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Gordailuzainen baja


Prozedura hau Erakunde Gordailuzainak eskatuta abiarazi behar da, ez BGAEk.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.