Arautegia

Inprimatu

EBAZPENA, 2008ko apirilaren 25ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, Avícola Gorrotxategi SA enpresari ingurumen-baimen bateratua emateko dena, Idiazabalgo udalerrian (Gipuzkoa) arrautza freskoak produzitu, sailkatu, ontziratu eta banatzeko jarduerara burutu ahal dezan.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Ebazpena
 • Organo arau-emailea: Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 58
 • Hurrenkera-zk.: 1650
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: 2008/04/25
 • Argitaratze-data: 2011/03/24

Gaikako eremua

 • Gaia: Ingurune naturala eta etxebizitza; Ekonomi Jarduerak; Garraio eta herri lanak
 • Azpigaia: Ingurumena; Industria; Nekazaritza eta arrantza

Testu legala

Aurkibidea erakutsiAurkibidea ezkutatu

2006ko abenduaren 29an, Luis Gorrotxategi Sánchez jaunak, Avícola Gorrotxategi SA enpresaren izenean eta ordezkaritzan, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailari ingurumeneko baimen bateratua ematea eskatu zion, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak xedatutakoaren arabera, Idiazabalgo udalerrian (Gipuzkoa) arrautza freskoak ekoiztu, sailkatu, ontziratu eta banatzeko jarduerarako. Ondorengo dokumentu teknikoak erantsi ziren eskaerari:

Proiektu teknikoa. Ingurumeneko baimen bateratua. Avícola Gorrotxategi SA.

Laburpen ez-teknikoa. Ingurumeneko baimen bateratua. Avícola Gorrotxategi SA.

Memoriaren eranskinak. Avícola Gorrotxategi SA.

2007ko ekainaren 5ean, Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak prozeduran esku-hartzea duten hainbat organori txostenak eskatu zizkion, ingurumen organoaren bidez proiektuaren gaineko eraginaren azterlana jendaurrean jartzeko izapidetzea adosteari dagokionez. Zehazki Idiazabalgo Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Iparraldeko Konfederazio Hidrografikoari kontsultatu zien.

2007ko uztailaren 24an eta 2007ko urriaren 9an, ingurumen organoak agiri osagarriak eskatu zizkion sustatzaileari; espedientea 2007ko azaroaren 16an osatu zen.

Aurkeztutako agiriak nahikoa zirela egiaztatu ondoren, Ingurumen sailburuordeak 2007ko abenduaren 17an emandako Ebazpenaren bidez, jendaurrean jarri ziren 30 egun baliodunen epean, Avícola Gorrotxategi SA enpresak sustatutako proiektua eta proiektu horrek ingurumenean duen eraginaren azterlana, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian nahiz Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, bietan 2008ko urtarrilaren 23an. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko bi egunkaritan argitaratu zen 2008ko urtarrilaren 27an eta proiektuak hartuko duen eremuaren ondoko auzokide bakoitzari jakinarazpena bidali zitzaien.

Jendaurrean jartzeko izapidea amaitu ondoren, alegaziorik ez dagoela egiaztatu da.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoa betez, 2008ko martxoaren 6an Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak txostenak eskatu zizkien Idiazabalgo Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Iparraldeko Ur Konfederazioari, espedientean ageri den emaitza jasoz.

2008ko apirilaren 8an, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan xedatutakoa betez, espediente osoa Avícola Gorrotxategi SA enpresaren esku utzi zen, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak egindako ebazpenaren proposamena gehituz.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lege horren xedea da atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestea edo, hori ezinezkoa denean, kutsadura hori gutxitu eta kontrolatzea; eta hori lortzeko, ingurumen osoaren babes-maila altua helburutzat harturik, kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko sistema integratu bat ezartzea.

Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatu eta burutzeko Erregelamendua onartzen duen apirilaren 20ko 509/2007 Errege Dekretuaren 3. artikuluan xedatutakoarekin bat eginez, baimen honetan sartzen dira ekoizpen-elementu eta -lerro guztiak; 16/2002 Legearen 1. eranskinean aipatzen ez diren arren, lege hori aplikatu beharreko esparruko jardueren instalazioetan gauzatzen dira eta jarduera horrekin zerikusia dute.

16/2002 Legearen 9. artikuluak ezartzen duena betez, ingurumeneko baimen bateratua behar dute 1. eranskinean aipatzen diren jardueraren bat garatzen duten instalazioak eraiki, muntatu, ustiatu, lekuz aldatu nahiz funtsezko beste aldaketaren bat egiteko. 11. artikuluaren arabera, baimen honen oinarrizko helburua baldintzak ezartzea da, araua, berau aplika daitekeen instalazio guztietan betetzen dela bermatzeko; horretarako, baimena emateko parte hartuko duten Herri Administrazio desberdinen artean koordinatuta izango den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzearren. Era berean, indarrean dagoen araudiaren araberako ingurumeneko administrazio-baimen guztiak egintza administratibo bakar batean bildu nahi dira. Avícola Gorrotxategi SA enpresaren kasuan baimen hauek guztiak behar ditu: jabari Publikoko Urgunera isurketak egiteko baimena; Hondakin Arriskutsuen Ekoizle Txikien Erregistroan inskribatzeko baimena; industria-hondakin geldoen ekoizleen erregistroan inskribatzeko baimena; eta, ingurumen-arloko beste hainbat zehaztapenen artean, atmosferaren kutsaduraren gaiari buruzko baimenak. Gainera, espedientean beste administrazio eta erakunde eskudun batzuek ere parte hartu dute, aginduzko txostenak igorriz.

16/2002 Legearen 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozedurak jarduera sailkatuetarako udal-lizentziaren prozedura ordezkatzen du, jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei buruzko azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuan aurreikusten zena; ez du ordezkatzen, ordea, udal-agintaritzak emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako, ingurumeneko baimen bateratua udal-agintarientzat loteslea izango da, hala badagokio, baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko bada; baita aipatu arauaren 22. artikuluan jasotako ingurumen-alderdiei buruzko aipamena egiten bada ere. 29. artikulu horretan aipatzen denez, goiko guztiak ez ditu kaltetuko autonomia erkidego bakoitzean jarduera sailkatuei aplikatzekoak diren gainerako arauak. Transkribatutako aginduak aplikatuz, Avícola Gorrotxategi SA enpresari dagokion ingurumeneko baimen bateratuaren prozedurak barne hartu ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean aurreikusitako izapideak, eta Idiazabalgo Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren txostenak eskatu dira, espedientean agertzen den bezala.

Azkenik, instalazioak gehienez isur ditzakeen gai kutsagarrien balioak eta ingurumena, oro har, ahalik eta gehien babesteko ustiapenerako ezarriko zaizkion beste baldintza batzuk zehazte aldera, Ebazpen hau egiterakoan kontuan izan dira: teknika onenen erabilera eta abeltzaintzako ustiapenen arau teknikoak, arau higieniko-sanitario eta ingurumenekoak ezartzen dituen uztailaren 6ko 141/2004 Dekretu bidez finkatutako neurriak eta baldintzak; 1429/2003 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, gizakien kontsumorako ez diren animalia-jatorriko azpiproduktuen arloan erkidego-araudia aplikatzeko baldintzak arautzen dituena, eta 782/1998 Errege Dekretua, apirilaren 30ekoa, Ontzien eta Ontzien Hondakinen apirilaren 24ko 11/1997 Legea garatu eta gauzatzeko Araudia onartzen duena. Zehazki, Europako Batzordearen 2003ko uztaileko «Reference Document on Best Available Techniques for intensive rearing of poultry and pigs» BREF agiriaren edukia hartu da kontuan.

Espedienteko txostenak aztertu ondoren, ebazpen proposamena sinatu eta Avícola Gorrotxategi SA enpresak sustatutako proiektuak bete beharreko baldintzak ezarri ziren.

Azaldutakoari jarraituz, goian adierazitako izapideak amaitu dira, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan jasotzen den entzunaldi-izapidea bete da, eta organo hau da ingurumeneko baimen bateratu hau emateko eskuduna, aipatutako araudiaren 13. artikuluan eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Ondorengo araudia ikusi da: Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak 2008ko apirilaren 7an emandako Ebazpen-proposamena; otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzkoa; 16/2002 Legea, uztailaren 1ekoa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzkoa; Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua, maiatzaren 8ko 6/2001 Legeak aldatu zuena; irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretua, Legea burutzeko araudia onartzen duena; urriaren 25eko 340/2005 Dekretua, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duena; azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, eta aplika daitekeen gainerako araudia,

Lehenengoa. Helbide soziala Idiazabalgo udalerriko (Gipuzkoa) Bikuña kaleko 19 zenbakiko 2. solairuan (Gurutzalde etxea) duen eta IFK A-20094769 zenbakia duen Avícola Gorrotxategi SA enpresari Idiazabalgo udalerrian arrautza freskoak ekoiztu, sailkatu, ontziratu eta banatzeko jarduerarako ingurumeneko baimen bateratua ematea, Ebazpen honen bigarren atalean zehaztutako baldintzak jarraituz.

Era berean, Ingurumeneko Baimen Bateratu hau eman da, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 19. artikuluaren arabera, Arroko Erakundeak landu beharreko txostenaren emaitzei kalterik egin gabe.

Jarduera 9.3.a kategorian sartuta dago. Kategoria hori, arrautzatarako oiloen kasuan, 40.000 plaza baino gehiago dituzten eskortako haztegien hazkuntza intentsibora zuzendutako instalazioei dagokie, eta hegaztiak ekoizteko beste moduei haren kopuru baliokidea dagokie, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. eranskinaren barruan.

Avícola Gorrotxategi SA enpresak garatutako jarduera Idiazabalgo udalerriko (Gipuzkoa) Gurutzeta auzoan z/g kokatua dago.

Instalazioak 223.750 arrautzatarako oilo ekoizteko ahalmena hala ulertzen da ikuiluratzeko edukiera du. 2006ko datuen arabera, 173.600 hegazti izan dituzte, 7.603,68 tn pentsu kontsumitu eta 9.200 t/urte simaur sortu dira.

Ekoizpen-lerro bakoitzaren (ekoizpen-lerro gisa instalazioa osatzen duten habearte bakoitza ulertuta) ekoizteko ahalmena honako hau da:

Habeartea Hegazti-kop.

 1. habeartea 31.000

 2. habeartea 51.450

 3. habeartea 41.000

 4. habeartea 50.150

 5. habeartea 50.150

  Guztira 223.750

  Avícola Gorrotxategi SA enpresak «guztia barruan guztia kanpoan» sistema aplikatzen du habearte bakoitzean. Txitak aldez aurretik homologatuak dauden hornitzaileei erosten zaizkie eta, aurrerakoen hazkuntza bitartean eta enpresara heldu aurretik, pisu, egoera sanitario, txerto eta abarren inguruko eboluzioaren jarraipena egiten da.

  Ekoizpen-prozesua txitak jasotzearekin hasten da. Onartu ondoren, txitak dagozkien habeartean kokatzen dituzte. Lehenengo astean odol-azterketa egiten zaie hornitzaileak ezarritako txerto-plana egiaztatzeko.

  Enpresako albaitariak erabakiko du hornitzaile homologatuei erosten zaizkien pentsuen bidez elikatzeko modua. Era horretan, emandako pentsuen kalitate hazkurritsua zein mikrobiologikoa bermatuko dute.

  Edateko ura iturburutik hartzen da, eta kloratu eta aztertu egiten da ur horren kalitate mikrobiologikoa eta fisiko-kimikoa bermatzeko. Hegaztiek mokoak sartzeko zuloak izango dituen hodi itxi baten bitartez emango diete ura. Era horretan, soberan dagoen ura ez da galduko eta ez dira ur zikineko isurketak egingo.

  Habearteak beti haizeztatuak daude, 15 eta 25º C arteko tenperaturan mantenduta. Gehienez 35º C-tara hel daiteke tenperatura hori. Finkatutako argiztatze-programa: 18 ordu argiarekin eta 8 ordu argirik gabe. Bestalde, animalien ongizatea eta arrautzen ekoizpenaren kalitatea kaltetu dezaketen haize-lasterrak eta soinuak ekiditen dira.

  Kaiolak etzanak daude arrautza zintara erraz erortzea bermatzeko. Era horretan, zirinekin kutsatutako azalera ukituz eragindako kutsadura murriztu egiten da.

  Uhal garraiatzaile bidez simaurra ezabatzeko sistemari esker arrautza, janontziak eta biltzeko gainazalak gorotzez kutsatzea prebenitzen du. Astean bitan arduradunak simaurra habearteetatik kentzen du. Simaurra berehala kentzen da, etenik eragin gabe eta prozesuan zehar lurzorua eta ingurua ahalik eta gutxien zikintzen saiatuta. Astero zintak garbitzen dituen arraspa garbitzen da.

  Hildako hegaztiak bertatik ateratzen dira, eta gaixotasun-zantzuren bat duten hegaztiak kontrolatzen dira arrautzak kalterik ez duela bermatzeko. Horretarako, habeartekoen arduradunek egunero gainbegiratzen dituzte sail guztiak, arazoren bat duten arrautzatarako oilo guztiak bertatik ateratzeko. Egunero kendutako arrautzatarako oilo-kopurua ekoizpen eta sailkapeneko kontrol-orrian erregistratzen da.

  Pentsu eta uretarako hodiak garbi eta desinfektatuta edukitzen dira. Horretarako, arrautzatarako oiloen bizi-zikloa amaitu eta bertatik atera ondoren, dagokion habeartearen saneamendu-hustualdia egiten da, egitura guztiak garbitu eta desinfektatuta.

  Ekoizpen-prozesuko faseetan honako energia-iturri hauek erabiltzen dira: instalazioak hornitzeko energia elektrikoa (330.000 KWh/urte inguruko kontsumoa) eta gasolioa (80.000 litro inguruko kontsumoa urtean). Gasolioa 2 m3-ko edukiera duen biltegi batean gordetzen da.

  Jardueraren ondorioz atmosferarako kutsatzaileen isurketa, animalia-metabolismoa eta simaurraren degradazioa bezalako prozesu naturalen ondorioz gertatzen da. Isurtze hori instalazioen diseinuari eta mantentzeari lotutako faktoreen araberakoa da. Simaur-biltegirik ez dutenez, oiloen habearteek eragiten dituzte isurketak. Isurketa horiek barreiatu gisa joko dira biltzeko sistemarik ez dutelako. Era berean, ez-sistematikotzat hartzen diren larrialdietarako bi sorgailu daude. Hala sailkatzen dira urte osoko funtzionamenduak ez duelako jardueraren funtzionamenduko ordu guztien % 3 gainditzen.

  Uretara egindako isurketak Masuka ubidearen ibilgura ur sanitarioen isurketara mugatzen dira. Hiriko hondakinekin bateratu daitekeen isurketa da eta <250 he.

  Avícola Gorrotxategi SA enpresaren ekoizpen-prozesuak teknika erabilgarri onenetakoak hartzen ditu, eskortako hegaztien eta txerrien hazkuntza intentsiboan teknika erabilgarri onenen Europako BREF agirian («Reference document on Best Available Techniques on Intensive Rearing of Poultry & Pigs» 2003ko uztaila) jasotzen direnak. Zehazki, aipatu dokumentuak teknika erabilgarri onenen erabilera (TEO) gisa har daitezkeen neurriak ditu instalazioak, besteak beste:

  instalazioan nekazaritzako jardunbide egokien aplikazioa (ur kontsumoaren erregistroa, energia, kontsumitutako pentsua, simaurra-irteera eta hondakinak ekoiztea, ekipoen autoebaluazioa aldizkako mantentze bidez, eta abar),

  ganaduaren gordelekuari eta diseinuari dagokienean, oiloak zeharka jarritako kaioletan gordetzen dira simaurra uhal garraiatzaile bidez erretiratuz,

  instalazioak isurketarik eragiten ez duten presio handiko garbigailuekin garbitzea,

  isurketak ekiditeko kaiolak egunero gainbegiratzea,

  habearte bakoitzean energia-kontsumoa murrizten duten isolamendu egokia eta aireberritze-sistema optimizatua dute,

  amoniako-isurketak murrizteko, simaurraren gainean aire-fluxuaren eta kaiolen barruko tenperatura murrizten dute.

  Avícola Gorrotxategi SA enpresak ere teknika erabilgarri onenetakoak hartzen ditu, biltegiratzearen ondoriozko isurketetan teknika erabilgarri onenen Europako BREF agirian «Reference document on Best Available Techniques for emissions from storage» 2006ko uztaila) jasotzen direnak. Zehazki, aipatu dokumentuak teknika erabilgarri onenen erabilera (TEO) gisa har daitezkeen neurriak ditu instalazioak, besteak beste:

  silotan itxita edo estalita biltegiratzea,

  errodatzeko eta nabearteko guneen zolaketa,

  kaleko zoruak mantendu eta garbitzea.

  Bigarrena. Idiazabalgo udalerrian Avícola Gorrotxategi SA enpresak sustatuta, arrautza freskoak ekoiztu, sailkatu, ontziratu eta banatzeko jarduera ustiatzeko ondorengo baldintzak eta betebeharrak ezartzea.

  1. Administrazioarekiko harremanez arduratuko den pertsonaren gainean Ingurumen Sailburuordetzari eman dizkion datuetan aldaketarik balego, Avícola Gorrotxategi SA enpresak aldaketa horien berri emango du.

  2. Neurri babesle eta zuzentzaileak, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu dituen agirietan aurreikusita bezala burutuko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera eta ondorengo ataletan ezarritakoari jarraituz:

   1. Instalazioaren jardunerako baldintza orokorrak.

   1.1. Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

   1.1.1. Baldintza orokorrak.

   Avícola Gorrotxategi SA enpresaren instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurketak murriztuko dira eta Ebazpen honetan ezarritako aginduak beteko dira.

   1.1.2. Fokuak eta isurtze barreiatuak identifikatzea. Katalogazioa

   Arrautza freskoak ekoiztu, sailkatu, ontziratu eta banatzeko instalazioan isurtze barreiatuak sortzen dira. Isurtze horiek hegaztiak ikuiluratzeko habeartetan, uhal garraiatzailetan gorotza gordetzean eta pentsuak silotan gordetzean gertatzen dira.

   Ikuiluratzeko edukieraren arabera kalkulatuta (223.750 hegazti), eta EPER Espainiako IPPC Zuzentarauarekin lotutako abeltzaintza-sektoreko gasen isurtzeen kalkulu-taulak, eta Eusko Jaurlaritzak emandako airera egindako isurketak neurtzeko, balioesteko eta kalkulatzeko gida teknikoak kalkulatzeko faktoreak erabilita, Avícola Gorrotxategi SA enpresaren instalazioak honako isurtze barreiatu hauek sortzen ditu: metanoko 19.584,83 kg/urte (CH4), amoniakoko 7.652,25 kg/urte (NH3), oxido nitrosoko 1.709,89 kg/urte (N2O) eta partikula esekietako 20.137,50 kg/urte (PM10).

   Bestalde, arrautza freskoak ekoiztu, sailkatu, ontziratu eta banatzeko instalazioak honako foku ez-sistematikoak ditu:

   Foku zk. Foku-kodea Isurtze-fokuaren izena Katalogazioa

   Taldea Epigrafea

   1. D 20003014-01 1. multzo elektrogenoa Foku ez-sistematikoa

   2. D 20003014-02 2. multzo elektrogenoa Foku ez-sistematikoa

    Sustatzaileak aurreko taulan adierazitako fokuen altuera, diametro eta UTM koordenatuei buruzko datuak eman beharko ditu.

    Pentsuak garraiatu eta biltegiratzeko prozesuan hautsa biltzen delako atmosferarako isurtze-fokuren bat badago, legeztatu egingo da atmosferarako kutsatzaileen isurtze-foku gisa.

    1.1.3. Isurketak murrizteko neurriak eta isurtzeko muga-balioak.

    Instalazioa ustiatzean, teknikoki edo ekonomikoki bideragarria bada, isurketak murrizteko honako neurri hauek ezarriko dira:

    1. Erruteko hegaztien bizitzaren faseetan nutrizio-teknikak aplikatu beharko dira.

     Nitrogeno-iraizteari aplikatutako nutrizio-teknikak: pentsuetan proteina gordina adierazten duten honako maila hauek lortu beharko dira:

     Fasea Proteina gordina (% pentsutan)

     Hegazti errulea 18-40 aste 15,5 - 16,5

     > 40 aste 14,5 - 15,5

     Fosforo-iraizteari aplikatutako nutrizio-teknikak: pentsuetan guztizko fosforoa adierazten duten honako maila hauek lortu beharko dira:

     Fasea Edukia guztizko fosforoarena (% pentsuan)

     Hegazti errulea 18-40 aste 0,45 - 0,55

     > 40 aste 0,41 - 0,51

    2. Hegaztien ikuiluratze-sistema mantendu beharko da.

     Zeharka antolatutako kaiolen sistema, simaurra uhal garraiatzaile bidez erretiratuta.

     1.2. Ubidera isurtzeko baldintzak.

     1.2.1. Isurketen sailkapena, jatorria, ingurune hartzailea eta kokapena.

     Isurketa sortzen duen jarduera mota nagusia: hegazti-hazkuntza.

     Jarduera-taldea: zooteknia.

     Mota-taldea-EJSN: 3-17-01.24.

     Isurketa-puntua Hondakin-ur mota Isurketaren jatorria Ingurune hartzailea Arro hidrografikoa Ingurune hartzailearen kategoria Isurketa-puntuaren UTM koordenatuak

     1 Industrialak Langileen higienerako eta garbiketa arruntetarako urak Masuka ubidea Oria C1 X:563.199

     Y:4.762.384

     1.2.2. Gehienez isur daitezkeen emari eta bolumenak.

     1. isurketa: ur sanitarioak eta garbiketa-urak.

     Eguneko gehienezko bolumena 1,5 m3/d

     Urteko gehienezko bolumena 390 m3/urte

     Espresuki debekatua dago aldizkako «saneamendu-hustualdia» egiten denean garbiketa- eta desinfekzio-urak ibilgura isurtzea. Gainerako isurketak isuri aurretik araztegira bideratuko dira.

     1.2.3. Isurtzeko muga-balioak.

     Ibilgurako isurien ohiko kutsadura-parametroak ondoren zerrendatutakoak izango dira bakarrik, bakoitzerako zehazten diren gehienezko balioekin:

     1. isurketa: ur sanitarioak eta garbiketa-urak.

     Parametroak Isurtzeko muga-balioak

     pH 5,5 - 9,5

     DBO5 40 mg/l

     OEK 160 mg/l

     Fosforo guztira (P guztira) 10 mg/l

     Solido esekiak (SST) 80 mg/l

    1. Amonioa 15 mg/l

     Detergenteak 2 mg/l

     Olioak eta koipeak 20 mg/l

     2. isurketa: «Saneamendu-hustualdia» egiten den bitartean garbiketa-urak eta desinfekzio-urak.

     Isurketa debekatzen denez ez da mugarik ezartzen.

     Ezingo dira diluzio-teknikak erabili isurtzeko muga-balioak lortzeko.

     Gainera, ingurune hartzaileari dagozkion arauak eta kalitate-helburuak bete behar dira. Aitzitik, titularrak kasuan kasu tratamendu egokia egin beharko du, isurketaren ondorioz aipatutako kalitate-helburuak urratzen ez direla ziurtatzeko.

     Baimen honek baldintza honetan berariaz aipatutako substantzien isurketak bakarrik barne hartzen ditu eta, batez ere, 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarrian barne hartutako substantzienak. 606/2003 Errege Dekretua maiatzaren 23koa da eta 849/1986 Errege Dekretua, apirilaren 11koa eta Jabari Publikoko Urguneen Erregelamendua onartzen duena, aldatzen du, eta abuztuaren 2ko 29/1985 Uraren Legeko I. IV., V., VI. eta VIII. atariko Tituluak garatzen ditu.

     1.2.4. Araztu eta husteko instalazioak.

     Langileek higienerako erabiltzeko ur-isurketen tratamendurako eta, hala badagokio, garbiketa arruntetarako aparte kudeatu behar diren «saneamendu-hustualdia» izenekoak baztertuta arazketako ekipamendu egokia izan beharko da, derrigorrez.

     Memoria edo proiektu tekniko bat aurkeztu beharko da, aurreikusitako arazketa-sistemen deskribapen xehatua barne hartuta. Garbiketa arruntetako uren karga barne hartuta, isurketen emarien eta biztanle baliokideen arabera diseinua behar bezala justifikatuko da.

     Analitika baten bitartez isurketari ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatuko da.

     Hartutako neurri zuzentzaileak nahikoak ez direla ikusiz gero, Avícola Gorrotxategi SA enpresak behar beste aldaketak egingo ditu arazketako instalazioetan isurketak baimenean ezarritako baldintzak bete ditzan. Aldaketak Administrazioari jakinaraziko dizkio lehenik; behar izanez gero, baimena aldatzeko ere eskatuko du.

     Aurretik egiteko kontrol-kutxeta bat jarriko da, eta kutxeta horrek isurketen lagin esanguratsuak lortzeko beharrezko ezaugarri guztiak izango ditu. Kutxeta ikuskatu ahal izateko sarbide zuzena ahalbidetzen duten lekuan kokatuko da, hala dagokionean.

     1.2.5. Isurien kontrol-kanona.

     Uraren Legearen Testu Bateginaren 113. artikulua eta Jabari Publikoko Urguneen Erregelamenduaren (606/2003 Errege Dekretua) 291. artikulua aplikatuz, honakoa da isurien kontrol-kanona:

     (IKK): Isurketen Kontrol Kanona= V x Pu.

     Pu = Po x Km.

     Km = K2 x K3 x K4.

     Honela ulertuta:

     V = Isurketa baimenduaren bolumena (m3/urte).

     Pu = Isurketaren kontroleko prezio unitarioa.

     Po = Oinarrizko prezioa m3-ko isurketaren izaeraren arabera.

     Km = Isurketaren maiorazioko edo minorazioko koefizientea.

     K2 = Isurketaren ezaugarrien araberako koefizientea.

     K3 = Isurketaren kutsadura-mailaren araberako koefizientea.

     K4 = Ingurune hartzailearen ingurumen-kalitatearen araberako koefizientea.

     1. isurketa: ur sanitarioak eta garbiketa-urak:

      V: Bolumena:

      Po: Hondakin-ura: Hirikoa eta industriala

      K2: 3. mota

      K3: Tratamenduarekin

      K4: Kategoria-eremua: I V = 390 m3 / urtea

      Po = 0,030050 euros/m3

      K2 = 1,18

      K3 = 0,5

      K4 = 1,25

      Km = 1,18 x 0,5 x 1,25 = 0,737500.

      Pu = 0,030050 x 0,737500 = 0,022162 euro/ m3.

      Isurien Kontrol Kanona = 390 m3/urte x 0,022162 euro/ m3 = 8,64 euro/urte.

      Zenbateko hori ez da aldatuko isurtzeko baimena edo isurien kontrol-kanonaren kalkulua osatzen duten faktoreetako bat aldatzen ez den artean.

      Urte natural bakoitza amaitu ondoren, titularrari urte horri dagokion likidazioa bidaliko zaio.

      1.2.6. Nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzea.

      Avícola Gorrotxategi SA enpresaren instalazioak Idiazabalgo udalerrian daude. Nekazaritzatik eratorritako nitratoekin kutsatzeko Arriskuan dauden Inguruak izendatzeko arauak finkatzen dituen abenduaren 22ko 390/1998 Dekretuaren arabera nekazaritza-jardueratik datozen nitratoek ura kutsatzeko arriskuan dauden inguruen artean ez dago udalerri hau.

      Avícola Gorrotxategi SA enpresak bertako jarduerak eragindako simaurrak hormigoizko zola gainean etengabeko ikuiluratze-instalazioen barne gordetzen jarraituko du uhal garraiatzailetan. Simaur horiek kanpora isurtzeko arriskurik ez izateko maiz hustuko dira kamioi bat erabiliz.

      Era berean, simaur bidez ongarritzen badute, nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko Arriskuan dauden Inguruak izendatzeko arauak finkatzen dituen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza-lanetan jardunbide egokietarako kodea onartzen duen abenduaren 22ko 390/1998 Dekretuaren I. eranskinean ezarritako baldintzen arabera egingo dute lan hori. Halaber, abeltzaintzako ustiapenen arau teknikoak, arau higieniko-sanitario eta ingurumenekoak ezartzen dituen uztailaren 6ko 141/2004 Dekretuaren I. eranskineko 3. kapituluko 6. puntuan ezarritako ongarri gisa simaurrak eta pixorrak erabiltzeko baldintzak ere hartuko dira kontuan.

      Avícola Gorrotxategi SA enpresak 9.200 t/urte inguru simaur sortzen du.

      1.3. Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

      Instalazioetan sortzen diren hondakin guztiak hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta aplika dakiekeen berariazko gainerako araudian xedatutakoari jarraituz kudeatuko dira; hondakinak karakterizatu egin beharko dira euren izaera zehaztu eta helburu egokiena erabakitzeko.

      Espresuki debekatuta dago sortzen diren tipologia desberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira eta horiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketak saihesteko.

      Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro baliotu egin behar da eta horretarako balioztagune baimendu batera eraman behar dira. Hondakinak ezabatu ahal izango dira, baldin eta horiek baliotzea teknika, ekonomia edota ingurumen aldetik bideragarria ez dela behar bezala egiaztatzen bada. Birsortzea eta berrerabiltzea lehenetsiko dira baliotzeko beste modu material edo energetikoren aurretik.

      Era berean, hondakinak tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak badaude, instalazio horietara bidaliko dira, autosufizientzia- eta gertutasun-printzipioei jarraituz.

      Baimendutako zabortegian ezabatzea aurreikusita dagoen hondakinen karakterizazioa, 2002ko abenduaren 19ko Kontseiluaren 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz gauzatuko da. Erabaki horren bidez, hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira. Bestela, erabaki hori garatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan onartutako jarraibideekin bat etorriz gauzatuko da.

      Hondakinak biltzeko eremuak edo eremuek lurzoru estankoa izan beharko dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Hondakina hautsa bada, euri-urarekin kontakturik izan dezan edo haizeak arrasta dezan saihestuko da; behar izanez gero, estali egingo da.

      Hondakinek desagertu, galdu eta ihes egingo balute, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan eta Idiazabalgo Udalean.

      1.3.1. Hondakin arriskutsuak.

      Sustatzaileak adierazitako hondakin arriskutsuak honako hauek dira:

     1. Prozesua: «Zerbitzu orokorrak».

     1. hondakina: «Pilak».

      Hondakinaren kodea: Q6//R13//S37//C5-C11//H5-

      H14//A102(4)//B0019.

      EHZ: 160603.

      Urtean sortutako kantitatea: 10 kg.

     2. hondakina: «Informatikako hondakinak».

      Hondakinaren kodea: Q6//R13//L40//C18//H14//A102(4)//B0019.

      EHZ: 160213.

      Urtean sortutako kantitatea: 15 kg.

     3. hondakina: «Fluoreszenteak».

      Hondakinaren kodea: Q6//R13//S40//C16//H6-H14//A102(4)//B0019.

      EHZ: 200121.

      Urtean sortutako kantitatea: 5 kg.

      1. Hondakin arriskutsuak jasotzen dituzten ontziek, hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko erregelamendua onartzen duen uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak kontuan izan beharko dituzte, eta itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

      2. Aurreko atalean aipatzen diren ontziek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa 1988ko uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa izango da.

      3. Hondakin arriskutsuak gordetzeko denbora ezingo da 6 hilabetetik gorakoa izan.

      4. Hondakinak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango da agiri baten bidez egiaztatzea kudeatzaile baimendu horrek hondakinak onartu dituela. Agiri horretan hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztatu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Agiri hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik eta, behar izanez gero, hondakin-kudeatzaile berri batengana eraman aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio xehatua egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela.

      5. Hondakin arriskutsuak eraman aurretik eta, hala badagokio, araudian ezarritako aurretiazko jakinarazpena egin ondoren, kontrolerako eta jarraipenerako agiria bete beharko da. Agiri horren zati bat garraiolariari emango zaio, zamarekin batera jatorritik helmugaraino eraman dezan. Avícola Gorrotxategi SA enpresak artxibategian gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, bost urtean gutxienez.

      6. Egiaztatu egin beharko da hondakin arriskutsuak baimendutako kudeatzailearen instalazioetara eramateko erabiliko den garraiobideak horrelako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

      7. Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak, horien artean hodi fluoreszenteak, tresna elektriko zein elektronikoei eta horien hondakinen kudeaketari buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

      8. Erregistro bat edukiko du, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoa betez, eta uztailaren 20ko 952/1997 Errege Dekretuaren bidezko aldaketan ezarritakoa betez. Sei hilean behin, Ingurumen Sailburuordetzari kontrolerako erregistro horren kopia bidaliko dio.

      9. Aurreko d) eta e) (kudeatzaileak EAEn daudenean) eta h) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

      10. Avícola Gorrotxategi SA enpresak poliklorobifenilo daukaten edo izan ditzaketen gailuak dituenez, nahitaez bete behar ditu horiek behar bezala kudeatzeko poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten gailuak ezabatu eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituen abuztuaren 27ko 1378/1999 Errege Dekretua eta errege-dekretu hori aldatzen duen otsailaren 24ko 228/2006 Errege Dekretua.

      11. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko ekainaren 29ko 2037/2000 EE Arautegian ozono-geruza agortzen duten substantzia batzuk zehazten eta arautzen dira. Avícola Gorrotxategi SA enpresak era horretako substantziarik badu, substantzia horiek bildu eta suntsitu egingo dira aldeek erabakitako bide teknikoak erabiliz edota ingurumen ikuspuntutik onar daitekeen suntsiketarako beste edozein bide erabiliz; hondakin horiek birziklatu edo birsortu egingo dira bestela, aparailuak aztertu eta mantentzeko lanen aurretik nahiz desmuntatu eta suntsitu baino lehen.

      12. Amiantoa duten hondakinak antzemanez gero, Avícola Gorrotxategi SA enpresak 1991ko otsailaren 1eko 108/1991 Errege Dekretuan, amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzekoan, ezarritako eskakizunak bete beharko ditu. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak martxoaren 31ko 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egitean segurtasun eta osasun arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

       1.3.2. Hondakin ez-arriskutsuak.

       Sustatzaileak adierazitako hondakin ez-arriskutsuak hauek dira:

       Hondakinaren izena EHZ kodea Zein prozesuri lotuta Zenbatetsitako urteko ekoizpena

       Papera eta kartoia 200101 Zerbitzu Orokorrak 4,6 t

       Zura 150103 Zerbitzu Orokorrak 1,8 t

       Plastikoak 150102 Zerbitzu Orokorrak 1 t

       Txatarra 200140 Zerbitzu Orokorrak

       Hondakin organikoak nahastea 200301 Zerbitzu Orokorrak 20 t

       Sustatzaileak aurreko taula osatzeko behar diren datuak eman beharko ditu.

       B.1.3 atalean bereiztearen eta hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoen inguruan xedatutakoari jarraituz, nahasketak izeneko hondakinak ezingo du baliotu daitekeen hondakin-frakziorik izan. Horri dagokionez, egungo egoeran Euskal Autonomia Erkidegoan baliotu daitezkeen hondakin-frakzioak hauek dira: papera eta kartoia, zura, plastikoak, metal ferrikoak eta metal ez-ferrikoak.

      1. Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gaika behar bezala bereizi eta eragile ekonomiko bati emango zaizkio (hornitzaileari), erabilitako ontzien kasuan berriro erabili ahal izateko; ontzi-hondakinak, berriz, berreskuratzaile, birziklatzaile edo balioztagune baimendu batera.

      2. Hondakin horiek ezabatzeko direnean ezin dira urtebete baino gehiagoz biltegiratuta eduki. Hondakinen azken helburua baliotzea denean, 2 urtez gorde ahal izango dira.

      3. Oro har, hondakinak hustu aurretik, baimendutako kudeatzaile batek onartzen dituelako agiria izan beharko dute, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Agiri horren kopia bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, proposatutako kudeaketa egokia dela eta Ebazpen honetan ezarritako oinarrizko printzipioak betetzen direla egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela. Avícola Gorrotxategi SA enpresak artxibategian gorde beharko ditu onarpen-agiriak edo horien agiri ofizial baliokideak, hauek beharrezkoak direnean, bost urtean gutxienez.

      4. Halaber, hondakin geldo eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuarekin bat etorriz, hondakin ez-arriskutsuak zabortegi baimendu batera eraman aurretik, jarraipenerako eta kontrolerako dagokion agiria bete beharko da. Agiri horiek bost urtez gorde beharko dira.

      5. Erregistro bat egingo da, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua. Urtero, Ingurumen Sailburuordetzari bidaliko zaio kontrolerako erregistro horren kopia.

      6. Aurreko d), e) (kudeatzaileak EAEn daudenean) eta f) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

       1.3.3. Animalia-azpiproduktuak ezabatzea.

       Avícola Gorrotxategi SA enpresaren instalazioetan 15 t/urteko animalia hil inguru sortzen dira. Hondakin horiek hilotzak erretiratzeko baimendutako zerbitzu batek biltzen ditu eta arrisku-material espezifikoko (AME) tratamenduko instalazio batera bidaltzen dituzte.

       Oilo-zirinari dagokionean, Avícola Gorrotxategi, S.L. enpresaren instalazioetan 9.200 t/urte simaur sortzen da. Simaurra ateratzeko sibstema: ikuiluratzeko instalazioetatik uhal garraiatzaileko sistema bidez simaurra zuzenean simaurra jasotzeko kamioira eramaten da, ondoren simaur hori kanpoan kudeatzeko.

       Dena den, ustiapenetik animalia hilak jaso edo kentzen jarraituko dute Europako Parlamentuaren 1774/2002 zenbakidun Araudian (CE) eta giza kontsumora zuzenduak ez dauden animalia-azpiproduktuei aplikatzeko arau sanitarioak ezartzen dituen 2002ko urriaren 3ko Kontseiluak xedatutakoa beteta.

       1.3.4. Ontziak eta ontzi-hondarrak.

       Avícola Gorrotxategi SA enpresa produktu ontziratuak merkaturatzeaz arduratzen da; horregatik, hondakin bihurtu ondoren ontziak kudeatzeko biltegiratze eta itzultzeko sistema ezarri behar du edo, bestela, salbuetsia geratu behar du honako modu hauetan:

       Merkaturatutako ontziak kudeaketa-sistema bateratu batera atxikita. Gutxienez, kontsumitzaileak etxean kontsumitu ditzakeen produktuen ontziak atxikiko dira.

       Kudeaketa-sistema bateratu bati atxiki ez diren industria edo merkataritzako ontziak Ontzien Legearen lehen xedapen gehigarriaren barne hartzea.

       Avícola Gorrotxategi SA kudeaketa-sistema bateratu bati lotua dago.

       Avícola Gorrotxategi SA enpresak urtero aitortu beharko ditu merkaturatutako ontzien kopurua, kudeatzeko entregatutakoak eta bere jabetzakoak diren itzultzeko ontzien kopurua, bakarka edo bere ontziak atxiki dituen kudeaketa-sistema integratuaren bitartez.

       Arauen arabera (782/1998 ED, 3. artikulua) finkatutakoak baino ontzi gehiago jartzen baditu merkatuan, Avícola Gorrotxategi SA enpresak Ontzien Prebentziorako Enpresa Plan bat osatu beharko du. Bestela, Avícola Gorrotxategi SA enpresa sartuta dagoen Arloko Elkarteak edo ontziak atxikiak daudeneko Kudeaketa Sistemak sustatutako ontzien prebentziorako Arloko Plan batean jasotako neurriak bereak balira bezala hartu beharko ditu.

       1.4. Zaratari buruzko baldintzak.

       Jarraian adierazitako zarata-mailak ez gainditzeko neurriak hartu eta instalatuko dira:

      1. Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 40 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 08:00ak eta 22:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 45 dB (A) ere gehienezko balioetan.

      2. Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 30 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 22:00ak eta 08:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 35 dB (A) ere gehienezko balioetan.

      3. Era berean, zarata ezin da 60 dB (A) baino handiagoa izan, Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, industria-eremuaren kanpoko itxituran.

      4. Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzean egiten den zaratak ez du handituko sentsibilitate akustiko handieneko guneetako zarata-maila.

       1.5. Usainei buruzko baldintzak.

       Mugakideei usainengatik kalteak ez eragiteko behar diren neurriak hartuko dituzte.

       Usainen isurketa murrizteko BREFen gomendioak jarraituta, faseka elikadurako eta proteina baxuko dietak osatzeko nutrizio-teknikak ezarriko dituzte B.1.1.3 puntuan (Isurketak murrizteko neurriak eta isurtzeko muga-balioak) adierazitakoa jarraituta.

       1.6. Animalien osasuna eta ongizatearekin lotutako baldintzak.

       Avícola Gorrotxategi SA enpresak bete beharko du abeltzaintzako ustiapenen arau teknikoak, arau higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen dituen uztailaren 6ko 141/2004 Dekretuaren I. eranskineko 3. kapituluko 6. puntuan xedatutakoa.

       Avícola Gorrotxategi SA enpresak arrautzatarako oiloak babesteko gutxieneko arauak ezartzen dituen urtarrilaren 11ko 3/2002 Errege Dekretuan xedatutakoa bete beharko du.

       1.7. Programa Sanitarioarekin lotutako baldintzak.

       Instalazio, tresna eta ekipo guztiak aldizka garbituko dira. Behar den guztietan, instalazioak desinfektatu, intsektuak hil eta arratoigabetuko dira.

       Ustiapenek dagokion espeziearen gaixotasun nagusien aurkako programa sanitarioa gauzatu beharko dute, albaitariak kontrolatua, eta indarrean dauden arau sanitarioak beteko dituzte.

  3. Ingurumena Zaintzeko Programa.

   Ingurumena Zaintzeko Programa sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitakoaren eta ondoko atal hauetan ezarritakoaren arabera gauzatu beharko da:

   1. Isuritako uraren kalitatea kontrolatzea.

  1. Analisi hauek egingo dira:

   Isurketa-puntua Kontrolatu beharreko fluxua Neurtu beharreko parametroak Kontrolen maiztasuna Kontrol mota

   1 Langileen higienerako eta aldizkako garbiketetarako urak pH Urtero Kanpo-kontrola

   DBO5

   OEK

   Fosforo guztira (P guztira)

   Solido esekiak (SST)

   Amonioa

   Detergenteak

   Olioak eta koipeak

   Kontrol hori ez dago «saneamendu-hustualdia» izenekoan zehar egindako garbiketa eta desinfekzioko urei lotuta, isurketa debekatua baitago.

  2. Kanpoan egiten den kontrol bakoitza, laginak hartzea zein ondorengo analisia, «Erakunde Laguntzaile» batek (Jabari Publikoko Urguneen Erregelamenduaren 255. artikulua.) egin eta egiaztatuko du, eta aurreko puntuetan aipatutako parametro bakoitzaren gainean egingo dira. Sustatzaileak isurketa-puntu bakoitzeko lagin hartu berri baten analisia aurkeztu beharko du gutxienez; lagina 24 orduko ur-emariarekiko proportzionala izango da, edo bestela, lagin puntual esanguratsua.

   Isurketen kontrolen emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira laginak hartzen direnetik hilabete bateko (1) epean.

   Isuritako uraren kalitatearen kontrolari buruzko emaitzak, gainera, hiru hilean behin bidaliko dira Uraren Euskal Agentziara (Gipuzkoako Ordezkaritza).

  3. Laginketak kutsatzaile gehien sortzen den aldietan egingo dira.

  4. Isurketak baimenean jarritako baldintza guztiak betetzen dituela ulertuko da, B.1.2.3 atalean adierazitako parametro guztientzat ezarritako mugak betetzen badituzte.

  5. Isurketan lehen aipatutako maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak aipatzen dituen gai arriskutsuak dauden dioen adierazpen bat igorriko du titularrak urtero. Adierazpen horretan produkzio-prozesuan manipulatu diren substantzia guztiak adierazi behar dira, nahiz eta isurketan ez detektatu.

   2. Jardueraren adierazleak kontrolatzea.

   Sustatzaileak jardueraren gaineko ondorengo parametro adierazleen jarraipena egingo du urtero, ingurumenean duten eragina aztertzeko:

   Adierazlea Unitatea

   Ekitaldian sartutako hegazti-kop. kop. Guztira

   Pentsu-kontsumoa Tn guztizkoa/urte

   T/urte proteinen %arekin < % 15

   Tn/urte proteinen %arekin < % 16,5

   Elikadura-maila (kg/hegazti/ziklo)

   Kantitatea kg/plaza/urte

   Guztizko ur-kontsumoa m3/urte

   Nabeetako ur-kontsumoa Ura/pentsua (l/kg) batez besteko erlazioa

   Ur-kontsumoa zikloen arabera (l/hegaztia/zikloa)

   Ur-kontsumoa urtean (l/plaza/urte)

   Garbiketako ur-kontsumoa Garbiketarako kontsumoa m3/m²an

   Energia-kontsumoa Kwh guztizko energia elektrikoa ekitaldian

   Kwh/m² guztizko azalera/urte

   Gasolio-kontsumoa Tn guztizkoa/urte

   Simaur-ekoizpena Tn guztizkoa/urte

   Kg/hegazti/urte

   Hegazti hilak Guztizko kop. Ekitaldian

   Hondakin arriskutsuen kantitatea T /urte

   Atmosferara egindako isurtze barreiatuen balioespenak nabeen arabera bereizi beharko dira. Aztertutako ekitaldian nabe bakoitzaren okupazioaren arabera kalkulatuko dira eta EPER Espainiako IPPC Zuzentarauarekin lotuta abeltzaintza-arloko gasen isurketen kalkulu-taulen kalkulu-faktoreak, eta Eusko Jaurlaritzak argitaratutako airera egindako isurketak neurtu, balioetsi eta kalkulatzeko gida teknikoak erabiliko dira, honako egitura hau kontuan hartuta:

   Eraikuntzaren identifikazioa Animalia Hegazti kop. / ekitaldia Azalera (m²) Masa-isurketa (kg/urte)

   NH3 CH4 PM10 N2O

   1. habeartea Hegazti errulea 960

   2. habeartea Hegazti errulea 960

   3. habeartea Hegazti errulea 910

   4. habeartea Hegazti errulea 2.192

   5. habeartea Hegazti errulea 2.192

    Guztira 7.214

    3. Zarataren kontrola.

    Jarduera garatzen den lursaileko kanpoko baldintza akustikoak hiru urtean behin kontrolatuko dira, batez ere zarata etxe barruetara sartzeko arriskurik handiena dagoen aldeetan. Kontroleko lehen urtean izandako emaitzen arabera erabakiko da aurrerantzean neurketak urtero egin ala ez.

    Sustatzaileak neurketen proposamen zehatz bat landu beharko du eta neurketa-metodo zehatzak adierazi bertan. Proposamen hori Ebazpen honetako C.5 atalean aipatzen den Ingurumena Zaintzeko Programako testu bateginarekin batera aurkeztuko da.

    4. Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea.

    Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak behar bezala erregistratuko dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak hiru urtean behin bidaliko dira, beti martxoaren 30a baino lehen, ingurumenean aditua den erakunde aske batek egindako txostenarekin batera. Txosten horretan adieraziko dira neurri zuzentzaileen funtzionamendua, eta prozesuak eta ingurunearen kalitatea kontrolatzeko sistemak. Emaitzen analisia ere adieraziko da, eta bereziki aipatuko dira aldi horretan gertatu diren gorabehera garrantzitsuenak, horien ustezko arrazoiak eta konponbideak, eta baita laginketen xehetasunak ere, aurretik zehaztu ez baldin badira.

    Isuritako uraren kalitatearen kontrolari buruzko emaitzak, gainera, urtero bidali beharko dira Uraren Euskal Agentziara (Gipuzkoako Ordezkaritza).

    5. Ingurumena Zaintzeko Programaren agiri bategina.

    Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina landu beharko du, aurkeztu dituen agirietan eta Ebazpen honetan proposatutako betekizunak bilduz. Programa horrek hauek zehaztu beharko ditu: kontrolatu beharreko parametroak, parametro bakoitzerako erreferentzia-mailak, analisi edo neurketen maiztasuna, laginketak eta analisiak egiteko teknikak, eta laginak hartzeko guneen kokapen xehatua. Halaber, dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

    Era berean, ingurumena zaintzeko programak jardueraren adierazleak zehaztu eta adierazle horiek aztertzeko sistematika barruan izan beharko du, horien arabera enpresan bertan ingurumen-hobekuntza ziurtatzearren ezarritako neurri eta mekanismoen eraginkortasuna egiaztatu ahal izateko (ingurumen-adierazleak).

    1. Ezohiko egoeretan kutsadurari aurrea hartzeko neurriak eta jardunerako baldintzak.

     1. Fabrika gelditzeko eta abiarazteko eragiketak eta mantentze-lanetarako programatutako eragiketak.

     Programatutako urteko mantentze-lanei dagokienez, botako diren kutsagarrien eta sor daitezkeen hondakinen balioespena egin beharko du enpresak, eta dagokionean, horiek kudeatzeko eta tratatzeko proposamena ere.

     2. Jarduera uztea.

     Arrautza freskoak ekoiztu, sailkatu, ontziratu eta banatzeko instalazioaren ustiapena amaitzean, edozein kutsadura-arrisku ekiditeko eta, aplikatu beharreko araudiaren arabera, leku hori egoera onean uzteko behar diren neurriak ezarri beharko dira.

     3. Ezohiko jardunean aplikatzeko neurriak eta jarduerak.

     Oinarrizko Proiektuan egindako proposamenean ez-ohiko egoeretan aplikatu beharreko prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak zehazten dira. Horiez gain, ondorengo ataletan aipatzen diren baldintzak bete beharko dira:

    1. Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera bermatzeko, batez ere ustekabeko isuri edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei dagokienez. Ihesak daudenean lurzorua babesteko hartu beharreko neurriak zehaztuko dira, eta zehatz adieraziko da hauei dagokien guztia: eraikuntzako materialak (irazgaiztea), biltegiratzeko neurri bereziak (gai arriskutsuak), egon daitezkeen isuri-ihesak antzemateko neurriak edo gainbetetzerako alarma-sistemak, kolektore-sarea zaindu eta garbitzekoak (sistematikoki garbitzeko beharra, maiztasuna, garbiketa-mota), eta lurzoruaren gaineko isuriak biltzeko sistemak.

    2. Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuak ikuskaritza eta kontrolerako programa jaso beharko du, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak, mailen eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa, andelen barnealdearen begi-bidezko ikuskaritzak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekzio-sistemen aldizkako kontrol sistematikoa, zorua kutsa dezakeen edozein egoerari aurrea hartzeko.

    3. Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburu horretan kutsadura atmosferikoa prebenitzeko sistemen egoera ona bermatzeko neurriak jaso beharko dira.

    4. Era berean, erregistro bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gorabeherena ere.

    5. Besteak beste, erregaiak, olioak, desinfektatzaileak, hipoklorito sodikoak eta, orokorrean, fabrikan sortutako hondakinak maneiatzeak lurzorua eta ura kutsa dezake. Beraz, isuriak, jarioak edo ihesak gertatzeko arriskua izan dezaketen lur zatien azalera guztiak iragazkaiztuko dira.

    6. Prozesurako behar diren lehengaiak, erregaiak eta produktuak ingurunean ez sakabanatzeko moduan biltegiratuko dira.

    7. Hautsezko produktuak biltegiratzeko silo estaliak izango dira.

    8. Segurtasun-tarteei eta babes-neurriei dagokienez, egiaztatu egin beharko da biltegiratzeko instalazio horiek bete egiten dituztela produktu kimikoak biltegiratzeari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betebeharrak. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

    9. Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen isuriei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako ingurunea isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

    10. Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da kubetak husteko eragiketak kontrolatzeko protokolo edo agiri bidezko prozedura; eraginkortasunean eragin dezaketen produktuen jarioak ez dira tratamenduko instalaziora eramango.

    11. Arazte-prozesuan pilatutako hondakin solidoak eta lohiak aldizka aterako dira instalazioa behar bezala ibil dadin. Behar izanez gero, gordailu iragazgaitzetan eta hondoan hustubiderik ez dutenetan gordeko dira.

    12. Inoiz ez dira pilatuko euri-uren jariatzearen ondorioz ibilgu publikoko ura kutsatzeko arriskua egon daitekeen guneetan.

    1. Arazteko instalazioek lohien tratamendua badute, xukatutako ura instalazioaren sarrerara birzirkulatuko da, hori tratatzeko.

    2. Urtean behin instalazio horien garbiketaren eta mantentze-lanen fakturaren kopia bat bidaliko da.

    1. Larrialdi-egoeretan, babes zibileko legeriari helduko zaio, eta bertan ezarritako betekizun guzti-guztiak bete beharko dira.

    2. Titularrak behar diren bitartekoak izango ditu arazketa-instalazioak zuzen ustiatzeko eta ustekabeko isuriak prebenitzeko hartu diren segurtasun-neurriak abian izateko. Kasu horretan, honako baldintza hauek azpimarratu behar dira:

     Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen isuriei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako ingurunea isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

     Berme-neurri gisa, pH eta redox-aren zunda bikoitza eduki behar da, eta arazketa-prozesuko puntu kritikoetan izaten diren kontsigna-puntuen desbideraketei dagozkien alarmak jarri.

     Hausturen, ustekabeko gainezkaldien eta abarren ondorioz gerta daitezkeen isuriei eusteko, gasolioa biltegiratzeko eta manipulatzeko instalazioak modu egokian isolatuko dira.

     Araztegia ustiatzeko enpresa espezializatu batek egindako protokolo edo eskuliburu bat izango da nahitaez, eta ekipo elektromekaniko, zunda, mintz, dosifikatu eta kontrolatzeko tresna eta abarren azterketa eta mantentze-lanak finkatuko dira bertan.

     Era berean, erregistro bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gorabeherena ere.

     Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera bermatzeko, batez ere ustekabeko isuri edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei dagokienez.

     Halaber, prozesuaren funtzionamendu egokiaren ustiapen- eta zaintza-eskuliburua izango da. Aldizka egindako mantentze-lanen eta kontrolen eragiketak, nola antzemandako gorabeherak jasoko dira bertan, enpresa espezializaturen bat bertaratzea aholkatuz.

     Era berean, nahitaez kontratu bat sinatzea eskatzen da araztegiaren mantentze-lanetarako, eta prozesuaren, errendimendu eta arazketaren, ekipo elektromekaniko eta sentsoreen funtzionamendu egokia ikuskatzeko.

     Enpresa espezializatu batek egindako araztegiaren mantentze-lanen protokolo edo eskuliburu bat eduki behar da derrigorrez, eta bertan, hauek finkatuko dira: ekipo elektromekanikoen mantentze-lanak, arbastuen garbiketak, gehiegizko solido, lohi eta abarren purgak, erreaktore biologikoko lohien kontzentrazioaren aldizkako jarraipena barne, horiek behar bezala purgatu eta erretiratzeko.

     Hondakin-ura ezingo da «by-pass» bidez isuri arazketa-instalazioetan.

    3. Ingurunearen edo jardueraren kontrolaren gainean kalteak eragin ditzakeen gorabehera edo ez-ohiko gertaeraren baten aurrean (besteak beste, ezusteko isurketak edo isurpenaren muga-balioak gainditzea, ustekabeko isuri bat egitea, eta abar), sustatzaileak gorabehera edo ez-ohiko gertaera horren berri eman beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari.

    4. Gorabehera edo arazo larriren bat edo ustekabeko isuriren bat egonez gero, SOS Deiak eta Udalari ere jakinarazi beharko zaie berehala. Ondoren, eta gehienez ere 48 orduko epean, ezbeharrari buruzko txosten xehatua bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, eta bertan, datu hauek agertuko dira gutxienez:

     Gertakari-mota.

     Gertakaria non, zergatik eta zein ordutan gertatu den.

     Iraupena.

     Ustekabeko isuria izanez gero, emaria eta isuritako gaiak.

     Mailak gainditu badira, isurtzeei buruzko datuak.

     Eragindako kalteen balioespena.

     Hartutako neurri zuzentzaileak.

     Berriro gerta ez dadin aurreikusitako neurriak.

     Prebentziozko neurriak eraginkortasunez aplikatzeko ezarritako epeak.

    5. Instalazioek suteen aurkako babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatu beharko da. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

    1. Baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hori egitea gomendatzen badute, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, bai neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan. Era berean, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa jardueraren sustatzaileak hala eskatuta, edo ofizioz, aldaraz daitezke, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

    2. Urtean behin Avícola Gorrotxategi SA enpresak Ingurumen Sailburuordetzari jakinaraziko dizkio atmosferara eta uretara egindako isurtzeei eta sortu dituen hondakinei buruzko datuak, E-PRTR-Euskadi, botatako eta eskualdatutako kutsagarrien Europako Inbentarioa landu eta eguneratzeko, apirilaren 20ko 508/2007 Errege Dekretuaren, E-PRTR Araudiko eta ingurumeneko baimen bateratuetako isurketen gaineko informazioa ematea arautzen duenari jarraituz.

     Informazio hori ekitaldi horren hurrengo martxoaren 31 baino lehen bidali beharko da. Informazioa Ingurumenari buruzko Adierazpenaren (IA) bidez gauzatuko da, hori baita kanpoko erakundeek eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak ingurumen-informazioa batak besteari elektronikoki emateko ardatza. Informazio-trukaketa horren funtsa Ingurumenari buruzko Adierazpenari (IA) dagozkion ingurumeneko datu teknikoak eta prozedurakoak sartzean datza, IKS-L03 Sistemako erakundeentzako bertsioaren bidez (www.eper-euskadi.net web orrian eskuragarri): Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Ingurumen-informazioa Kudeatzeko Sistema. Datu horiek guztiek Ingurumenean Eragina duten Jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa osatuko dute, Europako Ingurumen Agentziaren Erregistrora (Europako E-PRTR Erregistroa) egiten diren informazio-bidalketen oinarri dena.

     Halaber, Ebazpen honetan aurreikusitako gainerako informazio-trukeak aipatutako Ingurumenari buruzko Adierazpenaren bidez gauzatuko dira, ahal izanez gero.

     Informazio hori agerikoa izango da, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin bat etorriz. Lege horren bidez informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta ingurumen-gaietan justizia eskura izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE Zuzentarauak jasotzen ditu). Horrez gain, uneoro bermatu beharko da datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betetzen dela.

    3. 2007ko apirilaren 21eko 509/2007 Errege Dekretuaren 4. artikuluko 3. idatz-zatiari jarraituz, instalazioaren titularrek agintaritzari jakinarazi beharko diote instalazio horietan erabiltzen eta ekoizten diren substantziek, 1907/2006 EE araudian erregistratu eta ebaluatzeko aurreikusitako prozesuan identifikatu direnak, giza osasunerako eta ingurumenerako izan dezaketen arriskua.

    4. Ingurumeneko baimen bateratu honen eraginpeko instalazioan egindako aldaketek bat etorri beharko dute kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko 2002ko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak 10.3 artikuluan ezarritako komunikazio-erregimenarekin. Hori horrela, ingurumeneko beste baimen bateratu bat beharko da aldaketak funtsezkoak direnean.

     Proiektua aldatu edo handitu nahi izanez gero, Ingurumenaren Gaineko Eraginaren Ebaluazioaren Testu Bateginari buruzko urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 3.2 artikuluan xedatutakoa aplikatu behar da, bere II. eranskineko 9.k) epigrafearekin bat.

     Hirugarrena. Ebazpen hau eraginkorra izan dadin, aurretik Ingurumen Sailburuordetzari agiri bidez egiaztatu beharko zaio Ebazpen honetako bigarren ataleko puntu hauetan ezarritako baldintzak betetzen direla: B.1.1.3 (Isurketak murrizteko neurriak betetzen dituenaren frogagiria), B.1.2.4 (Arazketa eta ebaluazioko instalazioei buruz eskatutako dokumentazioaren aurkezpena, eta dagozkien neurriak betetzen direla egiaztatzea), B.1.3.1.d) (Sortutako hondakin arriskutsuak onartzen dituztela adierazten duten dokumentuak), B.1.3.2.d) (Sortutako hondakin ez-arriskutsuak onartzen dituztela adierazten duten dokumentuak), B.1.3.1.h) (Sortutako hondakin arriskutsuen kontrolaren erregistroa egiteko eredua), B.1.3.2.f) (Sortutako hondakin ez-arriskutsuen kontrolaren erregistroa egiteko eredua), C.2 (Jardueraren adierazleak kontrolatzea), C.7 (Ingurumena Zaintzeko Programaren dokumentu bategina), D.1 (Aurreikusitako geldialdietan sortutako isurketen eta hondakinen balioespena), D.3.i) (Larrialdi-egoeretarako eskuragarri dauden materialen zerrenda), eta D.3.s) (Instalazioek suteetatik babesteko indarrean den araudian ezarritako baldintza guztiak betetzen dituztela egiaztatzea).

     Halaber, baimen hau indarrean jarri aurretik, ingurumen organo honi atxikitako zerbitzu teknikoen ikuskaritza-bisitan egiaztatu beharko da instalazioak aurkeztutako proiektuaren arabera eta Ebazpen honetan ezarritakoarekin bat etorrita eraiki eta hornitu direla. Horretarako, aipatutako ikuskaritza-bisitaren aurretik, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu beharko du baldintza horiek betetzen direla egiaztatzen duen agiria, teknikari aditu batek eginda.

     Goiko baldintza horiek guztiak betetzeko 6 hilabeteko epea ezarri da, ingurumeneko baimen bateratua eraginkorra dela adierazteko Ingurumen Sailburuordetzak emandako Ebazpen hau jakinarazten den egunetik kontatzen hasita.

     Adierazitako baldintzak betetzen direla ziurtatzean, ebazpena emango da eta, horren bitartez, ingurumeneko baimen bateratua eraginkortzat aitortuko da.

     Laugarrena. Ingurumeneko baimen bateratu hau 8 urteko epean egongo da indarrean, aurreko atalean ezarritakoaren arabera ondorioak dauzkan egunetik kontatzen hasita. Epe hori igarota, baimena berritu egin beharko da eta, hala badagokio, jarraian datozen aldietarako eguneratu.

     Ingurumeneko baimen bateratua amaitu baino hamar hilabete lehenago, titularrak baimena berritzeko eskaera egin beharko du, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 25. artikuluan xedatutakoa betez.

     Bostgarrena. Edonola ere, ingurumeneko baimen bateratua ofizioz aldatu ahal izango da uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 26. artikuluan ezarritako kasuak aintzat hartuta.

     Seigarrena. Avícola Gorrotxategi SA enpresak Ebazpen honen xede den arrautza freskoak ekoiztu, sailkatu, ontziratu eta banatzeko jardueran titulartasun-aldaketarik eginez gero, aldaketa hori Ingurumen Sailburuordetzan jakinarazi beharko du, hark onar dezan.

     Zazpigarrena. Baimen honek balioa galduko du kausa hauek gertatzen direnean:

     Epearen barruan ez egiaztatzea Ebazpen honetako hirugarren atalean ingurumeneko baimen bateratuak ondorioak izan ditzan ezarritako baldintzak betetzen direla, interesdunak behar bezala justifikatuz epea luzatzeko eskatzen ez badu.

     Avícola Gorrotxategi SA enpresaren nortasun juridikoa bukatzea, indarrean dagoen araudian ezarritako kasuetan.

     Baimena indarrean jartzen dela adierazten duen ebazpenean xedatutakoak.

     Zortzigarrena. Ebazpen honen edukia jakinaraztea Avícola Gorrotxategi SA enpresari, Idiazabalgo Udalari, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozeduran parte hartu duten erakundeei, eta gainerako interesdunei.

     Bederatzigarrena. Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

     Hamargarrena. Ebazpen honek ez du agortzen administrazio-bidea; horrenbestez, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuari, hilabeteko epean, Ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunean kontatzen hasita, hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluarekin eta ondorengoekin bat etorriz (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori).

     Vitoria-Gasteiz, 2008ko apirilaren 25a.

     Ingurumeneko sailburuordea,

     IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.

Gaiarekin lotutako edukiak


Eskumenak eta transferentziak

Ez dago lotutako edukirik.

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Ez dago lotutako edukirik.