41. Datu pertsonalak babesteko Lege-proiektuak

Erakundea:
Segurtasuna
Egoera:
Lege-proiektua legebiltzarrari bidalita

Legegintzaldia

XII. Legegintzaldia

Helburuak eta Sektoreak

Lege honen xedea da datuen babesaren arloan Euskadiko Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen araudia honako hauetara egokitzea: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko (EB) 2016/679 Erregelamendura, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituenera; eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikora, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzekora.

Beste helburu batzuk:

Datuak Babesteko Euskal Agintaritzaren araubide juridikoa arautzea.

Eraginpeko gizarte-sektoreak:
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra,
 • Lurralde historikoetako foru-administrazioak.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko toki-administrazioak, bai eta euren mendeko administrazio instituzionalak eta haiei dagokien sektore publikoa osatzen duten erakundeak ere.
 • Eusko Legebiltzarra.
 • Lurralde historikoetako Batzar Nagusiak.
 • Herri Kontuen Euskal Epaitegia.
 • Arartekoa.
 • Eusko Legebiltzarraren eta Administrazio-agintaritza independenteen legeen arabera sortutako entitateak.
 • Eusko Legebiltzarreko taldeak eta lurralde historikoetako eta toki-administrazioetako talde politikoak.
 • Zuzenbide publikoko korporazioak, interes ekonomikoak eta lanbide-interesak ordezkatzen dituztenak, beren lurralde-eremuak Euskal Autonomia Erkidegoa gainditzen ez badu, eta korporazio horien ordezkaritzak, baldin eta beren xedeak betetzeko autonomia organiko, funtzional eta ekonomiko osoarekin jarduten badute eta euren lurralde-eremuak Autonomia Erkidego hori gainditzen ez badu.
 • Euskal Herriko Unibertsitatea, Euskal Unibertsitate Sistema osatzen duten gainerako unibertsitateak eta unibertsitate horien mendeko erakundeak.
 • Pertsona fisikoak edo juridikoak, baldin eta tratamendua aurreko administrazio publikoen eskumenekoak diren gaietako funtzio publikoak betetzeko egiten bada.
 • Edozein eratako zuzeneko zein zeharkako kudeaketaren bidez zerbitzuak ematen dituzten zuzenbide pribatuko entitateak, tratamenduen xedea zerbitzu horiek ematearekin lotuta dagoenean.
 • Tratamenduaren eragile gisa, arestian aipatutako arduradunei zerbitzuak ematen dizkieten pertsona fisiko edo juridikoak, publikoak zein pribatuak.

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2022ko bigarren seihilekoan.

Burutu gabeko faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea ---

Lortutako faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Sailburuaren agindua, prozedurari ekiteko Amaituta
Idatzitako testuaren sailburuaren onarpena Amaituta
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea Amaituta
Aginduzko txostenak eta irizpenak Amaituta
Jarraitutako prozeduraren memoria laburra Amaituta
Jaurlaritzaren Kontseiluan onartzea Amaituta
Legebiltzarrera bidaltze Amaituta