2024ko Segurtasun Sailaren Diru-laguntzen Plan Estrategikoa

Helburuak

 1. SARRERA

  Plan hau Segurtasun Sailaren politika planifikatzeko tresna da, eta bere helburua da onura publikoko edo interes sozialeko jarduerak sustatzea eta helburu publikoak lortzeko bultzada ematea, dirulaguntzak emanez.

  Nabarmendu behar da planak izaera programatikoa duela, eta, beraz, edukiak ez duela ez eskubiderik ez betebeharrik sortzen. Planaren eraginkortasuna abiarazten diren dirulaguntza ildoen araberakoa izango da, eta kontuan hartuko dira, besteak beste, ekitaldiko aurrekontu-baliabideak.

  Plana egiteko, lortu nahi diren interes publikoak aztertu dira eta 2024rako eskuragarri dauden baliabideekin alderatu dira. Horrela, eraginkortasun- eta efizientzia-mailak handituko direla bermatzen da, bai eta gure jarduera-eremuan gardentasuna indartuko dela ere.

  Aurrekoa kontuan hartuta, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak Dirulaguntzen Plan Estrategiko hau egin du, Dirulaguntzen Araubidea arautzen duen abenduaren 21eko 20/2023 Legean xedatutakoaren arabera, eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren dirulaguntzen plan estrategikoak egiteari buruzko 01/15 Zirkularreko jarraibideak erreferentziatzat hartuta.

 2. PLANAREN EREMU OBJEKTIBOA, INSTITUZIONALA ETA DENBORAEREMUA

  Segurtasun Sailak bere egitura organiko eta funtzionalari buruzko dekretuan esleitzen zaizkion eskumenen arabera kudeatzen dituen dirulaguntzak biltzen ditu plan honek.

  Dirulaguntzaren kontzeptuaren barruan, planak pertsona publiko edo pribatuen alde egiten den diru-erabilera oro hartzen du, baldin eta onuradunen zuzeneko kontraprestaziorik gabe ematen bada, eta helburu jakin bat betetzeari, proiektu bat gauzatzeari, jarduera bat egiteari edo portaera berezi bat hartzeari lotuta badago; betiere, finantzatutako proiektuaren, ekintzaren, jokabidearen edo egoeraren helburua onura publikoko edo interes sozialeko jarduera bat edo helburu publiko bat sustatzea bada.

  Kanpoan geratzen dira Dirulaguntzen Araubidea arautzen duen abenduaren 21eko 20/2023 Legearen aplikazio-eremutik berariaz kanpo geratzen diren kasuak (3.3 artikulua).
  Denbora-eremuari dagokionez, planak 2024rako aurreikuspenak jasotzen ditu.

 3. PLANTEATZEN DIREN HELBURU NAGUSIAK

  Sail honek sustapen-jarduerarekin bete nahi dituen helburuak desberdinak dira, sailari esleitutako eskumen-eremuak kontuan hartuta.

  1. helburua.- Herritarren borondatezko parte hartzea sustatzea larrialdiei aurre egiteko euskal sisteman

   Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 27ko 1/2017 Legegintzako Dekretuak eta Herritarrek Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sisteman duten borondatezko parte-hartzeari buruzko urtarrilaren 19ko 24/2010 Dekretuak herritarrek larrialdiei aurre egiteko eta babes zibilerako euskal sisteman laguntzeko eta parte hartzeko sare bat aurreikusten dute. Sare hori babes zibilerako interesa duten boluntario-erakundeek osatzen dute, eta horien artean daude Eusko Jaurlaritzarekin hitzartutako Euskadiko babes zibileko erakunde laguntzaileak.

   Erakunde horiek, lankidetza-hitzarmenen bidez, babes zibileko eta larrialdiei aurre egiteko jardueretan erregulartasunez lankidetzan aritzeko konpromisoa hartzen dute.

   Izan ere, erakunde horien helburu nagusia larrialdi-egoeretan pertsonei eta ondasunei arreta ematea da, edo haien helburuetako bat babes zibileko zerbitzuak ematea da, eta erakunde altruistak izan behar dira.

   Lankidetza-hitzarmen horietan, besteak beste, erakunde laguntzaileak larrialdiegoeretan parte hartzeagatik izaten dituen gastu eta kalteengatiko konpentsazioa arautu behar da, baldin eta agintaritza eskudunak parte-hartze hori eskatzen badu.

   Gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, Segurtasun Sailaren bitartez, lankidetza-hitzarmenak sinatu ditu babes zibileko erakunde laguntzaile hauekin: Euskal Federakuntza-DYA, Euskadiko Laguntza Txakurren Taldea, Euskal Espeleologoen Batasuna eta Euskal Mendizale Federazioa. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Gurutze Gorriaren Batzordearekin lankidetza-hitzarmen bat sinatzea aurreikusten da.

   21/2023 Legeak, abenduaren 22koak, Euskal Autonomia Erkidegoko 2024. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituenak, aurrekontu-partidak aurreikusten ditu hitzarmen horietan aurreikusitako jardueren urteko programen ondoriozko gastuak konpentsatzeko.

  2. helburua.- Ikerketa ozeano-meteorologikoa sustatzea

   Helburu honen bidez, itsas inguruneko plataformen bidez informazio ozeanometeorologikoa lortzeko ikerketa sustatu nahi da.

   Euskal Autonomia Erkidegoko itsas meteorologiako sarea Euskal Autonomia Erkidegoko portuetako hiru plataforma ozeano-meteorologikok osatzen dute, bai eta ur sakonetako bi buia ozeano meteorologikok, kostaldeko radarren sare batek eta, azkenik, kostaldeko bideometriako hiru sistemak ere. Sare hori Meteorologiako Euskal Zerbitzuak dituen baliabideen parte da.

   AZTI Fundazioa itsas ikerketan eta ikerketa ozeanografikoan aditua den zentro teknologikoa da, eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean inskribatuta dago. Irabazi-asmorik gabeko eta interes orokorreko erakundea da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumenaren, meteorologiaren eta, bereziki, ozeanografiaren garapenarekin konprometituta dago. Hogeita bost urtetik gorako ibilbidea izan du ozeanografiari eta itsas ekosistemei buruzko azterketa eta ikerketan, eta hainbat ikerketa egin ditu itsasbazterraren eta itsas baliabideen zaintzaren esparruan.

   Zentro teknologiko espezializatua da, eta ikerketa estrategikoa eta aplikatua egiten du ezagutza berria sortzeko. Kalitate zientifiko handia eta ikerketa-emaitzen aplikazioa uztartuta, bere ikerketa-taldea nazioarteko erreferentea izatea lortu da. AZTI Fundazioa

   EuroGOOS irabazi asmorik gabeko nazioarteko erakunde ospetsuko kide da, eta Europa mailako ozeanografia operazionalarekin konprometituta dago.

   Segurtasun Sailak, babes zibilaren, larrialdiei aurre egitearen eta meteorologiaren, klimatologiaren eta antzeko zientzien arloan dituen eskumenen egikaritzean, komenigarritzat jotzen du AZTI Fundazioarekin lankidetzan aritzea, Euskal Autonomia Erkidegoko ozeano meteorologikoaren sareko zaintza, informazioa, mantentzea, kudeaketa, ezagutza eta zabalkundea sustatzeko eta sustatzeko.
   Helburu horrekin, Euskal Autonomia Erkidegoko 2024ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorretan AZTI Fundazioari dirulaguntza bat ematea aurreikusten da, Euskal Autonomia Erkidegoko ozeano-meteorologia arloetan zaintza, informazioa, mantentzea, kudeaketa, ezagutza eta zabalkundea sustatzeko eta sustatzeko. Dirulaguntza hori lankidetza-hitzarmen baten bidez gauzatuko da.

  3. helburua.- Mugikortasun seguru eta jasangarria sustatzea

   Eusko Jaurlaritzak, Bide Segurtasuneko Plan Estrategikoen bidez, hezkuntzaren aldeko apustua egin du, trafiko-istripuak prebenitzeko tresna gisa. Horretarako, Trafiko Zuzendaritzak hainbat ekimen sustatzen ditu Bigarren Hezkuntzako ikasleei zuzendutako programa espezifikoen bidez, Bizkarrezur-muineko Lesioa Aztertzeko Elkartearen (AESLEME) bitartez eta, 2023tik, bide-arriskuko beste kolektibo batzuei, BAKETIK Fundazioaren bitartez.

   Bizkarrezur-muineko Lesioa Aztertzeko Elkartea (AESLEME) batez ere istripuek eragindako bizkarrezur-muineko lesioen eta traumatismo kraneoentzefalikoen hazkunde kezkagarriaren ondorioz sortu zen. Nazio mailako erakunde pribatua da, irabazi-asmorik gabea, eta onura publikokoa deklaratua 1995ean. Trafiko-istripuek eragindako lesio itzulezinak prebenitzen ditu, berezko hezkuntza- eta prebentzio-kanpainen bidez.

   Normalean, trafiko-agintariekin, tokiko erakundeekin eta erakunde autonomikoekin lankidetzan aritzen da hainbat kolektibori zuzendutako istripuak prebenitzeko programetan, hala nola, ikastetxeei, akademia militarrei, adinekoen zentroei, espetxeei, enpresei eta abarri zuzendutakoetan. Bere eginkizuna istripuak prebenitzea da, prebentzio- eta sentsibilizazio-kanpainen bidez, bai eta jatorri traumatikoko lesionatu larrien eta hildakoen kopurua murriztea ere, bide-hezkuntzako kanpainen bidez, eta herritarrak sentsibilizatzea istripuen ondorioei buruz eta desgaitasuna duten pertsonek dituzten arazo fisiko, psikologiko eta sozialei buruz.

   AESLEMErekin lankidetzaren bidez, Trafiko Zuzendaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetako ikasleak trafiko-istripuen prebentzioari buruz informatzeko eta sentsibilizatzeko helburua bideratzen du, informazio- eta sentsibilizazio-jardunaldiak eginez Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat ikastetxetan.

   Helburua da lehen mailako prebentzioko (arriskuak eta prebentzioa), bigarren mailako prebentzioko (istripuetan nola jokatu) eta hirugarren mailako prebentzioko (istripuen ondorioak) hitzaldi-solasaldiak ematea medikuei eta zirkulazio-istripu baten ondorioz muineko lesioak dituzten pertsonei, saioak ikasleen adinaren eta mailaren arabera egokituta.

   Trafiko Zuzendaritzak aldez aurretik hautatutako ikastetxeetan Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Lanbide Heziketa egiten ari diren 12 urtetik gorako gazteak dira programaren hartzaileak.

   BAKETIK Fundazioa 2006. urtean inskribatu zen irabazi-asmorik gabeko fundazio gisa, eta fundazioaren helburuetako bat eraldaketa pertsonalerako, heziketarako, bizikidetzarako, antolakuntzarako edo sozialerako prozesuak, zerbitzuak eta baliabideak sustatzea da, zentzu etikoarekin. Horretarako, hainbat programa eta metodologia ditu, hala nola antzerki foruma. Bere potentzialtasun nagusia honako hau da bidesegurtasunaren arloan parte hartzen duten pertsonak maiz kokatzen dira entzute pasiboko jarreran, baina antzerki-forumak ikusle ez ezik aktore eta zuzendari ere diren esperientzia bat bizitzea ahalbidetzen die. Errealitate bidegabea fikzioan eraldatzeko aukera dute. Antzerkian eraldaketa horren subjektu izateak bizitza errealean antzeko eraldaketen subjektu izaten laguntzen die.

   BAKETIKekin lankidetzan, Trafiko Zuzendaritzak antzerki-forum ekintzak bultzatzen ditu hiru eremutan: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleak, "Norabide guztiak/Cambio de sentido" programaren bidez; Helduen Hezkuntzako Zentroetako ikasleak, "Atzera bueltarik ez/Sin vuelta atrás" programaren bidez; eta Euskadiko espetxeetan bidesegurtasunaren aurkako delituengatik zigorrak betetzen ari diren pertsonak.
   Horregatik, Euskal Autonomia Erkidegoko 2024ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrek aurreikusten dute, alde batetik, dirulaguntzak ematea AESLEMEri, orain arteko helburu berberarekin, eta, bestetik, BAKETIK Fundazioari, antzerki-forumeko metodologiarekin programak egiteko.

  4. helburua.- Jokoarekiko adikzioek eragindako arriskuak prebenitzea

   Egindako azterlanen ondorioz, Jokoaren Euskal Behatokiak Joko arduratsua sustatzeko eta joko arazotsua prebenitzeko Ekintza Plan bat egin du. Plan horren abiapuntua jokoaren eskaintza, eskuragarritasuna eta irisgarritasuna areagotzeko diagnostikoa da, bai eta gizartearen kezka ere, pertsona eta kolektibo sozial jakin batzuengan izan ditzakeen nahi gabeko ondorioengatik.

   Ekintza-plan horren helburuetako bat da jokoaren erabilera desegokiari lotutako arriskuak murriztea eta adikzio-arazoak dituzten pertsonei tratamendu integrala eskaintzea.
   Horretarako, irabazi asmorik gabeko erakundeentzako dirulaguntzak ezarri dira, joko patologikoari buruzko informazio- eta prebentzio-jarduerak garatzeko. Diru-laguntza programa honen helburua da jokoarekin lotutako jokabide arriskutsu eta problematikoei buruzko informazio eta prebentzio unibertsaleko jarduerei eusten laguntzea.

   Joko patologikoari buruzko informazio eta prebentzio unibertsaleko proiektutzat joko dira helburu hauek dituzten ekintzak: joko patologikoaren arriskuaren aurrean zaurgarritasun-egoerak hautematea; joko arduratsuaren ezaugarriak eta jokoarriskuaren adierazleak ezagutzea sustatzea; teknologia berriek jokoan dituzten arriskuak ezagutzea; eta joko patologikoaren aurkako borrokan jarduera eta baliabide publiko eta pribatuak zabaltzea. Proiektuak, besteak beste, kolektibo hauentzat izan daitezke: adingabeak, gazteak eta nerabeak, familiak eta hezkuntza-komunitatea.

   Laguntza-programa 2020, 2021, 2022 eta 2023ko ekitaldietan garatu da, eta proiektuen justifikazio-memoria guztiak errepasatu ondoren, esan daiteke lortutako pertsonakopuruak gora egin duela: batez beste 5.000 pertsonak parte hartu du edo parte izan da jardueretan (hitzaldiak, tailerrak, esperientziak partekatzea, materialak egitea, etab.).

   Ildo horretan, materialen zabalkundeari esker, pertsona gehiagorengana iritsi da.

   Proiektuetako askok web-argitalpenak, aldizkariak, liburuxkak, gidak eta abar dituzte.

   Elkarguneak askotarikoak izan dira, hartzaileen izaeraren arabera: eskola, gazteen topaguneak, elkarteen lokalak edo ekipamendu soziokulturalak. Era berean, proiektu horietan erabilitako eta horietan oinarrituta egindako materialak joko patologikoari buruzko informazioa emateko eta hura prebenitzeko erabiltzen jarraitu diren elementuak dira.

   Zenbat pertsonei heldu zien eta ekintza horiekin zer harreman eta prozesu jarri diren abian ikusita, egoki ikusten da programari eustea, ekimen horiei jarraipena eta garapena emateko.

   Era berean, 2023ko abenduaren 26an, Gobernu Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren (Segurtasun Saileko Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzaren bidez) eta EHUren arteko lankidetza-hitzarmena onartu zuen, Jokoaren Euskal Behatokiarentzat interesgarriak izan daitezkeen mota guztietako ikerketaproiektuak sustatzeko, sustatzeko eta garatzeko. Hitzarmen hori 2024ko lehen hiruhilekoan sinatzea aurreikusten da.

   Horregatik, Euskal Autonomia Erkidegoko 2024ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorretan joko patologikoari buruzko informazio eta prebentzio unibertsaleko jarduerak egiteko eta Jokoaren Euskal Behatokiarentzat interesgarriak izan daitezkeen ikerketa-proiektuak sustatu, sustatu eta garatzeko dirulaguntzak ematea aurreikusten da.

  5. helburua.- Ertzaintzako langileek Polizien eta Suhiltzaileen Jokoetan parte har dezaten sustatzea eta bultzatzea

   Polizien eta suhiltzaileen jokoen helburua da, kirolari esker, mundu osoko suhiltzaileen eta polizien arteko esperientzia-trukea erraztea, segurtasun-zerbitzu publikoen artean abelaztegia pizteko, eta, batez ere, eredu gisa, forma fisiko eta profesional onari eusteko motibatzea.

   Polizia-lanak baldintza fisiko bereziak eskatzen ditu, eta baldintza horien eskakizuna kidegoan sartzeko hautaketa-prozesutik adierazten da; baina baldintza horiek karrera profesionalean zehar mantendu behar dira.

   Karrera profesionalean zehar baldintza fisikoei eustea sustatzeko, Segurtasun Sailak polizia-kidegoko langileek jarduera publikoetan parte har dezaten sustatzen du, hala nola polizien eta suhiltzaileen jokoetan. Izan ere, jarduera horrek, duen proiekzioagatik, akuilu eta pizgarri gisa balio du beste funtzionario batzuentzat jarduera fisikoa eta kirola ohikotasunez egiteko orduan, sasoian egoteko eta beren lanbide-esparruan errendimendua eta segurtasuna areagotzeko.

   Egiaztatu da kirol-jarduera publiko horietan parte hartzearen adibideak, batez ere hedabideetan izan duen oihartzunagatik, eta aurreko urteetan parte-hartzearekin lortutako arrakastak ikusita, eragina duela gainerako funtzionarioek kirol-jardueraren bidez gaitasun fisikoari eustearen komenigarritasunari buruz duten pertzepzioan, eta, aldi berean, kirol-lorpenak kolektibo osoarentzat prestigiotsutzat hartzen direla.

   Pizgarri hori oso komenigarria da kontuan hartzen bada zer zailtasun eta eragozpen ekarriko lituzkeen funtzionario guztientzat jarduera fisikoari eusteko nahitaezko programak ezartzeak; izan ere, agenteen egoera fisikoan dauden gabeziek zuzeneko lotura izango lukete langileen laneko errendimenduarekin eta osasunarekin.

   Aitzitik, kirol-jarduerak ondorio positiboak ditu lanarekin, gorputzaren mugimendugaitasun eraginkorrarekin eta nekea kudeatzeko gaitasunarekin, alderdi psikologikoen hobekuntzarekin, liskar fisiko baten aurreko arriskuaren murrizketarekin eta osasunarekin lotutako alderdien hobekuntzarekin lotutako hainbat gaitasun fisiko espezifikoren hobekuntzan.

   Horregatik, 2024rako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan aurreikusten da 2024an Polizien eta Suhiltzaileen Jokoetan parte hartzen duten Euskal Autonomia Erkidegoko poliziako kirolariei laguntzak ematea.

  6. helburua.- Azterketa eta ikerketa kriminologikoa sustatzea

   Segurtasun Sailari esleitutako eskumenen artean delinkuentziaren prebentzioa eta tratamendua daude, baita herritarren segurtasuna hobeto bermatzea ere. Helburu horiek lortzeko planifikatutako neurrietako bat kriminalitatearen ezagutza, prebentzioa eta desagerrarazte eraginkorrena epe ertain eta luzera hobetzeko tresnak sortzea da.

   Segurtasun Sailak, Ertzaintzaren Zuzendaritzaren bidez, elkarlanean dihardu Euskal Herriko Unibertsitatearekin, arlo horretako ezagutza eta ikerketa bultzatzeko, bi jarduera-ildoren bidez.

   Alde batetik, EHUko Giza Eskubideen eta Botere Publikoen UNESCO Katedrarekin lankidetzan aritzen da, hitzarmen bat sinatuz, Euskadirentzat gorroto-delituei buruzko txosten propio eta espezifiko bat egitea eta arlo horretako Europako errealitatearekin konparazio-azterketa bat egitea bultzatzeko.

   Segurtasun Sailaren helburuen barruan, garrantzi berezia hartzen du delituak prebenitzea, eta, guztiak garrantzi handikoak izan arren, arreta berezia jarri behar zaie gorroto-delituekin lotutako delituei; izan ere, horrelako delituek inpaktu handia sortzen dute biktimarengan, biktima kide izan daitekeen taldea edo kolektiboa beldurtuz, eta, gainera, kalte komunitario eta sozial oso handia eragiten dute, oinarrizko eskubideak urratzeaz gain, bakeari eta gizarte-kohesioari larriki eraginez.

   Txostenaren helburua izango da kriminalitate mota horren ezagutza, prebentzioa eta desagerrarazte eraginkorrena epe ertain eta luzera hobetu ahal izateko tresna izatea.

   Gainera, tresna horri esker, operadore juridikoekiko koordinazioa erraztuko da, eta lagungarri izango da gorroto-delituekin izandako lan-esperientzia nazioarteko instantzietara eramateko, eta bereziki interesgarria izango da euskal errealitatea Europakoarekin haztatzea.

   Bestalde, EHUko Kriminologiaren Euskal Institutuarekin (IVAC-KREI) lankidetzan aritzea aurreikusten da, jarduera akademikoak, azterlanak eta ikerketak garatzeko ikerketa- eta prestakuntza-jardueretan. Jarduera horiek, batez ere, aplikatuko dira, eta interes kriminologiko eta biktimologikokoak, eta segurtasun objektibo eta subjektiboari dagokionez arreta berezia behar duten elementuak ezagutzeko eta ulertzeko garrantzitsuak. Horren helburua da, bi erakundeen – zientifikoa, IVAC-KREI; eta praktikoa, Ertzaintzarena – lanaren ondorioz sor daitezkeen sinergietan oinarrituta, delinkuentzia prebenitzeko eta tratatzeko inplementa daitezkeen emaitzak lortzea, bai eta herritarren segurtasuna hobeto bermatzeko ere.

   IVAC-KREIren jardueraren helburu espezifikoa da zientzia kriminaletan espezializatutako ikerketa eta prestakuntza, eta, unibertsitate-institutu gisa, unibertsitateko hainbat zentro eta sailetatik datozen irakasle eta ikertzaileak biltzen ditu, bai eta bere azterketa-helburu espezifikoarekin lotutako eremu publiko eta pribatuetako profesionalak ere, eta Estatuan eta nazioartean harreman pribilegiatuak ditu atzerriko zentro eta unibertsitateekin eta beste ikerketa-institutu batzuekin.

   IVAC-KREIk horrelako proiektu bat egiteak arlo horretako ezagutza eta ikerketajarduerak erraztuko ditu Segurtasun Sailean, oro har, eta Ertzaintzan, bereziki.

   Euskal Autonomia Erkidegoko 2024ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorretan aurreikusita dago dirulaguntza bat ematea Giza Eskubideen eta Botere Publikoen UNESCO Katedrari, eta beste bat Kriminologiaren Euskal Institutuari (biak EHUkoak), deskribatutako helburuetarako.

  7. helburua.- Etxeko, familiako, generoko eta indarkeria matxistatik eratorritako arriskuak prebenitzea

   Segurtasun Sailak eskumena du Autonomia Erkidegoko poliziaren arloan eta herritarren segurtasunaren arloan.

   Ertzaintza mota guztietako indarkeria prebenitzeko lanean ari da, eta arreta berezia jartzen ari da etxeko eta familia barruko indarkeria (gurasoen aurkako indarkeria, goranzko indarkeria eta indarkeria bikarioa), genero-indarkeria eta indarkeria matxista prebenitzeko. Era berean, halakorik gertatuz gero, biktimek erasotzaileekiko ahalik eta segurtasun handiena izan dezaten lan egiten du, EBA (Etxekoen eta Emakumeen Babesa) kudeaketa-tresna erabiliz. Aplikazio informatiko horrek indarkeria mota horien aurkako polizia-lana biltzen du.

   Biktima guztiei babes eraginkorragoa emateko asmoz, Ertzaintzak UPV/EHUren lankidetza eskatu zuen 2006. urtean, indarkeria larriko gertakariak gertatzeko probabilitate handiena erakusten duten adierazleak identifikatzeko gai izango zen tresna zientifiko bat bilatzeko eta, aldi berean, biktima bakoitzari lotutako arrisku-maila zorrotz kalkulatzeko, arrisku-maila horrekin bat datozen polizia-neurriak hartzeko.

   Lan horren ondorioz sortu zen, 2007an, Bikotekidearen aurkako Indarkeria Larriaren Arriskua Aurreikusteko Eskala, eta Ertzaintzak etxeko indarkeriaren eta generoindarkeriaren inguruko bere espedienteetan sartu zuen, erraz erabiltzeko tresna gisa eta bikote-harremanen kasuetan arrisku-mailak kalkulatzeko erabilgarritasun praktikoko tresna gisa. Biktimari lotutako arrisku-maila kalkulatu ondoren, zenbait babes-neurri polizial esleitu zaizkio.

   Genero-indarkeriaren, etxeko indarkeriaren eta indarkeria matxistaren arriskua aurreikusteko, biktimak beren premia espezifikoetara egokitutako babes-neurriak hartu ahal izateko, indarkeria-mota horien errealitatea etengabe ezagutu eta berritu behar da.

   Eta, horretarako, datuak eta informazioak biltzeko sistematika bat eduki behar da, biktimen eta erasotzaileen profila ezagutu ahal izateko, aztertu eta ondorioak atera ahal izateko.
   Bere helburuak betetzeko, UPV/EHUk gizarte-ikerketa sustatzen du, euskal gizartearen hainbat arlotako errealitatea hobeto ezagutze aldera.

   Euskal Autonomia Erkidegoko 2024ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorretan UPV/EHUri dirulaguntza bat ematea aurreikusten da, Gizarte Psikologia Sailaren bitartez, etxeko, familiako, generoko eta matxistako indarkeria gertatzen den zirkunstantzien ezagutza zabaltzeko, biktima bakoitzari lotutako indarkeria-mota hori pairatzeko arrisku-maila kalkulatzeko, eta biktima bakoitzaren behar espezifikoetara egokitutako babes-neurri polizialak hartzeko, halakorik gerta ez dadin.

Legegintzaldia

XII. Legegintzaldia

Garatzeko jarduerak eta baliabideak

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRULAGUNTZEN LERROAK

Jarraian, planaren ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak zerrendatzen dira, saileko unitate organikoaren arabera.

1. HELBURU ESTRATEGIKOA.- HERRITARREN PARTE-HARTZEA SUSTATZEA LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAN.

Diru-laguntzen 1. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko Gurutze Gorriaren Batzordea

2231 programa: LARRIALDIEI AURRE EGITEA

a) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
- Helburua: herritarrek larrialdiei aurre egiteko euskal sisteman borondatez parte har dezaten sustatzea.
- Ekintza: sinatutako lankidetza-hitzarmenean zerrendatutakoak.
- Adierazleak: sinatutako lankidetza-hitzarmenean zerrendatutakoak (mobilizazio-kopurua, aurreikus daitezkeen arriskuetarako prebentziobaliabideen kopurua, prestakuntza- edo dibulgazio-jardueren kopurua, etab.).
b) AURREKONTU-KONPROMISOAK
- Zenbatekoa: 471.600 €.
- Partida: 02 2231 21 452 24/1801
c) SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA
- Zein sektoreri zuzenduta dauden: Euskadiko Gurutze Gorriaren Batzorde Autonomikoa.
- Emateko prozedura: Lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren Agindua, dirulaguntza izenduna ematekoa. Horretarako, lankidetza-hitzarmen bat sinatuko da.

Dirulaguntzen 2. lerroa: Euskal Federakuntza-DYA

2231 programa: LARRIALDIEI AURRE EGITEA

a) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
- Helburua: herritarrek larrialdiei aurre egiteko euskal sisteman borondatez parte har dezaten sustatzea.
- Ekintza: sinatutako lankidetza-hitzarmenean zerrendatutakoak.
- Adierazleak: sinatutako lankidetza-hitzarmenean zerrendatutakoak (mobilizazio-kopurua, aurreikus daitezkeen arriskuetarako prebentziobaliabideen kopurua, prestakuntza- edo dibulgazio-jardueren kopurua, etab.).
b) AURREKONTU-KONPROMISOAK
- Zenbatekoa: 155.000 €.
- Partida: 02 2231 21 452 24/1901
c) SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA
- Zein sektoreri zuzenduta dauden: Euskal Federakuntza-DYA.
- Emateko prozedura: Lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren Agindua, dirulaguntza izenduna ematekoa, bi alderdiek 2022ko maiatzaren 26an sinatutako eta 2026ko maiatzaren 26ra arte indarrean egongo den lankidetza-hitzarmenaren bidez gauzatzen dena.

Diru-laguntzen 3. lerroa: Euskadiko Laguntza Txakurren Taldea

2231 programa: LARRIALDIEI AURRE EGITEA

a) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
- Helburua: herritarrek larrialdiei aurre egiteko euskal sisteman borondatez parte har dezaten sustatzea.
- Ekintza: sinatutako lankidetza-hitzarmenean zerrendatutakoak.
- Adierazleak: sinatutako lankidetza-hitzarmenean zerrendatutakoak (mobilizazio-kopurua, boluntarioen akreditazio-kopurua, hedatutako prestakuntza- edo dibulgazio-jardueren kopurua, etab.).
b) AURREKONTU-KONPROMISOAK
- Zenbatekoa: 36.000 €.
- Partida: 02 2231 21 452 24/2001
c) SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA
- Zein sektoreri zuzenduta dauden: Euskadiko Laguntza Txakurren Taldea.
- Emateko prozedura: Lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren Agindua, dirulaguntza izenduna ematekoa, bi alderdiek 2021eko abuztuaren 2an sinatutako eta 2025eko abuztuaren 2ra arte indarrean egongo den lankidetza-hitzarmenaren bidez gauzatzen dena.

Dirulaguntzen 4. lerroa: Euskal Espeleologoen Batasuna

2231 programa: LARRIALDIEI AURRE EGITEA

a) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
- Helburua: herritarrek larrialdiei aurre egiteko euskal sisteman borondatez parte har dezaten sustatzea.
- Ekintza: sinatutako lankidetza-hitzarmenean garatutakoak.
- Adierazleak: sinatutako lankidetza-hitzarmenean garatutakoak (mobilizazio-kopurua, boluntarioen akreditazio-kopurua, hedatutako prestakuntza- edo dibulgazio-jardueren kopurua, etab.).
b) AURREKONTU-KONPROMISOAK
- Zenbatekoa: 15.000 €.
- Partida: 02 2231 21 452 24/2101
c) SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA
- Helburu duten sektorea: Euskal Espeleologoen Batasuna.
- Emateko prozedura: Lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren Agindua, dirulaguntza izenduna ematekoa, bi alderdiek 2021eko urriaren 1ean sinatutako eta 2025eko urriaren 1era arte indarrean egongo den lankidetza-hitzarmenaren bidez gauzatzen dena.

Dirulaguntzen 5. lerroa: Euskal Mendizale Federazioa

2231 programa: LARRIALDIEI AURRE EGITEA

a) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
- Helburua: herritarrek larrialdiei aurre egiteko euskal sisteman borondatez
parte hartzea.
- Ekintza: sinatutako lankidetza-hitzarmenean garatutakoak.
- Adierazleak: sinatutako lankidetza-hitzarmenean garatutakoak (prestakuntza- edo dibulgazio-jardueren kopurua, prestatutako pertsonen kopurua, etab.).
b) AURREKONTU-KONPROMISOAK
- Zenbatekoa: 25.000 €.
- Partida: 02 2231 21 452 24/2201
c) SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA
- Zein sektoreri zuzenduta dauden: Euskal Mendizale Federazioa.
- Emateko prozedura: Lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren Agindua, dirulaguntza izenduna ematekoa, bi alderdiek 2022ko urtarrilaren 12an sinatutako eta 2026ko urtarrilaren 12ra arte indarrean egongo den lankidetza-hitzarmenaren bidez gauzatzen dena.

2. HELBURU ESTRATEGIKOA.- IKERKETA OZEANO METEOROLOGIKOA SUSTATZEA.

Diru-laguntzen lerroa: AZTI Fundazioa

5512 programa: METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA
a) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
- Helburua: itsasertzeko itsas ingurunean kokatutako plataformen bidez informazio ozeano-meteorologikoa lortzeko ikerketa.
- Ekintza: sinatutako lankidetza-hitzarmenean zerrendatutakoak.
- Adierazleak: sinatutako lankidetza-hitzarmenean zerrendatutakoak.
b) AURREKONTU-KONPROMISOAK
- Zenbatekoa: 195.000 €.
- Partida: 02 5512 21 452 24/1801
c) SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA
- Zein sektoreri zuzenduta dauden: Azti Fundazioa.
- Emateko prozedura: Lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren Agindua, dirulaguntza izenduna ematekoa. Horretarako, lankidetza-hitzarmen bat sinatuko da.

3. HELBURU ESTRATEGIKOA.- MUGIKORTASUN IRAUNKORRA ETA SEGURUA SUSTATZEA

Diru-laguntzen 1. lerroa: Bizkarrezur-muineko lesioa aztertzeko Elkartea (AESLEME)

2221 programa: TRAFIKOA

a) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
- Helburua: Ikastetxeetako ikasleak trafiko-istripuen prebentzioari buruz informatzea eta sentsibilizatzea.
- Ekintza: lehen mailako prebentzioari (arriskuak eta prebentzioa), bigarren mailakoari (istripuetan nola jokatu) eta hirugarren mailakoari (istripuen ondorioz) buruzko hitzaldi-solasaldiak.
- Adierazleak: hitzaldi-solasaldien kopurua eta parte hartu duten ikasleen kopurua.
b) AURREKONTU-KONPROMISOAK
- Zenbatekoa: 45.000 €.
- Partida: 02 2221 23 452 24/3701
c) SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA
- Zein sektoreri zuzenduta dauden: AESLEME elkartea.
- Emateko prozedura: Lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren agindua, dirulaguntza izenduna ematekoa.

Diru-laguntzen 2. lerroa: Baketik Fundazioa

2221 programa: TRAFIKOA

a) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
- Helburua: erabakiak hartzearen eta arriskua hartzearen arteko lotura ezagutzea, eta bide-istripu baten ondorioak prebenitu edo minimizatzen dituzten portaerak identifikatzea.
- Ekintza: antzerki interaktiboko saioak, parte-hartzaileei parte hartzea eta aurrez aurre dituzten bide-arriskuko egoerak identifikatzea errazten dietenak, bai eta egoera horiei aurrea hartzeko eta aurre egiteko konponbideak edo alternatibak bilatzea ere.
- Adierazleak: antzerki-forumeko saioen kopurua eta parte-hartzaileen kopurua.
b) AURREKONTU-KONPROMISOAK
- Zenbatekoa: 45.000 €.
- Partida: 02 2221 23 452 24/3801
c) SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA
- Zein sektoreri zuzenduta dauden: Baketik Fundazioa.
- Emateko prozedura: Lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren agindua, dirulaguntza izenduna ematekoa.

4. HELBURU ESTRATEGIKOA.- JOKOAREKIKO ADIKZIOEK ERAGINDAKO ARRISKUEN PREBENTZIOA

1. dirulaguntza lerroa: irabazi asmorik gabeko erakundeentzako laguntzak, joko patologikoari buruzko informazio eta prebentzio unibertsaleko jarduerak garatzeko.

6113 programa: JOKOA ETA IKUSKIZUNAK

a) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
- Helburua: jokoarekin lotutako jokabide arriskutsu eta problematikoei buruzko informazio eta prebentzio unibertsaleko jarduerei eusten laguntzea, besteak beste adingabeei, gazteei eta nerabeei, familiei eta hezkuntza-komunitateari zuzenduta.
- Ekintza: zaurgarritasun-egoerak detektatzea helburu duten ekintzak antolatzen dituzten proiektuak; joko arduratsuaren ezaugarriak eta jokoarriskuko egoera baten adierazleen ezagutza sustatzea; jokoan teknologia berriek dituzten arriskuak ezagutzea; eta joko patologikoaren aurkako borrokan jarduera eta baliabide publiko eta pribatuak zabaltzea.
- Adierazleak: programen kopurua eta programa horien hartzaileen kopurua.
b) AURREKONTU-KONPROMISOAK
- Zenbatekoa: 100.000 €.
- Partida: 02 6113 22 452 24/1201
c) SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA
- Zein sektoreri zuzenduta dauden: irabazi-asmorik gabeko erakundeak.
- Emateko prozedura: norgehiagoka, konkurtso-prozedura. Deialdia, Lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren agindu bidez.

Dirulaguntzen 2. lerroa: UPV/EHU. Jokoaren Euskal Behatokiarentzat interesgarriak diren ikerketa-proiektuak

6113 programa: JOKOA ETA IKUSKIZUNAK

a) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
- Helburua: Jokoaren Euskal Behatokirako edukiak ematea. Behatoki horren helburua da Euskadiko jokoa etengabe aztertu eta analizatzea, Euskadiko Jokoa Arautzeko Agintaritzari fenomenoaren ikuspegi orokorra emateko, bere politika publikoak ezartzerakoan.
- Ekintza: sinatutako lankidetza-hitzarmenean zerrendatutakoak.
- Adierazleak: sinatutako lankidetza-hitzarmenean zerrendatutakoak.
b) AURREKONTU-KONPROMISOAK
- Zenbatekoa: 100.000 €.
- Partida: 02 6113 22 410 24/1101
c) SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA
- Zein sektoreri zuzenduta dauden: Euskal Herriko Unibertsitatea.
- Emateko prozedura: Lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren Agindua, dirulaguntza izenduna ematekoa. Horretarako, lankidetza-hitzarmen bat sinatuko da.

5. HELBURU ESTRATEGIKOA.- ERTZAINTZAKO LANGILEEK POLIZIEN ETA SUHILTZAILEEN JOKOETAN PARTE HAR DEZATEN SUSTATZEA

Dirulaguntzen lerroa: Polizien eta Suhiltzaileen Jokoetan parte hartzen duten Ertzaintzako kirolarientzako laguntzak

2223 Programa: ERTZAINTZA ZERBITZUAN

a) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
- Helburua: Ertzaintzaren irudi positiboa sustatzea, bai Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan, bai kanpoan, eta kirol-lehiaketen eta kirolOrria jardueraren berezko balioak sustatzea, lan profesionala egiteko baldintza fisiko optimoei hobeto eusten laguntzen baitu.
- Ekintza: polizia-jarduerarekin lotura handiena duten kirol-diziplinetan parte hartzea eta sailkapen jakin bat egiaztatzea.
- Adierazleak: parte-hartzaileen kopurua.
b) AURREKONTU-KONPROMISOAK
- Zenbatekoa: 20.000 €.
- Partida: 02 2223 13 451 24/4101
c) SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA
- Zein sektoreri zuzenduta dauden: Ertzaintzako funtzionarioak.
- Emateko prozedura: norgehiagoka, hainbanaketa. Deialdia, Lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren agindu bidez.

6. HELBURU ESTRATEGIKOA.- AZTERKETA ETA IKERKETA KRIMINOLOGIKOA SUSTATZEA

Diru-laguntzen 1. lerroa: EHU, Giza Eskubideen eta Botere Publikoen UNESCO Katedra

2223 Programa: ERTZAINTZA ZERBITZUAN

a) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
- Helburua: gorroto-delituen ezagutza, prebentzioa eta erauzketa hobetzea; izan ere, delitu horiek desagerraraztea zuzenean proportzionala da gizarte demokratiko aurreratu orok lortu nahi dituen berdintasun-, tolerantzia-, bizikidetza- eta errespetu-balioen garapenarekin eta ezarpenarekin.
- Ekintza: gorroto-delituei buruzko txosten propio eta espezifiko bat egitea Euskadirentzat, eta arlo horretako Europako errealitatearekin konparazioazterketa bat egitea.
- Adierazleak: txosten kopurua.
b) AURREKONTU-KONPROMISOAK
- Zenbatekoa: 30.000 €urtean, 2022-2025 aldian.
- Partida: 02 2223 11 410 24/4136
c) SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA
- Xede duen sektorea: EHU, Giza Eskubideen eta Botere Publikoen
UNESCO Katedra.
- Emateko prozedura: Gobernu Kontseiluaren 2022ko martxoaren 22ko Erabakia, zuzeneko dirulaguntza ematekoa, bi alderdiek 2022ko martxoaren 24an sinatutako lankidetza-hitzarmenaren bidez bideratua.

2. dirulaguntza lerroa: UPV-EHU, Kriminologiaren Euskal Institutua (IVAC-KREI)

2223 Programa: ERTZAINTZA ZERBITZUAN

a) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
- Helburua: Euskal Autonomia Erkidegoan ikuspegi kriminologiko eta
biktimologiko batetik segurtasun objektiboaren eta subjektiboaren eremuan
lortzen diren emaitzen ezarpen praktikoa lortu nahi duen ikerketa garatzea.
- Ekintza: azterlanak eta txostenak; ikastaroak, jardunaldiak eta beste
prestakuntza-jarduera batzuk; eta urteko udako ikastaro bat.
- Adierazleak: azterlanen eta txostenen kopurua; ikastaroen, jardunaldien eta
bestelako prestakuntza-jardueren kopurua; udako ikastaroen kopurua.
b) AURREKONTU-KONPROMISOAK
- Zenbatekoa: 125.000 €urtean, 2022-2025 aldian.
- Partida: 02 2223 11 410 24/4137
c) SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA
- Helburu duen sektorea: UPV-EHU, Kriminologiaren Euskal Institutua (IVACKREI).
- Emateko prozedura: Gobernu Kontseiluaren 2022ko apirilaren 12ko Erabakia, zuzeneko dirulaguntza ematekoa, bi alderdiek 2022ko apirilaren 29an sinatutako lankidetza-hitzarmenaren bidez bideratua.

7. HELBURU ESTRATEGIKOA.- ETXEKO, FAMILIAKO, GENEROKO ETA MATXISTAKO INDARKERIATIK ERATORRITAKO ARRISKUEN PREBENTZIOA

Diru-laguntzen 1. lerroa: EHU, Gizarte Psikologia Saila

2223 Programa: ERTZAINTZA ZERBITZUAN

a) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
- Helburua: etxeko indarkeria, familia barrukoa, generokoa eta matxista zer egoeratan gertatzen den gehiago ezagutzea, biktima bakoitzari lotutako indarkeria-mota hori pairatzeko arrisku-maila kalkulatzea, eta biktima bakoitzaren premia espezifikoetara egokitutako babes-neurri polizialak hartzea, halakorik gerta ez dadin.
- Ekintza: dagokion urtean garatu beharreko jardueren proiektuan aurreikusitako jarduerak garatu eta gauzatzea.
- Adierazleak: jarduera kopurua.
b) AURREKONTU-KONPROMISOAK
- Zenbatekoa: 100.000 €2024rako, 125.000 euro 2025erako, 120.000 euro
2026rako eta 95.000 euro 2027rako.
- Partida: 02 2223 11 410 24/4149
c) SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA
- Zein sektoreri zuzenduta dauden: EHU, Gizarte Psikologia Saila.

- Emateko prozedura: Lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren agindua, dirulaguntza izenduna ematekoa