Arautegia

Inprimatu

EBAZPENA, 2008ko apirilaren 30ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, Indumental Recycling SA enpresari ingurumen-baimen bateratua ematen diona, Erandioko (Bizkaia) udalerrian txatar konplexuak, tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak (RAEE) eta bestelako hondakin ez-arriskutsuak tratamendu fisikoaren bidez balioztatu ditzan.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Ebazpena
 • Organo arau-emailea: Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 6
 • Hurrenkera-zk.: 127
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: 2008/04/30
 • Argitaratze-data: 2011/01/11

Gaikako eremua

 • Gaia: Ingurune naturala eta etxebizitza; Ekonomi Jarduerak
 • Azpigaia: Ingurumena; Industria

Testu legala

Aurkibidea erakutsiAurkibidea ezkutatu

2006ko abuztuaren 14an, Juan de la Rica jaunak, Indumental Recycling SA enpresaren izenean eta enpresa bera ordezkatuz, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailari ingurumeneko baimen bateratua eskatu zion, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak xedatutakoaren arabera, Erandioko (Bizkaia) udalerrian hondakin arriskutsuak baliotzeko jarduerarako. Eskaerarekin batera, proiektuak Erandioko hirigintza-plangintzarekin duen bateragarritasunari buruzko 2005eko uztailaren 26ko udal-txostena bidali zen, eta baita ondorengo agiri teknikoak ere:

Oinarrizko proiektua (2006ko abuztua).

Laburpen ez-teknikoa (2006ko abuztua).

Erreferentziako baimena eskatzeko orduan, Indumental Recycling SA enpresak, besteak beste, txatar konplexuak berreskuratzeko jarduerarako baimena zuen, 1985eko urtarrilaren 8koa. Halaber, enpresa sustatzaileak hondakin arriskutsuak kudeatzeko baimena, 1991ko urrikoa, hondakin geldo edo geldotuak kudeatzeko baimena, 2005eko maiatzekoa eta hondakin arriskutsuak eta hondakin geldoak ekoizteko baimenak zituen, 2002ko abuztukoa eta 2001eko maiatzekoa, hurrenez hurren. Gainera, ondorengo baimenak zituen: kolektorera isurtzeko baimena, 1990ekoa (baimen hau eskatzeko orduan lehorretik itsasora isurtzeko baimena izapidetze-prozesuan zegoen), hondakin arriskutsuak kudeatzeko baimena, 1991ko urriaren 31koa, hondakin geldo eta geldotuak kudeatzeko baimena, 2005eko maiatzaren 12koa, hondakin arriskutsuen ekoizle izateko baimena, 2002ko uztailaren 31koa eta hondakin geldoen ekoizle-erregistroan inskripzioa, 1999ko irailaren 14koa, eta ondorengo zabaltze eta berritzeak, hondakinen inguruan indarrean den araudiak ezarritakoari jarraituz.

2006ko irailaren 6an, Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak prozeduran esku-hartzea duten hainbat organori txostenak eskatu zizkion, ingurumen organoaren bidez proiektuaren gaineko eraginaren azterlana jendaurrean jartzeko izapidetzea adosteari dagokionez. Zehazki, Erandioko Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari kontsultatu zien.

2007ko otsailaren 6an, ingurumen organoak agiri osagarriak eskatu zizkion sustatzaileari; espedientea 2007ko irailaren 17an osatu zen.

Aurkeztutako agiriak nahikoa zirela egiaztatu ondoren, Ingurumeneko sailburuordeak 2007ko urriaren 18an emandako ebazpenaren bidez, jendaurrean jarri zen 30 egun balioduneko epean, Indumental Recycling SA enpresak sustatutako proiektua, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian nahiz Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, bietan 2007ko azaroaren 14an. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko bi egunkaritan argitaratu zen 2007ko azaroaren 18an, eta proiektuak hartuko duen eremuaren ondoko auzokide bakoitzari jakinarazpena bidali zitzaion.

Jendaurrean jartzeko izapidea amaitu ondoren, alegaziorik ez dagoela egiaztatu da.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoa betez, 2008ko urtarrilaren 9an Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak txostenak eskatu zizkien Erandioko Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari, espedientean ageri den emaitza jasoz.

2008ko apirilaren 14an, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan xedatutakoa betez, espediente osoa Indumental Recycling SA enpresaren esku utzi zen, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak egindako ebazpen-proposamena gehituz.

2008ko apirilaren 29an sustatzailearen jakinarazpena jaso zen. Jakinarazpen hartan hainbat ohar egiten ziren Ingurumeneko Baimen Bateratuaren ebazpen-proposamenari lotuta.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lege horren xedea da atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestea edo, hori ezinezkoa denean, kutsadura hori gutxitu eta kontrolatzea; eta hori lortzeko, ingurumen osoaren babes maila altua helburutzat harturik, kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko sistema integratu bat ezartzea.

Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatu eta burutzeko Erregelamendua onartzen duen apirilaren 20ko 509/2007 Errege Dekretuaren 3. artikuluan xedatutakoarekin bat eginez, baimen honetan sartzen dira ekoizpen-elementu eta -lerro guztiak; 16/2002 Legearen 1. eranskinean aipatzen ez diren arren, lege hori aplikatu beharreko esparruko jardueren instalazioetan gauzatzen dira eta jarduera horrekin zerikusia dute.

16/2002 Legearen 9. artikuluak ezartzen duena betez, ingurumeneko baimen bateratua behar dute 1. eranskinean aipatzen diren jardueraren bat garatzen duten instalazioak eraiki, muntatu, ustiatu, lekuz aldatu nahiz funtsezko beste aldaketaren bat egiteko. 11. artikuluaren arabera, baimen honen oinarrizko helburua baldintzak ezartzea da, araua, berau aplika daitekeen instalazio guztietan betetzen dela bermatzeko; horretarako, baimena emateko parte hartuko duten Herri Administrazio desberdinen artean koordinatuta izango den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzearren. Era berean, indarrean dagoen araudiaren araberako ingurumeneko administrazio-baimen guztiak egintza administratibo bakar batean bildu nahi dira. Indumental Recycling SA enpresaren kasuan, baimen hauek guztiak behar ditu: hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuak sortu eta kudeatzeko baimena; lehorretik itsasora eta kolektorera isurtzeko baimena; ingurumen izaerako beste zehaztapenen artean, atmosferaren kutsadurari dagozkion baimenak eta lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeari dagozkionak. Aginduzko txostenen bidez, bestelako administrazio eta erakunde eskudunen parte-hartzea azaldu beharko du espedienteak.

16/2002 Legearen 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozedurak ordezkatzen du jarduera sailkatuetarako udal-lizentziaren prozedura, jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei buruzko azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuan aurreikusten zena; ez du ordezkatzen, ordea, udal-agintaritzak emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako, ingurumeneko baimen bateratua udal agintarientzat loteslea izango da, baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko bada; baita aipatu arauaren 22. artikuluan jasotako ingurumen alderdiei buruzko aipamena egiten bada ere. 29. artikulu horretan aipatzen denez, goiko guztiak ez ditu kaltetuko autonomia erkidego bakoitzean jarduera sailkatuei aplika dakizkiekeen gainerako arauak. Transkribatutako aginduak aplikatuz, Indumental Recycling SA enpresari dagokion ingurumeneko baimen bateratuaren prozedurak barne hartu ditu Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean aurreikusitako izapideak; horiez gain, espedientean sartu dira Erandioko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren txostenak.

Azkenik, instalazioak gehienez isur ditzakeen gai kutsagarrien balioak eta ingurumena, oro har, ahalik eta gehien babesteko ustiapenerako ezarriko zaizkion beste baldintza batzuk zehazte aldera, Ebazpen hau egiterakoan kontuan izan dira teknika onenen erabilera eta aplika dakiokeen alorreko legerian ezarritako neurriak eta baldintzak. Zehazki, Europako Batzordearen 2006ko abuztuko «Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries» hondakinen kudeatzaileen BREF txostenaren edukia kontuan hartu da. Halaber, araudi sektorialei dagokienez, kasu honetan, bereziki aplikatzekoak dira hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998ko Legea eta tresna elektriko eta elektronikoen eta euren hondakinen kudeaketari buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretua.

Espedienteko txostenak aztertu ondoren, ebazpen-proposamena sinatu eta Indumental Recycling SA enpresak sustatutako proiektuak bete beharreko baldintzak ezarri ziren.

Goian adierazitako izapideak amaitu dira, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan jasotzen den entzunaldi-izapidea bete da, eta organo hau da ingurumeneko baimen bateratu hau emateko eskuduna, aipatutako araudiaren 13. artikuluan eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Organo hau da ingurumeneko baimen bateratu hau emateko eskuduna, aipatutako legearen 13. artikuluan eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Ondorengo araudia ikusi da: Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak 2008ko apirilaren 11n emandako ebazpen-proposamena; Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra; Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea; Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua, maiatzaren 8ko 6/2001 Legeak aldatu zuena; Legea burutzeko araudia onartzen duen irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretua; Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretua; Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea, eta aplika daitekeen gainerako araudia,

Lehenengoa. Erandioko (Bizkaia) udalerriko Cantera errepideko 11. zenbakian helbide soziala duen eta IFK: A-48159149 zenbakia duen Indumental Recycling SA enpresari Ingurumeneko Baimen Bateratua ematea, Erandioko udalerrian txatar konplexuak, tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak (RAEE) eta bestelako hondakin ez-arriskutsuak tratamendu fisikoaren bidez balioztatzeko jarduerarako, eta Ebazpen honen Bigarren atalean zehaztutako baldintzak jarraituz.

Jarduera, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. eranskineko 5.1 kategorian jasota dago, Hondakin arriskutsuen balioztatzea edo ezabatzea (eguneko >10 t-ko gaitasuna dutenak) izenburupean.

Indumental Recycling SA enpresaren instalazioak Asua-Erandion kokatzen dira eta guztira, 39.448 m²-ko azalera betetzen dute. Eraikitako guztizko azalera 9.052 m² ingurukoa da eta produkzio-jarduerak (birziklatzea), txatar biltegia (lehengaiak) eta bulegoetan banatzen da. Asua Berri industrialdean kokatzen dira, Bilbotik 6 kilometrora. Lursaila ipar-ekialdera begira dago, eta hegoaldetik Kaukarreta bidearekin muga egiten du; mendebaldetik, BI-3704 errepidearekin, ekialdetik Kaukarreta errekarekin eta iparraldetik Asua ibaiarekin.

Txatar konplexuen hotzeko tratamenduaz arduratzen den enpresa da; esaterako, tresna elektriko eta elektronikoak, eta abar. Halaber, instalazio konplexuak desmuntatzen ditu, hala nola, eraginkorrak ez diren telefono-zentralak edo bestelako instalazioak, metal baliotsuak dituzten ekipoak erabiltzen dituztenak. Zehazki, instalazioak dituen tratamendu-lerroak honako hauek dira:

Txatar konplexuen tratamendua (R4 kudeatzeko eragiketa-kodea). Urtean 30.000 tonako tratamendu-gaitasuna.

Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinen balioztatzea (RAEE) (R4 kudeatzeko eragiketa-kodea). Urtean 10.000 tonako tratamendu-gaitasuna.

Kableak birziklatzea (R4 kudeatzeko eragiketa-kodea). Urtean 17.000 tonako tratamendu-gaitasuna.

Erabiltzen ez diren tresna elektrikoen balioztatzea, aire girotuko aparatuak eta bestelako aireztapen, xurgapenezko aireberritze eta aire girotuko aparatuak, urteko 100 tonako tratamendu fisikoaren bidez.

Katodo-izpien hodien (TRC) tratamendua (R4 kudeatzeko eragiketa-kodea). Urtean 1.100 tonako tratamendu-gaitasuna.

Tresna elektriko eta elektronikoen eta euren hondakinen kudeaketari buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuaren aplikazio-eremuaren barne dauden Tresna Elektriko eta Elektronikoak Pilatu eta Sailkatzeko Zentroa, EAEko erregistroan inskribatua dagoena.

Lehengaiak industria elektrikotik, elektronikotik, telekomunikaziotik, automobilgintzatik, kable industriatik, eta abarretik nola etxez etxeko bilketatik sortutako txatar konplexuak eta tresna elektriko eta elektronikoak (RAEE) dira. Materialak jaso eta sailkatu ondoren, hondakin mota bakoitzaren berariazko tratamenduari ekiten zaio. Jarraian tratamendu-lerroak zehazten dira:

 1. Txatar konplexuen tratamendua. Tresna elektriko eta elektronikoei eta euren hondakinen kudeaketari (RAEE) buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuaren aplikazio-eremuaren barne ez dauden txatar eta osagai elektriko edo/eta elektroniko mota desberdinek ondorengo eragiketak jasaten dituzte:

  Deskontaminazioa: sakabanatze eta begi-bidezko ikuskatzearen bidez, arriskutsuak izan daitezkeen osagaiak bereiztean oinarritzen da eragiketa hau.

  Ehotzea eta sailkapena: ehotze eta bereizketa fisikoaren (magnetismoa, bahetzea, flotazio lehorra eta hezea eta bibrazioa) ondoz ondoko zikloetan oinarritzen da eragiketa hau; honela, txatarra osatzen duten substantzia edo/eta metal desberdinen bereizketa eta kontzentrazioa lortzen dira. Lau frakzio nagusi bereizten dira: burdina, aluminioa, kobre-kontzentratuak eta plastikozko frakzioa; merkaturatu egiten dira.

 2. Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinen balioztatzea (RAEE). Erabiltzen ez diren tresna elektriko eta elektronikoek (tresna elektriko eta elektronikoei eta euren hondakinen kudeaketari (RAEE) buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuaren aplikazio-eremuaren barne daudenak) ondorengo eragiketak jasaten dituzte:

  Tratamendua jasan behar duten tresna elektrikoetan dauden fluido, osagai, material, substantzia eta prestakinak gaika erretiratzea, tresna elektriko eta elektronikoei eta euren hondakinen kudeaketari (RAEE) buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuaren III. eranskinean ezarritakoari jarraituz.

  Ekipoak osatzen dituzten frakzioak eskuz bereiztea (kristala, zura, plastikoa, paketatzea eta Cu/Fe/plastiko frakzioak).

  Papera-kartoia eta zuraren frakzioak bidali egiten dira, ondoren baliotu daitezen.

  Cu/Fe eta metal+plastiko frakzioak Txatar Konplexuen Deskontaminazio eta Tratamendu prozesuaren ehotze eta bereizketa azpiprozesuan tratatzen dira.

  Paketatzeen sailkapenetik sortutako plastiko-frakzioa isuri egiten da.

  Monitore eta telebistak desmuntatzeko mahaietatik bereizitako plastiko-frakzioak plastikoen prozesuan tratatzen dira.

 3. Kableak birziklatzea: eroale elektrikoek ondorengo eragiketak jasaten dituzte:

  Sailkapena: estaldura motaren arabera (polietilenoa- PE. binil polikloruroa - PVC eta mistoa - PE/PVC).

  Ehotzea eta bereizketa: eragiketa honetan kableak zizailatu eta ehotu egiten dira, metalaren eta bere estalduraren bereizketa fisikoa ahalbidetuko duen tamainara iritsi arte (baheketa, bibrazio eta puzte prozesuen eta abarren bidez). Lau frakzio nagusi bereizten dira: burdina, kobre pikorduna, kobre + plastiko mehea eta plastiko-frakzioa (PVC garbia, PE garbia eta kable nahasketa).

  Burdinaren frakzioak bidali egiten dira, ondoren burdinurtzearen sektorean berrerabili daitezen; kobrearen frakzioak, aldiz, kobre-galdategien sektorera bidaltzen dira.

  Bereizketatik sortutako PVC garbiaren eta PE garbiaren frakzioak bidali egiten dira, ondoren balioztatu daitezen.

  Kable nahasketaren frakzioa isurketara bideratzen da.

 4. Erabiltzen ez diren gailu elektrikoak, hala nola, aire girotuko aparatuak eta bestelako aireztapen, xurgapenezko aireberritzeak eta aire girotuko aparatuak tratamendu fisikoaren bidez balioztatzea.

  Hondakin onargarriak, tresna elektriko eta elektronikoen eta euren hondakinen kudeaketari (RAEE) buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuaren 1. eranskineko 1. kategorian (etxetresna elektriko handiak) jasota dauden tresna elektriko baztertuak izango dira soilik; hala nola, aire girotuko aparatuak eta bestelako aireztapen, xurgapenezko aireberritze eta aire girotuko aparatuak (160211 EHZ kodea, klorofluorokarburoak, HCFC, HFC dituzten tresneria baztertuak).

  Tratamenduak ondorengo faseak ditu:

  Hozteko zirkuituan dagoen gas hoztaile eta olio guztia batera kentzea, eta ondoren bereiztea, bi frakzio bereizi eskuratuz:

  Gas hoztailea.

  Olioa.

  Tratamendua jasan behar duten tresnen gainerako osagai, material, substantzia eta prestakinak gaika erretiratzea, tresna elektriko eta elektronikoei eta euren hondakinen kudeaketari (RAEE) buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuaren III. eranskinean ezarritakoari jarraituz.

  Zatiketa eta sailkapena.

  Azkenik, gas hoztailea eta olioa baimendutako kudeatzaileari bidaltzen zaizkio.

 5. Katodo-izpien hodien (TRC) tratamendua: katodo-izpien hodiek aipatutako tratamendua jasaten dute, tresna elektriko eta elektronikoei eta euren hondakinen kudeaketari (RAEE) buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuaren III. eranskineko 2. atalean ezarritakoari jarraituz.

  Katodo-izpien hodien tratamenduak ondorengo faseak ditu:

  TRCen zumitza kentzea; eranskailuak eta zumitza kentzen dira.

  Pantaila eta kono bereizgailua; diamantezko diskoa duten bi zerren bidez egiten da. Urraduraren bidez fritakinaren azpitik ebakitzen dute.

  Pantailen garbiketa; xurgapenaren bidez estaldura fluoreszentea iragazkiraino kentzen da eta dekantazioaren bidez biltegiratzen da eta konoaren pantaila bereizten da.

  Beira-kono, beira-pantaila eta metalen frakzioak merkaturatzeko erabiltzen dira.

  Mozketa-hauts, beira misto baztertu (TRCen tratamenduan sortutakoa) eta estaldura fluoreszentearen (xurgapen-prozesuan sortutakoa) frakzioak baimendutako kudeatzaileari bidaltzen zaizkio.

 6. Tresna elektriko eta elektronikoen eta euren hondakinen kudeaketari buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuaren aplikazio-eremuaren barne dauden Tresna Elektriko eta Elektronikoak Pilatu eta Sailkatzeko Zentroa. Bideratutako eskariaren arabera, Indumental Recycling SA enpresak Ecolec, Ecotic, Asimelec, Ecofimatica, Ecolum, Eco-Rae eta Europako Birziklatze Plataforma (ERP) enpresekin dituen kontratu-akordioen eta 208/2005 Errege Dekretuaren I. eranskinaren arabera, Erandion kokatutako instalazioetan pilatu beharreko erabiltzen ez diren tresnak ondorengo kategorietan jasotakoak dira:

 1. Etxetresna elektriko handiak.

 2. Etxetresna elektriko txikiak.

 3. Informatika eta telekomunikazio ekipoak.

 4. Kontsumorako tresna elektronikoak.

 5. Argiztapenerako tresnak.

 6. Tresna elektriko edo elektronikoak (industriako tresna finko iraunkorrak, tamaina handikoak eta profesionalek instalatutakoak izan ezik).

 7. Jostailuak eta kirolerako edo aisialdirako ekipoak.

 8. Mediku-aparatuak (ezarritako eta kutsatutako produktuak izan ezik).

 9. Zaintzeko edo kontrolatzeko tresnak.

 10. Makina automatikoak.

  Indumental Recycling SA enpresak ez du inolaz ere erabiltzen ez diren pilatu beharreko tresnen titulartasuna bere gain hartuko, eta beti kontratu-akordioak dituen Kudeaketa-Sistema Bateratuaren arabera ariko da.

  Atmosferara isurtzen duten 8 foku sistematiko ditu instalazioak. Horietako bat arragoaren labeei (B taldea) dagokie eta gainerako zazpiak garraio, ehotze, baheketa eta bereizketa prozesuen bilketa eta xurgaketari dagozkie (7, C taldeari). Atmosferara egiten diren isurtzeak murrizteko, zikloiak eta mahuka-iragazkiak ditu, eta kasu batean, gas-garbigailua ere. Bestetik, labe elektrikoaren isurtzeei dagokien foku ez-sistematiko bat du instalazioak.

  Instalazioan erabiltzen den ura udal-saretik dator. Sortutako efluenteak honakoak dira:

  Kutsatzaileak arrastaka eraman ditzaketen euri-urak 1. eremua, 2. eremua eta 3. eremutik datoz, eta eremu bakoitzeko koipeen dekantagailu eta bereizgailu bereizietatik pasatu ondoren, Asua ibaira isurtzen dira, isurketa-puntu bereizietatik. Euri-ur garbiak Asua ibaira isurtzen dira.

  Makinen garbiketa-urak, koipegabetze batetik pasatu ondoren, udal-kolektorera isurtzen dira. Instalazioan sortzen diren ur sanitarioak zuzenean isurtzen dira udal-kolektorera, aurrekoetatik bereizia den isurketa-puntu baten bidez.

  Enpresaren energia-iturri nagusia elektrizitatea da, eta gutxi gorabehera 4.000.000 kwh kontsumitzen ditu; izan ere, makina gehienek, industria-instalazioekin eta bulegoko tresneriarekin batera, elektrizitatea behar dute funtzionatu ahal izateko.

  Orgatilak, palak eta abar bezalako makina mugikorren kasuan, erregai gisa gasolioa erabiltzen da, gutxi gorabehera 95.000 litro kontsumituz. Galdatze-arragoen prozesuari (laginak hartzea) lotutako instalazio osagarriak elikatzeko, berriz, propanoa erabiltzen da, gutxi gorabehera 22.000 litro kontsumituz.

  Sortutako hondakin arriskutsu eta hondakin ez-arriskutsuak bereziki prozesu hauetatik sortutakoak dira: txatar konplexuen deskontaminazioa, tresna elektriko eta elektronikoen deskontaminazioa, aire girotuko tresnen tratamendua, katodo-izpien hodien tratamendua eta zerbitzu orokorrak.

  Indumental Recycling SA enpresaren jardueran, Hondakinen Kudeatzaileen Industriarako BREF agirian («Reference Document on Best Available Techniques in the Waste Treatments Industries», 2006ko abuztua) jasotako teknikarik onenen erabilera aplikatzen da. Horien artean, hauek aipatzekoak dira: kudeaketa-sistema bateratuaren ezarpena; langile kualifikatuak izatea, prestakuntza-planak, lanpostuen profilak eta prestakuntza-beharren detekzioa barne; hondakinak aldez aurretik onartzeko prozedura eta hondakinak onartzeko beste prozedura bat; hainbat laginketa-prozedura ditu; trazabilitatea hondakinak tratatzeko orduan; bezeroak eskatutako kalitateak erdiesteko nahasketa-arauak; zarata eta bibrazioak kudeatzeko plana; aireberritze-sistemak zanpaketa, birrinketa eta baheketa eragiketetan zehar; erauzketa-sistemak hainbat biltegiratze eta tratamendurentzako; konposatu ez-organikoen isurtzeentzako scrubber-ak; ihesak detektatu eta konpontzeko prozedura; isuri aurretik, efluente guztien tratamendua; teilatuetako euri-urak eta materialekin kontaktua duten euri-urak bereizten dira; eguneroko ikuskatzea uraren kudeaketa-sisteman eta bere erregistroaren mantentze-lanak; hondakin-ur mota bakoitzerako egokiak diren tratamendu-teknikak; hondakina berrerabiltzea; lurzoruari dagokionez, oinarri iragazgaitzak eta drainatze-sistemak ditu; gainazalak minimizatu eta lurrazpiko ekipamenduak erabili; elementu magnetikoen eta elementu ez-magnetikoen bereizgailuak erabiltzen dira; hurbileko infragorri-teknikak erabiltzen dira.

  Bigarrena. Indumental Recycling SA enpresak Erandioko udalerrian sustatutako txatar elektriko eta elektronikoak dituzten hondakin arriskutsuak aldi baterako bereizi, ontziratu, etiketatu eta biltegiratzeko jarduera ustiatzeko ondorengo baldintzak eta eskakizunak ezartzea:

  1. Erantzukizun zibileko aseguru bat eratu beharko da zazpiehun mila (700.000 ¬) euroko zenbatekoaz, ondorengoak estaliko dituena: hirugarren pertsonei edo horien ondasunei sortutako balizko kalteengatiko kalte-ordainak, eta baimen honek onartutako jardueraren ondorioz ingurumen aldatua konpondu eta berreskuratzeko kostuak.

   Aseguru horren zenbatekoa urtero eguneratu ahal izango da, aurreko 12 hilabeteetako kontsumoko prezio indizearen arabera (KPI) handituz.

  2. Fidantza-prestazioa laurogei mila (80.000 ¬) euroko zenbatekoaz, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 28. artikuluaren 2. atalean ezarritako baldintzetan, eta artikulu horren 3. atalean aurreikusitako edozein modutan eratu ahal izango da. Fidantza horren zenbatekoa tratatzeko gehienezko ahalmenaren arabera zehazten da.

   Fidantza horren zenbatekoa urtero eguneratu ahal izango da ingurumen organoak horrela eskatuta, aurreko 12 hilabeteetako kontsumoko prezio indizearen arabera (KPI) handituz.

  3. Administrazioarekiko harremanez arduratuko den pertsonaren gainean Ingurumen Sailburuordetzari eman dizkion datuetan aldaketarik balego, Indumental Recycling SA enpresak aldaketa horien berri emango du.

  4. Neurri babesle eta zuzentzaileak, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu dituen agirietan aurreikusita bezala burutuko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera eta ondorengo ataletan ezarritakoari jarraituz:

   1. Hondakinak onartu, jaso, ikuskatu eta biltegiratzeko baldintzak eta kontrolak.

  1. Baimen honen D.1.1 atalean jasotako hondakinak onartu aurretik, Indumental Recycling SA enpresak baimena helburu duten instalazioetan hondakin horiek jaso eta balioztatzeko aukerak egiaztatu beharko ditu.

  2. Edozein motako jarduera abiatu aurretik, deskontaminazioaren ostean tresna elektriko eta elektronikoetatik erretiratutako hondakin arriskutsu bakoitzaren onarpen-agiria izan beharko du Indumental Recycling SA enpresak, baimendutako kudeatzaileak emandakoa.

  3. Hondakin horiek tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak baldin badaude, instalazio horietan kudeatu beharko dira, autosufizientzia eta gertutasun printzipioei jarraituz.

  4. Halaber, birziklatu edo balioztatu daitezkeen tresna elektriko eta elektronikoetatik bereizitako edo erretiratutako hondakinak helburu horietara bideratuko dira, hondakinen 10/1998 Legearen 11.2 artikuluan ezarritakoa betez. Indumetal Reclycing SA enpresak bete beharreko onarpen-gutunetan argi eta garbi azaldu behar da.

  5. Arriskutsu gisa karakterizatutako hondakin zehatz bat onartzeko aukera egiaztatu eta gero, onespenaren egiaztagiria igorriko zaio titularrari, onespenaren baldintzak ezartzen dituena.

  6. Hondakina jaso aurretik, baldintza horiek betetzen direla egiaztatu beharko da, hala badagokio, jasotze hori formalizatuz. Kontrol eta jarraipenerako agirian, edo horren baliokidea den agiri ofizialean, kudeatzaileari dagokion atala bete beharko da.

  7. Baimen honetan adierazitakoen bestelakoak diren hondakinak ez dira onartuko. Nolanahi ere, kudeatu beharreko hondakinak zabaldu nahi izanez gero, aldez aurretik Ingurumen Sailburuordetzaren onespena beharrezkoa izango da, Ebazpen honen I. atalean adierazitakoa betez.

  8. Berrerabili daitezkeen piezak eta osagaiak helburu horretara bideratu beharko dira, industriako segurtasunaren araudiaren arabera merkaturatuz.

  9. Berrerabili ezin diren piezak eta osagaiak birziklatu egingo dira, metal- eta plastiko-frakzioak eskuratuz. Ondoren, helburu horretarako baimendutako hondakin ez-arriskutsuen kudeatzaileari bidali behar zaizkio.

   1.1. Hondakin onargarriak.

   1.1.1. Hondakin arriskutsu onargarriak.

   Indumental Recycling SA instalazioan, jarraian identifikatzen diren EHZ kodeei dagozkien hondakinak kudeatu ahal izango dira, hondakin horiek atal honetan adierazten diren berariazko onarpen-baldintzak eta organo honek balioztatutako onarpen-agirian ezarritako onarpen- eta jasotze-irizpideak betetzen baldin badituzte:

   Izena EHZ kodea

   Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak 16 02

   Aire girotuko aparatuak eta bestelako aireztatze, xurgapenezko aireberritze eta aire girotuko aparatuak 16 02 11

   Osagai arriskutsuak dituzten ekipo baztertuak 16 02 13

   Ekipo baztertuetatik kendutako osagai arriskutsuak 16 02 15

   Gaika bildutako frakzioak: 20 01

   Osagai arriskutsuak dituzten tresna elektriko eta elektroniko baztertuak, 20 01 21 eta 20 01 23 kodeetan zehaztutakoen bestelakoak direnak 20 01 35

   Nolanahi ere, baimen honetatik kanpo egongo dira kutsatuta dauden edo ondorengo arriskugarritasun ezaugarriak egotz dakizkiekeen substantzien osagaiak edo hondakinak dituzten hondakinak:

   Hondakin arriskutsu leherkorrak.

   Hondakin arriskutsu infekziosoak.

   Substantzia erradioaktiboak dituzten hondakinak.

   Amiantoaren hondakinak eta amiantoa duten osagaiak.

   1.1.2. Hondakin ez-arriskutsu onargarriak.

   1.2.1. Hondakin onargarriak ondorengoak izango dira:

   Izena EHZ kodea

   Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak 16 02

   16 02 09 eta 16 02 13 kodeetan zehaztuta ez dauden ekipo baztertuak 16 02 14

   Baztertutako ekipoetatik kendutako osagaiak, 16 02 15 kodean zehaztutakoen bestelakoak direnak 160216

   Eraikuntzaren eta eraispenaren hondakinak (kutsatutako guneetan hondeatutako lurra barne) 17

   Metalak (euren aleazioak barne) 17 04

   Kobrea, brontzea, letoia 17 04 01

   Aluminioa 17 04 02

   Beruna 17 04 03

   Zinka 17 04 04

   Burdina eta altzairua 17 04 05

   Eztainua 17 04 06

   Metal nahasiak 17 04 07

   17 04 10 kodean zehaztutakoen bestelakoak diren kableak 17 04 11

   Hondakinen tratamendu mekanikoaren hondakinak (esaterako, sailkapena, birrinketa, trinkotzea, peletizazioa), beste kategoria baten zehaztu gabeak 19 12

   Burdinazko metalak 19 12 02

   Burdinarik gabeko metalak 19 12 03

   Hondakinen tratamendu mekanikoaren ondorioz sortutako bestelako hondakinak (materialen nahasketak barne), 19 12 11 kodean zehaztutakoen bestelakoak direnak 19 12 12

   Udal-hondakinak (etxeko hondakinak eta denda, industria eta erakundeetatik sortutako hondakin asimilagarriak), gaika jasotako frakzioak barne 20

   Gaika jasotako frakzioak (15 01 azpikapituluan zehaztutakoak salbu) 20 01

   Tresna elektriko eta elektroniko baztertuak, 20 01 21, 20 01 23 eta 20 01 35 kodeetan zehaztu gabeak 20 01 36

   1.1.2. Hondakinen sarrera kontrolatzea.

  1. Fabrikara tratamendua jasotzera iristen diren hondakinen kontrola egin beharko da, hondakin horiek Ebazpen honetako baldintzen arabera fabrikan onartuko direla bermatzeko. Kontrol hori Ingurumen Sailburuordetza honek onetsitako onarpen-agirian ezarritako egiaztapena izango da.

  2. Hondakina jaso aurretik, baldintza horiek betetzen direla egiaztatu beharko da, hala badagokio, jasotze hori formalizatuz. Kontrol eta jarraipenerako agirian, edo horren baliokidea den agiri ofizialean, kudeatzaileari dagokion atala bete beharko da.

  3. Onarpenerako parametro mugatzaileak betetzen ez dituelako instalazioan jaso ezin den hondakin-partida bat izanez gero, berehala jakinarazi beharko zaio Ingurumen Sailburuordetzari. Horrekin batera, jatorria, kopurua, enpresa garraiatzailea, bazterketaren arrazoia, baztertutako hondakinaren helmuga eta bestelako gorabeherei buruzko datuak eman beharko dira.

  4. Tratatu beharreko tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak biltegiratzeko gehienezko gaitasuna 2719 m² izango da; horietatik 1102 estalita daude. Gainazal iragazgaitzak dituzten lekuetan biltegiratuko dira, eta isuriak jasotzeko instalazioak izango dituzte aire libretik babestu daitezen, nabe estalian kokatu beharreko aurreikusitako karga guztiak jasateko gai direnak.

  5. Indumental Recycling SA enpresak onarpen-eskaerak, onarpen-agiriak, eta hondakin arriskutsuen kasuan, kontrol eta jarraipenerako agiriak gutxienez 5 urtetan erregistratu eta gorde beharko ditu.

  6. Aurreko atalean aipatutako agiriak ingurumen organoari bidaliko zaizkio, ahal bada, erakundeentzako IKS-L03 Sistemaren bertsioa erabilita.

  7. Indumental Recycling SA enpresak egiaztatu beharko du hondakin arriskutsuak Erandioko udalerrian kokatutako instalazioetaraino eramateko erabilitako garraioak mota honetako merkantziak garraiatzeko indarrean den legeriak ezarritako baldintzak betetzen dituela. Garraioan antzemandako edozein gorabehera berehala jakinarazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari, beronek egoki iritzitako behar beste neurri har ditzan.

   1.1.3. Zamalanak.

   Zamalanak lurzoru estankodun eremuetan egingo dira. Eremu horrek beharrezko isurialdeak eta balizko isuriak biltzeko sareak izan beharko ditu, horiek kutxeta itsurantz edo biltzeko putzurantz zuzentzeko, bidean ibilgailuaren azpitik pasatu ez daitezen edo gai arriskutsuen beste ibilgailu batzuetara hurbildu ez daitezen.

   1.1.4. Jasotako hondakinak biltegiratzea.

  1. Tratatu beharreko hondakinak aurreikus daitezkeen karga guztiak jasateko gai diren gainazal iragazgaitzak dituzten eremu egokietan biltegiratuko dira, isuriak biltzeko instalazioak eta aire librean dauden gainazalentzako dekantagailu-koipegabetze tresneria dutenak. Halaber, hondakin arriskutsu onargarrientzako biltegiratze-eremu bereiziak izango dira eta prezipitazio atmosferikoak eta haizeak arrastaka ekarritakoa sartzea saihesteko moduan biltegiratuko dira.

  2. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, isuriren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan. Hondakin arriskutsuak aldi baterako biltegiratzeko instalazioak, hala badagokio, aplikatu beharreko aginduak bete beharko ditu, produktu kimikoak biltegiratzeari buruz indarrean den araudian ezarritakoari jarraituz.

  3. Biltegiratutako ontzi guztiek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketan, gutxienez, dituen hondakinen identifikazio-kodea, ontziraketa-data eta hondakin horiek izan ditzaketen arriskuen izaera agertu beharko dira.

  4. Hondakinek desagertu, galdu edo ihes egingo balute, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan eta Erandioko Udalean.

  5. Tresna elektriko edo elektronikoen hondakinen aldi baterako biltegiratzeari buruzko 208/2005 Errege Dekretuaren IV. eranskineko 1. atalean jasotako baldintza teknikoak bete beharko dira gutxienez.

   1.1.5. Kudeatutako hondakinen datuen erregistroa.

  1. Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legearen 13.3 artikuluan ezarritakoari jarraiki, Indumental Recycling SA enpresak esku hartzen duen eragiketen agiri-erregistro bat egin beharko du. Tratamendu-lerro bakoitzeko erregistro bereizia egin beharko da, honako datuak bilduz: tratatu behar diren hondakinen kopuruak, izaera, osaketa eta identifikazio-kodea; hondakinaren jatorria eta zein prozesutik datorren; enpresa sortzailea eta enpresa garraiatzailea; hondakin-partida bakoitzaren onarpen- eta jasotze-datak; jasotako hondakin-partida bakoitzaren kontrol eta jarraipenerako agiriaren erreferentzia-zenbakia; jasotako hondakinek instalazioan duten kokapena; biltegiratze-denbora eta -datak; tratamendu-eragiketak, datak, kontrolerako parametroak eta prozesuari lotutako datuak. Halaber, baztertutako hondakin-partidei buruzko datuak gehituko dira erregistroan (jatorria, kopurua, enpresa garraiatzailea, bazterketaren arrazoiak eta helmuga alternatiboa). Halaber, ondorengo datuak zehazki agertu beharko dira:

   Aldi baterako biltegiratutako hondakin arriskutsuak, deskontaminatutako tresna elektriko eta elektronikoetatik eratorriak: tipologia, identifikazio-kodeak, ontziraketa-kopuruak eta -datak, instalazioan duten kokapena.

   Berrerabil daitezen, merkaturatutako tresna elektriko eta elektronikoetatik desmuntatutako piezak eta osagaiak: pisuari dagokionez kantitateak, motak.

   Birziklatu daitezen hondakin ez-arriskutsuen baimendutako kudeatzaileari emandako tresna elektriko eta elektronikoetatik desmuntatutako piezak eta osagaiak: tipologia, identifikazio-kodea, kopuruak, entregatze-datak eta kasu bakoitzean kudeatzaile hartzailearen identifikazio-datuak.

  2. Indumental Recycling SA enpresak gauzatutako kudeaketa-jardueren txostena aurkeztu beharko du hilero Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Ingurumen Sailburuordetzan. Atal honetan adierazitako erregistroaren laburpena izango da.

  3. Halaber, urte bakoitzeko martxoaren 31 baino lehen, jardueren urteko memoria aurkeztu beharko da, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 38. eta 39. artikuluetan ezarritakoari jarraituz.

   2. Instalazioaren jardunerako baldintza orokorrak.

   2.1. Ustiapenerako baldintza teknikoak.

   1. atalean adierazitako hondakinak jaso, ikuskatu eta biltegiratzeko baldintzez eta kontrolez gain, Indumental Recycling SA enpresak tratamendu-lerroei dagokienez ondorengo baldintza orokorrak eta bereziak betetzen direla bermatu beharko du:

   1. Material edo elementu arriskutsuak dituzten RAEE-ak manipulatu eta tratatzeko eragiketak nabe estalian eta zola iragazgaitzean egingo dira, isuriak biltzeko sistemak dituena, ondoren helburu horretarako baimendutako kudeatzaileari entregatzeko.

   2. Material edo elementu arriskutsuak dituzten tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak deskontaminatu beharko dira. Deskontaminazioaren baitan, gutxienez, fluido, osagai, material, substantzia eta prestakinak gaika erretiratuko dira, jarraian aipatzen diren tresna elektriko eta elektronikoei eta euren hondakinen kudeaketari (RAEE) buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuaren III. eranskinean ezarritakoari jarraituz:

    Ondoren helburu horretarako baimendutako kudeatzaileak kudeatu ditzan, gutxienez baimenaren xede diren tresna elektriko guztien ondorengo hondakin arriskutsuak erauzi beharko dira:

    Poliklorobifeniloak (PCB) dituzten kondentsadoreak, poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten tresnak ezabatu eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituen abuztuaren 27ko 1378/1999 Errege Dekretuari jarraituz.

    Merkurioa duten osagaiak, esaterako, etengailuak edo hondo-argiztapena duten bonbillak.

    Arriskutsu gisa sailkatutako pilak eta metagailuak.

    Zirkuitu inprimatuen txartelak, zirkuitu inprimatuen txartelak 10 zentimetro karratu baino gehiago baldin baditu.

    Material piroatzeratzaile bromatuak dituzten plastikoak.

    100 zentimetro karratu baino gehiagoko gainazala duten kristal likidozko pantailak (karkasarekin, hala badagokio) eta hondo-argiztapen gisa gasaren deskarga-lanparak dituzten guztiak.

    Klorofluorokarburoak (CFC), hidroklorofluorokarburoak (HCFC), hidrofluorokarburoak (HFC) edo hidrokarburoak (HC).

    Zuntz zeramiko erregogorrak dituzten osagaiak, 1998ko irailaren 11ko Aginduaren deskribapenaren arabera. Agindu horrek substantzia berrien jakinarazpenari eta substantzia arriskutsuen sailkapen, ontziratze eta etiketatzeari buruzko Erregelamenduaren I. eta VI. eranskinak aldatu zituen, martxoaren 10eko 363/1995 Errege Dekretuak onartuta.

    Otsailaren 8ko MAM/304/2002 Aginduan ezarritakoari jarraituz, substantzia arriskutsuak dituzten kondentsadore elektrolitikoak (garaiera > 25 mm, diametroa > 25 mm edo antzeko neurriak dituen bolumena).

   3. Tratatutako hozte-ekipoen konpresoreak oliorik gabe geratzen direla eta gas hoztailea eta olioa modu egokian bereizi direla egiaztatu beharko da.

   4. 160211 EHZ kodea duten hondakin onargarrien deskontaminazio-eragiketetako langileek horren inguruko prestakuntza jaso beharko dute eta langileen kualifikaziorako gutxieneko baldintzak bete beharko dituzte, ozono-geruza agortzen duten substantzien inguruan Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2000ko ekainaren 29ko 2037/2000 Erregelamenduaren 16. artikuluko 5. atalak ezartzen duenari jarraituz.

   5. Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2006ko maiatzaren 17ko 842/2006 (EK) Erregelamenduan araututako negutegi-efektua duten gas fluoratuak dituzten ekipoak tratatzeko orduan, langileek kualifikatuta egon beharko dute eta deskontaminazioa operadore arduraduna gainbegiratuta gauzatuko da. Halaber, erauzitako gasak edukiontzi homologatuetan (negutegi-efektua duten gas fluoratuak garraiatu edo biltegiratzeko bereziki egindako produktuak) ontziratu eta etiketatu beharko dira.

   6. Gaika jasotako katodo-izpien hodiek adierazitako tratamendua jaso beharko dute, tresna elektriko eta elektronikoei eta euren hondakinei (RAEE) buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuaren III. eranskineko 2. atalean ezarritakoari jarraituz. Halaber, TRC-etan dagoen estaldura fluoreszentea erauzi eta modu egokian tratatu beharko da.

   7. Pantaila eta konoa bereizteko nola TRC-en tratamendu-lerroan definitutako pantailak garbitzeko ezarritako instalazioek isurtzeak biltzeko eta arazteko sistema izango dute, eta bertan, hurrenez hurren, mozketa-hauts eta hauts fosforeszente izeneko hondakin arriskutsuak sortuko dira. Eranskailuak eta zumitza kendu eta itsasgarria leuntzen den TRC-en zumitza kentzeko postuak, isurtzeak biltzeko eta arazteko sistema izango du.

   8. Zatikatzeko eta sailkatzeko instalazioek isurtzeak biltzeko eta arazteko sistema izango dute.

   9. Tratamenduaren ondoren aparatuetatik bereizitako hondakin arriskutsuak biltegiratzeko eremuak edo eremuek lurzoru estankoak izango dituzte. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Biltzeko sistema horiek bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, isuriren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan. Hondakin arriskutsuak aldi baterako biltegiratzeko instalazioak, hala badagokio, aplikatu beharreko aginduak bete beharko ditu, produktu kimikoak biltegiratzeari buruz indarrean den araudian ezarritakoari jarraituz.

   10. Poliklorobifeniloak edo polikloroterfeniloak dituzten bateriak, pilak eta kondentsadoreak plastikozko edukiontzi indartu homologatuetan utziz biltegiratuko dira.

   11. Indarraldiaren arabera, Indumental Recycling SA enpresak eta enpresak igorritako hondakin arriskutsuen kudeatzaile hartzaileen artean hitzartutako onarpen-kontratu edo -gutunen indarraldia aldizka egiaztatu beharko da Ingurumen Sailburuordetzaren aurrean.

   12. Berrerabili daitezkeen piezak leku egokian biltegiratzeko gune bereiziak izan beharko dira.

   13. Erabiltzen ez diren tresna elektriko eta elektronikoak tratamendu fisikoaren bidez baliotzeko jarduerarako duen baimenarekin Indumental Recycling SA enpresak Erandioko instalazioetan tratatu behar dituen hondakinen kasuan (Tresna Elektriko eta Elektronikoen Pilaketa eta Sailkapen Zentroan biltegiratuta daudenak), hondakin horien titulartasunaren transmisioa dagokion Kontrol eta Jarraipenerako Agirian jaso beharko da. Dagokion Kudeaketa-Sistema Bateratua agertuko da hondakin horien sortzaile gisa.

   14. EAEko Tresna Elektriko eta Elektronikoen Pilaketa eta Sailkapen Zentroen Erregistroan inskribatzeko orduan jasotako baldintza eta eskakizunen aldaketarik egin nahi izanez gero, agirien bidez justifikatu beharko da Ingurumen Sailburuordetzaren aurrean, eta organo honek egoki iritziz gero, inskripzio hau berritu beharko da.

   15. CFC, hidroklorofluorokarburoak (HCFC), hidrofluorokarburoak (HFC) edo hidrokarburoak (HC) dituzten hozteko ekipoak jaso, garraiatu eta biltegiratzeko orduan, ondorengo baldintzak bete beharko dira:

    Hozkailuen garraioa:

    Hozkailuak garraiatzeko ibilgailuetan kokatzeko orduan, aparatuen balizko kalteak eta horrekin batera, CFC edo ingurumena kaltetzen duten bestelako substantziak saihesteko moduan egin beharko da. Kargatu eta deskargatzean aparatuak erortzea saihestuko da; halaber, garraioan zehar alde batetik bestera mugitzea edo iraultzea saihestuko da. Zutik daudela garraiatu behar dira, inolaz ere ez alderantzizko posizioan daudela edo zirkuitua osatzen duten piezen gainean.

    Hozkailuen biltegiratzea:

    Hozkailuak biltegiratzeko orduan, horiek inolako kalterik jaso ez dezaten saiatuko da, ondorengo tratamendua oztopatu edo eragotzi ez dezaten edo ingurumena kutsatuko duten substantzien isurketa ahalbidetu dezaten. Ondorengo baldintzak jarraituz biltegiratu beharko dira:

    Estalpean gune egokietan, aurreikusi daitezkeen karga guztiak jasateko gaitasuna duten gainazal iragazgaitzak dituztenak.

    Aparatu osoarekin eta zutik, eta hozkailuen kasuan 2 unitateren baliokidea den murrizketarekin (3.5 metro) eta aire girotuko ekipoetarako edo bestelakoetarako 4 unitateri dagokiona ( 3 metro).

    2.2. Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

    2.2.1. Baldintza orokorrak.

    Indumetal Reclycing, SA instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurtzeek ez dituzte Ebazpen honetan ezarritako isurtzeko muga-balioak gaindituko.

    Prozesuan zehar atmosferara isurtzen den gai kutsatzaile oro bildu eta ihesbide egokienean zehar kanpora bideratuko da, behar denean, gai kutsatzaileen ezaugarrien arabera diseinatutako gasak arazteko sistema batetik igaro ondoren.

    Arau orokor hori bete beharrik ez dute izango gai kutsatzaileak mugarik gabe isuri eta horiek biltzea teknikoki edo ekonomikoki bideragarria ez denean, edota ingurunean kalte urria eragiten dutela egiaztatzen denean.

    Neurriak hartuko dira ustekabean gai kutsatzailerik ez botatzeko, eta botatzen direnak giza osasunerako nahiz gizartearen segurtasunerako arriskutsuak izan ez daitezen. Gas-efluenteak tratatzeko instalazioak behar bezala ustiatu eta mantenduko dira, efluenteen tenperatura- eta konposizio-aldakuntzei modu eraginkorrean aurre egiteko. Era berean, ahalik eta gehien murriztuko dira instalazio horiek gaizki dabiltzan edo geldirik dauden aldiak.

    2.2.2. Fokuak identifikatzea. Katalogazioa.

    Indumental Recycling SA enpresaren instalazioak ondorengo fokuak ditu, atmosfera babestearen arloan indarrean dagoen araudiaren arabera katalogatuta:

    Foku zk. Foku-kodea Isurtze-fokuaren

    izena Garaiera (m) Diametroa (m) Katalogazioa UTM koordenatuak

    Taldea Epigrafea X Y

    1 48002383-01 Galdatze-arragoen laginak hartzea 1,65 0,4 B 2.4.3 504160 4794038

    2D 48002383-02d Labe elektrikoa Ez-sistematikoa

    3 48002383-03 Mahuka-iragazkia, 1. lerroa 3,55 0,635 C 3.12 504185 4794072

    4 48002383-04 Mahuka-iragazkia, 2. lerroa 2,70 0,61 C 3.12 504185 4794072

    5 48002383-05 Errota, mailuak, 1. lerroa (xehamakina) 1,78 0,58 C 3.12. 504194 4794030

    6 48002383-06 Gas-garbigailua, 2. lerroa 4,40 0,60 C 3.12. 504161 4794048

    7 48002383-07 Xurgapena. Roher mahaia 7,70 0,80 C 3.12. 504185 4794072

    8 48002383-08 Kable-chopping-a 7,90 0,94 C 3.12. 504258 4794010

    9 48002383-09 Kable-aurrechopping-a 1,62 0,46 C 3.12. 504290 4794155

    Gainera, hautsezko edo/eta soltean dauden materialak manipulatu (zamalanak) eta garraiatzerakoan, akaberako produktua eta hondakin geldoak esaterako, hautsezko isurtze barreiatuak (partikula solidoak) sortzen dira.

    2.2.3. Isurtzeko muga-balioak.

    Instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurtzeek ez dituzte isurtzeko muga-balio hauek gaindituko:

    Fokuak Fokuaren izena Substantziak Isurtzeko muga-balioak

    1 Arragoaren labeak (kobrea, aluminioa eta kobrea/burdina galdatzen dituzte) Guztizko partikulak (mg/Nm3) 20

    Karbono monoxidoa (CO) (ppm) 500

    Nitrogeno oxidoak (NOX) (ppm) 300

    Sufre dioxidoa (SO2) 130

    Azido klorhidrikoa (HCl) (mg/Nm3) 30

    Azido fluorhidrikoa (HF) (mg/Nm3) 5

    Metalak (Zn + Pb + Cr + Cu + Mn) (mg/Nm3) 5

    Metalak (Ni + As) (mg/Nm3) 1

    Metalak (Cd + Hg) (mg/Nm3) 0,2

    Konposatu Organiko Hegazkorrak (Karbono Organikoaren Guztizko gisa neurtuak eta mg C/Nm3 gisa adieraziak) 50

    3 Zintak eta errotak Guztizko partikulak (mg/Nm3) 20

    4 Zintak eta errotak Guztizko partikulak (mg/Nm3) 20

    5 Errota, mailuak, 1. lerroa Guztizko partikulak (mg/Nm3) 20

    6 Errotak eta baheak, 2. lerroa Guztizko partikulak (mg/Nm3) 20

    7 Roher mahai grabimetrikoa Guztizko partikulak (mg/Nm3) 20

    8 Kableen mozketa Guztizko partikulak (mg/Nm3) 20

    9 Kableen aurremozketa Guztizko partikulak (mg/Nm3) 20

    Neurtutako parametroek ez dituzte isurtzeko muga-balioak gaindituko, arauz egingo diren aldizkako ikuskapenetan (ordubeteko hiru neurketa gutxienez) zortzi ordutan zehar neurtuta. Neurketa-tolerantzia gisa, kasuen % 25ean muga horiek gehienez % 40an gainditzea onartuko da. Tolerantzia hori gaindituz gero, neurketa-aldia astebetez luzatuko da, eta aldi honetako tolerantzia global gisa, IMBak kasuen % 6an gainditzea onartuko da, gehienez % 25eko zenbatekoan. Tolerantzia horiek izanda ere, gai kutsatzaileak isurtzen dituen fokuaren eraginpeko zonaldean ezin izango dira inoiz higienikoki onar daitezkeen balioak gainditu.

    KOHei dagokienez, Konposatu Organikoen Guztizko gisa neurtuak, ez dituzte isurtzeko muga-balioak gaindituko arauz egingo diren aldizkako ikuskapenetan (ordubeteko hiru neurketa gutxienez), neurketa guztien batez bestekoak isurtzeko muga-balioak gainditzen ez baditu eta ordubeteko neurketetako batek ere isurtzeko muga-balioak 1,5eko gehieneko faktorean gainditzen ez baditu.

    2.3.4. Gasak biltzeko eta husteko sistemak.

    Fokuetako gas-hondarrak kanporatzeko tximiniek ez dute D.2.2.2 atalean jasota dagoen goreneko kota baino baxuagoa izango. Tximinietan behar beste neurri hartuko dira Industria Ministerioak 1976ko urriaren 18an emandako Agindua (Industriak atmosferan eragiten duen kutsadurari aurrea hartu eta hori zuzentzeari buruzkoa) bete dezaten; besteak beste, laginak hartzeko puntuetara iristeko sarbide seguru eta errazak izango dituzte.

    Zehazki, laginak hartzeko aurreikusitako zuloen kokapenari eta ezaugarriei dagokienez, gas-fluxuak laginketa-puntutik neurketa-puntura bitartean, bere norabidean zehar nahiz aurkakoan, edozein perturbazio izan dezakeen gunera bitarteko distantziek (L1 eta L2 parametroak) 1976ko urriaren 18ko Aginduaren III. eranskinean xedatutakoa beteko dute.

    Hala eta guztiz ere, L1 e 8D y L2 e 2D distantziak betetzen ez direnean, eta kontuan hartuta ez direla onartzen L1 < 2D Y L2 < 0,5D balioak, neurketen txostenean laginketa-planoaren egokitasuna justifikatu beharko da.

    Isurtze barreiatuak murrizteko xedearekin, hautsezko materialak biltzeko tresna izango da, bereziki akaberako materialak garraiatzerakoan eta zamalanetako eragiketetan.

    2.3. Isurketak egiteko baldintzak.

    Isurketa sortzen duen jarduera mota nagusia: Txatarra eta metalaren hondakinak birziklatzea.

    Jarduera-taldea: 2.

    Mota-taldea-EJSN: 1-2-37.10.

    2.3.1. Isurketen jatorria eta kokapena.

    Isurketa-puntua Hondakin-ur mota Isurketaren jatorria Ingurune hartzailea UTM koordenatuak

    1 Euri-urak 1. gunea Asua ibaia X: 504.264

    Y: 4.794.285

    2 Euri-urak 2. gunea X: 504.340

    Y: 4.794.275

    3 Euri-urak 3. gunea X: 504.384

    Y: 4.794.274

    4 Garbiketa-urak Produkzio-gunea Udal-kolektorea X: 504.430

    Y: 4.794.268

    2.3.2. Gehienez isuri daitezkeen emari eta bolumenak.

   1. guneko euri-urak.

    Orduko puntako emaria 0,4 m3

    Eguneko gehienezko bolumena 9 m3

    Urteko gehienezko bolumena 3.209 m3

   2. guneko euri-urak.

    Orduko puntako emaria 0,9 m3

    Eguneko gehienezko bolumena 22,6 m3

    Urteko gehienezko bolumena 8.246 m3

   3. guneko euri-urak.

    Orduko puntako emaria 0,6 m3

    Eguneko gehienezko bolumena 14,2 m3

    Urteko gehienezko bolumena 5.188 m3

    Garbiketako industria-urak.

    Orduko puntako emaria 3,1 m3

    Eguneko gehienezko bolumena 75 m3

    Urteko gehienezko bolumena 15.835 m3

    2.3.3. Isurtzeko muga-balioak.

    Ibaira egiten diren isurketen ohiko kutsadura-parametroak ondoren zerrendatutakoak izango dira bakarrik, bakoitzerako zehazten diren gehienezko balioekin:

    1. isurketa: kutsatzaileak izan ditzaketen euri-urak.

    Parametroak Isurtzeko muga-balioak

    pH-a 5,5-9,5

    OEK 125mg/

    SS 80 mg/l

    Guztizko hidrokarburoak 5 mg/l

    Olioak eta koipeak 20 mg/l

    Fe 2 mg/l

    Zn 0,5 mg/l

    2. isurketa: makinen garbiketako urak.

    Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko kolektorera doazen isurketei buruzko araudian agertzen diren mugak eta baldintzak bete behar ditu azken isurketak, erakunde horrek aintzat har ditzakeen zehaztapen, aldaketa edo salbuespenekin.

    Ezin dira diluzio-teknikak erabili isurtzeko muga-balioak lortzeko.

    2.3.4. Hondakin-urak araztu eta husteko instalazioak.

    Hondakin-urak arazteko instalazioak edo hondakin-uren neurri zuzentzaileak espedientean agertzen den enpresa eskatzaileak aurkeztutako agirietara egokituko dira, eta elementu hauek izango dituzte funtsean:

    1. Kutsatzaileak izan ditzaketen euri-urak: 1. gunetik, 2. gunetik eta 3. gunetik, hurrenez hurren, datozen euri-uren hiru emariek tratamendu fisiko sistema jarraitua izango dute, 36 m3/h-ko ahalmenarekin eta dekantagailu eta koipegabetzaile batez osatua.

    2. Halaber, makinak garbitzetik sortutako urak tratamendu fisiko sistema jarraitu batera bideratzen dira, 36 m3/h-ko ahalmena duena, eta olioak eta koipeak bereizten ditu.

     Aurkeztutako agirien arabera, hondakin-urak kontrolatzeko 4 kutxeta izango dira; kutxeta bat baimendutako euri-ur mota bakoitzerako (1. gunea, 2. gunea eta 3. gunea) eta kutxeta osagarri bat makinen garbiketako urak bideratzen diren saneamendu-sarera isurtzeko puntuan. Kutxeta horiek beharrezko ezaugarriak izan beharko dituzte isurketen lagin esanguratsuak eskuratu ahal izateko. Kutxetak ikuskatu ahal izateko sarbide zuzena ahalbidetzen duten lekuan kokatuko dira, hala badagokio. Kasu honetan, efluenteak kontrolatzeko nahitaezkoa da ondorengo elementuak izatea: 1, 2 eta 3. isurketak: 1. guneko, 2. guneko eta 3. guneko euri-urak: emari-neurgailua.

     2.3.5. Isurien Kontrol-Kanona.

     Kostaldeen uztailaren 28ko 22/1988 Legearen 85. artikuluan xedatutakoari jarraiki, Indumental Recycling SA enpresak hondakin elektriko eta elektronikoak birziklatzeko burutzen duen isurketa baimendua kanon batez zergapetua egongo da, eta Uren Zuzendaritzak likidatuko du horren zenbatekoa zehaztu ondoren, artikulu horretan eta hori garatzeko onartzen den araudian ezarritako irizpideei jarraituz.

     2.4. Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

     Instalazioetan sortzen diren hondakin guztiak hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta aplika dakiekeen berariazko gainerako araudian xedatutakoari jarraituz kudeatuko dira; hondakinak karakterizatu egin beharko dira euren izaera zehaztu eta helburu egokiena erabakitzeko.

     Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro balioztatu egin behar da eta horretarako balioztagune baimendu batera eraman behar dira. Hondakinak ezabatu ahal izango dira, baldin eta horiek balioztatzea teknika, ekonomia edota ingurumen aldetik bideragarria ez dela behar bezala egiaztatzen bada.

     Era berean, hondakinak tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak badaude, instalazio horietara bidaliko dira, autosufizientzia eta gertutasun printzipioei jarraituz.

     Espresuki debekatuta dago sortzen diren tipologia desberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira eta horiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketa saihesteko.

     Zabortegian ezabatzea aurreikusita dagoen hondakinen karakterizazioa, Kontseiluaren 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz gauzatuko da. Erabaki horren bidez, hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira.

     Hondakinak biltzeko eremuek lurzoru estankoa izan beharko dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Hondakina hautsa bada, euri-urarekin kontakturik izan dezan edo haizeak arrasta dezan saihestuko da; behar izanez gero, estali egingo da.

     Hondakinek desagertu, galdu edo ihes egingo balute, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan eta Erandioko Udalean.

     2.4.1. Hondakin arriskutsuak.

     Baimen honen pean jasotako hondakin arriskutsuen eta elektriko eta elektronikoen deskontaminazio-prozesuaren ondoren sortutako akaberako hondakinen arteko harremana kontuan hartuz, hondakinen txatar elektriko eta elektronikoetan dauden hondakin arriskutsuak bereizi, ontziratu, etiketatu eta aldi baterako biltegiratzeko jarduerak ondorengo hondakinen zerrendan ez kontuan hartzea justifikatuta geratzen da:

     " 1. eta 2. Prozesuak: «Txatar Konplexuen Deskontaminazioa / Ekipo Elektriko eta Elektronikoen Deskontaminazioa».

     Lehengaiak industria elektrikotik, elektronikotik, telekomunikaziotik, automobilgintzatik, kable industriatik, eta abarretik nola etxez etxeko bilketatik sortutako txatar konplexuak eta tresna elektriko eta elektronikoak (RAEE) dira. Materialak jaso eta sailkatu ondoren, hondakin mota bakoitzaren berariazko tratamenduari ekiten zaio.

     Halaber, makinak eta instalazioak edo/eta Zerbitzu Orokorrak prozesuan kodetzen diren produktuen kontsumoko ontziak mantendu eta garbitzeko eragiketetan hondakin arriskutsuak sortzen dira.

     1. hondakina: «Pb-azidoaren metaketa».

      Identifikazioa: A48159149/4800015628/1/1.

      Hondakinaren kodea: Q6//R13//S37//C18/23/H8//A954/B10202.

      EHZ: 16 06 01.

      Urtean sortutako kantitatea: 80.000 kg.

      Txatar Konplexu eta Ekipo Elektronikoak deskontaminatu/tratatzeko prozesuetan, berau duen ekipoaren hondakina bereizterakoan sortzen da; beruna eta soluzio azidoa duten bateria erabiliak dira. Hondakin horrentzat identifikatutako erdibideko bidoian biltzen da sortzen den lekuan edo lekuetan; behin betiko bidoira pasatzen da, hondakinen biltegian.

     2. hondakina: «Merkuriozko pilak».

      Identifikazioa: A48159149/4800015628/1/2.

      Hondakinaren kodea: Q6//R4//S37//C16/H6//A954/B10202.

      EHZ: 16 06 03.

      Urtean sortutako kantitatea: 110 kg.

      Txatar Konplexu eta Ekipo Elektronikoak deskontaminatu/tratatzeko prozesuetan, berau duen ekipoaren hondakina bereizterakoan sortzen da; bereziki, merkurioa duten pila erabiliak dira.

      Hondakin horrentzat identifikatutako erdibideko bidoian biltzen da sortzen den lekuan edo lekuetan; behin betiko bidoira pasatzen da, hondakinen biltegian.

     3. hondakina: «Ni-Cd metagailuak».

      Identifikazioa: A48159149/4800015628/1/3.

      Hondakinaren kodea: Q6//R13//S37//C24/11//H8//A954/B10202.

      EHZ: 16 06 03.

      Urtean sortutako kantitatea: 12.000 kg.

      Txatar Konplexu eta Ekipo Elektronikoen deskontaminatu/tratatzeko prozesuetan, berau duen ekipoaren hondakina bereizterakoan sortzen da; nikela eta kadmioa dute.

      Hondakin horrentzat identifikatutako erdibideko bidoian biltzen da sortzen den lekuan edo lekuetan; behin betiko bidoira pasatzen da, hondakinen biltegian.

      " 4. Prozesua: «Aire Girotuko Aparatuen Tratamendua».

     1. hondakina: «Halogenatu kopuru handia duen olioa».

      Identifikazioa: A48159149/4800015628/2/1.

      Hondakinaren kodea: Q7//D13//L8//C51//H5-6//A954(2)/B10202.

      EHZ: 13 01 09.

      Urtean sortutako kantitatea: 50l.

      Estalkia duten 200 litroko bidoietan gordetzen dira kudeatzaile baimenduak eraman arte.

     2. hondakina: «Hozketa-zirkuituko olioa».

      Identifikazioa: A48159149/4800015628/2/2.

      Hondakinaren kodea: Q7//R9//L8//C1//H5-6//A954(2)//B10202.

      EHZ: 13 02 05.

      Urtean sortutako kantitatea: 150l.

      Kubeta duten 1000 litroko andeletan gordetzen dira kudeatzaile baimenduak eraman arte.

     3. hondakina: «PCB kondentsadoreak».

      Identifikazioa: A48159149/4800015628/2/3.

      Hondakinaren kodea: Q12//D15//S10//C32//H6-7//a-954(2)//b10202.

      EHZ: 16 02 09.

      Urtean sortutako kantitatea: 4.000 kg.

      Balezta-estalkia duten 200 litroko bidoietan gordetzen dira kudeatzaile baimenduak eraman arte.

     4. hondakina: «Olio dielektrikozko kondentsadoreak».

      Identifikazioa: A48159149/4800015628/2/4.

      Hondakinaren kodea: Q12//R13//S40//C51//H5-6//a-954(2)//b10202.

      EHZ: 16 02 15.

      Urtean sortutako kantitatea: 200 kg.

      Balezta-estalkia duten 200 litroko bidoietan gordetzen dira kudeatzaile baimenduak eraman arte.

     5. hondakina: «Gas hoztaileak».

      Identifikazioa: A48159149/4800015628/2/5.

      Hondakinaren kodea: Q13//R13//G6-36//C42//H6-14//a-954(2)//b10202.

      EHZ: 16 05 04.

      Urtean sortutako kantitatea: 100Kg.

      Presiozko botila handitan biltegiratzen dira, kudeatzaile baimenduak eraman arte.

      " 5. Prozesua: «Katodo-Izpien Hodien Tratamendua».

     1. hondakina: «Beirazko pantailen fluoreszenteen hautsa».

      Identifikazioa: A48159149/4800015628/3/1.

      Hondakinaren kodea: Q9//D13//S28//C11//H5//A954//B0019.

      EHZ: 19 12 11.

      Urtean sortutako kantitatea: 1000Kg.

      Hormigoizko zola gainean estalpean kokatutako 200 litroko bidoietan gordetzen dira, baimendutako segurtasun-andelera bidali arte.

     2. hondakina: «TRC-en mozketa-hautsa».

      Identifikazioa: A48159149/4800015628/3/2.

      Hondakinaren kodea: Q8//D13//S40//C13//H5//A954// B0019.

      EHZ: 19 12 11.

      Urtean sortutako kantitatea: 500Kg.

      Hormigoizko zola gainean estalpean gordetzen dira big bag-etan, baimendutako segurtasun-andelera bidali arte.

     3. hondakina: «Beira mistoak».

      Identifikazioa: A48159149/4800015628/3/3.

      Hondakinaren kodea: Q9//R4//S40//C18//H14//A954// B0019.

      EHZ: 16 02 15.

      Urtean sortutako kantitatea:

      Hormigoizko zola gainean estalpean dauden metalezko bidoietan gordetzen dira, kobrearen bigarren mailako metalurgian silizea ordezkatzeko erabiliko duen balioztatzaileari bidali arte.

     4. hondakina: «Beirazko pantailen estaldura-fluoreszentearen hautsa duten iragazkiak».

      Identifikazioa: A48159149/4800015628/3/4.

      Hondakinaren kodea: Q9//D13//S28//C11//H5//A954// B0019.

      EHZ: 15 02 02.

      Urtean sortutako kantitatea:

      200 litroko bidoietan gordetzen dira, leku estalian eta itxian, ondo aireztatutakoan, hormigoizko zola gainean, baimendutako segurtasun-andelera bidali arte.

      " 7. Prozesua: «Zerbitzu Orokorrak».

      Prozesu honen barruan zenbait azpiprozesu daude, eta horietan makinak eta instalazioak edo/eta produktuen kontsumoaren ontziak garbitzeko eragiketetan hondakin arriskutsu bereziak eta hondakin arriskutsuak sortzen dira. Hauek dira azpiprozesuak:

      Mantentze-lan Orokorra; makinen olioa birjartzeko eta lanpara fluoreszenteak birjartzeko lanak egiten dira. «Motorren eta engranajeen olio erabilia», «Olio edo HC iragazkiak» eta «lanpara fluoreszenteak eta deskargazkoak» izeneko hondakin arriskutsuak sortzen dira; azkena, ondorengo prozesuetan izen bera duen hondakinarekin batera: Txatar Konplexuen Deskontaminazioa/Tratamendua eta Ekipo Elektronikoen Deskontaminazioa/Tratamendua.

      Tresneria eta instalazioen garbiketa; piezak garbitu eta koipegabetzean «kloratu gabeko disolbatzaile agortua» hondakin arriskutsua sortzen da; tresneria uraren bidez garbitzerakoan efluente bat sortzen da, kolektorera isuri aurretik olioak eta koipeak bereizten zaizkiona, eta «bereizgailuaren olioaren emultsioa» hondakin arriskutsua sortzen da.

      Xurgatzaile eta Ehunen bilketa; makina eta instalazioen garbiketa eta balizko isurien bilketa eragiketen ondorioz, olioz eta gasolioz kutsatutako xurgatzaile eta garbiketarako trapuak izeneko hondakin arriskutsuak sortzen dira. «HC-z kutsatutako material xurgatzaileak» izeneko hondakin arriskutsua sortzen da.

      Ontzi Erabilien bilketa; substantzia arriskutsuen hondarrak dituzten edo horiekin kutsatuak dauden ontzi hutsak izeneko hondakinak sortzen dira; «HC-z kutsatutako plastikozko ontziak (<25L)» eta «industriako aerosol teknikoak» multzotan sailkatzen dira. Olioak, lubrifikatzaileak, desblokeatzaileak eta abarrak eduki dituzten ontziak dira.

     1. hondakina: «Motorren eta engranajeen olio erabilia».

      Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/1.

      Hondakinaren kodea: Q7//R9//L8//C51//H5/14//A954//B0019.

      EHZ: 13 02 05.

      Urtean sortutako kantitatea: 3.000.

      Makina eta instalazioetan olioa birjartzeko eragiketetan sortzen da Mantentze-lan Orokorra azpiprozesuan; olio mekaniko eta hidrauliko erabiliak dira.

      1000 litroko edukiontzietan gordetzen dira, atxikipen-kubeta eta zola gainean, kudeatzaile baimenduari bidali arte.

     2. hondakina: «Olio edo HC iragazkiak».

      Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/2.

      Hondakinaren kodea: Q9//R13//S35//C51//H5//A954// B0019.

      EHZ: 15 02 02.

      Urtean sortutako kantitatea: 500 kg.

      Mantentze-lan Orokorra azpiprozesuan makinen eta instalazioen olio-iragazkiak aldatzerakoan sortzen da.

      Balezta-estalkia duten metalezko bidoietan gordetzen dira, kudeatzaile baimenduari bidali arte.

     3. hondakina: «Kloratu gabeko disolbatzaile agortua».

      Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/3.

      Hondakinaren kodea: Q7//R13//L5//C41/43//H3b/

      5//A954//B0019.

      EHZ: 14 06 03.

      Urtean sortutako kantitatea: 200 kg.

      Piezak garbitu eta koipegabetzeko eragiketetan sortzen da; halogenatu gabeko disolbatzaile organikoak ditu (aromatikoak eta alifatikoak).

      Atxikipen-erretiluaren gainean, 25 litroko bonbilletan gordetzen dira, kudeatzaile baimenduari bidali arte.

     4. hondakina: «Olioa eta ura bereizteko olioaren emultsioa».

      Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/4.

      Hondakinaren kodea: Q7//R9//L9//C51//H5/14//A954//B0019.

      EHZ: 19 08 10.

      Urtean sortutako kantitatea: 3.000 kg.

      Garbiketako uren olio eta koipeen bereizgailuan sortzen da. Bereizgailuaren instalazioaren zati den andelean gordetzen dira; aldez aurretik analisia eginda andela beteta dagoenean, zuzenean erretiratzen du kudeatzaile baimenduak.

     5. hondakina: «HC-z kutsatutako material xurgatzaileak».

      Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/5.

      Hondakinaren kodea: Q5//D13//S40//C41/51//H5//A954//B0019.

      EHZ: 15 02 02.

      Urtean sortutako kantitatea: 2.000 kg.

      Xurgatzaileak eta ehunak biltzea azpiprozesuan kodetzen dira; olioz eta gasolioz bustitako trapuak eta gai xurgatzaileak dira.

      Hondakinarentzat identifikatutako bidoi batean jasotzen da sortzen den postuan edo postuetan. Behin bete ondoren, hondakinen biltegira eramaten da.

     6. hondakina: «HC-z kutsatutako plastikozko ontziak (<25L)».

      Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/6.

      Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C41/51//H5//A954//B0019.

      EHZ: 15 01 10.

      Urtean sortutako kantitatea: 200 kg.

      Ontzi hutsak biltzea azpiprozesuan sortzen dira; substantzia arriskutsuen hondarrak dituzten edo horiez kutsatuta dauden plastikozko ontziak dira; orokorrean olioa eduki dute.

      Hondakinarentzat identifikatutako bidoian jasotzen da, sortzen den postuetan. Behin bete ondoren, hondakinen biltegira eramaten da.

     7. hondakina: «Industriako aerosol teknikoak».

      Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/7.

      Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C41/51//H5//

      A954//B0019.

      EHZ: 16 05 04.

      Urtean sortutako kantitatea: 200 kg.

      Ontzi hutsak biltzea azpiprozesuan sortzen dira; substantzia arriskutsuen hondarrak dituzten edo horiez kutsatuta dauden aerosolak dira; orokorrean lubrifikatzaileak eta antioxidatzaileak eduki dituzte.

      Hondakinarentzat identifikatutako bidoian jasotzen da, sortzen den postuetan. Behin bete ondoren, hondakinen biltegira eramaten da.

     8. hondakina: «Kutsatutako metalezko ontziak».

      Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/8.

      Hondakinaren kodea: Q5//R13//S12//C41//H13//A954//B0019.

      EHZ: 15 01 10.

      Urtean sortutako kantitatea:

      Ontzi hutsak biltzea azpiprozesuan sortzen dira.

      Barrualdean poltsa duten 1.000 litroko putzupadetan gordetzen dira, kudeatzaile baimenduari bidali arte.

     9. hondakina: «Substantzia arriskutsuak dituen izotz-kontrakoa».

      Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/9.

      Hondakinaren kodea: Q7//D9//L20//C41//H3-14//A954//B0019.

      EHZ: 16 01 14.

      Urtean sortutako kantitatea:

      Atxikipen-erretiluaren gainean, 25 litroko bonbilletan gordetzen dira, kudeatzaile baimenduari bidali arte.

     10. hondakina: «Xurgaketako xehekiak».

      Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/10.

      Hondakinaren kodea: Q9//D15//L25//C06//H5//A954//B0019.

      EHZ: 19 12 11.

      Urtean sortutako kantitatea:

     1. 30 m3 -ko edukiontzietan gordetzen dira, hormigoizko zorua duen nabe itxian.

 11. hondakina: «Laborategiko hondakinak».

  Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/11.

  Hondakinaren kodea: Q5//D15//S40//C23/41//H5//A300//B0019.

  EHZ: 16 05 06.

  Urtean sortutako kantitatea: 1 kg.

  Iraungitako laborategiko materiala kudeatzerakoan sortzen dira.

 12. hondakina: «Halogenatu kopuru handia duten olioak».

  Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/12.

  Hondakinaren kodea: Q7//D13//L8//C51//H5-6//A954(2)//B10202.

  EHZ: 13 01 09.

  Urtean sortutako kantitatea:

  Itxitura duten 200 litroko bidoietan gordetzen dira.

 13. hondakina: «Gas hoztaileak».

  Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/13.

  Hondakinaren kodea: Q13/R13//G6-36//C42//H6-14//A954(2)// B10202.

  EHZ: 16 05 04.

  Urtean sortutako kantitatea:

  Presiozko botila handietan gordetzen dira.

  " 3. Prozesua: «Kableak Birziklatzea».

  Eroale elektrikoek ondorengo eragiketak jasaten dituzte:

  Sailkapena, dagokion kasuan, estaldura motaren arabera (polietilenoa- PE, binil polikloruroa - PVC eta mistoa - PE/PVC).

  Ehotzea eta bereizketa: kableak zizailatu eta ehotu egiten dira, bereizketa fisikoa ahalbidetuko duen tamainara iritsi arte (baheketa, bibrazio eta puzte prozesuen eta abarren bidez).

  Makinak eta instalazioak edo/eta Zerbitzu Orokorrak prozesuan kodetzen diren produktuen kontsumoko ontziak mantendu eta garbitzeko eragiketetan hondakin arriskutsuak sortzen dira.

  1. Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, isuriren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan.

  2. Hondakin arriskutsuak biltegiratzeko guneak edo guneek Produktu Kimikoak Biltegiratzeko Araudian ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, eta hala dagokienean, aplikatzeko diren Jarraibide Tekniko Osagarriak ere.

  3. Hondakin arriskutsuak jasotzen dituzten ontziek uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak (hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko erregelamendua onartzen du dekretu horrek) 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak kontuan izan beharko dituzte, eta itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

  4. Aurreko atalean aipatzen diren ontziek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa 1988ko uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa ere izango da.

  5. Hondakin arriskutsuak gordetzeko denbora ezingo da 6 hilabetetik gorakoa izan.

  6. Hondakinak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango da agiri baten bidez egiaztatzea kudeatzaile baimendu horrek hondakinak onartu dituela. Agiri horretan hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztatu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Agiri hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik eta, behar izanez gero, hondakinen kudeatzaile berri batengana eraman aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio xehatua egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela.

  7. Hondakin arriskutsuak eraman aurretik eta, hala badagokio, araudian ezarritako aurretiazko jakinarazpena egin ondoren, kontrolerako eta jarraipenerako agiria bete beharko da. Agiri horren zati bat garraiolariari emango zaio, zamarekin batera jatorritik helmugaraino eraman dezan. Indumental Recycling SA enpresak artxibategian erregistratu eta gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, bost urtean gutxienez.

  8. Egiaztatu egin beharko da hondakin arriskutsuak baimendutako kudeatzailearen instalazioetara eramateko erabiliko den garraiobideak horrelako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

  9. Indumental Recycling SA enpresak industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuari jarraituz kudeatu beharko du sortutako olio erabilia.

  10. Ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuan aurreikusitako baimendutako kudeaketa- sistema bateratu bat ezartzen ez den bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan begiesten diren aurreikuspenak bete beharko ditu Indumental Recycling SA enpresak.

  11. Aipatutako irailaren 29ko 259/1998 Dekretuaren arabera, olioaren hondakinen kasuan, Indumental Recycling SA enpresak bere ezaugarriak direla-eta olioari dagozkionak eta euren kudeaketa aipatutako Dekretuak arautzen dituenak, hondakin horien ezaugarri fisiko-kimikoak egiaztatu beharko ditu tratamendua jaso dezaten kudeatzaile baimenduari bidali aurretik. Aipatutako Dekretuaren 20. artikuluak ezarritakoaren arabera, egiaztapen hori ez da nahitaezkoa izango Indumental Recycling SA enpresak olioaren hondakin horiek Euskal Autonomia Erkidegoko transferentzia-estazio baimendu batera bidaliz gero. Kasu horretan, transferentzia-estazio horren titularrak egin beharko du egiaztapena olio erabilia akaberako kudeatzaileari bidali aurretik.

  12. Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak, horien artean hodi fluoreszenteak, tresna elektriko zein elektronikoei eta horien hondakinen kudeaketari buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

  1. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko ekainaren 29ko 2037/2000 EE Arautegian ozono-geruza agortzen duten substantzia batzuk zehazten eta arautzen dira. Indumental Recycling SA enpresak era horretako substantziarik badu, substantzia horiek bildu eta suntsitu egingo dira aldeek erabakitako bide teknikoak erabiliz edota ingurumen ikuspuntutik onar daitekeen suntsiketarako beste edozein bide erabiliz; hondakin horiek birziklatu edo birsortu egingo dira bestela, aparailuak aztertu eta mantentzeko lanen aurretik nahiz desmuntatu eta suntsitu baino lehen.

  2. Indumental Recycling SA enpresak urtero adierazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari ekitaldi bakoitzean sortu dituen hondakin arriskutsu guztien jatorria, kopurua, helburua eta aldi baterako biltegiratuta dauden hondakinen zerrenda.

  1. Erregistro bat edukiko du, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoa betez, eta uztailaren 20ko 952/1997 Errege Dekretuaren bidezko aldaketan ezarritakoa betez. Sei hilean behin, Ingurumen Sailburuordetzari kontrolerako erregistro horren kopia bidaliko dio.

  2. Aurreko f) eta g) (kudeatzaileak EAEn daudenean), n) eta o) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

  3. Indumental Recycling SA enpresak poliklorobifeniloak dituzten tresnak dituenez, nahitaez bete behar ditu poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten tresnak ezabatu eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituen 1999ko abuztuaren 27ko 1378/1999 Errege Dekretuaren baldintzak, eta Errege Dekretu hori aldatzen duen 2006ko otsailaren 24ko 228/2006 Errege Dekretua; zentzu horretan, 2006ko ekitaldiari dagokion poliklorobifeniloa edukitzeagatiko aitorpena aurkeztu beharko du 2007ko martxoaren 1a baino lehen. Aipatutako Errege Dekretuak ezartzen du urtero aurkeztu behar dela aitorpen arautua, eta horrela egingo du Indumental Recycling SA enpresak, poliklorobifeniloak dituzten gailuak dituen bitartean.

  4. Amiantoa duten hondakinak antzemanez gero, Indumental Recycling SA enpresak amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzeari buruzko 108/1991 Errege Dekretuan (3. artikulua) ezarritako eskakizunak bete beharko ditu. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egiterakoan segurtasun eta osasun arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

   2.4.2. Hondakin ez-arriskutsuak.

   Sustatzaileak adierazitako hondakin ez-arriskutsuak hauek dira:

   Hondakinaren izena EHZ kodea Zein prozesuri lotuta Zenbatetsitako ekoizpena

   Toner-kartutxoak 080318 Tresna elektriko eta elektronikoen deskontaminazioa 14.580 kg

   Tinta-kartutxoak 080318

   Toner beltza duen ontzia 080318

   Papera eta kartoia 191201 Tresna elektriko eta elektronikoen deskontaminazioa/ Aire girotuko tresnen tratamendua/ Katodo-izpien hodien tratamendua 148.870 kg

   Paketatzeko plastikoa 191204 1.110.680 kg

   Zura 191207 180.840 kg

   Prozesuen plastikoa 191204 Txatar konplexuen deskontaminazioa 1.400.950 kg

  1. Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gaika behar bezala bereizi eta eragile ekonomiko bati emango zaizkio (hornitzaileari), erabilitako ontzien kasuan berriro erabili ahal izateko; ontzi-hondakinak, berriz, berreskuratzaile, birziklatzaile edo balioztagune baimendu batera.

  2. Hondakin horiek ezabatzeko direnean ezin dira urtebete baino gehiagoz biltegiratuta eduki. Hondakinen azken helburua balioztatzea denean, 2 urtez gorde ahal izango dira.

  3. Oro har, hondakinak hustu aurretik, baimendutako kudeatzaile batek onartzen dituelako agiria izan beharko dute, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Agiri horren kopia bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, proposatutako kudeaketa egokia dela eta Ebazpen honetan ezarritako oinarrizko printzipioak betetzen direla egiaztatzeko. Hala badagokio, proposatutako kudeaketa-bideak Ebazpen honek jasotako hondakinak kudeatzeko printzipio hierarkikoekin bat egiten duela justifikatu beharko da. Indumental Recycling SA enpresak onarpen-agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak artxiboan erregistratu eta gorde beharko ditu bost urtetan gutxienez, horiek aginduzkoak direnean.

  4. Halaber, hondakin geldo eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuarekin bat etorriz, hondakin ez-arriskutsuak zabortegi baimendu batera eraman aurretik, jarraipenerako eta kontrolerako dagokion agiria bete beharko da. Agiri horiek bost urtez gorde beharko dira.

  5. Erregistro bat egingo da, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua. Urtero, Ingurumen Sailburuordetzari bidaliko zaio kontrolerako erregistro horren kopia.

  6. Aurreko c) eta d) (kudeatzaileak EAEn daudenean), eta e) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

   2.5. Lurzorua babesteko baldintzak.

   Ebazpen honek aztergai duen jarduera lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legearen II. eranskineko «Txatarraren eta metal-hondakinen birziklatzea» 37.1 epigrafean sartuta dagoenez, ingurumen organoaren aurrean lurzoruaren egoerari buruzko aurretiazko txosten bat aurkeztu behar da.

   Urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuan ezarritako betebeharrak betez lurzoruaren egoerari buruz aurkeztu duten aurretiazko txostenaren eta bertan jasota dauden gomendioen arabera, Indumental Recycling SA enpresak honakoa egin beharko du:

   Materialak biltegiratzeko gunea nola urak husteko sistema une oro modu egokian mantentzen direla ziurtatuko duten jardunbide egokien aplikazioa proposatzea. Neurri horiek prebentziozko mantentze-lanen eskuliburuan jasoko dira, eta baita ikuskatze eta kontrol programa eguneratua ere.

   Pitzatutako eta hondatutako guneak egokitzea edo berriz ere asfaltatzea (IND-04), barruko substratura inolako osagai arriskutsurik iragazi ez dadin ziurtatzeko.

   Kontrolerako prozedurak eta neurriak ezartzea, material ez-arriskutsuak biltegiratzen diren zolatu gabeko gunean lurzorua kutsatu dezaketen eragiketarik egin ez dadin eta materialak manipulatu eta biltegiratu ez daitezen.

   Gainera, ingurumena babesteko ondorengo jardunbide egokiak proposatzen dira:

   Instalazioen mantentze-lanak egokiak direla ziurtatzea, ingurumenak izan ditzakeen arriskuak kontrolatu ahal izateko.

   Lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpena abian jartzeko orduan lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeari buruzko 1/2005 Legearen 17. artikuluak jasotzen dituen inguruabarretako bat gertatuko balitz, enpresak Ingurumen Sailburuordetzari jakinarazi beharko dio eta prozesutik sortutako ekintza guztiak egin beharko ditu.

   2.6. Zaratari buruzko baldintzak.

   Jarraian adierazitako zarata-mailak ez gainditzeko neurriak hartu eta instalatuko dira:

  1. Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 40 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 08:00ak eta 22:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 45 dB (A) ere gehienezko balioetan.

  2. Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 30 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 22:00ak eta 08:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 35 dB (A) ere gehienezko balioetan.

  3. Era berean, zarata ezin da 60 dB (A) baino handiagoa izan, Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, industria-eremuaren kanpoko itxituran.

  4. Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzean egiten den zaratak ez du handituko sentsibilitate akustiko handieneko guneetako zarata-maila.

  5. Ingurumena Zaintzeko Programa.

   Ingurumena Zaintzeko Programa sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitakoaren eta ondoko atal hauetan ezarritakoaren arabera gauzatu beharko da:

   1. Atmosferara isurtzen diren kutsatzaileak kontrolatzea.

   Indumental Recycling SA enpresak isurtzeen kontrola egin beharko du, informazio honi jarraituz:

   Fokua Foku-kodea Neurtu beharreko parametroak Kontrolen maiztasuna

   1 48002383-01 Guztizko partikulak, CO, NOx, SO2, HCl, Metalak (Zn, Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd eta Hg), HF, dioxinak eta furanoak eta Karbono Organikoaren Guztizkoa Urtero BKE batek (1)

   3 48002383-03 Partikula solidoak Bost urtero, BKE-k egina

   4 48002383-04 Partikula solidoak Bost urtero, BKE-k egina

   5 48002383-05 Partikula solidoak Bost urtero, BKE-k egina

   6 48002383-06 Partikula solidoak Bost urtero, BKE-k egina

   7 48002383-07 Partikula solidoak Bost urtero, BKE-k egina

   8 48002383-08 Partikula solidoak Bost urtero, BKE-k egina

   9 48002383-09 Partikula solidoak Bost urtero, BKE-k egina

   (1)HCl, HF, KOG eta dioxinak eta furanoak labean hondakin metalikoak plastikozko hondakinekin urtzen direnean neurtuko dira.

   Aurreko atalean aipatutako neurketa guztiak baimendutako kontrol erakunde batek (BKE) egin beharko ditu (ordubeteko hiru neurketa, gutxienez, zortzi orduan zehar neurtuta; eta dioxinak eta furanoak ere neurtzen direnean, 6-8 orduko neurketa bat), eta aldizkako kontrol horiei buruzko txostenak Ingurumen Sailburuordetza honek prestatutako «Baimendutako kontrol erakundeen gutxieneko txostenean» ezarritakoaren arabera egin beharko dira. Dena dela, isurtzeen kontrolek eta baldintzek Ingurumen Sailburuordetzaren argibide teknikoek eskatutako baldintza guztiak bete behar dituzte.

   Arestian eskatutako parametro guztien neurketen BKE txostenak bidaliko dira. Neurketa berriak egin beharko dira, baldin eta parametroen neurketarik ez badago edo egindako neurketak Ebazpen honetan kontrol-maiztasuna ezarri aurretik egindakoak badira. Atmosferara egiten diren isurtzeen ondorengo kontrolak, egindako azken neurketan adierazitako maiztasunarekin egingo dira.

   1.1. Lortutako emaitzak erregistratzea.

   Erregistro bat egin beharko da euskarri informatikoan edo, horrelakorik ezean, paperean. Dokumentazio gaurkotua erabilita gauzatuko da erregistroa, eta industriak atmosferan sortzen duen kutsadura saihestu eta zuzentzeari buruzko 1976ko urriaren 18ko Aginduak 33. artikuluan ezarritako edukia jaso beharko du. Erregistro horretan adieraziko dira egindako neurketen emaitzak, mantentze-lanak, garbiketa, aldizkako ikuskatzeak, matxuraren ondorioz gertatutako etenaldiak, egiaztapenak, edozein motako gorabeherak, eta abar. Dokumentazio horrek eguneratuta egon beharko du, eta ingurumen-ikuskatzaileek eskatuko balute, eskuragarri izango dute.

   2. Isuritako uraren kalitatea kontrolatzea.

   Sustatzaileak aurkeztu dituen agirien arabera, ondorengo analisiak egingo dira:

   Isurketa-puntua Kontrolatu beharreko fluxua Neurtu beharreko parametroak Kontrolen maiztasuna Kontrol mota

   1 1. guneko euri-urak pH-a, SS; OEK, N-NH3, AOX, zianuroak, sulfuroak, sulfatoak, fenolak, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, Hg, Ag, Al, Sn, ekotoxikotasuna

   kloruroak, Mn, AOX, hidrokarburoak Sei hilero (euria egiten duenean) Kanpokoa

   2 2. guneko euri-urak

   3 3. guneko euri-urak

   4 Makinak garbitzearen urak pH-a, T, SS, A eta g (min), A eta G (v eta a) sulfuroak, sulfatoak, zianuroak, N agres., N-Amoniako, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, Hg, Ag, fenolak, toxikotasuna Aldizka CABB

   Kanpoan egiten den kontrol bakoitza, laginak hartzea nola ondorengo analisia, «Erakunde Laguntzaile» batek egin eta egiaztatuko du (Jabari Publiko Hidraulikoaren 255. artikulua), edo hala dagokionean, kolektorera konexioa egiteko baimena ematen duen erakundeak. Goian aipatutako parametroak hartuko dira kontuan. Sustatzaileak isurketa-puntu bakoitzeko lagin hartu berri baten analisia aurkeztu beharko du gutxienez; lagina 24 orduko ur-emariarekiko proportzionala izango da, edo bestela, lagin puntual esanguratsua.

   Isurketen kontrolen emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira laginak hartzen direnetik hilabete bateko (1) epean.

   Laginketak kutsatzaile gehien sortzen den aldietan egingo dira.

   Isurketak baimenean jarritako baldintza guztiak betetzen dituela ulertuko da, D.2.3.3 atalean ageri diren parametro guztiek ezarritako mugak betetzen badituzte.

   Isurketan lehen aipatutako maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak aipatzen dituen gai arriskutsuak dauden dioen adierazpen bat igorriko du titularrak urtero. Adierazpen horretan ekoizte-prozesuan manipulatu diren substantzia guztiak adierazi behar dira, nahiz eta isurketan ez detektatu.

   3. Jardueraren adierazleak kontrolatzea.

   Sustatzaileak jardueraren gaineko ondorengo parametro adierazleen jarraipena egingo du urtero, ingurumenean duten eragina aztertzeko:

   Ingurumenaren gaia Enpresari eskatutako abiaburuko datuak Unitatea Interpretazioa egiteko adierazleak Unitatea

   Ekoizpena Birziklatutako txatar konplexuen guztizko kopurua T Birziklatutako txatar konplexuen guztizko kopurua T

   Birziklatutako tresna elektriko eta elektronikoen (raee) guztizko kopurua T Birziklatutako tresna elektriko eta elektronikoen (raee) guztizko kopurua T

   Birziklatutako kableen guztizko kopurua T Birziklatutako kableen guztizko kopurua T

   Tratatutako katodo-izpien hodien (trc-ak) guztizko kopurua T Tratatutako katodo-izpien hodien (trc-ak) guztizko kopurua T

   Tratatutako katodo-izpien hodien (trc-ak) guztizko kopurua T Tratatutako katodo-izpien hodien (trc-ak) guztizko kopurua T

   Birziklatutako hondakinen guztizko kopurua T Birziklatutako hondakinen guztizko kopurua T

   Tratatutako hondakinen guztizko kopurua T Tratatutako hondakinen guztizko kopurua T

   Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinen kategoria desberdinen tratamendu-prozesuan lortzen den birziklatze eta balioztatze portzentajea % Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinen kategoria desberdinen tratamendu-prozesuan lortzen den birziklatze eta balioztatze portzentajea %

   Materialen kontsumoa (ez-energetikoak) (prozesukoak nola laguntzaileak, ontziak salbu) Azetilenoa T Azetilenoa / tratatutako hondakinak, material hau kontsumitzen dutenak T

   Sodio hipokloritoa T Sodio hipokloritoa / tratatutako hondakinak, material hau kontsumitzen dutenak T/t

   Olioak T Olioak / tratatutako hondakinak, material hau kontsumitzen dutenak T/t

   Propanoa T Propanoa / tratatutako hondakinak, material hau kontsumitzen dutenak T/t

   Energiaren kontsumoa (instalazioan; garraio-ontzidiaren erregaia salbu) Elektrizitatearen kontsumoa Kwh Elektrizitatearen kontsumoa / prozesurako energiaren guztizko kontsumoa (%) kwh/kwh

   Propanoaren kontsumoa Kwh Propanoaren kontsumoa / prozesurako energiaren guztizko kontsumoa (%) kwh/kwh

   Prozesurako energiaren guztizko kontsumoa (propanoa+elektrizitatea) Kwh Prozesurako energiaren guztizko kontsumoa (propanoa+elektrizitatea) / tratatutako edo birziklatutako guztizko hondakinak Kwh/t tratatutako edo birziklatutako guztizko hondakinak

   Automobilgintzako gasolioaren kontsumoa Kwh Automobilgintzako gasolioaren kontsumoa / t jasotako hondakinak Kwh/ t jasotako hondakinak

   Atmosferara egindako isurtzeak (instalazioan; garraio-ontzidiaren isurtzeak salbu) Partikula solidoen isurtzea (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Fokuetarako Mg/nm3

   Partikula solidoen isurtzea (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / foku kontrolatu bakoitzeko Mg/nm3

   Partikula solidoen guztizko isurtzeak Kg Partikula solidoen guztizko isurtzeak Kg

   Partikula solidoen guztizko isurtzeak/ birziklatutako edo tratatutako guztizko hondakinak Kg/t

   So2 isurtzeak (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin kopurua)/ 1. Fokurako Mg/nm3

   So2 isurtzeak (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1. Fokurako Mg/nm3

   So2aren guztizko isurtzeak Kg So2aren guztizko isurtzeak Kg

   So2aren guztizko isurtzeak / birziklatutako edo tratatutako guztizko hondakinak Kg/t

   Nox-aren isurtzeak (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin kopurua)/ 1. Fokurako Mg/nm3

   Nox-aren isurtzeak (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1. Fokurako Mg/nm3

   Nox-aren guztizko isurtzeak Kg Nox-aren guztizko isurtzeak Kg

   Nox-aren guztizko isurtzeak / birziklatutako edo tratatutako guztizko hondakinak Kg/t

   Co-aren isurtzeak (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin kopurua)/ 1. Fokurako Mg/nm3

   Co-aren isurtzeak (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1. Fokurako Mg/nm3

   Co-aren guztizko isurtzeak Kg Co-aren guztizko isurtzeak Kg

   Co-aren guztizko isurtzeak / birziklatutako edo tratatutako guztizko hondakinak Kg/t

   Koh-en isurtzeak (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1. Fokurako Mg/nm3

   Koh-en isurtzeak (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1. Fokurako Mg/nm3

   Koh-en guztizko isurtzeak Kg Koh-en guztizko isurtzeak Kg

   Koh-en guztizko isurtzeak / birziklatutako edo tratatutako guztizko hondakinak Kg/t

   Isurtze-foku desberdinen neurketa sistematikoen emaitzen grafikoak - Isurtze-foku desberdinen neurketa sistematikoen emaitzen grafikoak -

   Uraren kontsumoa Uraren kontsumoa m3 Uraren kontsumoa m3

   Uretara egindako isurketak Industria-isurketak / udal-kolektorea m3 Industria-isurketak / udal-kolektorea m3

   Euri-uren isurketa / asua ibaia m3 Euri-uren isurketa/ asua ibaia m3

   Hc (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako Mg/l

   Hc (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako Mg/l

   Fe (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako Mg/l

   Fe (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako Mg/l

   Zn (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako Mg/l

   Zn (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako Mg/l

   Olioak eta koipeak (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako Mg/l Olioak eta koipeak (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako Mg/l

   Solido esekiak (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako Mg/l Solido esekiak (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako Mg/l

   Oek (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako Mg/l Oek (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako Mg/l

   Ph-a (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako Unitatea Ph-a (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako Unitatea

   Isurketa-puntuen analisi sistematikoen emaitzen grafikoak - Isurketa-puntuen analisi sistematikoen emaitzen grafikoak -

   Hondakin arriskutsuen ekoizpena (izanez gero, egindako tratamenduaren emaitza)

   Enpresak sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kantitatea T Sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kantitatea T

   Produkzio-unitate bakoitzeko sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kantitatea T/t

   Enpresak sortutako hondakin arriskutsu balioztatuak T Balioztatzera bideratutako hondakin arriskutsuen guztizko kopurua T

   Produkzio-unitate bakoitzeko balioztatzera bideratutako hondakin arriskutsuen guztizko kopurua T/t

   Hondakin ez-arriskutsuen ekoizpena (izanez gero, egindako tratamenduaren emaitza) Enpresak sortutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kantitatea T Sortutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kantitatea T

   Produkzio-unitate bakoitzeko sortutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kantitatea T/t

   Enpresak sortutako hondakin ez-arriskutsu balioztatuak T Balioztatzera bideratutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kopurua T

   Produkzio-unitate bakoitzeko balioztatzera bideratutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kopurua T/t

   Lurzoruaren kutsadura Ustekabeko isuriekin lotutako gorabehera kopurua (ingurune hartzailea zehaztu: airea, ura, lurzorua) Kopurua / urte Ustekabeko isuriekin lotutako gorabehera kopurua Kopurua/urte

   Iks Ezarri eta egiaztatutako kudeaketa-sistemak (zehaztu) Bai/ez

   Zein/urtea

   Ekoscan/urte

   Eta/edo

   Iso14001/urte

   Eta/edo

   Emas/urte Bai/ez

   Zein/urtea

   4. Zarataren kontrola.

   Sustatzaileak aurkeztutako dokumentazioak egindako proposamenari jarraituz, 2 urtero zarataren kontrolak egingo dira, hartuko diren neurri teknikoen baliotasuna bermatzeko, bai eta dokumentazio horretan adierazten diren fokurik garrantzitsuenen eragin negatiboak murrizteko ere.

   Jarduera garatzen den lursaileko kanpoko baldintza akustikoak hiru urtean behin kontrolatuko dira, batez ere zarata etxe barruetara sartzeko arriskurik handiena dagoen aldeetan. Kontroleko lehen urtean izandako emaitzen arabera erabakiko da aurrerantzean neurketak urtero egin ala ez.

   5. Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea.

   Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak behar bezala erregistratuko dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Ingurumena Zaintzeko Programaren emaitzak urtean behin bidaliko dira, eta ingurumenean aditua den erakunde aske batek egindako txostena ere bidaliko da. Txosten horretan adieraziko dira neurri zuzentzaileen funtzionamendua, eta prozesuak eta ingurunearen kalitatea kontrolatzeko sistemak. Emaitzen analisia ere adieraziko da, eta bereziki aipatuko dira aldi horretan gertatu diren gorabehera garrantzitsuenak, horien ustezko arrazoiak eta konponbideak, eta baita laginketen xehetasunak ere, aurretik zehaztu ez baldin badira.

   6. Ingurumena Zaintzeko Programaren agiri bategina.

   Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina landu beharko du, proiektuan proposatutako betebeharrak eta Ebazpen honetan ezarritako betekizunak bilduko dituena. Programa horrek hauek zehaztu beharko ditu: kontrolatu beharreko parametroak, parametro bakoitzerako erreferentzia-mailak, analisi edo neurketen maiztasuna, laginketak edo analisiak egiteko teknikak, eta laginak hartzeko guneen kokapen xehatua. Halaber, dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

   Era berean, ingurumena zaintzeko programak jardueraren adierazleak zehaztu eta adierazle horiek aztertzeko sistematika barruan izan beharko du, horien arabera enpresan bertan ingurumen-hobekuntza ziurtatzearren ezarritako neurri eta mekanismoen eraginkortasuna egiaztatu ahal izateko (ingurumen-adierazleak).

  6. Ezohiko egoeretan, kutsadurari aurrea hartzeko neurriak eta jardunerako baldintzak.

   1. Fabrika gelditzeko eta abiarazteko eragiketak eta mantentze-lanetarako programatutako eragiketak.

   Programatutako urteko mantentze-lanei eta abian jarri eta gelditzeko aldiei dagokienez, sor ditzakeen isurtzeak eta hondakinak balioetsi beharko ditu enpresak, eta dagokionean, horiek kudeatzeko eta tratatzeko proposamena egin beharko du.

   2. Jarduera uztea.

   Jarduera lege hauen aplikazio-esparrukoa da: lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legea (37.1 epigrafea «Txatarra eta hondakin metalikoak birziklatzea»), eta kutsadura sor dezaketen jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuen adierazpenerako irizpide zein estandarrak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretua. Hori dela-eta, Indumental Recycling SA enpresak hasiera eman beharko dio lurzoruaren kalitatearen adierazpenerako prozedurari, gehienez ere bi hilabeteko epean, jarduera behin betiko uzten duenetik kontatzen hasita, otsailaren 4ko 1/2005 Legeak 17.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.

   3. Ezohiko jardunean aplikatzeko neurriak eta jarduerak.

   Sustatzaileak aurkeztutako oinarrizko proiektuan egindako proposamenean ezohiko egoeretan aplikatu beharreko prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak zehazten dira. Horiez gain, ondorengo ataletan aipatzen diren baldintzak bete behar dira:

  1. Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera bermatzeko, batez ere ustekabeko isuri edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei eta ezarritako segurtasun-neurriei dagokienez. Isuri-ihesak daudenean lurzorua babesteko hartu beharreko neurriak zehaztuko dira, eta zehatz adieraziko da hauei dagokien guztia: eraikuntzako materialak (iragazgaiztea), biltegiratzeko neurri bereziak (gai arriskutsuak), egon daitezkeen isuri-ihesak antzemateko neurriak edo gainbetetzerako alarma-sistemak, lantegiko kolektore-sarea zaindu eta garbitzekoak (sistematikoki garbitzeko beharra, maiztasuna, garbiketa mota), eta lurzoruaren gaineko isuriak biltzeko sistemak.

  2. Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuak ikuskaritza eta kontrolerako programa jaso beharko du, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak, mailen eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa, andelen barnealdearen begi-bidezko ikuskaritzak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekzio-sistemen aldizkako kontrol sistematikoa, zorua kutsa dezakeen edozein egoerari aurrea hartzeko. Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburu horretan kutsadura atmosferikoa prebenitzeko eta zuzentzeko sistemen (arazketa, minimizazioa, etab.) egoera ona bermatzeko neurriak jaso beharko dira.

  3. Era berean, ustiapenari buruzko eskuliburu bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gorabeherena ere.

  4. Besteak beste, olioak, erregaiak eta gehigarriak, eta orokorrean, fabrikan sortutako hondakinak maneiatzeak lurzorua eta ura kutsa dezake. Beraz, isuriak, jarioak edo ihesak gertatzeko arriskua izan dezaketen lur zatien azalera guztiak iragazgaiztuko dira.

  5. Prozesurako behar diren lehengaiak, erregaiak eta produktuak ingurunean ez sakabanatzeko moduan biltegiratuko dira.

  6. Segurtasun-tarteei eta babes-neurriei dagokienez, egiaztatu egin beharko da biltegiratzeko instalazio horiek bete egiten dituztela produktu kimikoak biltegiratzeari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betebeharrak. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

  7. Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen isuriei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako ingurunea isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

  8. Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da kubetak husteko eragiketak kontrolatzeko protokolo edo agiri bidezko prozedura; eraginkortasunean eragin dezaketen produktuen jarioak ez dira tratamenduko instalaziora eramango.

  9. Pabiloien barruan zolak garbitzean sortutako ura tratamendu-lerrora bidaliko da.

  10. Arazte-prozesuan pilatutako hondakin solidoak eta lohiak aldizka aterako dira instalazioa behar bezala ibil dadin. Behar izanez gero, gordailu iragazgaitzetan eta hondoan hustubiderik ez dutenetan gordeko dira.

  11. Inoiz ez dira pilatuko euri-uren jariatzearen ondorioz ibilgu publikoko ura kutsatzeko arriskua egon daitekeen guneetan.

  12. Larrialdi-egoeretan, babes zibileko legeriari helduko zaio, eta bertan ezarritako betekizun guzti-guztiak bete beharko dira.

  1. Titularrak beharrezko dituen baliabide guztiak izango ditu, instalazioak zuzen ustiatzeko eta ustekabeko isuriei aurrea hartzeko hartu diren segurtasun-neurriak abian izateko.

  2. Araztegia ustiatzeko enpresa espezializatu batek egindako protokolo edo eskuliburu bat izango da nahitaez, eta ekipo elektromekaniko, zunda, mintz, dosifikatu eta kontrolatzeko tresna eta abarren azterketa eta mantentze-lanak finkatuko dira bertan.

  1. Era berean, erregistro bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gorabeherena ere.

  2. Hondakin-ura ezingo da «by pass» bidez isuri arazketa-instalazioetan.

  3. Ingurunearen edo jardueraren kontrolaren gainean kalteak eragin ditzakeen gorabehera edo ezohiko gertaeraren baten aurrean (besteak beste, isurtzeko muga-balioak gainditzea eta ustekabeko isuri bat egitea), sustatzaileak gorabehera edo ezohiko gertaera horren berri eman beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari.

  4. Gertakari edo arazo larriren bat edo ustekabeko isuriren bat egonez gero, SOS Deiak eta Udalari ere jakinarazi beharko zaie berehala. Ondoren, eta gehienez ere 48 orduko epean, ezbeharrari buruzko txosten xehatua bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, eta bertan, datu hauek agertuko dira gutxienez:

   Gertakari mota.

   Gertakaria non, zergatik eta zer ordutan gertatu den.

   Iraupena.

   Ustekabeko isuria bada, emaria eta isuritako gaiak.

   Mugak gaindituz gero, isurtzeei buruzko datuak.

   Eragindako kalteen balioespena.

   Hartutako neurri zuzentzaileak.

   Berriro gerta ez dadin aurreikusitako neurriak.

   Prebentzio-neurriak eraginkortasunez aplikatzeko ezarritako epeak.

  5. Instalazioek suteen aurkako babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatu beharko da. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

  1. Baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hori egitea gomendatzen badute, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, bai neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan. Era berean, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa jardueraren sustatzaileak hala eskatuta, edo ofizioz, aldaraz daitezke, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

  2. Urtean behin Indumental Recycling SA enpresak Ingurumen Sailburuordetzari jakinaraziko dizkio atmosferara botatako kutsagarriei, uretara egindako isurketei eta sortu dituen hondakinei buruzko datuak, E-PRTR-Euskadi, botatako eta eskualdatutako kutsagarrien Europako Inbentarioa landu eta eguneratzeko, E-E-PRTR Araudiko eta ingurumeneko baimen bateratuetako isurketen gaineko informazioa ematea arautzen duen apirilaren 20ko 508/2007 Errege Dekretuari jarraituz.

   Informazio hori ekitaldi horren hurrengo martxoaren 31 baino lehen bidali beharko da. Informazioa Ingurumenari buruzko Adierazpenaren (IA) bidez gauzatuko da, hori baita kanpoko erakundeek eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak ingurumen-informazioa batak besteari elektronikoki emateko ardatza. Informazio-trukaketa horren funtsa Ingurumenari buruzko Adierazpenari (IA) dagozkion ingurumeneko datu teknikoak eta prozedurakoak sartzean datza, IKS-L03 Sistemako erakundeentzako bertsioaren bidez (www.eper-euskadi.net web orrian eskuragarri): Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Ingurumen-informazioa Kudeatzeko Sistema. Datu horiek guztiek Ingurumenean Eragina duten Jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa osatuko dute, Europako Ingurumen Agentziaren Erregistrora (Europako E-PRTR Erregistroa) egiten diren informazio-bidalketen oinarri dena.

   Halaber, Ebazpen honetan aurreikusitako gainontzeko informazio-trukeak aipatutako Ingurumenari buruzko Adierazpenaren bidez gauzatuko dira, ahal izanez gero.

   Informazio hori agerikoa izango da, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin bat etorriz. Lege horren bidez informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta ingurumen-gaietan justizia eskura izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE Zuzentarauak jasotzen ditu). Horrez gain, uneoro bermatu beharko da datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betetzen dela.

  3. Ingurumeneko baimen bateratu honen eraginpeko instalazioan egindako aldaketek bat etorri beharko dute kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak 10.3 artikuluan ezarritako komunikazio-erregimenarekin. Hori horrela, ingurumeneko beste baimen bateratu bat beharko da aldaketak funtsezkoak direnean.

   Halaber, proiektua aldatu edo handitu nahi izanez gero, Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren 1.3 artikuluan xedatutakoa aplikatu behar da, horren II. eranskineko 9.k) epigrafearekin bat.

   Hirugarrena. Ebazpen hau eraginkorra izan dadin, aurretik Ingurumen Sailburuordetzari agiri bidez egiaztatu beharko zaio ebazpen honen ondoko puntuetan ezarritako baldintzak betetzen direla: A (erantzukizun zibileko asegurua); B (fidantza); D.2.2.4 (1976ko urriaren 18ko Aginduaren arabera, tximiniek bitartekoak dituztela egiaztatzen duen txostena); D.2.4.1.f eta D.2.4.2.c (Hondakin arriskutsu eta hondakin ez-arriskutsuen onarpen-agiria); D.2.4.1.q (PCB izatearen adierazpena); D.2.4.1.o eta D.2.4.2.e (hondakin arriskutsu eta hondakin ez-arriskutsuen erregistro-eredua); D.2.5 (lurzorua babesteko neurriak); hala badagokio, E.1 (atmosferara egindako isurtzeen kontrola); E.1.1 (atmosferara egindako isurtzeen erregistro-eredua); E.6 (Ingurumena Zaintzeko Programaren agiri bategina); F.1 (hondakinen isurtze eta sortzeen proposamena, ezohiko egoeretako funtzionamenduaren kasuetan); F.3.a) eta b) (Mantentze-lanen eskuliburua, Ikuskaritza eta kontrolerako programa); F.3.c (ustiapenerako eskuliburua); F.3.f (Biltegiratzeari buruzko araudia betetzen dela egiaztatzen duten agiriak); F.3.g (larrialdi-egoeretako materialen zerrenda); F.3.h (kubetak husteko protokoloa) eta F.3.s (suteen aurkako babeserako neurriak).

   Halaber, baimen hau indarrean jarri aurretik, ingurumen organo honi atxikitako zerbitzu teknikoen ikuskaritza-bisitan egiaztatu beharko da instalazioak aurkeztutako proiektuaren arabera eta Ebazpen honetan ezarritakoarekin bat etorrita eraiki direla. Horretarako, aipatutako ikuskaritza-bisitaren aurretik, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu beharko du baldintza horiek betetzen direla egiaztatzen duen agiria, teknikari aditu batek eginda. Goiko baldintza horiek guztiak betetzeko 6 hilabeteko epea ezarri da, ingurumeneko baimen bateratua eraginkorra dela adierazteko Ingurumen Sailburuordetzak emandako Ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik kontatzen hasita.

   Adierazitako baldintzak betetzen direla ziurtatzean, ebazpena emango da eta, horren bitartez, ingurumeneko baimen bateratua eraginkortzat aitortuko da.

   Laugarrena. Ingurumeneko baimen bateratu hau 8 urteko epean egongo da indarrean, aurreko atalean ezarritakoaren arabera ondorioak dauzkan egunetik kontatzen hasita. Epe hori igarota, baimena berritu egin beharko da eta, hala badagokio, jarraian datozen aldietarako eguneratu.

   Ingurumeneko baimen bateratua amaitu baino hamar hilabete lehenago, titularrak baimena berritzeko eskaera egin beharko du, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 25. artikuluan xedatutakoa betez.

   Bosgarrena. Edonola ere, ingurumeneko baimen bateratua ofizioz aldatu ahal izango da uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 26. artikuluan ezarritako kasuak aintzat hartuta.

   Seigarrena. Indumental Recycling SA enpresak Ebazpen honen xede den hondakinak kudeatzeko jardueran titulartasun-aldaketarik eginez gero, aldaketa hori Ingurumen Sailburuordetzan jakinarazi beharko du, hark onar dezan.

   Zazpigarrena. Baimen honek balioa galduko du kausa hauek gertatzen direnean:

   Epearen barruan ez egiaztatzea Ebazpen honetako hirugarren atalean ingurumeneko baimen bateratuak ondorioak izan ditzan ezarritako baldintzak betetzen direla, interesdunak behar bezala justifikatuz epea luzatzeko eskatzen ez badu.

   Indumental Recycling SA enpresaren nortasun juridikoa bukatzea, indarrean dagoen araudian ezarritako kasuetan.

   Baimena indarrean jartzen dela adierazten duen ebazpenean xedatutakoak.

   Zortzigarrena. Ebazpen honen edukia jakinaraztea Indumental Recycling SA enpresari, Erandioko Udalari, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozeduran parte hartu duten erakundeei eta gainerako interesdunei.

   Bederatzigarrena. Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

   Hamargarrena. Ebazpen honek ez du agortzen administrazio-bidea; horrenbestez, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuari, hilabeteko epean, Ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunean kontatzen hasita, hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluarekin eta ondorengoekin bat etorriz (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori).

   Vitoria-Gasteiz, 2008ko apirilaren 30a.

   Ingurumeneko sailburuordea,

   IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.