Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

Balio publikoa batera sortzeko proiektuetarako Elkarlan sariak

[elkarlan]

Herri Administrazioa eta Justizia

LABURPENA
Xedea

Hiru proiekturi sari bana ematea. Proiektuek osasunaren, ingurumenaren, garapen ekonomikoaren, ikastearen eta kohesio sozialaren jarduera-alorretan eragina izateaz gain, balio publiko partekatua sustatu eta gizarteko erronkak eta beharrak ase behar dituzte, eta diseinu- eta ezarpen-fasean, pertsona eta kolektiboen ahalduntze-prozesua sustatzeko gaitasuna erakutsi beharko dute.

Eskatzaileak (erakundeak zein pertsonak)
 • Irabazi-asmorik gabeko erakundeak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Ordezkari izateko ahalmen nahikoa izatea

   Merkataritza-sozietateetan (SA eta SM), kooperatiba, elkarte eta fundazioen kasuetan legezko ordezkariak justifikatu egin behar du ordezkari izateko ahalmen nahikoa duela.

  • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ordainduta izatea

   Ez dago agiririk aurkeztu beharrik baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko.
   Administrazioak ofizioz kontsultatuko du betekizun hau betetzen duzun ala ez.

  • Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea

   Ez dago agiririk aurkeztu beharrik baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko.
   Administrazioak ofizioz kontsultatuko du betekizun hau betetzen duzun ala ez.

  • Sozietatearen helbidea Euskal Autonomia Elkartean izatea

   Ez dago agiririk aurkeztu beharrik baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko.
   Administrazioak ofizioz kontsultatuko du betekizun hau betetzen duzun ala ez.

  • Legez eratuta egotea EAEko fundazio / elkarte/ kooperatiben / ... erregistroan inskribatua egotea

   Ez dago agiririk aurkeztu beharrik baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko.
   Administrazioak ofizioz kontsultatuko du betekizun hau betetzen duzun ala ez.

Betekizunak eta merezimenduak
 • Aurkeztutako proiektuak deialdian ezarritako baldintzak bete beharko dituzte Informazio xehatua

  Proiektu guztiek baldintza hauek bete beharko dituzte deialdian parte hartzeko eskabidea aurkezteko unean:

  • Ezarrita egotea edo fase pilotu aurreratuan egotea. Ez dira onartuko hasi gabe dauden proiektuak edo ideia-fasean daudenak.
  • Elkarlanean parte hartzeko proiektua izan behar da, hots, gizarteak jarduteko duen gaitasuna erakusten duten ahalduntze-prozesuak sustatzen dituzten ekimenak.
  • Balio edo inpaktu publiko eta soziala sortu behar du berrikuntzaren bidez.
  • Euskadiko demokraziari eta herritarren parte-hartzeari buruzko Liburu Zurian identifikatutako jarduera-arloetakoren batean edo batzuetan gauzatu behar da, herritarren partaidetzak eta ikuspegiak proiektuaren garapenean balio handiagoa emango baitiote jarduera-arlo hauetan: osasuna, ingurumena, garapen ekonomikoa, ikastea eta kohesio soziala.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean ez egotea. Informazio xehatua

  Ez dago agiririk aurkeztu beharrik baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko.

 • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei. Informazio xehatua

  Ez dago agiririk aurkeztu beharrik baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko.

Aurrekontuko zuzkidura
18.000 euros
Prestazio ekonomikoa

Balorazio onena lortzen duten hiru proiektuek 6.000 euroko sari bana jasoko dute.

Prestazioa zerbitzutan

Diruaz gain, balorazio onena lortzen duten hiru proiektuek honako prestazio hauek izango dituzte:

 • Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzaren barruan saritutako gai horretan aditua den pertsonalaren aholkularitza pertsonala izateko aukera, saria ematen denetik urtebeteko epean, diagnostikoa eta proiektuaren jarduera-plana egiten, fase pilotu aurreratuan badago, eta, bestela, hura aberasteko prozesuan.
 • Saritutako proiektuaren berri ematea informazio-bideetan eta komunikabideetan, jendaurrean aintzatetsi eta proiektuak sustatzeko.
Deitzen duen erakundea
 • Herri Administrazioa eta Justizia / Funtzio Publikoaren Sailburuordetza > Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
Ebazten duen erakundea
 • Herri Administrazioa eta Justizia > Funtzio Publikoaren Sailburuordetza
ESKAERA ETA BESTE IZAPIDE BATZUK
 • Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea

  Sariak jasotzeko hautagaiek nahi beste proiektu aurkeztu ahalko dituzte beste hainbeste eskabidetan, baina sari bakarra lortu ahal izango dute.

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
Berariazko izapideak
Izapide hauek Administrazioak hala eskatzen dizunean bete behar dituzu.
 • Laguntza Onartzea

  Saritutako erakundeek saria onartu dutela berariaz eta idatziz jakinarazi beharko dute 3 egun naturaleko epean, emakidaren ebazpena argitaratzen denetik aurrera. Horretarako, saria onartzeko inprimakia izango dute «Nire kudeaketak» atalean.

  Saria aurreko lerrokadan ezarritakoa beteta onartzen ez bada, sariari uko egiten zaiola ulertuko da, eta, beraz, bigarren balorazio onena jaso duen proiektuari emango zaio saria.

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
Beste izapide batzuk
Izapide hauek aukerakoak dira. Zeure ekimenez egin ditzakezu edo Administrazioak horretarako aukera daukazula jakinarazten dizunean.
 • Jakinarazpenetarako eta komunikazioetarako datuak aldatzea

  Jakinarazpenetarako datuak, hizkuntza eta tramitazio kanala alda ditzakezu, baldin eta espedientea zabalik badago.

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Atzera egitea

  Ebazpena eman baino lehen, eskabidean atzera egiteko aukera dago.

  Atzera egin arren, babesten zaituzten eskubideak mantenduko dira, eta beste prozedura baten erabiltzeko aukera izango da.

  Informazio gehigarria: 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearena (90. eta 91. artikuluetan)

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Uko egitea

  Noiz egin diezaioket uko laguntza bati?

  Ebazpena eman ondoren, edozein momentutan.

  Zer gertatzen da nire eskubideekin?

  Uko egiten baduzu, galdu egingo dituzu prozedura honetan babesten zaituzten eskubideak

  Informazio gehigarria: 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearena (90. eta 91. artikuluetan)

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Errekerimendua

  Eskaerak edo komunikazioak informazioa gehitzea beharrezkoa ba da, organo eskudunak 10 eguneko epea emango dizu dokumentazio berria aurkezteko. Ezer ez aurkezten ez ba duzu, Administrazioak komunikazio edo eskaeraren tramitazioarekin aurrera jarraituko du.

  Agiri hauek aurkez ditzakezu:

  • Administrazioak eskatu dizkizun agiriak, baldin eta zuzentzeko errekerimendua jakinarazi badizu.
  • Beharrezkotzat jotzen dituzun agiriak, nahiz eta Administrazioak ez eskatu.
  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Dokumentazioa zuzentzea

  Eskaerak deialdiko arauan ezarritako betekizunak betetzen ez baditu, organo eskudunak 10 eguneko epea emango dizu akatsak zuzentzeko. Zuzentzen ez badituzu, Administrazioak eskaeran atzera egin duzula ulertuko du.

  Agiri hauek aurkez ditzakezu:

  • Administrazioak eskatu dizkizun agiriak, baldin eta zuzentzeko errekerimendua jakinarazi badizu.
  • Beharrezkotzat jotzen dituzun agiriak, nahiz eta Administrazioak ez eskatu.
  Aurkeztu beharreko dokumentuak
EBAZPENA ETA ERREKURTSOAK
Ebazteko epea
Ebazpenak indargabetu eta argitaratzeko gehienezko epea 3 hilabetekoa izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epe hori amaitu eta ebazpena argitaratu ez bada, deialdia hutsik geratu dela esan nahi du.
Diru-laguntza emateko modua
Lehiaketa
Isilbidearen ondorioak
Gaitzetsiak
Errekurtsoak
 • Gora jotzeko errekurtsoa

  Gora jotzeko errekurtsoa administrazio-errekurtsoa da. Honen bidez, administrazio-organo bati eskatzen zaio hierarkikoki haren mende dagoen beste organo batek emandako egintza berrikusteko eta zuzentzeko.

  Zer egintzaren aurka jartzen da?

  • Administrazio-bideari bukaera ematen ez dioten egintzen aurka.
  • Zuzenean edo zeharka auziaren muina erabakitzen duten edo prozedurak aurrera egitea eragozten duten izapidezko egintzen aurka.

  Zer organori jartzen zaio?

  • Errekurritutako egintza ematen duen organoari edo haren goragokoari.

  Zer epe daukazu errekurtsoa jartzeko?

  • Hilabete, egintza espresu bat errekurritzen baduzu.
  • 3 hilabete, presuntziozko egintza bat errekurritzen baduzu.

  Zer epe dauka Administrazioak ebazteko?

  • 3 hilabete.

  Epe horretan Administrazioak ez badizu ebazpena jakinarazten:

  • Errekurtsoa baietsitzat joko da, baldin eta presuntziozko egintza errekurritu baduzu.
  • Errekurtsoa ezetsitzat joko da, baldin eta egintza espresu bat errekurritu baduzu.

   Zer errekurtso jar dezakezu gero?

  • Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bide judizialetik.
  • Berrikusteko errekurtso berezia, salbuespenez.

  Informazio gehiago: 30/1992 Legea, Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearena (VII. titulua, Egintzak administrazio-bidetik berrikustea),

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
KONTAKTUA
Kodea
10276