Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila

Euskadiko turismo-enpresa eta -establezimenduen Erregistroa

DeskribapenaJardueraren hasiera

NORTZUK AURKEZTU BEHAR IZANGO DUTE ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA?

 • · Euskadin turismo-jarduera garatu nahi duten ostatu-enpresa turistikoen eta bitartekaritza-enpresen titularrak

¿NOIZ?

 • · Jarduera hasiera, hasi aurretik jakinarazi behar zaio administrazioari

¿ZER AITORTZEN DU?

 • · Jardueraren titularrak erantzukizunez aitortzen du:
  • o Jarduera turistikoan aritzeko eska daitezkeen baldintzak ezagutzen eta betetzen dituela
  • o Betebehar horiek betetzen direla egiaztatzen duen agiriak dituela
  • o Dokumentazio hori administrazio honen esku jarriko duela, hala egiteko eskatzen dioteneal
  • o Jarduera garatzen den bitartean aurrez adierazitako betebeharrak betetzeko konpromisoa hartzen duela.

¿ZEIN DA ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA AURKEZTEAREN ONDORIOA?

 • · Erantzukizunpeko adierazpena dagokion bezala aurkezteak berehalako ondorio hauek ditu:
  • o Jarduera gratzeko gaikuntza lortzen da aurkezten denetik, iraupen mugagabe baterako, eragotzi gabe aplikatu beharreko beste arau batzuek ezartzen dituzten betebeharrak eta administrazio eskudunek esleituta dituzten egiaztapen-ahalmenak.
  • o Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren erregistroan inskribatzea.

Erregistro hau uztailaren 28ko 13/2016 Legeak arautzen du (24 art.)

Izapide espezifikoak landa eremuetan kokatutako erabilera turiskoko etxebizitzen eta logelen erantzunkizunpeko adierazpena (PDF, 129 KB)


Jardueraren aldaketak

NORTZUK AURKEZTU BEHAR IZANGO DUTE ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA?

 • · Jarduera hasteko egindako erantzukizunpeko adierazpenean daturik aldatuz gero, ostatu-enpresa turistikoen eta bitartekaritza-enpresen titularrak

¿NOIZ?

 • · Aldaketa egiten den unearen aurretik egingo da jakinarazpena eta, edozein kasutan, aldatutako azpiegituretan ostatu turistikoaren jarduera hasi baino lehen. Kasu guztietan beharrezkoak diren agiriak aurkeztu behar dira.

¿ZEIN DA ALDAKETEN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA AURKEZTEAREN ONDORIOA?

 • · Aldaketen rantzukizunpeko adierazpena dagokion bezala aurkezteak berehalako ondorio hauek ditu:
  • o Jarduera gratzeko gaikuntza lortzen da aurkezten denetik adierazitako aldaketekin, iraupen mugagabe baterako, eragotzi gabe aplikatu beharreko beste arau batzuek ezartzen dituzten betebeharrak eta administrazio eskudunek esleituta dituzten egiaztapen-ahalmenak.
  • o Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren erregistroan inskribatzea adierazitako aldaketak.

Erregistro hau uztailaren 28ko 13/2016 Legeak arautzen du (24 art.)


Jarduerarako datu adierazitakoak egiaztatzea turismo enpresen eta jardueren Erregistroan

Administrazioak ofizioz egiaztatuko du ea Dekretuak arautzen dituen betebeharrak betetzen diren ala ez, zeinak titularrak/ordezkariak, turismo iharduerako erantzukizunpeko adierazpenean, betetzen dituela aitortu du eta


Jarduera etetea


Administrazio turistikoari behin betiko itxiera jakinaraztea aurrez aitortutako jardueran.

Nahitaezkoa da erantzukizunpeko adierazpen hau egitea jarduera eten baino lehen. Adierazpena ez egiteak zigor administratiboa ekar dezake.

Adierazpena aurkezterakoan Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroan baja emango da.

 


Dispentsak


Dagokion dekretu arautzailean zehaztutako gutxieneko betekizun eta/edo baldintzaren bat betetzen ez duten ostatu-enpresen titularrek (edo haien ordezkariek) aurkeztu ahal izango dute dispentsa eskaera hau, betiere ostatu-jardueran aritzeko erantzukizunpeko adierzpena aurkeztu baino lehen, egokitzapena ezin denean burutu hura hartzen duen etxebizitzaren edo higiezinaren egituratik eratorritako zailtasunen ondorioz.


Araudira egokitzeko kontsulta Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroan

Eskaera hau aurkeztu beharko dute ostatua eskaini nahi duen enpresa bat ireki, eraiki edo aldatu (hau da, ezer egiten edo ezein administrazio-izapidetan hasi baino lehen) nahi duten pertsona fisikoek edo juridikoek.


97/2022 Dekretura egokitzea eta bermea itzultzea

Bitartekaritzako turismo-enpresak Turismoari buruzko uztailaren 28ko 13/2016 Legearen V. tituluko I. eta IV. kapituluetan, eta bidaia-agentziei buruzko maiatzaren 22ko 81/2012 Dekretuan araututa daude. Legearen 61. artikuluak 1. paragrafoan ezartzen duenez, bitartekaritzako turismo-enpresek berme nahikoa eratu eta etengabe indarrean eduki beharko dute, zerbitzuak ematetik eratorritako betebeharrei erantzuteko kontratatzaileen aurrean, eta, bereziki, gordailututako funtsak itzultzeko eta, kaudimengabezia-kasuan, aberriratzeari erantzuteko. Hori guztia erregelamendu bidez zehazten diren baldintzetan egingo da.

Era berean, azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren eta beste lege osagarri batzuen testu bateginaren 164.1 eta 167.1 artikuluek dei egiten diete autonomia-erkidegoetako agintaritza eskudunei kaudimengabeziagatiko finantza-bermeak konfiguratzeko, bai bidaia konbinatuetan, bai lotutako bidaia-zerbitzuetan, eta turismo-administrazioak behartzen dituzte beren aplikazio-arauak oinarrizko araudi horretara egokitzera.

Hala, 2022ko uztailaren 26ko Gobernu Kontseiluak 97/2022 Dekretua onartu zuen, zeinaren bidez bigarrenez aldatzen baita bidaia-agentziei buruzko dekretua. Dekretu horren bidez, araudi autonomikoan zehazten dira berme-modua eta berme hori eraginkor izateko eta exijitzeko betekizunak, bidaia-agentziek bidaia konbinatuei dagokienez duten kaudimengabezia-egoeren aurrean, bai eta bidaia-agentzia horiek eta gainerako turismo-enpresek ere, lotutako bidaia-zerbitzuak eskaintzen dituztenean. Dekretu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 2022ko irailaren 7an, eta argitaratu eta hurrengo egunean jarri zen indarrean.

Hauek dira onartutako aldaketak dakartzan berrikuntza nagusiak:

 • · Turismo-administrazioarekin soilik harreman telematikoa. Turismo-administrazioarekin harreman telematikoa izateko betebeharra, bidaia-agentziek administrazio-prozedura baten edozein izapide egiteko (Bidaia-agentziei buruzko maiatzaren 22ko 81/2012 Dekretuaren 4.3 artikulua; aurrerantzean, 81/2012 Dekretua) eta lotutako bidaia-zerbitzuen kontratazioa errazten duten bitartekaritzako gainerako turismo-enpresen aldetik (81/2012 Dekretuaren Lehen Xedapen Gehigarriaren 3. apartatua).
 • · Bermearen zenbatekoaren kalkulu berria. 81/2012 Dekretuaren 6.3.a artikuluaren arabera, jardueraren lehenengo urtean, berme horrek 100.000 euroko gutxieneko zenbatekoa estali behar du. Jardueraren bigarren urtetik aurrera, berme horren zenbatekoak, gutxienez, bidaia-agentziak aurreko ekitaldian bidaia konbinatuen eta lotutako bidaia-zerbitzuen salmentatik lortutako diru-sarreren ondoriozko negozio-bolumenaren % 5 izan behar du, eta, nolanahi ere, zenbatekoa ezin da 100.000 eurotik beherakoa izan.

Estaldura hori egokitu egin beharko da arriskuak handitzen badira, batez ere bidaia konbinatuen salmenta nabarmen handitzen bada.

6.3 artikuluaren b) eta c) idatz-zatiek aseguramendurako beste aukera batzuk eskaintzen dituzte.

 • · Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusian bermea eratzeko betekizuna kentzea.
 • · Lotutako bidaia-zerbitzuak errazteko zerbitzuaren eskakizunak arautzea. Azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren eta beste lege osagarri batzuen testu bateginaren 151.1.e) artikuluak lotutako bidaia-zerbitzuak definitzen ditu. Aldatutako 81/2012 Dekretuak kaudimengabeziaren aurkako bermeari eta erantzukizun zibileko aseguruari buruzko betekizunak ezartzen ditu Bigarren Xedapen Gehigarrian, lotutako bidaia-zerbitzu horien kontratazioa errazten duten bitartekaritzako turismo-enpresen titular diren enpresaburuek bete beharrekoak.
 • · Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroan aldez aurretik izena emanda dauden turismo-enpresek emandako lotutako bidaia-zerbitzuak. Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroan aldez aurretik inskribatuta dauden eta lotutako bidaia-zerbitzuak eskaintzen dituzten eta zerbitzu-konbinazioaren barruko bidaia-zerbitzuetako bat gutxienez ematen duten ostatu-enpresaburu turistikoek ez dute erantzukizun zibileko asegururik kontratatu beharko 81/2012 Dekretuaren 7. artikuluaren arabera. Hala ere, aplikatu beharreko turismo-araudian ezarritako erantzukizun zibileko asegurua indarrean dutela egiaztatu beharko dute. Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren eta beste lege osagarri batzuen testu bateginaren 151.1.a) artikuluan jasotako definizioaren arabera, lotutako bidaia-zerbitzuetan bidaia-zerbitzurik ematen ez badute, bitartekaritza-enpresa turistiko gisa jarduera hasteko erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko dute jarduera hori gauzatu aurretik, jarduera horretan aritzeko ezarritako baldintzak betetzen dituztela adieraziz.

97/2022 Dekretuaren Lehen Xedapen Iragankorrak sei hilabeteko epea ezartzen du Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroan inskribatuta dauden bidaia-agentziek eta bitartekaritzako beste turismo-enpresa batzuek araudi berrira egokitu dezaten beren bermea, baldin eta bidaia konbinatuak merkaturatzen edo antolatzen badituzte edo lotutako bidaia-zerbitzuak eskaintzen badituzte. Era berean, hiru hilabeteko epea aurreikusten da inskribatutako bidaia-agentziek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren alde eratutako bermeak ofizioz itzultzeko, baldin eta berme berriak barnean hartzen badu berme berria kontratatu aurreko urtean egindako eragiketen babesa, edo urtebeteko epea, aldez aurretik eratutako bermeak itzultzeko, aukera hori aurreikusten ez bada.

Bidaia-agentzien dekretua bigarren aldiz aldatzen duen eta aurrez eratutako bermea itzultzeko eskatzen duen uztailaren 26ko 97/2022 Dekretuari egokitzeko erantzukizunpeko adierazpenaren prozedura honen bidez, 97/2022 Dekretua indarrean jarri aurretik Euskadin ezarrita zeuden bitartekaritzako turismo-enpresen titularrek sei hilabeteko epean deklaratu beharko dute bermea arau berrira egokitzen dela, eta aldez aurretik eratutako bermea identifikatzeko eta itzultzeko behar diren datuak emango dituzte.

Aplikatu beharreko araudia97/2022 Dekretura egokitzea eta bermea itzultzea

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa / Turismo eta Merkataritza Sailburuordetza > Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa / Turismo eta Merkataritza Sailburuordetza > Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Turismo eta Merkataritzako lurralde-bulegoetako turismo-kudeaketako teknikariak.

ARABAKO  TURISMO ETA MERKATARITZAKO LURRALDE BULEGOA

Samaniego 2

01008 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 01 70 55

E-maila: turismo-araba@euskadi.eus

BIZKAIKO TURISMO ETA MERKATARITZAKO LURRALDE BULEGOA

Concha Jeneralaren kalea, 23

48010 Bilbao

Tel.: 944 03 14 78

E-maila: turismo-bizkaia@euskadi.eus

GIPUZKOAKO TURISMO ETA MERKATARITZAKO LURRALDE BULEGOA

Easo, 10

20006 Donostia-San Sebastian

Tel.: 943 02 25 64

E-maila: turismo-gipuzkoa@euskadi.eus

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Aurretiko hitzordua eskatu behar da Zuzenean - Herritarrentzako arreta buegoetara joateko: Eskatu hitzordua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Kodea(k)

 • Jardueraren hasiera: 0012801
 • Jardueraren aldaketak : 0012802
 • Turismo-enpresa eta establezimenduen jarduerarako datu adierazitakoak egiaztatzea, erabilera turistikoko etxebizitzak eta etxebizitza partikularreko logeletan: 0012807
 • Jarduera etetea : 0012803
 • Dispentsak : 0012804
 • Araudira egokitzeko kontsulta Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroan: 0012805
 • 97/2022 Dekretura egokitzea eta bermea itzultzea: 0012808

Jardueraren hasiera 

Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Eskabide-orriara sartu hurrengo botoiaren bitartez.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Jarduera hasieran aitortutakoaren aldaketak


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Eskabide-orriara sartu hurrengo botoiaren bitartez.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea


6 hilabete

Beste tramite batzuk


Jarduera etetea 

Lau pausu jarraitu beharko dira:

 1. komunikazioa bete,
 2. dokumentuak eta prestatutako inprimakia erantsi,
 3. komunikazioa sinatu,
 4. bidali komunikazioa eta erantsitako dokumentuak.
  Hartu izanaren agiria erakutsiko da pantailan bidalketa egin ondoren
 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak hilabetez gordeko ditu zuk emandako datuak. Dena dela, komunikazioa araudiak ezarritako epe barruan aurkeztu beharko duzu.

Komunikazioa kanal presentzialatik aurkeztu nahi baduzu, inprimakia betetzeko bi aukera dituzu:

1. Aukera:

 1. Inprimakia ordenadorean bete
 2. datuak eta dokumentu beharrezkoek, Administrazioaren sistema informatikoan gorde,
 3. inprimakia inprimatu,
 4. eskuz bete eta sinatu,
 5. eta aipatutako lekuetan aurkeztu beharko duzu, inprimakiak aurkezteko deialdiak ezarritako epean.

2. Aukera:

 1. Inprimakia bete gabe inprimatu, eskuz bete eta sinatu,
 2. eta aipatutako lekuetan aurkeztu, inprimakiak aurkezteko deialdiak ezarritako epean,
 3. datuak eta dokumentu beharrezkoek, Administrazioaren sistema informatikoan gorde.
 • Aukera hau erabiliz, zure komunikazioa Administraziora heltzen denean dagoenekoz zure datuak tramitazio-bulegoaren eskutan egongo dira, horrela espedientearen tramitazioa erraztuz.
 • Administrazioak komunikazioen datuak hilabete batean gordeko ditu eta Administrazioak datu hoiek bakarrik erabiliko ditu baldin eta zuk paperezko komunikazioa goian aipatutako lekuetan epe barruan aurkezten duzun.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Dispentsak


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Eskabide-orriara sartu hurrengo botoiaren bitartez.

Ebazpena eta errekurtsoak


Isilbidearen ondorioak

Baietsiak

Beste tramite batzuk


Araudira egokitzeko kontsulta


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Eskabide-orriara sartu hurrengo botoiaren bitartez.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Eratutako bermea egokitzeko eta aurrekoa itzultzeko eskaera


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk