Arautegia

Inprimatu

EBAZPENA, 2008ko urtarrilaren 14koa, Ingurumen sailburuordearena, Sociedad Anónima de Descontaminación y Eliminación de Residuos, S.A. sozietateak Bilboko udalerrian (Bizkaia) sustatuta, hondakinen kudeaketa eta ongarrien ekoizpen jardueretan aritzeko ingurumeneko baimen bateratua ematen duena.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Ebazpena
 • Organo arau-emailea: Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 87
 • Hurrenkera-zk.: 2816
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: 2008/01/14
 • Argitaratze-data: 2008/05/09

Gaikako eremua

 • Gaia: Ekonomi Jarduerak; Ingurune naturala eta etxebizitza
 • Azpigaia: Industria; Ingurumena

Testu legala

Aurkibidea erakutsiAurkibidea ezkutatu

2005eko abenduaren 30ean, Jose María Otaola González jaunak Sociedad Anónima de Descontaminación y Eliminación de Residuos, S.A. (aurrerantzean SADER, S.A.) sozietatearen izenean eta haren ordezkari gisa Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren aurrean ingurumeneko baimen bateratua eskatu zuen, kutsaduraren prebentzio eta kontrol bateratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen arabera, enpresak Bilboko udalerrian (Bizkaia) egiten dituen Hondakinen Kudeaketa eta Ongarrien ekoizpen jarduerak gauzatzeko. Eskaerarekin batera honako agiri hauek erantsi dira:

 • Oinarrizko Proiektua (2005eko abendua).

 • Laburpen Ez Teknikoa (2005eko abendua).

  Aipatutako baimena emateko eskatu zuen unean, SADER, S.A. sozietateak hobi septiko eta industriako hondakinen tratamendu, berreskurapen eta egokitzapen jarduerarako 1987ko abenduaren 17ko jarduera baimena zeukan, besteak beste, baita ongarriak fabrikatzeko 1988ko martxoaren 16ko hedapena ere. Eta hondakinen alorrean indarrean dagoen arautegian ezartzen denaren arabera, SADER, S.A. sozietateak, besteak beste, eta 1989ko azaroaren 29ko Ebazpenaren bitartez xedatutako ingurumen eraginaren adierazpena baino lehen, 1990eko urtarrilaren 19ko, 1991ko azaroaren 3ko, 1994ko urriaren 26ko, 1995eko urriaren 15eko eta 2000. urteko irailaren 4ko Ebazpenen bitartez hondakin arriskutsuak kudeatzeko baimena zeukan (bainu azidoen neutralizazioa eta kloruro ferrikoaren fabrikazioa, lohien tratamendua eta egokitzapena; olio, talandrina eta slop-oilen tratamendua; VI kromozko bainuen murrizketa; hondakin arriskutsuen egonkortze eta solidotzea; eta aldi baterako biltegiratzea). Aipatutako baimen horiek hedatuak eta eguneratuak izan dira Ingurumen Sailburuordetzaren Ebazpenen bitartez, eta Ebazpen hau hartu den unean indarrean egon dira. 2005eko martxoaren 4ko Ebazpenaren arabera, hondakin ez arriskutsuak kudeatzeko baimena dauka. Halaber, enpresak saneamendu-sarera isurtzeko 1991ko otsailaren 11ko baimena dauka.

  Ingurumen Kalitatearen Zuzendaritzak 2006ko urtarrilaren 26an prozeduran esku hartzen zuten erakunde desberdinei txostenak eskatu zizkien Ingurumenaren alorreko Erakundeak proiektua jendaurrean jartzeko izapidea adosteko helburuarekin, eta zehazki, Bilboko Udalari eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari galdetu zitzaien.

  2006ko ekainaren 8an erakunde honek proiektua eta Bilboko hirigintza planeamenduaren arteko bateragarritasunari buruzko udal txostena jaso zuen.

  2006ko urriaren 23an Ingurumenaren alorreko Erakundeak sustatzaileari dokumentazio gehigarria eransteko eskatu zion eta espedientea 2007ko urtarrilaren 31n osatu zen.

  Emandako dokumentazioa nahikoa zela baieztatu ondoren, Ingurumeneko sailburuordearen 2007ko martxoaren 19ko Ebazpenaren bitartez, SADER, S.A. sozietateak sustatutako proiektua 30 laneguneko epean jendaurrean jartzeko erabakia hartu zen egokitzat jotzen ziren alegazio guztiak aurkez zitezen eta ondorioz, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2007ko apirilaren 16an. Halaber, 2007ko apirilaren 22an Euskal Autonomia Erkidegoko bi egunkaritan horren inguruko iragarkia argitaratu zen eta alboko biztanleei jakinarazpen pertsonala egin zitzaien.

  Jendaurrean jartzeko izapidea bukatu ondoren, alegaziorik aurkeztu ez dela egiaztatu da.

  Uztailaren 1eko 16/2002 Legeko 17. eta 18. artikuluetan adierazitakoa aplikatuz, 2007ko ekainaren 7an Ingurumen Kalitateko Zuzendaritzak Bilboko Udalari eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari txostena eskatu zien, baita Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari ere, eta espedientean jasotzen da horren emaitza.

  2007ko abenduaren 11n, eta Kutsaduraren Prebentzioari eta Kontrol Bateratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeko 20. artikulua aplikatuz, espedientea SADER, S.A. sozietatearen eskura jarri da eta gorago aipatutako ebazpen-proposamena erantsi da, eta emandako epea igaro ondoren, ez da sustatzailearen inolako jakinarazpenik jaso.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legeko 1. artikuluan ezarritakoaren arabera, horren xedea da atmosfera, ura eta lurzoruko kutsadura ekiditea edo, ekidinezina denean, ahal den neurrian murriztu eta kontrolatzea kutsaduraren prebentzio eta kontrol bateraturako sistema bat ezarriz, ingurumena neurri handian babestea lortzeko helburuarekin.

Kutsaduraren prebentzio eta kontrol bateraturako uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatu eta burutzeko Arautegia onesten duen apirilaren 20ko 509/2007 Errege Dekretuko 3. artikuluan adierazten denaren arabera, baimen honetan 16/2002 Legeko 1. eranskinean zenbatu gabe egonda ere, lege horren aplikazio eremuan sartzea eragin zuten jarduerak gauzatzen dituzten instalazioak dauden tokietan garatzen diren eta jarduera horrekin lotuta dauden ekoizpen elementu eta ildo guztiak baimen honen barruan sartzen dira.

16/2002 Legeko 9. artikuluan adierazitako aplikatuz, ingurumeneko baimen bateratupean jartzen da 1. eranskinean jasotako jarduerak gauzatzen dituzten instalazioen eraikuntza, muntaketa, ustiaketa edo toki-aldaketa, baita aldaketa garrantzitsuak egitea ere. Baimen honen oinarrizko helburua, 11. artikuluan adierazten denaren arabera, haren aplikazio eremuan sartuta dauden instalazioek arauaren helburua betetzea bermatzen duten baldintza guztiak finkatzea da, baimen hori ematean esku hartu behar duten Herri Administrazioen arteko koordinazioa ziurtatzen duen prozedura baten bitartez izapideak arintzeko eta partikularren administrazioko zamak murrizteko, eta aldi berean, administrazioko esku-hartze bakar batean biltzen ditu indarrean dagoen legerian aurrez ikusten diren ingurumenaren alorreko baimenak. SADER, S.A. sozietatearen kasuan, baimen horiek hondakin arriskutsu eta hondakin ez-arriskutsuen kudeaketa eta ekoizpenera, biltzailera isurtzera eta, ingurumenarekin lotutako beste xedapen batzuen artean, kutsadura atmosferikoaren alorra eta lurzoruaren kutsaduraren prebentzioa eta zuzenketaren alorrarekin lotutakoetara mugatzen dira eta espedienteko parte-hartzea berresten da beste administrazio eta erakunde eskudunen derrigorrezko txostenak jaulkiz.

16/2002 Legeko 29. artikuluan ezarritakoaren arabera, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozedurak Jarduera Gogaikarri, Kaltegarri, Osasungaitz eta Arriskutsuei buruzko azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuan aurrez ikusten den jarduera sailkatuen udal baimena emateko prozedura ordezkatzen du, udal agintaritzaren behin betiko ebazpenari dagokionean izan ezik. Helburu horietarako, ingurumeneko baimen bateratua, kasuan kasu, udal agintaritzarentzat loteslea izango da lizentziak ukatzea edo zuzenketa neurriak ezartzea suposatzen duenean, baita aipatutako arauko 22. artikuluan jasotzen diren ingurumenaren alorreko alderdiei dagokienean ere. Aipatutako 29. artikuluak dioenaren arabera, lehenago xedatutakoak ez die kasuan kasu aplikatu behar diren jarduera sailkatuei buruzko arau autonomikoei kalterik egiten. Transkribatutako preskripzioak aplikatuz, SADER, S.A. enpresari buruzko ingurumeneko baimen bateratuaren prozedurak Euskal Herriko Ingurumenaren Babeserako otsailaren 27ko 3/1998 Lege orokorrean helburu horrekin aurrez ikusitako izapideen multzoa barne hartu du, eta espedientean jasotako emaitzarekin Bilboko Udalaren txostena erantsi da.

Azkenik, instalazioak isuri ditzakeen substantzia kutsatzaileen isurtze mugak eta instalazioaren ustiaketarako beste baldintza batzuk ingurumenaren babes maila altua bermatzeko helburuarekin zehazteko, Ebazpen hau hartzerakoan eskuragarri dauden teknikarik onenen erabilpena eta aplikatu beharreko sektoreko legeriak ezartzen dituen neurri eta baldintzak ere kontuan hartu dira. Bereziki, honako dokumentu hauek hartu dira kontuan: Hondakinen Kudeatzaileen "Reference Document on Best Available Techniques in the Waste Treatments Industries" BREF dokumentua, 2006ko abuztukoa, Ongarrien Ekoizleen "Draft Referente Document on Best Available Techniques in the Large Volume Inorganic Chemicals, Ammonia, Acids and Fertilisers Industries" BREF dokumentua, 2006ko abuztukoa eta "Reference document on Best Available Techniques for the General Principles of Monitoring" Monitorizazio BREF dokumentua, 2003ko uztailekoa. Gainera, sektoreko araudiei dagokienez, kasu honetan bereziki aplikatzekoak dira Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legea eta erabilitako olio industrialen kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretua.

Espedientean eragina daukaten txostenak aztertu ondoren Ebazpen Proposamena izenpetu zen, eta horri SADER, S.A. sozietateak sustatutako proiektuari aplikatu beharrezko baldintzak erantsi zitzaizkion.

Azaldutakoaren arabera goian aipatutako izapideak burutu ondoren, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Bateratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeko 20. artikuluan adierazten den entzunaldi izapidea bete ostean eta aipatutako arauko 13. artikulua eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuko 9. artikuluaren arabera erakunde honek ingurumeneko baimen bateratu hau emateko daukan eskumena ikusi da.

Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren 2007ko abenduaren 11ko ebazpen proposamena, Euskal Herriko Ingurumenaren Babeserako otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Bateratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea, Ingurumen Eragina Ebaluatzeko ekainaren 28ko 1302/1986 Errege Dekretu Legegilea, aurreko dekretua aldatzen duen maiatzaren 8ko 6/2001 Legea, burutzeko Araudia onesten duen irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretua, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretua eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea ikusi dira.

Jarduerak Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Bateratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeko 1. eranskineko 5.1 "Hondakin arriskutsuak balorizatzeko instalazioak, olio erabilien kudeaketa barne, edo hondakin horiek zabortegiak ez diren beste toki batzuetan suntsitzeko instalazioak, eguneko 10 tona baino gehiagoko ahalmena daukatenak" eta 4.3 "Fosforo, nitrogeno edo potasiozko ongarriak fabrikatzeko instalazio kimikoak" kategoriatan sartuta daude.

Hondakin arriskutsuen balorizazioa eta suntsipena modu argian bereizitako bi prozesutan gauzatzen da eta aldi baterako biltegiratze jarduera ere gauzatzen da. Aipatutako prozesu horietariko bat prozesu fisiko kimikoa da, eta bertan, ondorengo tratamendu ildoak bereizten dira:

 • Hondakin likido eta/edo oretsu oliotsuen tratamendua, urteko 20.000 tonako ahalmenarekin (Kudeaketa jarduerako Kodeak D9/R1).

 • Bainu azidoen neutralizazioa (Kudeaketa jarduerako Kodea D9) eta kloruro ferrikoaren fabrikazioa (Kudeaketa jarduerako Kodea R5), urteko 4.400 tonako gehienezko tratamendu ahalmenarekin.

 • Lohien tratamendua eta egokitzapena, urteko 9.000 tonako gehienezko tratamendu ahalmenarekin (Kudeaketa jarduerako Kodea D9).

 • VI Kromozko bainuen murrizketa linea, urteko 2.500 tonako tratamendu ahalmenarekin (Kudeaketa jarduerako Kodea D9).

  Hondakin oliotsu arriskutsuek (olioak, fuel-olioak) aldez aurretiko tratamendu bat jasaten dute. Tratamendu horretan, hondakinak 80 ºC-90 ºC-tan berotzen dira sedimentu solidoak banatzeko eta gero zentrifugatu egiten dira.

  Erabilitako industria-olioen kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuak "Aldez aurretiko tratamendua" honela definitzen du: erabilitako olioetako materia arraroak eta zikinkeriak, esaterako, ura eta sedimentuak upel zentrifugo edo iragazkien bitartez, edo substantzia kimikoak erantsiz bereiztea. Halaber, aldez aurretiko tratamendutzat joko da erabilitako olioetako zati arinen bereizketa zati astunak zementu-fabriketan, beste instalazio egokietan edo itsasoko ekipo handietan erregai gisa erabiltzeko direnean, erregai eta errekinetarako indarrean dagoen legerian eskatzen diren kalitate ekologiko eta industrialeko estandarrak betez.

  Ondorioz, SADER, S.A. sozietateak ustiatzen duen hondakin likido eta/edo oretsu oliotsuen tratamendua "aldez aurretiko tratamendu"tzat jotzen da Errege Dekretuan adierazten denaren arabera. Aldez aurretiko tratamendu horretan honako hauek sortzen dira:

 • Beste hondakin likido batzuekin batera neutralizaziora bidaltzen den ur bereizia.

 • Hondakin oliotsuen dekantazio-zentrifugaziotik sortutako lohiak, daukaten COT edukia % 5 baino txikiagoa denean solidotze-egonkortze prozesuan eraman daitezkeenean edo kontrako kasuan, hondakin arriskutsu gisa kudeatu daitezkeenean.

 • Zati hidrokarburatu berreskuratua birsorkuntza edo balorizazio energetikoa egiteko azken kudeatzaileari bidaltzen zaiona.

  Jasotako azido eta lohiak arbastatzeko sare batetik igarotzen dira bahetuak izateko. Bahetu ondoren, zuzenean injektatzen da kare-esne linean pH-a neutralizatzeko eta FeCl3 flokulantea eransten da (hori FeCl2-ak txatarrarekin izaten duen erreakziotik lortzen da). Hondakin horiek neutralizatu ondoren, prentsa filtro baten bitartez iragazten dira eta horrela, araztu ondoren biltegira isurtzen den efluente bat eta hondakin solido bat lortzen dira. Hondakin hori solidotze-egonkortze bidezko tratamendu prozesura bidaltzen da.

  VI Kromo edukia daukaten lohiak jasotzen direnean, aldez aurretik murrizketa bat egiten da gatz ferrosoak erantsiz, baita neutralizazio bat ere karearekin tratamendu linean sartu baino lehen.

  Desugerketa bainuetatik etorritako kloruro ferrosozko disoluzio azidoak jasotzen baldin badira, burdina eta kloroa eranstean datzan tratamendu bat egiten da. Lantegiko kloruro ferriko beharren arabera lohien egonkortzen prozesuan erabiltzen da.

  Beste tratamendu prozesua solidotze-egonkortzea da (Kudeaketa jarduerako Kodea D9) eta urteko 18.000 tonako tratamendu ahalmena dauka. Prozesu horretan prozesu fisiko-kimikoan jasotako hondakinak tratatzen dira, baita antzeko ezaugarriak dauzkaten eta kanpotik jaso diren beste hondakin batzuk ere. Jasotako hondakinak bai biltegietan, bai botiloi mugikorretan pilatu eta sailkatzen dira beren ezaugarrien arabera. Sailkatu ondoren, aldez aurretiko tratamendu lan bat egiten da produktu xurgatzaileen nahasketarekin. Aurre-nahasketa hori nahasgailu batean sartzen da, eta bertan, aglomeratzaile solidotzailea dosifikatzen zaio eta barneko nahasketa egiten da hondakinekin. Azkenik, jasotzen den hondakina zinta garraiatzaileen bitartez zulo itxi batzuetara eramaten da eta bertan, 48-60 orduz gogortzen uzten da. Denbora hori igaro ondoren, laborategian analizatu eta kontrolatu ondoren, hondakin inertizatuentzako isurtegi baimenduan suntsitzen dira.

  Azkenik, SADER, S.A. sozietateak aldi baterako biltegiratze jarduera gauzatzen du (Kudeaketa jarduerako Kodeak D15/R13) eta horretarako, transferentzia zentro bat dago eskuragarri, gutxi gorabehera 400 m2-ko azalera dauka eta gehienez 125 t biltegiratzeko ahalmena dauka, bertan jaso eta biltegiratzen dira ekoizlearen instalazioetan aldez aurretik ontziratutako hondakinak.

  SADER, S.A.-k hondakin ez arriskutsuen kudeaketa jarduera ere gauzatzen du eta honako honetan datza:

 • Lohi eta hondakin likido ez arriskutsuen egokitzapena egonkortzea, prezipitazioa, flokulazioa eta/edo deshidratazioaren bitartez. Tratamendu fisiko-kimikoaren linean ondorengo ekintzak gauzatzen dira: prezipitazioa, flokulazioa, koagulazioa eta gero deshidratazioa prentsa iragazkiaren bitartez. Prozesutik ateratzen diren solidoei egonkortze eta solidotze tratamendua egiten zaie eta gero, baimendutako kudeatzailera bidaltzen dira.

 • Hondakin oliotsuen tratamendua: soluzioak zentrifugatzea, gero zati oliotsua balorizatzea eta soluzio urtsua aurreko tratamendu fisiko-kimikora bidaltzea.

 • Hondakin ez arriskutsuak jasotzea, biltegiratzea, banatzea eta balorizatu daitezkeen zatiak sailkatzea. Hiriko balorizagarrietara asimilatu daitezkeen hondakinak banatu eta sailkatzea.

  Jardueran gutxi gorabehera 43.100 t kudeatzen dira urtero, horien artetik 39.500 t hondakin arriskutsuak dira eta 3.600 t ez arriskutsuak dira.

  Ongarriak fabrikatzeko jarduerari dagokionez, lehengaiak, bai solidoak, bai likidoak, laborategian analisi egokien bitartez kontrolatu ondoren, tobera eta/edo biltegi batzuetan biltegiratzen dira, eta bertan, kontrol automatikoko sistema baten bitartez, zehaztutako proportzioetan pikortatzailera igarotzen dira. Une horretan lehengai gaseosoa (amoniakoa) injektatzen da. Erantsitako produktuen nahasketa pikortatu ondoren, arroz aleen neurriko ale homogeneo batzuk lortzen dira eta horiek lehortegira igarotzen dira eta bertan, 70 ºC eta 80 ºC arteko tenperaturan lehortzen dira.

  Ondoren, produktu osatua (ongarria) eta lehorra giroko tenperaturan hozten da hozkailu batean eta bertatik, garraio zinten bitartez, zulo aurrefinkatuetara bidaltzen da. Zulo horietan azken produktua soltean edo zakuratzeko sistema automatiko baten bitartez zakuratuta bidaltzen da.

  SADER, S.A. sozietatean urtero gutxi gorabehera 75.800 t ongarri ekoizten da.

  SADER, S.A. sozietateak ongarriak fabrikatzeko eta hondakinak tratatzeko 3.000.000 kWh energia elektriko eta 1.200.000 m3 gas natural kontsumitzen du.

  Prozesuetan sortzen diren hondakin-urak honela sailkatzen dira: hondakinen eta ongarrien kudeaketatik eta hozkailu sistematik sortutako prozesuetako urak, lantegia garbitzeko urak eta kutsadura herrestatu dezaketen euri-urak. Hondakin-ur guztiak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko saneamendu sarera bidaltzen dira isurtzeko dagoen puntu bakarretik, dekantazio baltsa batetik eta lurrunketa bidezko tratamendu sistema batetik igaro ondoren. Sortutako efluentea harrera biltegi bitik eta biltzailera isuri baino lehenagoko kontroletik igarotzen da.

  Instalazioetan atmosferara isurtzeko gune sistematiko bi daude ongarrien lehortegikoa eta lurrun-galdarakoa. Aipatzekoa da kloruro ferrosozko disoluzio azidoen kudeaketan kloroa erauzteko prozesuan sortzen gune ez sistematiko bat ere dagoela.

  Sortzen hondakin arriskutsu eta hondakin ez arriskutsuak nagusiki ekipoen mantentze-lan eta instalazioaren kontserbazio jardueretatik datoz.

  SADER, S.A. sozietatearen jardueran ondoren aipatzen diren BREF europarretan jasotzen diren teknika eskuragarririk onenak aplikatzen dira: alde batetik Hondakinen Kudeaketarako Industriarako BREF ("Reference Document on Best Available Techniques in the Waste Treatments Industries", 2006ko abuztua) eta Ongarrien BREF Europarra ("Referente Document on Best Available Techniques in the Large Volume Inorganic Chemicals, Ammonia, Acids and Fertilisers Industries", 2006ko abendua), eta horien artetik honako hauek azpimarratu daitezke: hondakin azidoak oxidazio prozesuetan murriztaile gisa erabiltzea - murrizketa, bahetzeko eragiketetako aireztatzeko sistemak, erauzketa sistema mugikorrak, solidotze prozesuko mahuken filtroa - egonkortzea, solidotzen lantegiko laborategiko eskalako lantegi pilotua - egonkortzea prozesuan hondakinen harrera kontrolatzeko, ihesak antzemateko eta alarma sistema elektronikoa, Cr (III) osagaiak dauzkaten hondakin-uren murrizketa eta prezipitazioa eta iragazteko sistemak presio bidez garbitzea.

  Ongarriak fabrikatzeko eskuragarri dauden teknikarik onenak erabiltzeari dagokionez, honakoa gailendu behar da: zikinkeria maila baxuko fosfatozko harria erabiltzen da, hozkailuaren hauts isurketen murrizketa, linea bukaerako tratamendu gisa scrubber eta ehunezko iragazkiak erabiltzen dira, ura zirkuitu itxian berriz erabiltzea.

 1. SADER, S.A. sozietateak "Hondakin Toxikoak eta Arriskutsuak Tratatzeko SADER enpresaren Lantegia Zorrotzan (Bilbao)" Proiektuaren ingurumen eraginaren adierazpena egiten duen Ingurumen sailburuordearen 1989ko azaroaren 29ko Ebazpenean ezartzen diren baldintzak bete behar dira.

 2. Milioi bat eta zortziehun mila (1.800.000) euroko erantzukizun zibileko aseguru bat egin beharko da eta aseguruak baimena eskuratu duen jardueran aritzearen ondorioz hirugarren pertsonek edo haien ondasunek jasan ditzaketen kalteak eta moldatutako ingurumena konpondu eta berreskuratzeko kostuak estaltzeko modukoa izango da.

  Aseguru horren zenbatekoa urtero eguneratuko da eta aurreko 12 hilabeteetako Kontsumoko Prezioen Indizearen (KPI) arabera areagotzen joango da.

 3. Uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuko 2. ataleko 28. artikuluan ezartzen diren baldintzetan laurehun mila euroko (400.000) fidantza bat jarri beharko da, eta fidantza hori aipatutako artikulu horretako 3. atalean aurrez ikusten den edozein modutan jarri ahalko da. Fidantza horren zenbatekoa tratamendu eta hondakinen biltegiratze ahalmen maximoen arabera zehazten da.

  Aseguru horren zenbatekoa urtero eguneratuko da eta aurreko 12 hilabeteetako Kontsumoko Prezioen Indizearen (KPI) arabera areagotzen joango da.

 4. SADER, S.A. enpresak Ingurumen saileko Sailburuordetzari Administrazioarekiko harremanen goi tituludun arduradunari buruz emandako datuen edozein aldaketaren berri emango dio.

 5. Babes eta zuzenketa neurriak Ingurumen Sailburuordetza honen aurrean sustatzaileak aurkeztutako dokumentazioan aurrez ikusten den bezala burutuko dira, indarrean dagoen arautegiaren arabera eta ondorengo ataletan ezarritakoa betez:

  1.– SADER, S.A. enpresak kudeatzeko diren hondakinak hartu, jaso, ikuskatu eta biltegiratzeko baldintza eta kontrolak.

  SADER, S.A. enpresak atal honetan zerrendatutako hondakinak baimendutako suntsitze lineetan tratatzeko onartu ahalko ditu baldin eta hondakin horiek onartu baino lehen, beren balorizazio materiala edo bestelako edozein balorizazio mota gauzatzea teknikoki, ekonomikoki edo ingurumenarekin lotutako baldintzen ondorioz ezin dela bideratu behar bezala justifikatuta geratzen bada.

  Lantegian tratatzea aurrez ikusten den hondakin mota berri bakoitzarentzat, atal honetan adierazten diren hondakin onargarrien artean ere, SADER, S.A. sozietateak horren hasierako karakterizazioa egingo du Bilboko instalazioetan tratatu daitekeen egiaztatzeko.

  Karakterizazio hori egin ostean, Ingurumen Sailburuordetzaren berariazko onespena eskatu beharko du eta eskaera horretan, egindako karakterizazioaren emaitzez gain, hondakina onartzeko parametro mugatzaile edo baldintzatzaileen eta, kasuan kasu, partida bakoitza jaso baino lehen analizatu behar direnen proposamen bat ere aurkeztu beharko du.

  Hondakin jakin bat onartu daitekeen egiaztatu ondoren, SADER, S.A. enpresak haren titularrari ziurtagiri bat igorriko dio eta bertan, hondakina onartzeko baldintzak ezarriko dira.

  Hondakinak onartu eta jasotzeko aukera egiaztatzeko helburuarekin, SADER, S.A. enpresak uneoro izan beharko ditu horien onarpen parametroak egiaztatzea ahalbidetzen duten baliabide tekniko eta giza baliabideak. Onarpena baldintzatzen duten parametroen zehazpena beti eta partida guztietan egin beharko da homologatutako metodo baten bitartez eta laborategiko buru baten ikuskaritzarekin. Laborategiko burua zentroko langilea izango da eta goi titulu espezializatua eduki beharko du.

  SADER, S.A. enpresak eskuragarri dauden ekipoen zerrenda bat aurkeztu beharko du eta horiek kalibratzeko metodoei buruzko informazioa ere adierazi beharko du. Halaber, hondakinak onartzeko parametro bakoitza aurkeztu beharko da, baita erabilitako metodo analitikoak eta neurriaren zehaztasuna ere.

  Ezin izango dira Baimen honetan adierazten direnak ez diren beste hondakin batzuk onartu. Nolanahi ere, kudeatuko diren hondakinen eremua zabaltzeko, beharrezkoa izango da aldez aurretik Ingurumen Sailburuordetzaren onespena lortzea, Ebazpen honetako J atalean ezartzen dena betez.

  1.1.– Onartu daitezkeen hondakinak.

  1.1.1.– Onartu daitezkeen hondakin arriskutsuak.

  SADER, S.A. enpresak lehen aipatutako tratamendu linea desberdinetan ondoren linea bakoitzarentzat adierazten diren EHZ kodeei dagozkien hondakinak kudeatu ahalko ditu baldin eta hondakin horiek atal honetan aipatzen diren onarpen baldintza zehatzak eta erakunde honek onetsitako onarpen agirian ezarritako onarpen eta jasotze baldintzak betetzen badituzte.

 1. Hondakin likido eta/edo oretsu oliotsuen tratamendua.

  05 01 03 Tankeen hondoko lohiak.

  10 02 11 Hozteko uraren tratamenduko hondakinak, olioak dauzkatenak.

  10 03 27 Hozteko uraren tratamenduko hondakinak, olioak dauzkatenak.

  10 04 09 Hozteko uraren tratamenduko hondakinak, olioak dauzkatenak.

  10 05 08 Hozteko uraren tratamenduko hondakinak, olioak dauzkatenak.

  10 06 09 Hozteko uraren tratamenduko hondakinak, olioak dauzkatenak.

  10 07 07 Hozteko uraren tratamenduko hondakinak, olioak dauzkatenak.

  10 08 19 Hozteko uraren tratamenduko hondakinak, olioak dauzkatenak.

  12 01 07 Mekanizatuko olio mineralak, halogenorik gabekoak (emultsioak edo disoluzioak izan ezik).

  12 01 09 Mekanizatuko emultsio eta disoluzioak, halogenorik gabekoak.

  12 01 10 Mekanizatuko olio sintetikoak.

  12 01 19 Erraz biodegradatzen diren mekanizatuko olioak.

  13 01 05 Emultsio ez-kloratuak.

  13 01 10 Olio hidrauliko mineral ez-kloratuak.

  13 01 11 Olio Hidrauliko sintetikoak.

  13 01 12 Erraz biodegradatzen diren olio hidraulikoak.

  13 01 13 Beste olio hidrauliko batzuk.

  13 02 05 Motorren olio mineral ez-kloratuak, transmisio mekanikokoak eta lubrifikatzaileak.

  13 02 06 Motorren olio sintetikoak, transmisio mekanikokoak eta lubrifikatzaileak.

  13 02 07 Erraz biodegradatu daitezkeen motor olioak, transmisio mekanikokoak eta lubrifikatzaileak.

  13 02 08 Beste olio sintetiko batzuk, transmisio mekanikokoak eta lubrifikatzaileak.

  13 03 07 Beroaren transmisioa eta isolamendurako olio mineral ez-kloratuak.

  13 03 08 Beroaren transmisioa eta isolamendurako olio sintetikoak.

  13 03 09 Beroaren transmisioa eta isolamendurako olioak, erraz biodegradatu daitezkeenak.

  13 03 10 Beroaren transmisioa eta isolamendurako beste olio batzuk.

  13 04 01 Ur kontinentaletako nabigaziotik sortutako saietako olioak.

  13 04 02 Kaietan jasotako saien olioak.

  13 04 03 Beste nabigazio batzuetatik sortutako saietako olioak.

  13 05 06 Ur/substantzia oliotsuen banatzaileetatik sortutako olioak.

  13 05 07 Ur/substantzia oliotsuen bereizgailuetatik sortutako olioak.

  13 07 03 Beste erregai batzuk (nahasketak barne).

  13 08 02 Beste emultsio batzuk.

  13 08 99 Beste kategoria batean zehaztu ez diren hondakinak.

  16 07 08 Hidrokarburoak dauzkaten hondakinak.

  19 02 07 Bereizketa prozesutik sortutako olio eta kontzentratuak.

  19 02 08 Substantzia arriskutsuak dauzkaten hondakin erregai likidoak.

  19 08 10 Ur/substantzia oliotsuen bereizketatik sortutako nahasketa koipetsuak eta olioak, "19 08 09" kodean zehaztutakoak ez direnak.

  19 11 03* Hondakin likido urtsuak.

  20 01 26 "20 01 25" kodean zehaztutakoak ez diren beste olio eta koipeak.

  Tratamendu ildo honetan onarpenerako parametro mugatzaileak izango dira zerrendatutako hondakinak, horien PCB/PCT edukia, guztira daukaten kloro eta sufrea eta suak hartzeko puntua. Parametro horiek ondorengo muga hauek bete beharko dituzte:

  • PCB/PCT edukiak 100eko 0,0025 (25 ppm) pisukoa baino txikiagoa izan beharko du.

  • Kloro edukia guztira 2.500 ppm baino txikiagoa.

  • Sufre edukia gehienez % 1ekoa.

  • Suak hartzeko puntuan 70 ºC baino altuagoa.

   Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan olio erabiliaren kudeaketa arautzen duen irailaren 29ko 259/1998 Dekretuak ezartzen duenaren arabera, SADER, S.A enpresak kudeatzeko diren olio erabilizko partidei aldez aurretik IHOBE, S.A. sozietatearen titulartasunekoa den Oleaz laborategian laginketa eta analisia egin behar izan zaizkie. Laborategi horiek Zamudioko Torrelarragoiti poligonoa z/g helbidean daude, Bizkaiko Lurralde Historikoan.

   Ondorioz, SADER, S.A. enpresak ezin izango du lehen aipatutako laborategi ofizialak jaulkitako analisiaren buletinarekin batera ez doan inolako olio partidarik. Buletin horrek partidaren baimenaren baldintzetan ezarritako onarpen parametroak betetzen direla ziurtatuko du.

   Oliozko hondakinak jaso baino lehen egiten diren egiaztapenetan indarrean dagoen sektoreko arautegiak ezartzen duen analisi bidezko kontrola ziurtatzen duen dokumentaziorik ez dagoela ikusten baldin bada, SADER, S.A. enpresak erakunde honi berehala eman beharko dio jazoera horren berri, betekizun hori betetzen dela bermatzeko neurri egokiak hartzeko.

 2. Solidotze-egonkortze tratamendua.

  01 03 05 Substantzia arriskutsuak dauzkaten beste esteril batzuk.

  01 03 07 Metalezko mineralen eraldaketa fisiko eta kimikotik sortutako substantzia arriskutsuak dauzkaten beste hondakin batzuk.

  01 04 07 Metalezko mineralen eraldaketa fisiko eta kimikotik sortutako substantzia arriskutsuak dauzkaten hondakinak.

  01 05 06 Substantzia arriskutsuak dauzkaten zulaketetako lohiak eta beste hondakin batzuk.

  03 02 04 Egurraren kontserbagarri ez-organikoak.

  04 02 19 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  05 01 15 Erabilitako iragazki-buztinak.

  06 01 06 Beste azido batzuk.

  06 02 01 Kaltzio hidroxidoa.

  06 02 05 Beste oinarri batzuk.

  06 03 13 Metal astunak dauzkaten soluzioak eta gatz solidoak.

  06 03 15 Metal astunak dauzkaten metalezko oxidoak.

  06 04 05 Beste metal astun batzuk dauzkaten hondakinak.

  06 05 02 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  06 06 02 Sulfuro arriskutsuak dauzkaten hondakinak.

  06 09 03 Substantzia arriskutsuak dauzkaten edo horiekin kutsatuta dauden erreakziozko kaltziozko hondakinak.

  06 10 02 Substantzia arriskutsuak dauzkaten hondakinak.

  07 01 10 Erabilitako beste iragazteko opil eta xurgatzaile batzuk.

  07 01 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  07 02 01 Garbitzeko likidoak eta likore-ama urtsuak.

  07 02 10 Erabilitako beste iragazteko opil eta xurgatzaile batzuk.

  07 02 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  07 02 14 Substantzia arriskutsuak dauzkaten gehigarrietatik sortutako hondakinak.

  07 02 16 Silikona arriskutsuak dauzkaten hondakinak.

  07 03 10 Erabilitako beste iragazteko opil eta xurgatzaile batzuk.

  07 03 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  07 04 10 Erabilitako beste iragazteko opil eta xurgatzaile batzuk.

  07 04 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  07 04 13 Hondakin arriskutsuak dauzkaten hondakin solidoak.

  07 05 10 Erabilitako beste iragazteko opil eta xurgatzaile batzuk.

  07 05 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  07 05 13 Hondakin arriskutsuak dauzkaten hondakin solidoak.

  07 06 10 Erabilitako beste iragazteko opil eta xurgatzaile batzuk.

  07 06 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  07 07 10 Erabilitako beste iragazteko opil eta xurgatzaile batzuk.

  07 07 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  08 01 11 Pintura eta bernizen hondakinak, disolbatzaile organikoak edo bestelako substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  08 01 13 Pintura eta bernizen lohiak, disolbatzaile organikoak edo bestelako substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  08 03 14 Substantzia arriskutsuak dauzkaten tinten lohiak.

  08 01 15 Pintura eta berniza dauzkaten lohi urtsuak, disolbatzaile organikoak edo bestelako substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  08 04 09 Itsasgarrien eta hermetikoki ixteko produktuen hondakinak, disolbatzaile organikoak edo bestelako substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  09 01 02 Inprimatzeko plakak errebelatzeko ur-disoluzioak.

  10 01 20 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  10 01 22 Galdara-garbiketetatik sortutako substantzia arriskutsuak dauzkaten lohiak.

  10 02 13 Substantzia arriskutsuak dauzkaten gasen tratamenduko lohiak eta iragazteko opilak.

  10 03 25 Substantzia arriskutsuak dauzkaten gasen tratamenduko lohiak eta iragazteko opilak.

  10 04 05 Beste partikula batzuk eta hautsak.

  10 05 06 Gasen tratamenduko lohiak eta iragazteko opilak.

  10 06 07 Gasen tratamenduko lohiak eta iragazteko opilak.

  10 08 17 Substantzia arriskutsuak dauzkaten gasen tratamenduko lohiak eta iragazteko opilak.

  10 09 13 Substantzia arriskutsuak dauzkaten hondakin-lokiak.

  10 09 15 Substantzia arriskutsuak dauzkaten pitzadura agente adierazleen hondakinak.

  10 10 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten beste partikula batzuk.

  10 10 13 Substantzia arriskutsuak dauzkaten hondakin-lokiak.

  10 10 15 Substantzia arriskutsuak dauzkaten pitzadura agente adierazleen hondakinak.

  10 11 09 Substantzia arriskutsuak dauzkaten egosi aurreko nahasketa prestaketen hondakinak.

  10 11 17 Substantzia arriskutsuak dauzkaten gasen tratamenduko lohiak eta iragazteko opilak.

  10 11 19 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko hondakin solidoak.

  11 01 08 Fosfatazio lohiak.

  11 01 09 Substantzia arriskutsuak dauzkaten lohi eta iragazteko opilak.

  11 01 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten irakuzketa likido urtsuak.

  11 02 07 Substantzia arriskutsuak dauzkaten beste hondakin batzuk.

  11 03 02 Beste hondakin batzuk.

  15 02 02 Xurgatzaileak, iragazteko materialak (beste kategoria batean zehaztu ez diren olio-iragazkiak barne), garbitzeko zapiak eta babesteko arropak, substantzia arriskutsuz kutsatuta daudenak.

  16 03 03 Substantzia arriskutsuak dauzkaten hondakin ez-organikoak.

  16 07 09 Beste substantzia arriskutsu batzuk dauzkaten hondakinak.

  16 10 03 Substantzia arriskutsuak dauzkaten kontzentratu urtsuak.

  17 05 03 Substantzia arriskutsuak dauzkaten lurrak.

  19 01 05 Gasen tratamenduen iragazteko opilak.

  19 01 07 Gasen tratamenduetako hondakin solidoak.

  19 01 11 Berogailu hondoko errautsak eta zaborrak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  19 01 13 Substantzia arriskutsuak dauzkaten errauts hegalariak.

  19 01 15 Substantzia arriskutsuak dauzkan galdara-hautsa.

  19 01 17 Substantzia arriskutsuak dauzkaten pirolisi hondakinak.

  19 02 04 Aldez aurretik nahastutako hondakinak, gutxienez hondakin arriskutsu batez osatutakoak.

  19 02 05 Substantzia arriskutsuak dauzkaten tratamendu fisiko-kimikoetako lohiak.

  19 02 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten beste hondakin batzuk.

  19 08 07 Ioi-trukatzaileen birgaitzearen ondoriozko disoluzio eta lohiak.

  19 08 08 Metal astunak dauzkaten mintz sistemetatik sortutako hondakinak.

  19 08 10 Ur/substantzia oliotsuen bereizketatik sortutako nahasketa koipetsuak eta olioak, 19 08 09 kodean zehaztutakoak ez direnak.

  19 08 13 Industriako hondakin-uren beste tratamendu batzuetatik sortutako substantzia arriskutsuak dauzkaten lohiak.

  19 10 05 Substantzia arriskutsuak dauzkaten beste zati batzuk.

  19 11 07 Efluente gaseosoen arazketako hondakinak.

  19 13 03 Lurzoruen berreskurapenetako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  19 13 05 Lurpeko uren berreskurapenetako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  19 13 07 Likido urtsu eta kontzentratu urtsuetako hondakinak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak, lurpeko uren berreskurapenetik sortutakoak.

  Zerrendatutako hondakinak tratamendu honetan onartzeko parametro mugatzailea izango da hondakin horiek daukaten karbono organiko osoaren (COT) edukia. Eduki horrek % 5 baino txikiagoa izan beharko du tratamendutik sortzen den hondakinarentzako aurrez ikusten den helburua hondakina inertizatutako hondakinentzako zabortegi baimenduan suntsitzea denean.

  Tratamendu linea honetan hondakinak onartzeko beharrezkoa izango da hondakin berri bakoitzarentzako egin behar den tratagarritasun saioan emaitza positiboak lortzea eta beharrezkoa izango da laborategian tratatutako laginean 2002ko abenduaren 29ko 2003/33/EE Ebazpeneko eranskineko 2.3 atalean ezartzen diren parametro guztiak analizatzea. Ebazpen horrek zabortegietan hondakinak onartzeko irizpide eta prozedurak ezartzen ditu, 1999/31/EE Zuzentarauko II. eranskina eta 16. artikuluaren arabera.

  Jasotako emaitzek lantegian hondakin hori tratatu daitekeen ala ez jakiteaz gain, hondakina manipulatzean hartu behar diren segurtasun neurriak ezartzea ere ahalbidetu beharko du eta onargarria ez denean, hondakinaren helburu alternatiborik egokiena proposatzea ahalbidetu beharko du.

 3. Bainu azidoen neutralizazio tratamendua.

  06 01 01 Azido sulfurikoa eta azido sulfurosoa.

  06 01 02 Azido klorhidrikoa.

  06 01 03 Azido fluorhidrikoa.

  06 01 04 Azido fosforikoa eta azido fosforosoa.

  06 01 05 Azido nitrikoa eta azido nitrosoa.

  06 01 06 Beste azido batzuk.

  06 07 04 Soluzioak eta azidoak, adibidez, kontaktu azidoa.

  08 03 16 Soluzio korrosiboen hondakinak.

  10 01 09 Azido sulfurikoa.

  11 01 05 Desugerketa azidoak.

  11 01 06 Beste kategoria batean zehaztu ez diren azidoak.

  16 06 0 Pilen elektrolitoak eta gaika bildutako metatzaileak.

  16 07 09 Beste substantzia arriskutsu batzuk dauzkaten hondakinak.

  19 02 04 Aldez aurretik nahastutako hondakinak, gutxienez hondakin arriskutsu batez osatuak.

  19 02 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten beste hondakin batzuk.

  20 01 14 Azidoak.

 4. Lohien tratamendu eta egokitzapena.

  01 03 05 Substantzia arriskutsuak dauzkaten beste esteril batzuk 01 03 05.

  01 03 07 Mineral metalikoen transformazio fisiko eta kimikotik sortutako substantzia arriskutsuak dauzkaten beste hondakin batzuk.

  01 04 07 Mineral metalikoen transformazio fisiko eta kimikotik sortutako substantzia arriskutsuak dauzkaten hondakinak.

  01 05 06 Substantzia arriskutsuak dauzkaten zulaketetako lohiak eta beste hondakin batzuk.

  03 02 05 Egurraren kontserbagarriak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  04 02 16 Substantzia arriskutsuak dauzkaten koloratzaile eta pigmentuak.

  04 02 19 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  06 02 01 Kaltzio hidroxidoa.

  06 02 04 Potasio hidroxidoa eta sodio hidroxidoa.

  06 02 05 Beste oinarri batzuk.

  06 04 05 Beste metal astun batzuk dauzkaten hondakinak.

  06 05 02 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  06 09 03 Substantzia arriskutsuak dauzkaten edo horiekin kutsatuta dauden erreakziozko kaltziozko hondakinak.

  06 10 02 Substantzia arriskutsuak dauzkaten hondakinak.

  07 01 01* Garbitzeko likidoak eta likore-ama urtsuak.

  07 01 08 Beste erreakzio eta destilazio hondakin batzuk.

  07 01 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  07 02 01 Garbitzeko likidoak eta likore-ama urtsuak.

  07 02 08 Beste erreakzio eta destilazio hondakin batzuk.

  07 02 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  07 02 14 Substantzia arriskutsuak dauzkaten gehigarrietatik sortutako hondakinak.

  07 03 01 Garbitzeko likidoak eta likore-ama urtsuak.

  07 03 08 Beste erreakzio eta destilazio hondakin batzuk.

  07 03 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  07 04 01 Garbitzeko likidoak eta likore-ama urtsuak.

  07 04 08 Beste erreakzio eta destilazio hondakin batzuk.

  07 04 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  07 05 01 Garbitzeko likidoak eta likore-ama urtsuak.

  07 05 08 Beste erreakzio eta destilazio hondakin batzuk.

  07 05 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  07 06 01 Garbitzeko likidoak eta likore-ama urtsuak.

  07 06 08 Beste erreakzio eta destilazio hondakin batzuk.

  07 06 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  07 07 01 Garbitzeko likidoak eta likore-ama urtsuak.

  07 07 08 Beste erreakzio eta destilazio hondakin batzuk.

  07 07 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  08 01 11 Pintura eta bernizen hondakinak, disolbatzaile organikoak edo bestelako substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  08 01 13 Pintura eta bernizen lohiak, disolbatzaile organikoak edo bestelako substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  08 01 15 Pintura eta berniza dauzkaten lohi urtsuak, disolbatzaile organikoak edo bestelako substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  08 01 19 Pintura eta berniza dauzkaten esekidura urtsuak, disolbatzaile organikoak edo bestelako substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  08 03 12 Substantzia arriskutsuak dauzkaten tinten hondakinak.

  08 03 14 Substantzia arriskutsuak dauzkaten tinten lohiak.

  08 04 09 Itsasgarrien eta hermetikoki ixteko produktuen hondakinak, disolbatzaile organikoak edo bestelako substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  08 04 11 Itsasgarrien eta hermetikoki ixteko produktuen lohiak, disolbatzaile organikoak edo bestelako substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  08 04 13 Itsasgarriak eta hermetikoki ixteko produktuak dauzkaten lohi urtsuak, disolbatzaile organikoak edo bestelako substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  08 04 15 Itsasgarriak eta hermetikoki ixteko produktuak dauzkaten hondakin likido urtsuak, disolbatzaile organikoak edo bestelako substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  09 01 01 Errebelatu soluzioak eta uretako soluzio aktibatzaileak.

  09 01 02 Inprimatzeko plakak errebelatzeko ur-disoluzioak.

  09 01 05 Zuritzeko soluzioak eta zuritze-finkatuko soluzioak.

  09 01 13 "09 01 06" kodean zehaztutakoak ez diren bertako berreskurapenetik sortutako hondakin likido urtsuak.

  10 01 20 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  10 01 22 Galdara-garbiketetatik sortutako substantzia arriskutsuak dauzkaten lohiak.

  10 02 13 Substantzia arriskutsuak dauzkaten gasen tratamenduko lohiak eta iragazteko opilak.

  10 03 25 Substantzia arriskutsuak dauzkaten gasen tratamenduko lohiak eta iragazteko opilak.

  10 04 07 Gasen tratamenduko lohiak eta iragazteko opilak.

  10 05 06 Gasen tratamenduko lohiak eta iragazteko opilak.

  10 06 07 Gasen tratamenduko lohiak eta iragazteko opilak.

  10 08 17 Substantzia arriskutsuak dauzkaten gasen tratamenduko lohiak eta iragazteko opilak.

  10 09 13 Substantzia arriskutsuak dauzkaten hondakin-lokiak.

  10 09 15 Substantzia arriskutsuak dauzkaten pitzadura agente adierazleen hondakinak.

  10 10 13 Substantzia arriskutsuak dauzkaten hondakin-lokiak.

  10 10 15 Substantzia arriskutsuak dauzkaten pitzadura agente adierazleen hondakinak.

  10 11 09 Substantzia arriskutsuak dauzkaten egosi aurreko nahasketa prestaketen hondakinak.

  10 11 13 Beiraren leunketa eta esmerilaketatik sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  10 11 17 Substantzia arriskutsuak dauzkaten gasen tratamenduko lohiak eta iragazteko opilak.

  11 01 08 Fosfatazio lohiak.

  11 01 09 Substantzia arriskutsuak dauzkaten lohiak eta iragazteko opilak.

  11 01 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten irakuzketa likido urtsuak.

  11 01 13 Substantzia arriskutsuak dauzkaten koipegabetze hondakinak.

  11 01 15 Mintz sistemetatik edo truke ionikotik sortutako eulato eta lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  11 01 98 Substantzia arriskutsuak dauzkaten beste hondakin batzuk.

  11 02 05 Kobrearen hidrometalurgiako prozesuetako hondakinak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  11 02 07 Substantzia arriskutsuak dauzkaten beste hondakin batzuk.

  11 03 02 Beste hondakin batzuk.

  12 03 01 Garbiketako likido urtsuak.

  12 03 02 Lurrunetan koipegabetzeko hondakinak.

  16 03 03 Substantzia arriskutsuak dauzkaten hondakin ez-organikoak.

  16 03 05 Substantzia arriskutsuak dauzkaten hondakin organikoak.

  16 05 06 Substantzia arriskutsuzkoak diren edo substantzia arriskutsuak dauzkaten laborategiko produktu kimikoak, laborategiko produktu kimikoen nahasteak barne.

  16 05 07 Substantzia arriskutsuzkoak diren edo substantzia arriskutsuak dauzkaten produktu kimiko ez-organiko baztertuak.

  16 05 08 Substantzia arriskutsuzkoak diren edo substantzia arriskutsuak dauzkaten produktu kimiko organiko baztertuak

  16 07 09 Beste substantzia arriskutsu batzuk dauzkaten hondakinak.

  16 08 06 Katalizatzaile gisa erabiltzen diren likidoak.

  16 10 01 Substantzia arriskutsuak dauzkaten hondakin likidoak.

  16 10 03 Substantzia arriskutsuak dauzkaten kontzentratu urtsuak.

  17 05 05 Substantzia arriskutsuak dauzkaten drainatze lohiak.

  18 01 06 Substantzia arriskutsuzkoak diren edo substantzia arriskutsuak dauzkaten produktu kimikoak.

  18 02 05 Substantzia arriskutsuzkoak diren edo substantzia arriskutsuak dauzkaten produktu kimikoak.

  19 01 06 Gasen tratamenduko hondakin likido urtsuak eta beste hondakin likido urtsu batzuk.

  19 01 17 Substantzia arriskutsuak dauzkaten pirolisi hondakinak.

  19 02 04 Aldez aurretik nahastutako hondakinak, gutxienez hondakin arriskutsu batez osatuak.

  19 02 05 Substantzia arriskutsuak dauzkaten tratamendu fisiko-kimikoetako lohiak.

  19 02 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten beste hondakin batzuk.

  19 07 02 Zabortegiko lixibiatuak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  19 08 07 Ioi-trukatzaileen birgaitzearen ondoriozko disoluzio eta lohiak.

  19 08 08 Metal astunak dauzkaten mintz sistemetatik sortutako hondakinak.

  19 08 11 Industriako hondakin-uren tratamendu biologikotik sortutako substantzia arriskutsuak dauzkaten lohiak.

  19 08 13 Industriako hondakin-uren beste tratamendu batzuetatik sortutako substantzia arriskutsuak dauzkaten lohiak.

  19 11 03 Hondakin likido urtsuak.

  19 11 05 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  19 11 07 Efluente gaseosoen arazketako hondakinak.

  19 13 03 Lurzoruen berreskurapenetako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  19 13 05 Lurpeko uren berreskurapenetako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  19 13 07 Likido urtsu eta kontzentratu urtsuetako hondakinak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak, lurpeko uren berreskurapenetik sortutakoak.

 5. VI kromozko bainuen murrizketa.

  06 03 15 Metal astunak dauzkaten metalezko oxidoak.

  06 04 05 Beste metal astun batzuk dauzkaten hondakinak.

  11 01 05 Desugerketa azidoak.

  11 01 06 Beste kategoria batean zehaztu ez diren azidoak.

  11 01 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten irakuzketa likido urtsuak.

  11 01 13 Substantzia arriskutsuak dauzkaten koipegabetze hondakinak.

  11 02 07 Substantzia arriskutsuak dauzkaten beste hondakin batzuk.

  12 03 01 Garbiketako likido urtsuak.

  16 09 02 Kromatoak, esaterako, potasio kromatoa, sodio edo potasio dikromatoa.

  19 02 04 Aldez aurretik nahastutako hondakinak, gutxienez hondakin arriskutsu batez osatuak.

  19 02 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten beste hondakin batzuk.

 6. Transferentzia zentroa.

  EHK IZENDAPENA

  06 03 Gatzen FFBE hondakinak eta horien soluzioenak eta metalezko oxidoenak.

  06 03 11 Zianuroak dauzkaten gatz solido eta soluzioak.

  06 03 13 Metal astunak dauzkaten gatz solido eta soluzioak.

  06 04 06 03 kodean aipatzen direnak ez diren metalak dauzkaten hondakinak.

  06 04 05 Beste metal astun batzuk dauzkaten hondakinak.

  06 07 Halogenoen FFBE hondakinak eta halogenoen prozesu kimikoetakoak.

  06 07 02 Kloroaren ekoizpenetik datorren ikatz aktiboa.

  06 13 Beste kategoriaren batean zehaztu ez diren prozesu kimiko ez-organikoetako hondakinak.

  06 13 01 Produktu fitosanitario ez-organikoak, egurraren kontserbagarriak eta beste biozida batzuk.

  06 13 02 Ikatz aktibo erabilia (06 07 02 kategoriakoa izan ezik).

  07 01 Oinarriko produktu kimikoen fabrikazio, formulazio, banaketa eta erabilpenaren (FFBE) hondakinak.

  07 01 01 Garbiketa likidoak eta likore-ama urtsuak.

  07 01 03 Disolbatzaileak, garbiketa likidoak eta likore-ama organohalogenatuak.

  07 01 04 Beste disolbatzaile batzuk, garbiketa likidoak eta likore-ama organikoak.

  07 01 07 Halogenatutako erreakzio eta destilazio hondakinak.

  07 01 08 Beste erreakzio eta destilazio hondakin batzuk.

  07 01 09 Halogenatutako iragazteko opil eta xurgatzaile erabiliak.

  07 01 10 Erabilitako beste iragazteko opil eta xurgatzaile batzuk.

  07 01 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  07 02 Plastiko, kautxu sintetiko eta zuntz artifizialen FFBE hondakinak.

  07 02 01 Garbiketa likidoak eta likore-ama urtsuak.

  07 02 03 Disolbatzaileak, garbiketa likidoak eta likore-ama organohalogenatuak.

  07 02 04 Beste disolbatzaile batzuk, garbiketa likidoak eta likore-ama organikoak.

  07 02 07 Halogenatutako erreakzio eta destilazio hondakinak.

  07 02 08 Beste erreakzio eta destilazio hondakin batzuk.

  07 02 09 Halogenatutako iragazteko opil eta xurgatzaile erabiliak.

  07 02 10 Erabilitako beste iragazteko opil eta xurgatzaile batzuk.

  07 02 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  07 02 14 Substantzia arriskutsuak dauzkaten gehigarrietatik sortutako hondakinak.

  07 02 16 Silikona arriskutsuak dauzkaten hondakinak.

  07 03 Tindu eta pigmentu organikoen FFBE hondakinak (06 11 azpiatalekoak izan ezik).

  07 03 01 Garbiketa likidoak eta likore-ama urtsuak.

  07 03 03 Disolbatzaileak, garbiketa likidoak eta likore-ama organohalogenatuak.

  07 03 04 Beste disolbatzaile batzuk, garbiketa likidoak eta likore-ama organikoak.

  07 03 07 Halogenatutako erreakzio eta destilazio hondakinak.

  07 03 08 Beste erreakzio eta destilazio hondakin batzuk.

  07 03 09 Halogenatutako iragazteko opil eta xurgatzaile erabiliak.

  07 03 10 Erabilitako beste iragazteko opil eta xurgatzaile batzuk.

  07 03 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  07 04 Produktu fitosanitario organiko (02 01 08 eta 02 01 09 kodeetakoak izan ezik), egurraren kontserbagarri (03 02 azpiatalekoak izan ezik) eta beste biozida batzuen FFBE hondakinak.

  07 04 01 Garbiketa likidoak eta likore-ama urtsuak.

  07 04 03 Disolbatzaileak, garbiketa likidoak eta likore-ama organohalogenatuak.

  07 04 04 Beste disolbatzaile batzuk, garbiketa likidoak eta likore-ama organikoak.

  07 04 07 Halogenatutako erreakzio eta destilazio hondakinak.

  07 04 08 Beste erreakzio eta destilazio hondakin batzuk.

  07 04 09 Halogenatutako iragazteko opil eta xurgatzaile erabiliak.

  07 04 10 Erabilitako beste iragazteko opil eta xurgatzaile batzuk.

  07 04 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  07 04 13 Substantzia arriskutsuak dauzkaten hondakin solidoak.

  07 05 Farmaziako produktuen FFBE hondakinak.

  07 05 01 Garbiketa likidoak eta likore-ama urtsuak.

  EHK IZENDAPENA

  07 05 03 Disolbatzaileak, garbiketa likidoak eta likore-ama organohalogenatuak.

  07 05 04 Beste disolbatzaile batzuk, garbiketa likidoak eta likore-ama organikoak.

  07 05 07 Halogenatutako erreakzio eta destilazio hondakinak.

  07 05 08 Beste erreakzio eta destilazio hondakin batzuk.

  07 05 09 Halogenatutako iragazteko opil eta xurgatzaile erabiliak.

  07 05 10 Erabilitako beste iragazteko opil eta xurgatzaile batzuk.

  07 05 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  07 05 13 Substantzia arriskutsuak dauzkaten hondakin solidoak.

  07 06 Koipe, xaboi, garbigarri, desinfektatzaile eta kosmetikoen FFBE hondakinak.

  07 06 01 Garbiketa likidoak eta likore-ama urtsuak.

  07 06 03 Disolbatzaileak, garbiketa likidoak eta likore-ama organohalogenatuak.

  07 06 04 Beste disolbatzaile batzuk, garbiketa likidoak eta likore-ama organikoak.

  07 06 07 Halogenatutako erreakzio eta destilazio hondakinak.

  07 06 08 Beste erreakzio eta destilazio hondakin batzuk.

  07 06 09 Halogenatutako iragazteko opil eta xurgatzaile erabiliak.

  07 06 10 Erabilitako beste iragazteko opil eta xurgatzaile batzuk.

  07 06 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  07 07 Kimika finaren emaitza diren produktu kimikoen FFBE hondakinak eta beste kategoria batean zehaztu ez diren produktu kimikoak.

  07 07 01 Garbiketa likidoak eta likore-ama urtsuak.

  07 07 03 Disolbatzaileak, garbiketa likidoak eta likore-ama organohalogenatuak.

  07 07 04 Beste disolbatzaile batzuk, garbiketa likidoak eta likore-ama organikoak.

  07 07 07 Halogenatutako erreakzio eta destilazio hondakinak.

  07 07 08 Beste erreakzio eta destilazio hondakin batzuk.

  07 07 09 Halogenatutako iragazteko opil eta xurgatzaile erabiliak.

  07 07 10 Erabilitako beste iragazteko opil eta xurgatzaile batzuk.

  07 07 11 Substantzia arriskutsuak dauzkaten efluenteetako bertako tratamenduko lohiak.

  08 01 FFBE hondakinak eta pintura eta berniza kentzea edo desugerketarenak.

  08 01 11 Pintura eta bernizen hondakinak, disolbatzaile organikoak edo bestelako substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  08 01 13 Pintura eta bernizen lohiak, disolbatzaile organikoak edo bestelako substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  08 01 15 Pintura eta berniza dauzkaten lohi urtsuak, disolbatzaile organikoak edo bestelako substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  08 01 17 Pintura eta bernizak kentzea edo desugerketaren hondakinak, disolbatzaile organikoak edo bestelako substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  08 01 19 Pintura eta berniza dauzkaten esekidura urtsuak, disolbatzaile organikoak edo bestelako substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  08 01 21 Desugertzaile edo berniza kentzeko produktuen hondakinak.

  08 03 Inprimatzeko tinten FFBE hondakinak.

  08 03 12 Substantzia arriskutsuak dauzkaten tinten hondakinak.

  08 03 14 Substantzia arriskutsuak dauzkaten tinten lohiak.

  08 03 16 Soluzio korrosiboen hondakinak.

  08 04 Itsasgarrien eta hermetikoki ixteko produktuen FFBE hondakinak (iragazgaizteko produktuak barne).

  08 04 09 Itsasgarrien eta hermetikoki ixteko produktuen hondakinak, disolbatzaile organikoak edo bestelako substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  08 04 11 Itsasgarrien eta hermetikoki ixteko produktuen lohiak, disolbatzaile organikoak edo bestelako substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  08 04 13 Itsasgarriak eta hermetikoki ixteko produktuak dauzkaten lohi urtsuak, disolbatzaile organikoak edo bestelako substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  08 04 15 Itsasgarriak eta hermetikoki ixteko produktuak dauzkaten hondakin likidoak, disolbatzaile organikoak edo bestelako substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  11 03 Tenplaketa prozesuen lohiak eta solidoak.

  11 03 01 Zianuroa daukaten hondakinak.

  15 01 Ontziak (udaleko gaikako bilketako ontzien hondakinak barne).

  15 01 10 Substantzia arriskutsuen hondarrak dauzkaten edo horiekin kutsatuta dauden ontziak.

  EHK IZENDAPENA

  15 01 11 Metalezko ontziak, hutsik dauden presiozko ontziak, matrize bat daukatenak.

  15 02 Xurgatzaileak, iragazteko materialak, garbitzeko zapiak eta babesteko arropak.

  15 02 02 Xurgatzaileak, iragazteko materialak (beste kategoria batean zehaztu ez diren olio-iragazkiak barne), garbitzeko zapiak eta babesteko arropak, substantzia arriskutsuz kutsatuta daudenak.

  16 03 Zehazpenetatik kanpoko produktu sortak eta erabili gabeko produktuak.

  16 03 03 Substantzia arriskutsuak dauzkaten hondakin ez-organikoak.

  16 03 05 Substantzia arriskutsuak dauzkaten hondakin organikoak.

  16 05 Presiozko ontzietako gasak eta baztertutako produktu kimikoak.

  16 05 04 Presiozko ontzietako gasak (haloiak barne), substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  16 05 06 Substantzia arriskutsuzkoak diren edo substantzia arriskutsuak dauzkaten laborategiko produktu kimikoak, laborategiko produktu kimikoen nahasteak barne.

  16 05 07 Substantzia arriskutsuzkoak diren edo substantzia arriskutsuak dauzkaten produktu kimiko ez-organiko baztertuak.

  16 06 Pilak eta metagailuak.

  16 06 01 Berunezko bateriak.

  16 06 02 Ni-Cd metatzaileak.

  16 06 03 Merkurioa daukaten pilak.

  16 06 06 Pilen elektrolitoak eta gaika bildutako metatzaileak.

  16 07 Garraio eta bilketa tangen eta upelen garbiketaren hondakinak (05 eta 13 ataletakoak izan ezik).

  16 07 08 Hidrokarburoak dauzkaten hondakinak.

  16 07 09 Beste substantzia arriskutsu batzuk dauzkaten hondakinak.

  16 08 Erabilitako katalizatzaileak.

  16 08 02 Trantsizio-metal arriskutsuak edo trantsizio-metal arriskutsuen konposatuak dauzkaten katalizatzaile erabiliak.

  16 08 07 Substantzia arriskutsuekin kutsatutako katalizatzaile erabiliak.

  17 05 Lurra (eremu kutsatuetan induskatutakoa barne), harriak eta drainatze lohiak.

  17 05 03 Substantzia arriskutsuak dauzkaten lur eta harriak.

  17 05 05 Substantzia arriskutsuak dauzkaten drainatze lohiak.

  19 01 Hondakinen errausketa edo pirolisiaren hondakinak.

  19 01 10 Gasen tratamenduko ikatz aktibo erabilia.

  19 08 Beste kategoriaren batean zehaztu ez diren hondakin-urak tratatzeko lantegietako hondakinak.

  19 08 06 Ioi-trukatzaileen erretxina saturatuak edo erabiliak.

  20 01 Gaika bildutako zatiak (15 01 azpiatalean zehaztutakoak izan ezik).

  20 01 21 Hodi fluoreszenteak eta merkurioa daukaten beste hondakin batzuk.

  20 01 27 Substantzia arriskutsuak dauzkaten pintura, tinta, itsasgarri eta erretxinak.

  20 01 33 16 06 01, 16 06 02 edo 16 06 03 kodeetan zehaztutako bateria eta metatzaileak eta bateria horiek dauzkaten sailkatu gabeko bateria eta metatzaileak.

  1.1.2.– Onartu daitezkeen hondakin ez-arriskutsuak.

  SADER, S.A. enpresaren instalazioetan ondoren adierazten diren hondakin ez-arriskutsuak onartu ahalko dira baldin eta atal honetan adierazitakoaren arabera erakunde honek onetsitako onarpen agirian ezartzen diren onarpen eta harrera irizpideak betetzen badira.

  Kudeatu ahalko diren hondakin ez-arriskutsuak honako hauek dira:

  Hondakin motak EHZ Kodea

  Metalezko mineralen erauzketaren hondakinak 01 01 01

  Metalezkoak ez diren mineralen erauzketaren hondakinak 01 01 02

  01 03 04 eta 01 03 05 kodeetan aipatzen direnak ez diren esterilak 01 03 06

  01 03 07 kodean aipatzen direnak ez diren hauts eta harea hondakinak 01 03 08

  Hondar eta buztin hondakinak 01 04 09

  01 04 07 kodean aipatzen direnak ez diren hauts eta harea hondakinak 01 04 10

  Esterilak eta mineralen beste garbiketa hondakin batzuk, 01 04 07 eta 01 04 11 kodeetan adierazitakoak ez direnak 01 04 12

  01 04 07 kodean aipatzen direnak ez diren harrien hausketa eta zerratuen hondakinak 01 04 13

  Ur gozoa daukaten zuloen hondakinak 01 05 04

  Garbiketa lohiak 02 01 01

  Animalien gorozkiak, gernua eta simaurra, gaika bildutako eta sortzen diren tokitik kanpo tratatutako efluenteak 02 01 06

  02 01 08 kodean aipatzen direnak ez diren hondakin agrokimikoak 02 01 09

  Garbiketa lohiak 02 02 01

  Efluenteen bertako tratamenduaren hondakinak 02 02 04

  Garbiketa, zuritze, zentrifugatze eta banaketa lohiak 02 03 01

  Kontsumorako edo lantzeko desegokiak diren materialak 02 03 04

  Efluenteen bertako tratamenduaren hondakinak 02 03 05

  Efluenteen bertako tratamenduaren hondakinak 02 04 03

  Eraldaketa edo kontsumorako egokiak ez diren materialak 02 05 01

  Efluenteen bertako tratamenduaren hondakinak 02 05 02

  Kontsumorako edo lantzeko desegokiak diren materialak 02 06 01

  Efluenteen bertako tratamenduaren hondakinak 02 06 03

  Hondakin motak EHZ Kodea

  Kontsumorako edo lantzeko desegokiak diren materialak 02 07 04

  Efluenteen bertako tratamenduaren hondakinak 02 07 05

  03 03 10 kodean zehazten direnak ez diren efluenteen bertako tratamenduko lohiak 03 03 11

  Lohiak, zehazki efluenteetako bertako tratamendukoak, kromoa daukatenak 04 01 06

  Lohiak, zehazki efluenteetako bertako tratamendukoak, kromorik ez daukatenak 04 01 07

  Produktu naturaletako materia organikoa (adibidez, koipea edo argizaria) 04 02 10

  04 02 16 kodean aipatzen direnak ez diren koloratzaile eta pigmentuak 04 02 17

  04 02 19 kodean zehazten direnak ez diren efluenteen bertako tratamenduetako lohiak 04 02 20

  05 01 09 kodean zehazten direnak ez diren efluenteen bertako tratamenduetako lohiak 05 01 10

  Galdararen elikadura-uretik sortutako lohiak 05 01 13

  Hozteko zutabeetako hondakinak 05 01 14

  Hozteko zutabeetako hondakinak 05 06 04

  06 05 02 kodean zehazten direnak ez diren efluenteen bertako tratamenduetako lohiak 06 05 03

  07 01 11 kodean zehazten direnak ez diren efluenteen bertako tratamenduetako lohiak 07 01 12

  07 02 11 kodean zehazten direnak ez diren efluenteen bertako tratamenduetako lohiak 07 02 12

  07 03 11 kodean zehazten direnak ez diren efluenteen bertako tratamenduetako lohiak 07 03 12

  07 04 11 kodean zehazten direnak ez diren efluenteen bertako tratamenduetako lohiak 07 04 12

  07 05 11 kodean zehazten direnak ez diren efluenteen bertako tratamenduetako lohiak 07 05 12

  07 06 11 kodean zehazten direnak ez diren efluenteen bertako tratamenduetako lohiak 07 06 12

  07 07 11 kodean zehazten direnak ez diren efluenteen bertako tratamenduetako lohiak 07 07 12

  08 01 11 kodean zehazten direnak ez diren pintura eta bernizaren hondakinak 08 01 12

  Estaldura hareen hondakinak 08 02 01

  Zeramikazko materialak dauzkaten lohi urtsuak 08 02 02

  08 03 12 kodean zehaztutakoak ez diren tinten hondakinak 08 03 13

  08 03 17 kodean zehaztutakoak ez diren inprimatzeko tonerren hondakinak 08 03 18

  08 04 09 kodean zehazten direnak ez diren itsasgarrien eta hermetikoki ixteko produktuen hondakinak 08 04 10

  Etxeko hautsak, galdarako hautsa (10 01 04 kodean zehaztutako galdarako hautsa izan ezik) eta zaborrak 10 01 01

  Ikatzezko errauts hegalariak. 10 01 02

  Turba eta egur errauts hegalariak. 10 01 03

  Erreakzio hondakin kaltzikoak, forma solidoan, konbustio gasen desulfuraziotik sortutakoak. 10 01 05

  Erreakzio hondakin kaltzikoak, lohi forman, konbustio gasen desulfuraziotik sortutakoak. 10 01 07

  Etxeko hautsak, zaborrak eta koerrausketatik sortutako galdarako hautsa (10 01 14 kodean 10 01 15

  zehaztutako galdarako hautsa izan ezik)

  Koerrausketatik sortutako errauts hegalariak, 10 01 16 kodean zehaztutakoak ez direnak 10 01 17

  Gasen arazketatik sortutako hondakinak, 10 01 05, 10 01 07 eta 10 01 18 kodeetan zehaztutakoak ez direnak 10 01 19

  10 01 20 kodean zehazten direnak ez diren efluenteen bertako tratamenduko lohiak 10 01 21

  Lohi urtsuak, galdaren garbiketatik sortuak, 10 01 22 kodean zehaztutakoak ez direnak 10 01 23

  Jariakortutako geruzetako hareak 10 01 24

  Ikatzezko zentral elektrikoetako erregaien biltegiratze eta prestakuntzatik sortutako hondakinak. 10 01 25

  Hozteko uraren tratamenduko hondakinak 10 01 26

  10 02 07 kodean zehazten direnak ez diren gasen tratamenduen hondakin solidoak 10 02 08

  10 02 11 kodean zehazten direnak ez diren hozteko uraren tratamenduko hondakinak 10 02 12

  Hondakin motak EHZ Kodea

  10 02 13 kodean zehazten direnak ez diren gasen tratamenduen lohiak eta iragazteko opilak 10 02 14

  Beste lohi eta iragazteko opil batzuk 10 02 15

  Efluente gaseosoetatik sortutako partikulak, 10 03 19 kodean zehaztutakoak ez direnak 10 03 20

  10 03 21 kodean zehaztutakoak ez diren beste partikula batzuk eta hautsak (ehotze-hautsa barne) 10 03 22

  10 03 23 kodean zehazten direnak ez diren gasen tratamenduen hondakin solidoak 10 03 24

  10 03 25 kodean zehazten direnak ez diren gasen tratamenduen lohiak eta iragazteko opilak 10 03 26

  10 03 27 kodean zehazten direnak ez diren hozteko uren tratamenduko hondakinak 10 03 28

  Beste partikula batzuk eta hautsa 10 05 04

  10 05 08 kodean zehazten direnak ez diren hozteko uren tratamenduko hondakinak 10 05 09

  Beste partikula batzuk eta hautsa 10 06 04

  10 06 09 kodean zehazten direnak ez diren hozteko uren tratamenduko hondakinak 10 06 10

  10 07 07 kodean zehazten direnak ez diren hozteko uren tratamenduko hondakinak 10 07 08

  Partikulak eta hautsa 10 08 04

  Efluente gaseosoetatik sortutako partikulak, 10 08 15 kodean zehaztutakoak ez direnak 10 08 16

  10 08 17 kodean zehazten direnak ez diren gasen tratamenduen lohiak eta iragazteko opilak 10 08 18

  10 08 19 kodean zehazten direnak ez diren hozteko uren tratamenduko hondakinak 10 08 20

  Efluente gaseosoetatik sortutako partikulak, 10 09 09 kodean zehaztutakoak ez direnak 10 09 10

  10 09 11 kodean zehazten direnak ez diren beste partikula batzuk 10 09 12

  10 10 11 kodean zehazten direnak ez diren beste partikula batzuk 10 10 12

  Partikulak eta hautsa 10 11 05

  10 11 15 kodean zehazten direnak ez diren konbustioko gasen tratamenduen hondakin solidoak 10 11 06

  Beiraren leuntze eta esmerilatuan sortutako lohiak, 10 11 13 kodean zehaztutakoak ez direnak 10 11 14

  10 11 17 kodean zehazten direnak ez diren uren tratamenduen lohiak eta iragazteko opilak 10 11 18

  10 11 19 kodean zehazten direnak ez diren efluenteetako bertako tratamenduen hondakin solidoak 10 11 20

  Partikulak eta hautsa 10 12 03

  Gasen tratamenduko lohiak eta iragazteko opilak 10 12 05

  10 12 09 kodean zehazten direnak ez diren gasen tratamenduen hondakin solidoak 10 12 10

  Efluenteen bertako tratamenduaren hondakinak 10 12 13

  Partikulak eta hautsak (10 13 12 eta 10 13 13 kodeak izan ezik) 10 13 06

  Gasen tratamenduko lohiak eta iragazteko opilak 10 13 07

  10 13 12 kodean zehazten direnak ez diren gasen tratamenduen hondakin solidoak 10 13 13

  10 01 09 kodean zehazten direnak ez diren iragazteko opilak eta lohiak 11 01 10

  11 01 11 kodean zehazten direnak ez diren irakuzte likidoak. 11 01 12

  11 01 13 kodean zehazten direnak ez diren koipegabetzeen hondakinak. 11 01 14

  Metalen karrakadurak eta txirbilak 12 01 01

  Burdinazko metalen partikulak eta hautsa 12 01 02

  Burdinazkoak ez diren metalen karrakadurak eta txirbilak 12 01 03

  Burdinazkoak ez diren metalen partikulak eta hautsa 12 01 04

  Plastikozko bizarrak eta txirbilak 12 01 05

  12 01 14 kodean zehazten direnak ez diren mekanizatu lohiak. 12 01 15

  12 01 16 kodean zehazten direnak ez diren granailatu edo zorrotada hondakinak 12 01 17

  16 03 03 kodean zehazten direnak ez diren hondakin ez-organikoak 16 03 04

  Hondakin motak EHZ Kodea

  16 03 05 kodean zehazten direnak ez diren hondakin organikoak 1603 06

  16 05 06, 16 05 7 eta 16 05 08 kodeetan zehazten direnak ez diren produktu kimikoak 16 05 09

  Pila alkalinoak, 16 06 03 kodekoak izan ezik 16 06 04

  Beste pila alkalino batzuk 16 06 05

  16 10 01 kodean zehazten direnak ez diren likido urtsuen hondakinak. 16 10 02

  16 10 03 kodean zehazten direnak ez diren kontzentratu urtsuak 16 10 04

  17 05 05 kodean zehazten direnak ez diren drainatze lohiak. 17 05 06

  17 06 01 eta 17 06 03 kodeetan zehazten direnak ez diren isolatzeen materialak. 17 06 04

  19 01 1119 01 14 kodean zehazten direnak ez diren etxeko hondoko errautsak eta zaborrak 19 01 12

  19 01 13 kodean zehazten direnak ez diren errauts hegalariak 19 01 14

  19 01 15 kodean zehazten direnak ez diren galdara-hautsak 19 01 16

  Jariakortutako geruzetako hareak 19 01 19

  19 01 13 kodean zehazten direnak ez diren tratamendu fisiko kimikoko lohiak 19 02 06

  Udal hondakinek tratamendu anaerobikoko digestio lohiak 19 06 04

  Zabortegiko lixibatuak, 19 07 02 kodean zehazten direnak ez direnak 19 07 03

  Hiri hondakin-uren tratamendu lohiak 19 08 05

  Ura/substantzia oliotsuak banatzetik sortutako koipe eta olioen nahasteak, jan daitezkeen olio eta 19 08 09

  koipeak soilik dauzkatenak

  Industriako hondakin-uren tratamendu biologikotik sortutako lohiak, 19 08 11 kodean zehazten 19 08 12

  direnak ez direnak

  Industriako hondakin-uren tratamenduetatik sortutako lohiak, 19 08 13 kodean zehazten direnak ez direnak 19 08 14

  Uraren klarifikazioko lohiak 19 09 02

  Ioi-trukatzaileen birgaitzearen ondoriozko disoluzio eta lohiak 19 09 06

  19 11 05 kodean zehazten direnak ez diren efluenteen bertako tratamenduko lohiak 19 11 06

  Lurzoruen berreskurapeneko hondakin solidoak, 19 13 01 kodean zehazten direnak ez direnak 19 13 02

  Lurzoruen berreskurapeneko lohiak, 19 13 03 kodean zehazten direnak ez direnak 19 13 04

  Papera eta kartoia 20 01 01

  Jan daitezkeen olio eta koipeak 20 01 25

  20 01 37 kodean zehazten dena ez den egurra 20 01 38

  Plastikoak 20 01 39

  Metalak 20 01 40

  Bide garbiketen hondakinak 20 03 03

  Hobi septikoetako lohiak 20 03 04

  Estolden garbiketen hondakinak 20 03 06

  1.2.– Hondakinen sarreraren kontrola.

  Lantegira tratatuak izateko iristen diren hondakinen kontrola eraman beharko da hondakin horiek Ebazpen honetako baldintzen arabera onargarriak direla bermatzeko. Kontrol horretan, Ingurumen Sail honek onetsitako onespen agirian ezartzen den egiaztapena egin beharko da.

  Onarpen agiri horretan aipatutako baldintzak betetzen direla egiaztatu beharko da hondakina jaso baino lehen eta hondakin arriskutsuen kasuan jaso direla kontrol eta jarraipen agirian kudeatzaileari dagokion atala, edo horren baliokidea den agiri ofiziala betez formalizatu beharko da.

  Hondakin bat jaso ahal izateko parametro mugatzaileak betetzen ez direla eta lantegian hartu ezin denean, Ingurumen Sailburuordetzari berehala eman beharko zaio jazoera horren eta jatorria, kopurua, enpresa garraiolaria, onartua ez izateko arrazoiak, onartu ez den hondakinaren helburua eta bestelako jazoeren inguruko datuen berri.

 1. atalean adierazitako kontrolen osagarri gisa, lantegian kudeatzen den hondakin arriskutsu mota bakoitzaren urteroko karakterizazioa egingo da (jatorri desberdineko mota bakoitzeko karakterizazio bat). Karakterizazio hori kanpoko laborategiren batean egin beharko da. Informazioa urtero Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da.

  SADER, S.A. enpresak harrera eskaerak, onarpen agiriak eta hondakin arriskutsuen kasuan, kontrol eta jarraipen dokumentuak gutxienez 5 urtez erregistratu eta gorde beharko ditu.

  Aurreko atalean aipatutako agiriak lehentasunez bidaliko dira ingurumen erakundera IKS-L03 sistemako erakundeen bertsioa delakoaren bitartez.

  SADER, S.A. enpresak hondakin arriskutsuak haiek Bilbon dauzkaten instalazioetara eramateko erabiliko den garraioa horrelako salgaien garraiorako indarrean dagoen legeriak exijitzen dituen baldintzen arabera gauzatzen dela egiaztatu beharko du eta horren inguruan jazoeraren bat antzematen denean, berehala jakinarazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari egokitzat jotzen diren neurri guztiak har ditzan.

  1.3.– Zama-lanak.

  Zama-lanetarako ibilgailuak aparkatzeko eremuek beharrezkoak diren aldapa eta balizko isurtzeak jasotzeko sareak izango dituzte horiek kutxatila itsu edo bilketa urmaeletara zuzentzea ahalbidetzeko moduan, eta ibilaldian ibilgailuaren azpitik igaro eta beste ibilgailu edo instalazioetara hurbildu gabe.

  Zama-lanak hasi baino lehen, ibilgailua lurrera konektatuko da egon litekeen elektrizitate estatikoa kentzeko, eta horretarako, beharrezkoak diren ekipoak eduki beharko dira.

  Zama-lanak salgai arriskutsuak manipulatzeko exijitzen diren segurtasun baldintzak betez gauzatuko dira.

  Lantegian hondakinen inguruko zama-lanek eta manipulazioak, baita ekipoen iragazgaiztasunak zehaztu edo kontrolatu gabeko isurtzeak ekidin, edo bestela, ahal den neurriak murriztu beharko ditu.

  1.4.– Jasotako hondakinen biltegiratzea.

 1. Tratatu beharreko hondakinak biltegiratzeko instalazioek lurzoru iragazgaitzak, aurrez ikusten diren zamak jasateko eta egon litezkeen ihes edo isurtzeei eusteko gai direnak izango dituzte eta biltegiratze eremu bereiziak izan beharko dituzte hondakin onargarri mota generiko bakoitzerako.

 2. Onartutako hondakinak prezipitazio atmosferikoak sartzea eta haizeak herrestatzea ekiditeko moduan biltegiratu beharko dira lantegian.

 3. Hauts-itxura daukaten eta ontziratu gabe onartu diren hondakinak zuloetan eta nabe barruan biltegiratuko dira tratatu gabe.

 4. Egoera fisiko likidoa edo oretsua izatearen edo daukan bustidura-mailaren ondorioz isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakin arriskutsuentzat, ontziak edo batzeko sistema egokiak ezarriko dira, balizko jarioak kanpora isur ez daitezen. Batzeko sistema horiek bereizitakoak izan beharko dute, jarioak daudenean nahastuz gero arriskutsuagoak edo kudeatzeko zailagoak izan daitezkeen hondakin motentzat.

 5. Ontziek etiketatuta egon beharko dute. Etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du eta etiketan gutxienez ontziek dauzkaten hondakinen identifikazio kodea, ontziratze-eguna eta hondakin horiek dakartzaten arrisku motak adierazi beharko dira.

 6. Hondakinak desagertu, galdu edo isurtzen baldin badira, jazoera hori berehala jakinarazi beharko zaie bai Ingurumen Sailburuordetzari, bai Bilboko Udalari.

  1.5.– Kudeatutako hondakinen datuen erregistroa.

  Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legeko 10/1998 Legeko 13.3 artikuluak ezartzen duenaren arabera, SADER, S.A. enpresak esku hartzen duen jarduerak biltzen dituen agiri-erregistro bat eraman beharko du. Erregistro horretan ondorengo datu hauek jaso beharko dira: tratatzen diren hondakinen kopurua, izaera, osaketa eta identifikazio kodea; hondakinaren jatorria eta zein prozesutik datorren; enpresa sortzailera eta enpresa garraiolaria; hondakin partida bakoitzaren onarpen eta harrera eguna; hartutako hondakin arriskutsu partida bakoitzaren kontrol eta jarraipen agiriko erreferentzia zenbakia; biltegiratze aldia eta datak; tratamendu jarduera, egunak, kontrol parametroak eta prozesuari buruzko datuak. Halaber, Erregistroan onartu ez diren partidei buruzko datuak ere jasoko dira (haien jatorria, kopurua, enpresa garraiolaria, ez onartzeko arrazoiak eta helburu alternatiboa).

  Ebazpen honetako E.1.2. atalean aipatutako kontrolen emaitzak atal honetan arautzen den erregistroan jasoko dira, baita SADER, S.A. enpresak gauzatu ditzakeen egiaztapenenak ere.

  SADER, S.A. Euskal Herriko Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Ingurumen Sailburuordetzaren aurrean hilero aurkeztu beharko du gauzatutako kudeaketa jarduerak biltzen dituen txosten bat eta txosten hori atal honetan adierazten den erregistroaren laburpen bat izango da.

  Halaber, urte bakoitzeko martxoaren 1a baino lehen jardueren urteko oroitidazkia aurkeztu beharko da uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuko 38. eta 39. artikuluetan ezartzen denaren arabera.

  2.– Funtzionamendu baldintza orokorrak.

  2.1.– Lantegian tratatzen diren hondakinen kudeaketa egokia bermatzeko baldintzak.

 1. 1 atalean adierazten diren hondakinak onartu, jaso, ikuskatu eta biltegiratzeko baldintza eta kontrolei kalterik egin gabe, SADER, S.A. sozietateak ondorengo tratamendu lineetarako ondorengo baldintza hauek betetzen direla bermatu beharko du:

 1. Hondakin likido eta/edo oretsu oliotsuen tratamendua.

  Tratatu beharreko hondakin oliotsuak biltegiratzeko ahalmena ez da 200 t baino gehiagokoa izango, 30 m3 hustuketa tankeari dagozkio, 100 m3 hondakin gordinaren biltegiei, 25 m3 aurre-nahasketa biltegiari eta 60 m3 prozesuko erreaktoreei.

  Hondakin oliotsuen tratamendu prozesuan berreskuratutako hidrokarburoei beren balorizazio energetikoa edo berreskurapena gauzatu baino lehen, karakterizazio analisi bat egin beharko zaie eta gutxienez ondorengo parametro hauek zehaztu beharko dira: dentsitatea, biskositatea, suak hartzeko puntua, ur eta sedimentu edukia, kloroa guztira, PCB/PCT, sufrea, beruna, kadmioa, nikela, kromoa, kobrea, banadioa eta fluorra.

  Balorizazio edo berreskurapen instalazioetara bidali diren sorta guzti-guztiak analizatu beharko dira.

  Balorizazio edo berreskurapenera bideratutako hidrokarburo berreskuratuek ondorengo parametroetarako adierazitako mugak bete beharko dituzte:

  Kloroa guztira £ 2.500 ppm

  PCB/PCT £ 25 ppm

  Sufrea £ 10.000 ppm

  Parametroetariko edozein gainditzeko beharrezkoa izango da analizatzen den zama berriz prozesatzea, edo bestela, hondakin arriskutsu horietarako kudeatzaile baimendun bati bidaltzea.

  Berreskuratutako hidrokarburoak eskuragarri dauden 28 m3-ko tankeetan biltegiratuko dira eraman baino lehen, gero balorizatu edo berreskuratzeko.

  Industriako olioen kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuko 7. artikuluaren arabera, berreskurapen bidezko tratamenduak lehentasuna izango du olio erabilien kudeaketan eta hori kasu guztietan egingo da ondorengo lehentasun ordena honetan: berreskurapena, bestelako birziklapen motak eta balorizazioa.

  Hondakin oliotsuen dekantazio-zentrifugazioan sortutako lohiak, % 5 baino COT gehiago daukatenean, helburu horretarako baimena daukan hondakin arriskutsuen kudeatzaileren bati bidali beharko zaizkio eta Ingurumen Sailburuordetzari igorri beharko zaio kanpoko kudeatzaileak jaulkitako onarpen kontratu edo gutunen ziurtapen diren agiriak.

  Aldizka Ingurumen Sailburuordetzaren aurrean SADER S.A. eta horren igorritako hondakinen hartzaile diren kudeatzaileen arteko onarpen kontratu edo gutunek indarrean dirautela ziurtatu beharko da. Kudeatzaile hartzaile horiek Espainiar Estatutik kanpo daudenean, beharrezkoa izango da mugen arteko garraioak arautzen dituen erkidegoko arautegia betetzea.

 2. Solidotze-egonkortze tratamendua.

  Solidotze-egonkortze tratamenduaren egokitasuna bermatzeko, prozesua optimizatzen duen eragiketa baldintzak tratatuko den hondakinen sorta homogeneo bakoitzerako zehaztuko da eta horretarako, aldez aurretik, tratagarritasun saioa egin beharko zaio hondakin/aglomeratzaile harremana, erreaktibo motak eta dosifikazio maila eta nahasketaren erreakzioaren parametro nagusiak zehazteko.

  Hondakinak talde homogeneotan tratatuko dira, horien arteko bateraezintasuna ekidingo dira eta hondakin organikoak eta ez-organikoak bereiziko dira.

  Nahasgailuaren irteeran hondakinak beharrezkoa den denboran biltegiratuta egon beharko du baimendutako zabortegira eraman eta modu kontrolatuan uzteko gai dela ziurtatzeko eta tratamenduaren eraginkortasuna bermatzen duten kontrolak gauzatzea ahalbidetzeko.

  Biltegiratze hori zulo itxi batean egingo da. Hondakina tratatu eta gutxienez 48 ordu igaro ondoren, biltegiratutako sorta bakoitzaren ordezkari izango diren hiru lagin hartuko dira. Horietariko bati lantegiko laborategietan ondoren zerrendatzen diren analisiak egingo zaizkio, beste bat hozkailuan biltegiratuko da Ingurumen Sailburuordetzaren esku utziko da eta hirugarrena ebazle gisa geratuko da.

  Tratatutako hondakinean xeheki eta gutxienez, zabortegietan hondakinak hartzeko irizpide eta prozedurak ezartzen dituen 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/EE Kontseiluaren Ebazpeneko eranskineko 2.3 atalean adierazten diren parametro guztiak analizatuko dira.

  Parámetro analitikoetarikoren bat zabortegian onartzeko baloreak baino hiru aldiz altuagoa denean gehienez, SADER, S.A. enpresak gainditzea baldintzatu duten kausak aztertu eta justifikatu beharko ditu eta hori ebazteko hartu beharreko neurriak ezarri beharko ditu, eta analisi horren emaitzak Ingurumen Sailburuordetza hori jakinarazi beharko dizkio haren gaineko ebazpen arrazoitua hartzeko.

  Solidotze-egonkortze prozesutik jasotako hondakinek, zabortegian onartzeko baloreak baino hiru aldiz baino gehiago gainditzen dituztenek, lantegian biltegiratuta egon beharko dute prozesura berriz bidali arte, gero tratatuak izateko, edo bestela, izaera horretako hondakin arriskutsuak tratatzeko baimena daukan kudeatzaileari bidali beharko zaizkio.

 3. Bainu azidoen neutralizazio tratamendua.

  Desugerketa bainuetatik sortutako kloruro ferrosozko disoluzio azidoei burdina eta kloroa eranstean datzan tratamendu honetatik lortutako kloruro ferrikoa erabilitako prozesu desberdinetan barne-kontsumorako erabili ahalko da, bere beharren arabera. Hori merkaturatzeko Ingurumen Sailburuordetzara produktuaren homogeneotasuna eta kalitatea bermatzen duten lehengaiaren fitxa teknikoa eta segurtasunari buruzko fitxa bidali beharko dira. Halaber, dagokion industria-erregistroko alta eman beharko da.

 4. VI Kromozko bainuen murrizketa linea.

  Prozesu tankeetan sortu eta atmosferara igortzen diren isurketa kutsatzaile guztiak hodi egokien bitartez hartu eta kanporatu beharko dira eta kasuan kasu, aldez aurretik isurketa horien ezaugarrien arabera diseinatutako gas arazketa sistema batetik igaro beharko dute.

 5. Aldi baterako biltegiratzea.

  Aldi baterako biltegiratze jardueraren barruan honako hauek sartuko dira: multzokatzea, produktuaren produktua edukiontziz aldatu gabe, lantegian horretarako gaitutako tokian 125 t inguruko ahalmenarekin, baita haren zama, hustuketa eta berrontziratzea ere beharrezkoa izanez gero, eta ez da ontzien barruko aldearen edo ontzietan gordetzen diren hondakinen gainean eragina dauka bestelako manipulaziorik aintzat hartzen.

  Ontziratu gabeko hondakinei dagokienez, homogeneoekin batera beren izaera, osaketa eta kodifikazioaren arabera soilik biltegiratu ahal dira, eta aldez aurretik karakterizazioa egin beharko da elkarrekin biltegiratzeak ez duela arriskua areagotzen, ezta haren azken kudeaketa zailtzen ere ziurtatzeko.

  Segurtasun tarteei eta babeserako neurriei dagokienez, biltegiratutako hondakinek likido sukoiak eta erregaiak eta likido korrosiboak biltegiratzearen inguruan indarrean dagoen arautegian ezartzen diren exijentziak bete beharko dituzte, baita suteen prebentzio eta babes arauak ere, eta behar bezala identifikatu beharko dira ezagutu eta bereizi ahal izateko.

  2.2.– Lantegian ekoizten diren hondakinen kudeaketa egokia bermatzeko baldintzak.

  Instalazioetan sortutako hondakin guztiak Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta aplikatzen diren arautegi espezifikoetan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira eta kasuan kasu, karakterizatu egin beharko dira beren izaera eta helbururik egokietan zehazteko.

  Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei begira, hondakin guztiak balorizaziora bideratu beharko dira eta horretarako, balorizatzaile baimendun bati emango zaizkio. Hondakinak balorizazioa teknikoki, ekonomikoki edo ingurumenaren arabera ez dela bideragarria behar bezala justifikatzen denean soilik bidali ahalko dira suntsitzera.

  Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoan baimendutako tratamendu instalazioetan tratatu daitezkeen hondakinak lehentasunez bideratu beharko dira helburu horretara harekin aski izatearen eta hurbiltasun printzipioen arabera.

  Espresuki debekatuta dago sortutako hondakin tipologia desberdinak elkarren artean edo beste hondakin edo efluente batzuekin nahastea, horiek beren jatorritik sakabanatuz eta nahasketa horiek ekiditeko biltze eta biltegiratzeko baliabideak eskuragarri daudenean.

  Azkenean zabortegian suntsitzeko diren hondakinen kasuan, karakterizazioa zabortegietan hondakinak hartzeko irizpide eta prozedurak ezartzen dituen 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/EE Kontseiluaren Ebazpenean adierazten denaren arabera gauzatuko da.

  Biltegiratzeko eremuak edo eremuek lurzoru iragazgaitzak izango dituzte. Egoera fisiko likidoa edo oretsua izatearen edo daukan bustidura-mailaren ondorioz isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakin arriskutsuentzat, ontziak edo batzeko sistema egokiak ezarriko dira, balizko jarioak kanpora isur ez daitezen. Batzeko sistema horiek bereizitakoak izan beharko dute, jarioak daudenean nahastuz gero arriskutsuagoak edo kudeatzeko zailagoak izan daitezkeen hondakin motentzat. Hauts-itxura daukaten hondakinen kasuan, hondakinek euri-urarekin kontaktuan egotea edo haizeak herrestatzea ekidingo da eta beharrezkoa izatekotan, estali egingo dira.

  Hondakinak desagertu, galdu edo isurtzen baldin badira, jazoera hori berehala jakinarazi beharko zaie bai Ingurumen Sailburuordetzari, bai Bilboko Udalari.

  2.2.1.– Hondakin Arriskutsuak.

  Sustatzaileak aitortutako hondakin arriskutsuak honakoak dira:

  1. Prozesua: "Zerbitzu orokorrak"

   n 1. Hondakina: "Zapiak eta xurgatzaileak"

   Identifikazioa: A48208581/4800017156/1/1

   Hondakinaren kodea: Q5//D15//S40//C51/H5//A936(9)//B0019

   EHZ: 15 02 02

   Sortutako urteko kopurua: 800 kg

   Xurgatzaileak eta ehunak jasotzean sortzen da; olioz edo beste kutsatzaile batzuez bustitako zapi, xurgatzaile, iragazteko materialak eta arropak dira.

   Sortzen den tokia edo tokiekin batera hondakin horretarako identifikatutako bidoian jasotzen da sortzen den eta bidoia bete ondoren, hondakinen biltegira eramaten da.

   n 2. Hondakina: "Metalezko ontziak"

   Identifikazioa: A48208581/4800017156/1/2

   Hondakinaren kodea: Q5//R4//S36//C51//H5//A936(9)// B0019

   EHZ: 15 01 10

   Sortutako urteko kopurua: 800 kg

   Ongarrien prozesuan eta mantentze-lanen prozesuan sortzen dira; substantzia kutsatzaileez bustitako bidoiak dira. Transferentzia zentroan biltegiratzen dira kudeatzaile baimendunak jaso arte.

   n 3. Hondakina: "Plastikozko ontziak"

   Identifikazioa: A48208581/4800017156/1/3

   Hondakinaren kodea: Q5//R4//S36//C51//H5//A936(9)// B0019

   EHZ: 15 01 10

   Sortutako urteko kopurua: 600 kg

   Ongarrien prozesuan eta mantentze-lanen prozesuan sortzen dira; substantzia kutsatzaileez bustitako bidoiak dira. Transferentzia zentroan biltegiratzen dira kudeatzaile baimendunak jaso arte.

   n 4. Hondakina: "Pilak eta metatzaileak"

   Identifikazioa: A48208581/4800017156/1/4

   Hondakinaren kodea: Q6//R4//S37//C11/16//H6/14//A936(9)// B0019

   EHZ: 20 01 33

   Sortutako urteko kopurua: 5-10 kg

   Agortutako pilak eta metatzaileak ordezkatzean sortzen dira, eta eraginkortasuna dela eta, taldeka biltzen dira; merkurioa eta kadmioa bezalako metalak eta metalezko beste oxido batzuk dauzkaten pilatzaileak eta pilak dira. Hondakin horretarako identifikatutako eta haren eremu espezifikoan kokatutako edukiontzietan jasotzen dira.

   n 5. Hondakina: "Hodi fluoreszenteak"

   Identifikazioa: A48208581/4800017156/1/5

   Hondakinaren kodea: Q6//R13//S40//C16//H6/14//A936(9)// B0019

   EHZ: 20 01 21

   Sortutako urteko kopurua: 10 kg

   Merkurioa daukaten lanpara erabiliak ordezkatzean sortzen da. Hondakin horrentzako identifikatutako eremuan hondakin arriskutsuentzako biltegian jasotzen da.

   n 6. Hondakina: "Ekipo elektriko eta elektronikoak"

   Identifikazioa: A48208581/4800017156/1/6

   Hondakinaren kodea: Q6//R13//S40//C6/11/18//H6/14//A936(9)// B0019

   EHZ: 16 02 13

   Sortutako urteko kopurua: 30 kg

   Mantentze-lanen prozesuan sortzen dira; baztertzen diren ordenagailuak, inprimagailuak eta bestelako edozein gailu elektroniko dira. Bulegoetan bertan biltegiratzen dira eta kudeatzaile baimendunak kudeatzen ditu.

   n 7. Hondakina: "Halogenatu Gabeko Disolbatzaileak"

   Identifikazioa: A48208581/4800017156/1/7

   Hondakinaren kodea: Q7//R13//L5//C41//H3b/6//A936(9)// B0019

   EHZ: 14 06 03

   Sortutako urteko kopurua: 200 kg

   Mantentze-lanen prozesuan sortzen dira. Zirkuitu itxiko bidoi bat dago eta kudeatzaileak aldizka ordezkatzen du.

  2. Prozesua: "Olioen autokudeaketa"

   n 8. Hondakina: "Erabilitako olioak"

   Identifikazioa: A48208581/4800017156/2/1

   Hondakinaren kodea: Q8//R1//L8//C51//H5/6//A936(9)//B0019

   EHZ: 13 01 10

   Sortutako urteko kopurua: 2.000 kg

   Mantentze-lanen prozesuan sortzen dira; lantegiko makinariaren mantentze-lanen olioaren hondakinak dira. Horretarako gaitutako biltegian biltegiratzen dira eta autokudeatu egiten dira.

   1. SADER S.A. enpresak ondorengo hondakinei buruzko informazio eguneratua aurkeztu beharko du: laborategiko erreaktiboak, dekantazio prozesuko lohiak eta scrubberraren filtroan sortutako likidoa, izanez gero, hondakinaren deskripzioa, kodetzea (hondakinak baloritzatu eta suntsitzeko jarduerak eta Europako hondakin zerrendari buruzko otsailaren 8ko MAM/304/2002 Aginduan argitaratutako Europako Hondakin Zerrendako kodeen bitartez), kuantifikazio eguneratua, osaketa, ezaugarriak eta analisiak barne, baita horien egungo kudeaketa ere.

   2. Hondakin arriskutsuak biltegiratzeko eremuan edo eremuetan Produktu Kimikoak Biltegiratzeari buruzko Araudian ezartzen diren zehazpenak bete beharko dira, eta kasuan kasu, aplikatu behar diren Jarraibide Osagarriak ere bai.

   3. Hondakin arriskutsuak dauzkaten ontziek Hondakin Toxiko eta Arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea gauzatzeko Arautegia onesten duen uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuko 13. artikuluan ezartzen diren segurtasun arauak bete beharko dituzte, itxita egongo dira kudeatzaileari entregatu arte eta edukia nolanahi isurtzea edo lurruntzea ekidingo da.

   4. Aurreko puntuan aipatzen diren ontziek etiketa argia, irakurgarria eta ezabaezina izango dute eta uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuko 14. artikuluan helburu horrekin adierazitako jarraibideen arabera etiketatuta egon beharko dute.

   5. Hondakin arriskutsuek ezin izango dute 6 hilabete baino gehiago biltegiratuta egon.

   6. Hondakinak kudeatzaile baimendunaren instalazioetara eraman baino lehen, ezinbestekoa izango da kudeatzaile baimendun horren idatzizko onarpenaren agiria izatea, bertan, hondakinak onartzeko baldintzak ezarri beharko dira eta tratatuko den hondakinaren ezaugarriak eta administrazioko baimenerako egokia den egiaztatu beharko dira. Agiri hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da hondakinaren lehenengo ebaluazioa egin baino lehen, eta kasuan kasu, hondakina beste hondakin kudeatzaile bati bidali aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio xehea egin beharko da proposatutako tratamendua egokia dela ziurtatzeko.

   7. Hondakin arriskutsuak eraman baino lehen eta, kasuan kasu, toki-aldaketa horren aldez aurretiko jakinarazpena araudiaren arabera ezarritako aurrerapenarekin egin ondoren, kontrol eta jarraipenaren agiria bete beharko da, eta garraiolariari horren laburpen bat entregatu beharko zaio zamarekin batera jatorritik helmugaraino eraman dezan.

    SADER, S.A. enpresak onarpen agirien eta kontrol eta jarraipen agirien edo horien baliokidea den agiri ofizialaren artxiboa gutxienez bost urtez erregistratu eta gorde beharko du.

   8. Hondakin arriskutsuak kudeatzaile baimendunaren instalazioetara eramateko erabiltzen den garraioak salgai horien garraioaren inguruan indarrean dagoen legeak exijitzen dituen baldintzak betetzen dituela egiaztatu beharko da.

   9. SADER, S.A. sozietateak sortutako olio erabilia industriako olio erabilien kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuaren arabera kudeatu beharko du.

   10. Aipatutako ekainaren 2ko 679/2006 Errege De-kretuan aurrez ikusten diren baldintzen arabera baimendutako kudeaketa sistema integratu bat ezartzen ez den bitartean, SADER, S.A. enpresak Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan olio erabiliaren kudeaketa arautzen duen irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan jasotzen diren aurreikuspenak bete beharko ditu.

   11. Ekipo elektriko eta elektronikoen hondakinak, hodi fluoreszenteak, besteak beste, gailu elektriko eta elektronikoei eta horien hondakinei buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuak ezartzen duenaren arabera kudeatuko dira.

   12. SADER, S.A. enpresak ozono geruza agortzen duten substantziei buruzko 2000. urteko ekainaren 29ko Kontseiluko eta Europako Parlamentuko 2037/2000 zkiko Araudian (EE) zehazten diren substantzia erabiliak dauzkan neurrian, substantzia horien aldeek onetsitako baliabide teknikoen bitartez edo ingurumenaren ikuspegitik onargarria den bestelako edozein baliabide teknikoren bitartez suntsitzeko, edo birgaitu edo birziklatzeko berreskuratuko dira gailuen berrikuspen eta mantentze-lanetan edo desmuntatu edo suntsitu baino lehen.

   1. Urtero SADER, S.A. enpresak Ingurumen Sailari sortutako hondakin arriskutsuen jatorria eta kopurua, horien helburua eta aldi baterako biltegiratuta daudenen zerrendaren aitorpena aurkeztu beharko dio aitorpenaren ekitaldiaren bukaeran.

   2. Erregistro bat eramango da, eta bertan, honako hauek jasoko dira: kopurua, izaera, identifikazio kodea, jatorria, metodoak, tratamendu lekuak, hondakin guztien sortze eta lagapen egunak, bilketaren maiztasuna eta garraiobidea, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuko 17. artikuluan eta hori aldatzen duen uztailaren 20ko 952/1997 Errege Dekretuan ezartzen dena betez. Sei hilabetean behin Ingurumen Sailburuordetzari kontrol erregistro horren kopia helaraziko zaio.

   1. Ahal izanez gero, atal honetako f), g) (kudeatzailean EAEn daudedean), m) eta n) ataletan aipatutako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara IKS-L03 Sistemako erakundeen bertsioko transakzio elektronikoaren bitartez bidaliko dira.

   2. Amiantoa daukaten hondakinak aurkitzen baldin badira, SADER, S.A. enpresak amiantoaren ondorioz ingurumena kutsatzea prebenitu eta murrizteko 108/1991 Errege Dekretuan (3. artikulua) ezartzen diren exijentziak bete beharko ditu. Halaber, amiantoa daukaten hondakinen kudeaketarako manipulazio jarduerak 396/2006 Errege Dekretuaren arabera egingo dira. Errege Dekretu horretan amiantoarekin lotutako arriskuak dauzkaten lanei aplikatzen zaizkien segurtasunaren eta osasunaren inguruko gutxieneko xedapenak ezartzen dira.

    2.2.2.– Arriskutsuak ez diren hondakinak.

    Sustatzaileak aitortu dituen hondakin ez-arriskutsuak honako hauek dira:

    Hondakinaren izena EHZ Kodea Lotutako Kudeatzeko Kalkulatutako

    prozedura modua ekoizpena

    Papera eta kartoia 200101 Mantentze-lana balorizazioa 4.000 kg

    Palet hautsiak 200138 Ongarriak balorizazioa 700 kg

    Zaku hautsiak 150109 Ongarriak balorizazioa 45 kg

    Iragazteko materialak 150203 Ongarriak eta Fisiko-kimikoa suntsitu 85 kg

    Berotik isolatutako material erabilia 101103 Mantentze-lana suntsitu 85 kg

    Tonerrak 080318 Mantentze-lana balorizazioa 20 kg

   1. Iragazteko materialen kasuan, hondakin horiek gaur egun indarrean dagoen Europako hondakin zerrendan zeharka islatzen denez, hondakin ez arriskutsu gisa hartua izateko, horien hurrengo ebaluazioa egin baino lehen karakterizazio bat egin beharko da eta ebaluazioaren emaitza Ingurumen Sailburuordetzara bidali beharko da proposatutako kudeaketa egokia den egiaztatzeko. Hondakina arriskutsua dela zehazten baldin bada, Ebazpen honetako E.2.2.1 atalean jasotako zehazpenak aplikatuko dira.

   2. Erabilitako ontziak eta ontzien hondakinak materialen banaketa baldintza egokietan entregatu beharko zaizkio agente ekonomiko (hornitzaile) bati, ontzi erabiliak direnean, berriz erabiltzeko eta berreskuratzaile, birziklatzaile edo balorizatzaile baimendu bati, ontzien hondakinak direnean. Ondorioz, egurrezko ontziak (paletak) horretarako baimena daukan kudeatzaile batekin kudeatu beharko ditu.

   3. Hondakin horiek ezin izango dute urtebete baino gehiago biltegiratuta egon.

   4. Oro har, hondakin guztiek eduki beharko dute onarpen agiria hustu baino lehen, agiri hori kudeatzaileak emango du eta bertan, onarpen horretarako baldintzak zehaztuko dira. Agiri hori Ingurumen Sailburuordetzara bidali beharko da proposatutako kudeaketa egokia dela eta Ebazpen honetan ezartzen diren printzipio orokorretan adierazten dena betetzen dela egiztatzeko. SADER, S.A. enpresak onarpen agirien eta kontrol eta jarraipen agirien edo horien baliokidea den agiri ofizialaren artxiboa gutxienez bost urtez erregistratu eta gorde beharko du.

   5. Halaber, hondakin geldo eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuarekin bat etorriz, jarraipenerako eta kontrolerako dagokion agiria bete beharko da, baimendutako zabortegian biltegiratu beharreko hondakin ez-arriskutsuak eraman aurretik. Agiri horiek bost urtez gorde beharko dira.

   6. Erregistro bat edukiko du, eta bertan, ondorengo datu hauek jasoko dira: kopurua, izaera, identifikazio kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera eta lagapen datak, jasotzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua. Urtean behin Ingurumen Sailburuordetzari kontrol erregistro horren kopia helaraziko zaio.

   7. Ahal izanez gero, atal honetako d, e (kudeatzailean EAEn daudenean) eta f ataletan aipatutako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara IKS-L03 Sistemako erakundeen bertsioko transakzio elektronikoaren bitartez bidaliko dira.

    2.3.– Aire kopurua babesteko baldintzak.

    2.3.1.– Baldintza orokorrak.

    SADER, S.A. enpresaren lantegia ustiatzean, atmosferara igorritako isurtzeek ez dituzte Ebazpen honetan ezartzen diren isurtzeen gehienezko baloreak gaindituko.

    Prozesuan sortu eta atmosferara igortzen diren isurketa kutsatzaile guztiak hodi egokien bitartez hartu eta kanporatu beharko dira eta kasuan kasu, aldez aurretik isurketa horien ezaugarrien arabera diseinatutako gas arazketa sistema batetik igaro beharko dute, biltegiratze tankeetako eta garraio-tangetako haizatzeak barne.

    Arau honetatik salbuetsita geratu ahalko dira itxi gabeko isurtzeak direnean eta horiek harrapatzea teknikoki eta/edo ekonomikoki bideraezina denean edo isurtzeak ingurumenean eragin oso txikia daukala frogatzen denean.

    Ustekabeko isurtzeko egoteko aukera murrizteko eta dagozkion efluenteak giza-osasunerako eta segurtasun publikorako arriskutsuak izan ez daitezen neurri egokiak hartuko dira. Efluente gaseosoak tratatzeko instalazioak tenperatura aldaketa eta efluenteen osaketaren ondoriozko aldaketei eraginkortasunez aurre egin ahal izateko moduan eraiki, ustiatu eta mantenduko dira. Halaber, disfuntzionamendu eta eskuraezintasun epeen iraupena minimora murriztu beharko da.

    2.3.2.– Fokuen Identifikazioa. Katalogazioa.

    SADER, S.A. enpresaren instalazioak atmosferaren babesaren alorrean indarrean dagoen arautegiaren arabera katalogatutako ondorengo foku hauek dauzka:

    Foku zk. Fokuaren Isurtze fokuaren Garaiera Barruko Katalogazioa UTM

    kodea izendapena diametroa koordenadak

    X Y

    1 48-17156-3 Ongarrien lehortegia 40 m. 1,3 m. A 502517.31 4792002.35

    2 48-17156-4 Lurrun-galdara 15 m. 0,5 m. C 502493.11 4791844.09

    Halaber, instalazioak ondorengo foku ez-sistematikoa ere dauka:

    Foku zk. Fokuaren Isurtze fokuaren Garaiera Barruko Katalogazioa UTM

    kodea izendapena diametroa koordenadak

    X Y

    3 48-17156-5D Kloroaren erauzketa Foku ez-

    sistematikoa

    Lantegian isurtze zehaztugabeak sortzen dituzten prozesuak ere daude, adibidez, ateratzen den hondakina solidotze-egonkortze prozesuan biltegiratzea, tratatuko diren hondakinen manipulazioa eta kamioien joan-etorriak. Isurketa zehaztugabe horiek ez dira etengabe gertatzen.

    2.3.3.– Isurketen gehienezko baloreak.

    Lantegia ustiatzean, atmosferara igorritako isurketek ez dituzte honako balore hauek gaindituko:

    Fokua(k) Substantziak Isurketen mugako

    baloreak

    1 Partikulak 150* mg/Nm3

    CO 500 ppm

    NH 3 30 ppm

    2 CO 500 ppm

    NOx 300 ppm

    • Muga hau F.1 atalean eskatzen den bideragarritasun azterketaren arabera berrikusi daiteke.

     3 fokuari dagokionez, hau da, kloroaren erauzketari buruzkoa, kutsadura foku ez sistematiko gisa katalogatu behar da ez baitago urtean 12 aldiz baino gehiagoko batez besteko maiztasuneko eta banaka ordubeteko iraupena daukaten isurtzerik, eta edozein maiztasun izanda ere, isurtzeen iraupen orokorra lantegiaren funtzionamendu denboraren % 5 baino gutxiagokoa da atmosferako ingurumena babesteko abenduaren 22ko 38/1972 Legea garatzen duen otsailaren 6ko 833/1975 Dekretuko 42. artikuluan adierazitakoaren arabera.

     SADER S.A. enpresak kloro erauzketakoa den 3 fokuaren ezaugarrien berri eman beharko du eta bertan, ondorengo datuak jaso beharko dira: altuera, sekzioa eta UTM koordenadak. Halaber, foku sistematiko bat dela egiaztatzeko helburuarekin, ingurumenaren alorreko erakundeari ingurumeneko baimen bateratu hau ematen den lehenengo urtean gutxienez, instalazioaren funtzionamendu epeen berri eman beharko dio hasi baino lehen.

     Neurtutako parametroek ez dituzte isurtzeen gehienezko baloreak gaindituko arauen arabera aldizka zortzi ordutan egingo diren ikuskapenetan (hiru neurketa, bakoitza ordubetekoa gutxienez). Neurketaren tolerantzia gisa onartuko da kasuen % 25ean muga horiek gehienez % 40an gainditzea. Tolerantzia hori gainditzen baldin bada, neurketen aldiak astebetez luzatuko dira eta epe horretan, tolerantzia orokor gisa onartuko da kasuen % 6an IMBak gehienez % 25ean gainditzea. Tolerantzia horiek isurketa fokuaren eragin-eremuan higienikoki onargarriak diren baloreak inolaz ere gainditu gabe gauzatuko direla ulertzen da.

     2.3.4.– Gasak hartu eta kanporatzeko sistemak.

     Ongarrien lehortegiko fokuko hondakinen gasak husteko tximiniak E.2.3.2. atalean ezartzen den erremate kotara iritsiko da gutxienez. Tximiniek jatorri industrialeko atmosferako kutsadura prebenitu eta zuzentzeari buruzko 1976ko urriaren 18ko Industria Ministerioaren Aginduak exijitzen dituen baldintzak betetzeko beharrezkoak diren neurriak izango dituzte eta laginak hartzeko puntuetara sartzeko bide seguru eta errazak ahalbidetuko dira, besteak beste. Zehazki, laginak hartzeko aurrez ikusten diren zuloen kokapena eta ezaugarriei dagokienez, laginak hartzeko gunetik fluxuaren noranzkoaren eta kontrako noranzkoaren (L1 eta L2 parametroak) arabera neurketa gunea baino lehenago dagoen fluxu gaseosoko edozein perturbaziora arteko tarteek 1976ko urriaren 18ko Aginduko III. eranskinean ezartzen denera egokitu beharko dute.

     Ongarrien lehortegiko tximinian, gasak tratatzeko instalatutako arazketa sistemak ondorengoak dira; hasteko, ongarrien lehortegiko irteeran zikloi batzuk daude eta bertatik igarotzen dira errekuntzako keak eta partikulak pikortatzailera itzultzen dira. Gero, mahuken filtro bat dago eta haren xedea hozkailuko haizetik sortutako partikulak eta azken produktua banatzea da. Azkenik, keak gasen garbigailutik igarotzen dira (tanta-kaptadore bat daukan barreiatzaile bertikala).

     L1=8D eta L2=2D tarteak betetzen ez diren fokuen kasuetan kontuan hartu beharrekoa da ez direla inolaz ere L1<2D eta L2<0,5D baloreak onartuko eta neurketen txostenean fluxua baliozkoa dela eta/edo Aire eta Zarata Zerbitzuak beharrezkotzat jotzen dituen beste parametro batzuk justifikatzeko exijituko dela.

     2.4.– Saneamendu-sarean isurtzeko baldintzak.

     2.4.1.– Isurtzeen sailkapena, jatorria, jasotzeko baliabidea eta kokapena.

     Isurtze Hondakin-ur Isurtzearen jatorria Jasotzeko baliabidea Isurtze gunearen

     Gunea motak koordenadak

     Prozesuko urak Hondakinen eta Bilbao Bizkaia X: 502398.15

     ongarrien kudeaketa Ur Partzuergoa Y:4791902.92

     prozesuak

     Hozteko sistema

     1 Lantegiko Makinaria eta Bilbao Bizkaia

     garbiketa-urak instalazioen garbiketa Ur Partzuergoa

     Kutsatuta egon Instalazioen barrura erori Bilbao Bizkaia

     litezkeen euri-urak diren euri-urak Ur Partzuergoa

     2.4.2.– Isurtze emari eta bolumen maximoak

     1. Isurtzea. Tratamenduko sistemako efluentea

      Gehienezko emari puntuala: 2,06 l/s

      Eguneko gehienezko bolumena (m3): 178,1 m3/urtea

      Urteko bolumena: 39.183 m3/urtea

      2.4.3.– Isurtzeen Mugako Baloreak.

      Ubiderako isurtzearen kutsatze parametro ezaugarriak ondoren zerrendatzen direnak soilik izango dira bakoitzerako zehazten diren gehienezko mugekin:

      1. Isurtzea: Tratamenduko sistemako efluentea.

      Parametroa Isurtzeen Mugako

      Baloreak

      pH 6-9,5

      Tenperatura 45º

      Solido esekiak 600 mg/l

      Olioak eta koipeak (min) 50 mg/l

      Olioak eta koipeak (b. eta a.) 500 mg/l

      S= 2 mg/l

      SO4= 1500 mg/l

      CN- 2 mg/l

      1. Agres. 120 mg/l

       Nitrogeno Amoniakala 300 mg/l

       Artsenikoa 1,5 mg/l

       Kadmioa 1,5 mg/l

       Kromoa 0,75 mg/l

       Kobrea 7,5 mg/l

       Burdina 150 mg/l

       Nikela 5 mg/l

       Beruna 3 mg/l

       Zinka 15 mg/l

       Merkurioa 1,5 mg/l

       Ag 1 mg/l

       Fenolak 50 mg/l

       Toxikotasuna 50 mg/l

       Ezin izango dira disolbatze teknikak erabili isurtzeen mugako baloreetara iristeko.

       2.4.4.– Arazketa eta hustuketa instalazioak.

       Arazketa instalazioak edo industriako instalazioetarako hondakin-urak zuzentzeko neurriak eskaera egin duen enpresak aurkeztu duen dokumentazioa beteko dute eta funtsean ondorengo elementu hauek jasoko dira:

       • 60 m3-ko dekantazio-putzua.

       • Lurrunketa bidezko tratamendu sistema.

       • Harrera biltegi bi eta isuri aurreko kontrola.

        2.5.– Lurzoruaren babesarekin lotutako baldintzak.

        Ebazpen honen helburu den jarduera lurzorua kutsatzea prebenitu eta zuzentzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legeko II. eranskinean 24.15 "Ongarriak eta konposatu organiko ongarriak" eta 37.2 "Metalezkoak ez diren hondakinek birziklapena" epigrafeetan sartu dela ikusita, ingurumenaren alorreko erakundearen aurrean lurzoruaren egoerari buruzko aldez aurretiko txosten bat aurkeztu da.

        Aurkeztutako lurzoruaren kokapenaren hasierako txostenaren arabera eta bertan jasotako gomendioei erantzunez, SADER, S.A. enpresak honakoak egin beharko ditu:

       • Materialen biltegiratze eremua eta uren hustuketa sistemaren egoera behar bezala mantentzen dela uneoro ziurtatzera bideratutako praktika aproposak aplikatzeko proposatzea. Neurri horiek prebentziorako mantentze-lanen eskuliburuan sartuko dira eta bertan, ikuskapen eta kontrol programa eguneratu bat sartuko da.

       • Lurzorura isurtzea ahalbidetzen duten pitzadura edo arrailak agertzea eragozten duten egokitzapen-lanak egitea, izan ere, zola eremu batzuk oso zaharrak dira eta ez dira oso ongi mantendu. Ongarriak fabrikatzeko lehengaiak biltegiratzeko eremua da neurri hau gehien behar duena.

       • Zoladuraren eta kubetoen egoera bistaz ikuskatzea arrakalarik ez dagoela ziurtatzeko eta arrakalak egonez gero konpontzeko. Sarriago begiratu beharko dira zola edo kubeto zaharragoko eremuak eta ibilgailu astunen joan-etorri gehien jasaten dituzten eremuak.

        Olio berriak (SDR-06) biltegiratzeko eremuan zola eta kubetoen gainean olioa daukaten isurtzeak edo tanta-jarioak daudela ikusita, toki-aldaketa olioen pilaketak eta isurtzeak ekiditeko moduan gauzatu behar direla azpimarratu behar da. Haatik, isurtzeak edo pilaketak gauzatzen baldin badira, berehala kendu beharko dira, eta kasuan kasu, kubetoa hustu beharko da.

        SADER, S.A. enpresak bere jarduera garatzen duen lursailean lurren mugimenduetan datzaten jarduerak sustatzen dituztenean, enpresak indusketaren helburu diren materialak karakterizatu beharko ditu ekintza kutsatzaileen ondorioz eragina jasan duten egiaztatzeko eta karakterizazio horren emaitzen arabera, horietarako kudeaketa biderik onena zehazteko.

        Karakterizazio horretan jasotako emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidali beharko dira baloratuak izateko eta hori kudeaketa gauzatu baino lehen egin beharko da. Ingurumenaren alorreko erakundeak, arrazoitutako ebazpenaren bitartez, lurzoruaren kalitatearen adierazpen prozedura hasteko eskatu ahalko du kutsadura seinaleak antzematen baldin badira, lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legeko 17.6 artikuluan adierazten denaren arabera.

        Horrez gain, lehen aipatutako 17. artikuluko 1. atalean jasotzen diren beste balizko egoeretarikoren bat gertatzen baldin bada lurzoruaren kalitatearen adierazpen prozedura hasteko, SADER, S.A. enpresak egoera horren berri eman beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari, baita prozesuaren ondoriozko ekintza guztiak gauzatu ere.

        2.6.– Zaratarekin lotutako baldintzak.

        Ondorengo mailak gainditu ez daitezen beharrezkoak diren neurri guztiak instalatuko dira:

        1. Etxebizitzen barruko aldera transmititutako zaratak ez du 40 dB(A)-ko muga gainditu, hori Leq 69 segundo etengabeko balioan neurtuta, 08:00ak eta 22:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 45 db (A) ere gehienezko baliotan eta jarduera horretara egokituko da.

        2. Etxebizitzen barruko aldera transmititutako zaratak ez du 30 dB(A)-ko muga gainditu, hori Leq 69 segundo etengabeko balioan neurtuta, 22:00ak eta 8:00ak bitartean, ateak eta leihoak itxita, ezta 35 db (A) ere gehienezko baliotan eta jarduera horretara egokituko da.

        3. Halaber, Leq 60 segundoren baliokidean etengabeko balorean ezingo da 60 dB (A) baino gehiagoko zaratarik transmititu, instalazio industrialen kanpoko itxiduran neurtuta.

        4. Zama-lanak egitean eta materialak kamioietan garraiatzean sortzen den zaratak ez du sentsibilitate akustiko gehiago dagoen eremuetako ingurumen mailaren igoera garrantzitsu bat eragingo.

 6. Ingurumena Zaintzeko Programa.

  Ingurumena zaintzeko programa sustatzaileak aurkeztutako dokumentazioan eta ondoren aipatzen diren ataletan ezarritakoarekin aurrez ikusten denaren arabera gauzatu beharko da:

  1.– Atmosferara botatzen diren isurketen kontrola.

  SADER, S.A. enpresak ondorengo informazioaren arabera gauzatu beharko du isurtzeen kontrola:

  Fokua Fokuaren kodea Fokuaren izendapena Neurketa Kontrolen maiztasuna

  parametroak

  1 48-17156-3 Ongarrien lehortegia Partikulak Autokontrola 15 BKEaren Urteko

  egunean behin Kontrola

  CO

  NOx

  NH3

  SO2 BKEaren Urteko Kontrola

  2 48-17156-4 Lurrun-galdara CO

  NOx BKEren kontrola 5 urtean behin

  3 48-17156-5D Kloroaren erauzketa Cl2 BKEren kontrola lehenengo urtean

  Aurreko atalean adierazitako neurketa guztiak (15 egunean behin egin beharreko kontrolak barne) Baimendutako Kontrol Erakunde (BKE) batek egin beharko ditu (hiru neurketa, bakoitza ordubetekoa, gutxienez, zortzi orduko epean neurtuak) eta aldizkako neurketa horiei buruzko txostenek Ingurumen Sailburuordetza honek jaulkitako "BKEaren gutxieneko Txosten"ean ezartzen denera egokitu beharko dute.

  Baimen hau eman baino lehen neurtu ez diren isurketen kasuan, enpresak aipatutako erregistro ereduarekin batera BKEaren txostena eta gauzatutako analisiak aurkeztu beharko ditu erakunde honek onesteko. Nolanahi ere, isurtzeen kontrol eta baldintzek Sailburuordetzaren jarraibide teknikoetan eskatzen diren betekizun guztiak bete beharko dituzte.

  Autokontrolen plana etengabe aritzen den neurgailu batekin ordezkatu ahalko da. Neurgailu horiek bete beharko dituzten betekizun eta baldintzak Ingurumen Sailburuordetza honek ezarriko ditu.

  "Ongarrien Lehortegia" 1 fokuko partikulen isurtzeen bideragarritasunari buruzko azterlan bat egin eta igorriko da. Zein prozesutik hartzen den, garbitzaile heze, zikloi eta mahuken iragazkiaren kokapena eta horiek lotzen dituzten zirkuituak deskribatuko dira eta eskemak erantsiko dira. Azterketa horren emaitzen arabera foku horrentzako ezarritako isurtzeen mugak berrikusiko dira.

  Dokumentazio eguneratuarekin paperezko euskarrian erregistro bat gauzatuko da eta bertan, jatorri industrialeko atmosferako kutsadura prebenitu eta zuzentzeari buruzko 1976ko urriaren 18ko Aginduko 33. artikuluan ezartzen den edukia jasoko da. Erregistro horretan Baimendutako Kontrol Erakunde (BKE) batek gauzatutako neurketen emaitzak islatuko dira eta egindako neurketak gauzatzen baldin badira, mantentze-lanak (arazketa sistemetakoak barne, esaterako, mahuka aldaketak), garbiketak, aldizkako berrikuspenak, matxuren ondoriozko etenak, egiaztapenak, edozein motako jazoerak, etab. ere jasoko dira. Dokumentazio hori eguneratuta egongo da eta ingurumenaren alorreko ikuskatzaileen eskura jarriko da.

  2.– Isurtzearen uraren kalitatearen kontrola.

  Isurtze Gunea Kontrolatu UTM Neurtzeko Kontrolen Kontrol motak

  beharreko koordenadak parametroak maiztasunak

  fluxua

  pH

  Tenperatura

  Solido esekiak

  Olioak eta koipeak (min)

  Olioak eta koipeak (l. eta a.)

  S=

  SO4=

  CN-

  N. Agres.

  Nitrogeno amoniakala Bilbao Bizkaia

  1 1 X: 502398.15 Artsenikoa Egutegiko 45 Ur Partzuergoak

  Y: 4791902.92 Kadmioa egunean behin gauzatutako

  Kromoa kontrolak

  Kobrea

  Burdina

  Nikela

  Beruna

  Zinka

  Merkurioa

  Ag

  Fenolak

  Toxikotasuna

  Filtrotik irteten diren urei eta normalean alkalinoak direnei pH-a zuzentzen zaie isurtze baimenean adierazitako baloreetara iritsi arte eta bi biltegiz osatutako isurketa estazio batean biltegiratzen dira. Bertan lagin bat hartzen da eta parametro desberdinak analizatzen dira. Analisien emaitzak isurtzeen mugen barruan daudenean urak Ur Partzuergoko biltzailera isurtzen dira eta horien azken helmuga Galindoko hondakin-uren araztegia da. Aitzitik, parametroetarikoren bat isurtzeen mugetatik kanpo baldin badago, urak berriz bidaltzen dira prozesura berriro tratatuak izateko.

  SADER, S.A. enpresak erakunde honi pH balore muga gainditzen dela antzeman den egunari buruzko informazioa bidali beharko dio, baita urak zein egunetan bidali diren berriro prozesura ere.

  3.– Atmosferara botatzen diren isurketen kontrola.

  Sustatzaileak urtero jardueraren funtzionamendua eta ingurumenarekin lotutako jazoeren inguruko parametro adierazle hauen jarraipena egingo du:

  Adierazlea Unitatea (1) Maiztasuna

  Energia kontsumoa guztira MWh urtekoa

  Eraginkortasun energetikoa (MJ/ekoizpena) MJ/t urtekoa

  ur/produktu t kontsumoa m3/t urtekoa

  Industriako isurtzeak/Helmuga m3 urtekoa

  Euri-uren isurtzea/Helmuga m3 urtekoa

  Isuritako substantzia arriskutsuak (kontzentrazioa) urtekoa

  Isuritako metalak (kontzentrazioa) urtekoa

  KOHen isurtzeak (gehienezkoak, gutxienezkoak, batez bestekoak, lagin mg/Nm3 urtekoa

  kop.)/foku kontrolatu bakoitzeko

  KOHen isurtzeak guztira g urtekoa

  KOHen isurtzeak guztira/materia organikoa daukaten hondakin t tratatuak g/t urtekoa

  Azidoen isurtzeak (gehienezkoak, gutxienezkoak, batez bestekoak, lagin kop.)/foku mg/Nm3 urtekoa

  kontrolatu bakoitzeko

  Azidoen isurtzeak guztira kg urtekoa

  Azidoen isurtzeak guztira/tratatutako azido 1 Kg/t urtekoa

  Cr isurtzeak (gehienezkoak, gutxienezkoak, batez bestekoak, lagin kop.)/foku mg/Nm3 urtekoa

  kontrolatu bakoitzeko

  Cr isurtzeak guztira kg urtekoa

  Cr isurtzeak guztira/kromoa daukaten hondakin t tratatuak Kg/t urtekoa

  Balorizatutako Hondakin Arriskutsuak / Sortutako Hondakin Arriskutsuak % urtekoa

  (araztegiko lohiak...)

  Balorizatutako Hondakin Ez-arriskutsuak / Sortutako Hondakin Ez-arriskutsuak % urtekoa

  Ustekabeko isurtzeekin lotutako jazoera kop. Kop./urtea urtekoa

  Ekoscan/Urtea

  eta/edo

  ISO14001/Urtea

  eta/edo

  EMAS/Urtea Bai/Ez

  Zein/urtea urtekoa

  (1) Ahal dela, adierazleen unitateek eman ohi diren datuetakoak izango dira, hau da, atmosferako itsurtzeei buruzko datu bat denean, hobe kg/urtetan edo emaria eta kontzentrazioa ematea, horrela ematen dira isurtzeen EPER datuak. Materialei buruzko datu bat denean, hobe tonatan eman, eta energiari buruzkoak direnean KWh-tan, etab.

  4.– Zarataren kontrola.

  Urtero zarata mailak neurtuko dira ebazpen honetan ezartzen diren mugak betetzen direla egiaztatzeko eta horrela, lantegiak behar bezala funtzionatzen duela ziurtatzeko.

  5.– Kontrola eta emaitzak bidaltzea.

  Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txosten desberdinen emaitzak behar bezala erregistratuta geratuko dira eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Urtero bidaliko dira eta txosten bat aurkeztu beharko da zaintza programaren emaitzekin batera. Txosten horrek zuzenketa neurrien funtzionamendua eta prozesuen eta ingurunearen kalitatearen kontrol sistema desberdinak barne hartuko ditu, baita analisien emaitzak ere, eta bereziki aipatuko dira epe horretan gertatu diren jazoerarik garrantzitsuenak, horien kausak eta irtenbideak, baita laginak hartzearen inguruko xehetasunak ere aldez aurretik zehaztu ez denean.

  6.– Ingurumena zaintzeko programaren agiri bateratua.

  Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bateratua egin beharko du eta bertan, proposatutako betebeharrak eta Ebazpen honetan zehazten direnak jaso beharko dira. Programa horrek kontrolatuko diren parametroak, parametro bakoitzaren erreferentzia mailak, analisi edo neurketen maiztasuna, laginak hartzeko eta analisia egiteko teknikak eta laginak hartzen diren guneen kokapena xehetasunez zehaztu beharko ditu. Halaber, dagokion aurrekontua ere erantsi beharko da.

  Gainera, ingurumena zaintzeko programak jardueraren adierazle ezaugarrien zehazpena eta adierazle horien analisiaren sistematika barne hartu beharko ditu enpresak berak ingurumenarekin lotutako baldintzak (ingurumeneko adierazleak) hobetzen direla ziurtatzeko ezarri dituen neurri eta mekanismoak egiaztatu ahal izateko.

 7. Prebentzio neurriak eta funtzionamendu baldintzak ohiz kanpoko egoeretan.

  1.– Lantegia geldiarazte eta martxan jartzeko jarduerak eta mantentze-lanetarako programatutako jarduerak.

  Urteko mantentze-lan programatuei eta martxan jartze eta geldiarazteko epeei dagokienez, enpresak sor litezkeen isurtze eta hondakinen kalkulua egin beharko du eta kudeaketa eta tratamendu proposamena egin beharko du, kasuan kasu.

  2.– Jarduera gelditzea.

  Jarduera lurzorua kutsatzea prebenitu eta zuzentzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legearen (2415 eta 3720 Epigrafeak) eta lurzoruak kutsatu ditzaketen jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuak deklaratzeko estandarrak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuaren aplikazio eremuan dagoenez, SADER, S.A. enpresak lurzoruaren kalitatea aitortzeko prozesura gehienez bi hilabeteko epean, jarduera behin betiko geldiarazten denetik zenbatzen hasita, hasi beharko du otsailaren 4ko 1/2005 Legeko 17.4 artikuluan ezartzen denaren arabera.

  3.– Prebentzio neurriak eta ezohiko funtzionamenduen kasuetarako ekintzak.

 1. Proiektuaren dokumentazioan jasotako proposameneko egoera arruntetatik kanpoko funtzionamendu baldintza eta prebentzio neurriei kalterik egin gabe, ondorengo ataletan adierazten diren baldintzak bete beharko dira:

  Saneamendu-sarera isurtzeak egitearen ondorioz larrialdi egoera bat eragin dezaketen ondorengo egoera hauek barne hartzen dituen isurtzeen alorreko larrialdietarako plan bat ezarri beharko du:

  • Kamioi edo prozesu tankeetan isurtzeak gertatzea.

  • Biltegiratzeko tankeak haustea.

  • Kloro edo amoniako ihesei eusteko erabiltzen diren ur-errezelek eragindako isurtzeak.

  • Aurretratamendu lantegian matxuraren bat egotea.

   Plan horrek jarduteko modua eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari jakinarazteko modua ere barne hartu beharko ditu saneamendu-sarearen edo Galindo araztegiaren tratamenduaren gainean eraginik ez izateko.

 2. Prebentzio eskuliburu bat izan beharko da instalazioen egoera bermatzeko, bereziki eskuragarri dauden baliabideei (ustekabeko isurtzeak edo ihesak daudenean kutsatzea ekiditeko) eta ezarritako segurtasun neurriei dagokienez. Ihesak daudenean lurzorua babestea ziurtatzeko hartu diren neurriak xehetasunekin adieraziko dira eta honako alderdi hauei buruzko guztia zehaztu beharko da: eraikuntza materialak (iragazgaiztea), biltegiratzeko neurri bereziak (substantzia arriskutsuak), egon litezkeen ihesak detektatzeko neurriak edo gehiegi betetzeaz ohartarazten duten alarma sistemak, lantegiko biltzaile-sarearen egoera eta garbitasuna (garbiketa sistematikoa behar den, maiztasuna, garbiketa mota) eta lurzoruaren gaineko isurtzeak jasotzeko sistemak.

 3. Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuan ikuskapen eta kontrol programa bat sartu beharko da eta bertan, honako hauek jaso beharko dira: iragazgaiztasun frogak, maila eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistemak, hormen egoera eta lodieren neurketa, tankeen barruko aldeko ikusizko ikuskapenak (hormak eta estaldurak) eta kubetoetan detekzio sistemen aldizkako kontrol sistematikoa lurzorua kutsatzea eragin dezakeen edozein egoerari aurre hartzeko helburuarekin. Lehen aipatutako prebentziorako mantentze-lanen eskuliburuan atmosfera kutsatzea prebenitu eta zuzentzeko (arazketa, minimizazioa, etab.) sistemen egoera onar bermatzeko neurriak sartuko dira.

 4. Ustiaketa eskuliburu bat izango da eskuragarri eta bertan, aldizka gauzatutako mantentze-lanak eta ikusitako jazoerak jasoko dira.

 5. Lantegian ekoiztu eta kudeatzen diren hondakinak, olioak, erregaiak, gehigarriak, etab. manipulatzeak lurzorua eta urak kutsatzeko arriskua eragin dezakeenez, isurtze, jario edo ihesen eragina jasan lezaketen lursailen azalera osoak iragazgaiztuta mantenduko dira.

 6. Prozesurako beharrezkoak diren lehengai, erregai eta produktuak horiek ingurunera barreiatzea ekiditeko moduan biltegiratuko dira.

 7. Biltegiratzeko instalazio horiek segurtasun eta babeserako neurrietako tarteei dagokienez, produktu kimiko, sukoi eta erregai eta korrosiboen inguruan indarrean dagoen arautegiak ezartzen dituen exijentziak betetzen dituztela ziurtatu beharko da. Ziurtapen hori gauzatzeko, erakunde eskudunek jaulkitako ziurtagiriak Ingurumen Sailburuordetzaren aurrean aurkeztu beharko dira.

 8. Larrialdi egoeran berehala eta eraginkortasunez jarduteko beharrezkoak diren material guztiak eduki beharko dira: beharrezkoa izanez gero berriz ontziratzeko ordezko edukiontziak, gerta litezkeen isurtzeak geldiarazteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasun ontziak, eragina jasaten duten eremuak isolatzeko hesiak eta seinaleztapen elementuak eta babes pertsonalerako ekipo egokiak.

 9. Ingurumen Sailburuordetza honetara kubetoen hustuketa jarduera maniobraren kontrolatzeko balio duen protokolo edo prozedura bat igorriko da eta protokolo edo prozedura horretan, tratamendu lantegiaren eraginkortasunari eragin diezaioketen isurtzeak lantegira zuzentzea ekidin beharko da.

 10. Lantegiaren barruan gauzatzen diren zola-garbiketetako urak tratamendu lineara bidaliko dira.

 11. Larrialdietan babes zibileko legerian ezarritakoari helduko zaio eta bertan ezartzen diren exijentzia guzti-guztiak bete beharko dira.

 12. Titularrak arazteko instalazioak behar bezala ustiatu eta ustekabeko isurtzeak prebenitzeko hartu diren segurtasun neurriak eraginkor mantentzeko beharrezkoak diren baliabideak izango ditu.

 1. Ingurumenaren edo jardueraren kontrolaren gainean eragin negatiboak dauzkan jazoera edo anomaliaren bat gertatzen baldin bada (ustekabeko isurtzea, isurtzeen mugak gainditzea, besteak beste), SADER, S.A. enpresak Ingurumen Sailburuordetzari berehala eman beharko dio jazoera edo anomalia horren berri.

 2. Jazoera edo anomaliak larriak direnean, eta nolanahi ere, ustekabeko isurtze bat denean, horrez gain, SOS DEIAK zerbitzuari eta Bilboko Udalari berehala jakinarazi beharko die, eta gero, gehienez 48 orduko epean Ingurumen Sailburuordetzara istripuaren inguruko txosten xehea bidali beharko da eta bertan, honako datu hauek jaso beharko dira gutxienez:

  • Jazoera mota.

  • Istripua non, zergatik eta zer ordutan gertatu den.

  • Jazoeraren iraupena.

  • Ustekabeko isurtzea izan bada, isuritakoaren emaria eta materiak.

  • Mugak gainditu baldin badira, isurtzeen datuak.

  • Eragin diren kalteen kalkulua.

  • Hartu diren zuzenketa neurriak.

  • Berriro gerta ez dadin hartu diren prebentzio neurriak.

  • Prebentzio neurriak aplikatzeko aurrez ikusten diren epeak.

   1. Instalazioek suteen kontrako babesaren inguruan indarrean dagoen arautegian ezartzen diren exijentziak betetzen dituztela ere ziurtatu beharko da. Ziurtapen hori gauzatzeko, erakunde eskudunek jaulkitako ziurtagiriak Ingurumen Sailburuordetzaren aurrean aurkeztu beharko dira.

   1. Babesteko eta zuzenketa neurrietan eta ingurumena zaintzeko programan aldaketak egin ahalko dira (neurtu behar diren parametroak, neurriaren maiztasuna eta parametroen mugak barne) arautegi berria indarrean sartzean edo egituraren gainezko ezagutza berrietara egokitzeko beharren eta sistemen funtzionamenduaren arabera gomendagarria denean. Halaber, zuzenketa eta babes neurriak eta ingurumena zaintzeko programa aldatu ahalko dira sustatzaileak eskatzen duenean, edo ofizioz ingurumena zaintzeko programak lortutako emaitzak ikusita.

   2. SADER, S.A. enpresak Ingurumen Sailburuordetzari urtero emango dizkio atmosferara eta uretara egiten diren isurtzeei eta bestelako hondakinak sortu izanari buruzko datuak E-PRTR-Euskadi Kutsatzaileen Transferentzia eta Isurtzeen Inbentarioa landu eta eguneratzeko, isurtzeei buruzko informazioaren aurkezpena arautzen duen E-PRTR Araudiko apirilaren 20ko 508/2007 Errege Dekretuaren eta ingurumeneko baimen bateratuen arabera.

    Informazio horren transakzioa transferitutako datuei dagokien ekitaldiaren ondorengo martxoaren 31 baino lehen egingo da, eta Ingurumen Adierazpenaren bidez burutuko da, hori baita kanpoko erakundeen eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren arteko ingurumen informazioaren transakzio elektronikoen ardatza. Aipaturiko transakzioaren eragilea Ingurumen Adierazpenean IKS-L03 Sistemako erakundeen bertsio deiturikoaren bitartez (www.eper-euskadi.net-en dago eskuragarri) sartutako datu teknikoak edota prozedurazkoak sartzean oinarritzen da. Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren Ingurumen Informazioa Kudeatzeko Sistema da hori. Datu horiek guztiek Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumenean eragina duten jardueren erregistroa osatuko dute, Europako Ingurumen Agentziako erregistroei (alegia, E-PRTR-Europa erregistroari) informazioa emateko oinarria.

    Halaber, Ebazpen honetan aurrez ikusi diren gainerako informazio transakzioak, ahal dela, lehen aipatutako Ingurumen Adierazpenaren bidez burutuko dira.

    Informazio hori publikoa izango da, ingurumenaren arloan informazioa eskuratzeko, publikoak parte hartzeko eta justiziara heltzeko eskubideak arautzen dituen uztailaren 18ko 27/2006 Legearen (barne hartzen ditu 2003/4/EE eta 2003/2005/EE Zuzentarauak) aurreikuspenetara egokituz, eta betiere datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren preskripzioak betetzea bermatuz.

   3. Ingurumeneko baimen bateratu honen pean dagoen instalazioko aldaketak uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 10.3 artikuluan aurreikusitako komunikazio-erregimenari lotuko zaizkio, eta beharrezkoa izango da ingurumeneko beste baimen bateratu bat ematea aldaketa horiek funtsezkoak direnean.

    Proiektua aldatu edo zabaltzen baldin bada Ingurumen Eragina Ebaluatzeko ekainaren 28ko 1302/1986 Errege Dekretu Legegileko 1.3 artikuluan ezarritakoa aplikatuko da, aipatutako arauko II. eranskineko 9.k) epigrafearekin erlazionatuta.

Atal honetan aipatzen diren baldintzak betetzen direla ziurtatzeko 6 hilabeteko epea ezartzen da, Ebazpen honen berri eman osteko egunetik zenbatzen hasita, eta Ingurumen Sailburuordetzak ingurumeneko baimen bateratuaren eraginkortasuna adierazten duen Ebazpena xedatuko du.

Aipatutako betekizunak betetzen direla ziurtatzearen ondorioz, ebazpen bat xedatuko da eta haren bitartez, ingurumeneko baimen bateratuaren eraginkortasuna adieraziko da.

Ingurumeneko baimen bateratuaren iraungitze eguna baino hamar hilabete lehenago titularrak hura berriztatzeko eskatu beharko du uztailaren 1eko 16/2002 Legeko 25. artikuluan xedatzen denaren arabera.

 • Ebazpen honetako hirugarren atalean ingurumeneko baimen bateratuaren eraginkortasunari buruz ezarritako baldintzak epearen barruan ez betetzea, interesdunak epea luzatzeko eskaria egin duela behar bezala justifikatzen ez badu.

 • SADER, S.A. expresaren nortasun juridikoa iraungitzea indarrean dauden arauek aurrez ikusten dituzten kasuetan.

 • Baimena eraginkorra dela adierazten duen ebazpenean ezarritako arrazoiengatik.