Eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria.

1. Aurkezpena

Europar Batasuneko eraikinen eraginkortasun energetikoa sustatze aldera, erkidegoko araudiak xedatu du eraikinek energia-ziurtagiri bat izan beharko dutela, eta estatu kide bakoitzak kontrol-sistema aske bat ezarri beharko duela ziurtagirien kalitatea bermatzeko.

Erkidegoko araudiari jarraikiz, eraikinen eraginkortasun energetikoa ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartzen duen apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretuak, 2013ko ekainaren 1etik aurrera, ezarri zuen higiezinen edo haien zatien adibide diren etxebizitzen eta lokalen jabeek eraginkortasun energetikoko ziurtagiri bat eduki beharko dutela horiek saldu edo alokatzeko. Eredu gisa, herri-administrazioek ere ziurtagiri bera eduki beharko dute haien eraikinetan. Ziurtagiri hori Autonomia-erkidego bakoitzak antolatutako Erregistroan inskribatu beharko da.

Higiezinaren eraginkortasun energetikoa ebaluatuko du ziurtagiriak, eta kalifikazio bat emango dio A, eraginkortasun handiena dutenentzako, eta G arteko letra baten bidez, eraginkortasun gutxiena dutenentzako. Eta horretaz gain, haren eraginkortasun energetikoa hobetzeko gomendioak ere jaso beharko ditu.

Gehiago aurreztea eta eraginkortasuna sustatzea da xedea, bai eta eraikinak balioetsi eta alderatu ahal izatea ere, eraginkortasun handiena dutenak eta energia aurrezteko inbertsio gehien egin dituztenak sustatu ahal izateko. Eraikinak energiaren ikuspegitik birgaitzeko egiten diren inbertsioek eragin zuzena dute energia-gastuan, eta, beraz, fakturetan energia eta dirua aurreztea dakarte.

Eusko Jaurlaritzako, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren, Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzara atxikituta dago Euskadiko Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroa. Erregistroa bakarra da Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde osorako, publikoa eta irispide librekoa, eta eraikinaren eraginkortasun energetikoaren berri ematen du, baina ez du egiaztatzen eraikinak betetzen dituenik eska dakizkiokeen bestelako betekizunak.

Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroko inskripzioak helburu gisa du, publikoki ematea eraikinen edo eraikin-zatien kalifikazio energetikoari buruzko oinarrizko informazioaren berri, Eraginkortasun Energetikoaren Etiketa edukitzeko ahalmena ematea, Administrazioak eta Agente Akreditatuek kontrol- eta ikuskaritza-lanak egiteko tresnatzat balio izatea (lan horiek eraikinen eraginkortasun energetikoaren arloko legedi aplikagarrian daude ezarrita) eta bidea ematea Administrazioak Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriaren aplikazio praktikoari buruzko azterlan, analisi eta estatistikakegiteko, eraginkortasun energetikoaren helburuak hobetzeko neurriak diseinatu eta irizpideak ezartzeko xedearekin.

2. Euskadiko Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroan inskripzioa egiteko sarbidea.

OHARRA (2022-01-10): 2022KO URTARRILAREN 10EKO AZALPEN-OHARRA, PROIEKTU ESTRATEGIKOEN ETA INDUSTRIA-ADMINISTRAZIOAREN ZUZENDARITZARENA, ADMINISTRAZIO PUBLIKOENAK DIREN EDO HAIEK ERABILTZEN DITUZTEN ERAIKINEN ERAGINKORTASUN ENERGETIKOAREN ZIURTAGIRIEN KONTROLARI BURUZKOA argitaratu da 7. ARAUDIA atalean.

OHARRA (2021-10-26): ERREGISTROAN INSKRIBATZEKO IZAPIDEEN GIDA argitaratu da 9. IZAPIDETZEA ETA DOKUMENTUEN EREDUAK atalean.

OHARRA (2021-06-25): Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko azaroaren 10eko 254/2020 Dekretuaren 37.5 artikuluan jasotakoa betez, Erregistro honek ofizioz igorri ditu etxebizitzetarako bizitegi-erabilerako eraikinetarako Eraginkortasun Energetikoaren Etiketak, dekretua indarrean sartu aurretik honako baldintza hauek betetzen zituztenak: a) EUSKOREGITE aplikazioan erregistratutako ikuskapen teknikoa izatea ; b) ikuskapen teknikoaren esparruan, eraginkortasun energetikoaren ebaluazioa eginda eta justifikatuta edukitzea eraginkortasun energetikoa kalifikatzeko prozeduren bidez; horretarako erabili beharreko dokumentuak inskribatuta daude eraginkortasun energetikoa ziurtatzeko dokumentu aitortuen erregistro orokorrean; c) Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria indarrean eta Euskadiko Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroan inskribatuta ez edukitzea. Eraginkortasun Energetikoaren Etiketa kontsulta publikoan dago eskuragarri. Kasu hoietarako, Erregistro honek ezin du eraginkortasun energetikoaren ziurtagiriaren kopiarik eman, ezta programa informatikoek sortutako artxibo informatikoena ere, ez baititu dokumentu horiek.

OHAR GARRANTZITSUA (2021-06-03): 2021eko ekainaren 3ko datarekin, ekainaren 1eko, 390/2021 Errege Dekretua indarrean sartu da, eraikinen energia-eraginkortasuna ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartzen duena eta 2013ko apirilaren 5eko, 235/2013 Errege Dekretua indargabetu egiten duena, azken honek eraikinen energia-eraginkortasuna ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartzen zuen. Data horretatik aurrera, eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria inskribatzeko eskabidearekin batera doan dokumentazioan eraikinaren ebaluazio energetikoaren txostena sartu behar da formatu elektronikoan (XML).

OHAR GARRANTZITSUA (2019-03-12): 2019ko martxoak 12ko datarekin, otsailaren 26ko 25/2019 Dekretua indarrean sartu da, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen eraginkortasun energetikoaren ziurtapenari eta ziurtapenaren kontrol-prozedurari eta erregistroari buruzkoa, 2019ko martxoaren 11ko, 49 zenbakidun EHAAn argitaratua. Dekretu horrek indargabetu egiten du Eraikinen Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriari buruzko abenduaren 9ko 226/2014 Dekretua, baita Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Kontrola eta Erregistroa Arautzen dituen Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko martxoaren 16ko Agindua ere.

OHARRA (2018-05-16): Gogoratu herri bati dagokion zona klimatikoa eta bere lurralde hiriburuari dagokiona ez direla zertan berdinak izan behar, itsas mailarekiko duten altitudeak desberdindu ditzake eta.  Zona klimatikoak Eraikuntzaren Kode Teknikoan zehaztuta daude, Energia Aurrezpena HE Dokumentu Basikoaren, Energia-eskariaren Mugaketa HE 1 Atalaren, B Eranskinaren, B.1 taulan hain zuzen ere.

OHAR GARRANTZITSUA (2018-01-23): Autonomia-erkidego honetako araudiaren arabera eta Erregistroan ziurtagiria inskribatzeko eskaera nork sinatzen duen kontuan hartu gabe, jabearen/sustatzailearen datuak, momentu horretan ziurtatutako eraikinaren titulartasuna duen pertsona fisikoarenak edo juridikoarenak izan beharko dira beti.

Aurreko paragrafoan aipatutakoa betetzen ez duten inskripzio-eskaerek errealitatearekin bat ez datozen datuak ekartzen dituzte erregistro publiko batera, beraz, haiek baztertzeaz aparte edo/eta dagozkien zehapen-espedienteak irekitzeaz aparte, beste mota bateko erantzukizunak eskatzeko aukera eman dezakete.

OHAR GARRANTZITSUA (2017-11-27): Ondoko tresnak dagoeneko erabilgarri daude:

 • Sustapen Ministerioak garatutako VISOR XML tresnarekin komunikatzeko tresna, formatu elektronikoan dauden energia-ebaluazio txostenen aprobetxamendurako, egiaztapenerako, bistaratzeko eta ediziorako.

 • Eraginkortasun energetikoaren ziurtagirien erregistro-eskaerara XML artxiboetako datuen aurrekarga egiteko tresna. 

OHAR GARRANTZITSUA (2017-11-07): Gogoratzen da, Eraginkortasun Energetikoaren Etiketa lortzeak adierazten duela Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria erregistroan inskribatzeko hasitako prozedura ondo bukatu dela. Aipatutako etiketa, eskaeraren aurkezleari bidaltzen zaio, Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria, eta harekin batera aurkeztutako dokumentuak, aztertu ondoren. Dokumentuak telematikoki aurkeztu ondoren, jasotako “Aurkeztutako Dokumentuen Agiria”k ez du adierazi nahi Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria Erregistroan behin betiko inskribatuta geratu denik, eta hortaz baliozkoa denik.

Ziurtagirian, edo harekin batera aurkeztutako dokumentuetan, akatsak egonez gero, eskaeraren aurkezleari errekerimendua egingo zaio, hori jaso eta hamar eguneko gehieneko epean, akatsak zuzendu ditzan.

Aurretik aipatutako epea igaro ondoren, egindako errekerimendua erantzun ez bada, bere eskaeran atzera egin duela ulertuko dugu, dagokion Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzaren ebazpenaren bidez, Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Arruntarenak, bere 68. artikuluan aipatzen duenarekin bat eginez. 

OHAR GARRANTZITSUA (2016-10-21): Industria, Energia eta Turismo Ministerioak, Sustapen Ministerioarekin batera, 2016ko abuztuan argitaratutako ohartarazpenaren bitartez eraiki berri diren eraikinentzako ondokoa ezartzen du: horien kasuan, proiektuaren eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria egiteko antzinako prozedura erabili bada eta ziurtagiri hori 2016ko urtarrilaren 14a baino lehenago erregistratu bada, eraikin bukatuaren eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria egiteko proiektuarena egiteko erabili zen prozedura berdina erabili daiteke, dagokion erremintaren azken bertsioa erabiliz eta autonomia erkidegoaren eraginkortasun energetikoaren ziurtagirien erregistroaren ardura duen organo eskudunak emandako instrukzioen arabera.

Horren inguruan, aipatu behar da Euskal Autonomia Erkidegoan aurreko aukera hori hartu daitekeela, betiere, martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuaren bitartez onartutako Eraikingintzaren Kode Teknikoaren DB-HE «Ahorro de Energía» oinarrizko dokumentua eguneratzen duen irailaren 10eko FOM/1635/2013 Aginduaren lehenengo Xedapen iragankorrak ezarritakoa betetzen bada. Horretarako, ondokoa egiaztatu behar da:

 1. Udalak igorritako obra-lizentzia eskatuta dagoela 2013ko irailaren 13a baino lehen.

 2. Obrak aurreko lizentzian aipatutako gehieneko epearen barruan hasi zirela bere araudi arautzailearen arabera, eta, eperik ezean, bederatzi hilabeteko epean hasi zirela lizentzia eman zeneko datatik aurrera zenbatuz.

2016KO URTARRILAREN 14TIK AURRERA INDARREAN DAGOEN PROZEDURAREN OHARTARAZPENA, ERAIKINEN ERAGINKORTASUN ENERGETIKOAREN ZIURTAPENARI BURUZKOA (MINETUR eta MFOM, 2016ko abuztua).

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Documents/2016-08-04_NOTA%20INFORMATIVA.pdf 

OHAR GARRANTZITSUA (2016-05-15): 2016ko martxoaren 15etik bertsio berrietako programekin egindako ziurtagiriak bakarrik erregistratu daitezke (ziurtagiriaren data 2016ko urtarrilaren 14a edo hortik aurrerakoa izan behar da).

ERAIKINEN ERAGINKORTASUN ENERGETIKOAREN ZIURTAPEN-PROZEDURA ALDATZEN DUEN OHARTARAZPENA (MINETUR, 2015ko abenduaren 14a)

 

ESKABIDEAK ERREGISTRATZEKO APLIKAZIO INFORMATIKOARI BURUZKO KONTSULTETARAKO EDO ARAZOETARAKO, HONA DEITU: 945 01 80 00 (012)

ZIURTAGIRI ENERGETIKOARI ETA HAREN ARAUZKO IZAPIDETZEARI BURUZKO KONTSULTAK EGITEKO, HONA IDATZI: registrocee@euskadi.eus

 

3. Euskadiko Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroaren kontsulta publikoa egiteko eta datuak irekian ikusteko sarbidea

 

Sartu Kontsulta egitera

Erabiltzailearen Eskuliburua (PDF, 186 KB) (PDF)

OPEN DATA – Datuak irekian

4. Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriak sinatzeko eskudun diren teknikarien erregistroa.

Euskadiko Autonomia-erkidegoaren eremuan Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriak sinatzeko eskudun diren teknikarien erregistroa.

Erregistroan alta eman ahal izango da bai Euskadiko Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroan ziurtagiri baten inskripzio-eskaera egiterakoan, bai kontsulta honetatik ere.

Erregistroaren sarbidea.

Erabiltzailearen gida. Eraginkortasun energetikoaren ziurtapenerako teknikari ziurtatzaileen erregistroaren kontsulta publikoa (PDF) (leiho berri batean irekitzen da)

5. Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriaren Kanpo-kontrola egiteko akreditatutako agenteen zerrenda.

7. Araudia

 1. Erkidegokoa
 2. Estatukoa.
 3. Autonomia-erkidegokoa.
 4. Proiektu estrategikoen eta industria administrazioaren zuzendaritzaren azalpen-oharrak

8. Ohiko galderak

Eraginkortasun energetikoaren ziurtapenaren eremuko oinarrizko informazioa eta, bereziki, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen eraginkortasun energetikoaren ziurtapenari eta ziurtapenaren kontrol-prozedurari eta erregistroari buruzko otsailaren 26ko 25/2019 Dekretuak ezarritako xedapenak aplikatzeari buruzkoa.

9. Izapidetzea eta dokumentuen ereduak

Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria inskribatzeko eskaera eraikinaren edo eraikin-zatiaren sustatzaileak edo jabeak egin behar du, helburu horretarako sortutako tramitazio prozedura elektronikoaren bidez, 2. Euskadiko Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroan inskripzioa egiteko sarbidea, edo, haren ordez, dagokion Ziurtagiria sinatzen duen pertsonak, edo jabeak ordezkaritza ematen dion beste edozein pertsonak. Sustatzaileak edo jabeak ordezkaritza beste norbaiti ematen dionean, ondoren ezarritako ereduaren araberako ordezkaritza-dokumentu bat sinatu eta aurkeztu beharko da Euskadiko Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroan:

Ordezkaritza baimena

Inskribatzeko eskaera Ziurtagiria sinatzen den egunetik 2 hilabeteko epean aurkeztu beharko da.

Nolanahi ere, Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriak behar bezala inskribatuta azaldu behar du Euskadiko Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroan eta, hortaz, dagokion Eraginkortasun Energetikoaren Etiketa eskuratu beharra dago eraikinaren edo eraikin-zatiaren salmenta edo alokairuaren publizitaterik egin aurretik.

Inskribatzeko eskaerarekin batera, agiri hauek aurkeztu beharko ditu:

 • Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria.
 • Onartutako programa informatikoek sortutako fitxategi informatikoen kopia.
 • Ziurtagiriaren helburu den eraikinaren edo eraikin-zatiaren krokis orientaziodun eta eskaladunak.
 • Materialen, ekipamenduen edo/eta elementuen ziurtagiriak, haien fabrikatzaileak eginak. Ziurtagiri horiek Ziurtagirian ezaguntzat jotako balioak justifikatu behar dituzte.
 • Errekuntzaren analisiak, laguntza teknikoko zerbitzu ofizialak edo instalazio termikoetan gaitutako mantentze-enpresak eginak. Ziurtagirian ezaguntzat jasotako errendimenduak justifikatu behar dituzte analisi horiek.
 • Aldeko Kontrol-txostena beharrezkoa denean.

Behin inskribatzeko eskaera egin ondoren, jaso izanaren agiri bat sortuko du Euskadiko Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroak automatikoki, elektronikoki sinatua. Jaso izanaren agiriak inola ere ez du egiaztatzen Ziurtagiria Euskadiko Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroan inskribatu denik, ezta Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen eraginkortasun energetikoaren ziurtapenari eta ziurtapenaren kontrol-prozedurari eta erregistroari buruzko otsailaren 26ko 25/2019 Dekretuak ezarritako betebeharrak betetzat ematen direnik ere.

Elektronikoki aurkeztutako eskaera jaso ondoren, aztertuko da eta, eskatutako betekizunak betetzen dituela egiaztatu ondoren, Euskadiko Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroan inskribatuko da, erregistro-zenbaki bakarrarekin, eta izapidetzaileari jakinaraziko zaio une horretatik aurrera Eraginkortasun Energetikoaren Etiketa eskura dezakeela aplikazio informatikoaren bidez.

Aurkeztutako eskaerak ez baditu betetzen bete beharreko betekizunak, izapidetzaileari elektronikoki jakinaraziko zaio 10 eguneko epean zuzendu ditzan. Epea bukatu eta akatsak zuzendu ez badira edo eskatutako dokumentazioa aurkeztu ez bada, Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzako Zuzendariak ebazpen bat emango du eta, horren bidez, eskatzailea inskripzio-eskaeran atzera egindakotzat joko du eta bukaera emango dio prozedurari, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako eran.

Eskatutako inskripzioa onartzeko edo ukatzeko gehieneko epea eskaera aurkezten denetik 3 hilabetekoa izango da.

Eraikinaren edo eraikin-zatiaren sustatzaileak edo jabeak eskatuta Euskadiko Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroan egindako inskripzioa ezereztatu ahal izango da, Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzaren aurrean, posta bidez Donostia-San Sebastián kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz, helbidean edo elektronikoki registrocee@euskadi.eus posta elektronikoaren bidez, ondoren ezarritako ereduaren araberako ezerezte-eskaera eta bere titulartasuna, ezerezte-eskaera data horretan, ziurtatzen duen Jabetza Erregistroak emandako kopia arrunta aurkeztuz:

EZEREZTE EDO ZUZENKETA-ESKAERA

Ziurtagiria dagoeneko inskribatuta dagoela, lortutako kalifikazio energetikoari eragiten dion akatsen bat edo zehaztasun-gabeziaren bat hautematen bada, inskribapena ezereztea eskatu beharko da, eta, horren ondoren, eraginkortasun energetikoaren ziurtagiri zuzenduaren inskribapena eskatu.

Ziurtagiria dagoeneko inskribatuta dagoela, ikusten bada akatsen bat edo zehaztasun-gabeziaren bat dagoela Euskadiko Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroari emandako administrazio-datuetan, adibide gisa katastro-erreferentzia, jabearen/sustatzailearen datuak edo ziurtatutako higiezinaren kokapena, eraikinaren edo eraikin-zatiaren sustatzaileak edo jabeak, edo, haren ordez, dagokion Ziurtagiria sinatzen duen pertsonak edo jabeak ordezkaritza ematen dion beste edozein pertsonak, datu horiek zuzentzeko eskaera egin ahal izango du, Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzaren aurrean, posta bidez Donostia-San Sebastián kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz, helbidean edo elektronikoki registrocee@euskadi.eus posta elektronikoaren bidez, ondoren ezarritako ereduaren arabera:

EZEREZTE EDO ZUZENKETA-ESKAERA

Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen eraginkortasun energetikoaren ziurtapenari eta ziurtapenaren kontrol-prozedurari eta erregistroari buruzko otsailaren 26ko 25/2019 Dekretuan nahiz 235/2013 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera eraikin bat edo eraikin-zati bat salbuetsita badago energia-ziurtapena edukitzeko betebeharretik, salbuetsita geratzearen aitorpena egin dezala eska diezaioke sustatzaileak edo jabeak Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzari, posta bidez Donostia-San Sebastián kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz, helbidean edo elektronikoki registrocee@euskadi.eus posta elektronikoaren bidez, ondoko ereduari jarraituz:

SALBUESTEKO-ESKAERA

Azken aldaketako data: